Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 3. ІТАЛІЙСЬКІ ЗЕМЛІ ЗА ЧАСІВ РАННЬОГО ТА
ВИСОКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V-ХІV ст.)

1. Іноземні завойовники на італійських землях (V-IX ст.). Початки папства. Міста-комуни.

2. Боротьба папства та італійських міст з німецькими імператорами.

3. Соціально-економічні перетворення в італійських державах в ХІІ-ХІІІ ст.

4. Суспільно-політичний розвиток Сицилійського королівства.

5. Перехід південно-італійських земель під владу французьких та іспанських завойовників.

Лекція 4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

ІТАЛІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ХV-ХVІ ст.)

1. Трансформація державно-політичного ладу в північно-італійських містах-республіках.

2. Італійські війни. Франція та Іспанія у боротьбі за домінування в Італії.

3. Історичні передумови виникнення та розвиту культури Ренесансу.

4. Високе Відродження та його основні представники.

Лекція 5. ІТАЛІЯ ЗА НОВОГО ЧАСУ (XVIІ – перша пол. ХІХ ст.)

1. Політичний та економічний розвиток італійських держав.

2. Суспільна думка в Італії у XVIII ст. Італійські просвітителі.

3. Завойовницькі походи наполеонівських військ в Італію. Адміністративно-територіальні зміни.

4. Революційний рух в Італії. Карбонарії. Передумови Рісорджименто.

Лекція 6. УТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ІТАЛІЇ (РІСОРДЖИМЕНТО)

1. П’ємонт на чолі італійського визвольного руху. Політика короля Карла Альберта.

2. Початок Рісорджименто. Військова поразка Сардинського королівства. Прихід до влади Віктора Еммануїла ІІ.

3. Франко-п’ємонтське військово-політичне зближення. Дії військ Гарібальді в Сицилії та на півдні Італії.

4. Створення Італійського королівства та його державно-політичний устрій.

5. Закінчення процесу об’єднання країни.

Лекція 7. ІТАЛІЙСЬКЕ КОРОЛІВСТВО В 1871-1918 рр.

1. Особливості суспільно-політичного життя Італії. Розвиток науки та культури.

2. Партійне протистояння в Італії між «правицею» і «лівицею». Анархістський рух.

3. Зовнішня політика Італії та її приєднання до Троїстого союзу. Основні напрямки діяльності урядів Ф.Кріспі та Дж.Джолітті.

4. Італія напередодні та під час Першої світової війни.

Лекція 8. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ІТАЛІЇ

У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА ПІД ЧАС

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

1. Післявоєнна стабілізація. Політична боротьба в Італії у 1919-1920 р.

2. Прихід до влади фашистів. Ліворадикальна та демократична течії в італійському політикумі.

3. Формування тоталітарної системи в Італії.

4. Зовнішня політика Італії у 30-х рр. Участь Італії у Другій світовій війні.

Лекція 9. ІТАЛІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х – 90-х рр. ХХ ст.1. Суспільно-політичний та економічний розвиток Італії у повоєнному часі.

2. ЗМІ Італії. Медіа-імперія Сільвіо Берлусконі.

3. Італійська республіка на початку ХХІ ст. (державно-політичний лад, адміністративний поділ, наукові інституції).

4. Держави-анклави в межах Італії (Ватикан, Сан-Маріно, Мальтійський орден).

Лекція 10. УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКІ КУЛЬТУРНІ ТА

МІЖДЕРЖАВНІ ЗВ’ЯЗКИ (ХІХ-ХХ ст.)

1. Економічні підстави українсько-італійських зв’язків у ХІХ ст.

2. Італо-українські контакти у сфері культури і мистецтва.

3. Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в Італії та основні напрямки їх діяльності (1919-1920 рр.).

4. Українсько-італійські міждержавні взаємини на сучасному етапі в контексті європейської інтеграції.

ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Семінар 1.Основи історичної, фізичної та економічної географії Італії

У найдавнішу добу.

Зміст семінарського заняття:

1.Вплив географічних чинників на історичний розвиток Італії.

2.Найдавніше населення Апеннінського півострова.

3.Формування класового суспільства в Римі.

4.Суспільно-економічні процеси в Італії періоду архаїки.

Література:

История Древнего Мира. Древний Рим / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич и др. – Минск, 2000.

История Италии: В 3-х т./ Под ред. С.Сказкина. – М., 1971.

Срібняк І.В. Стародавній Рим: короткий нарис історії (конспект лекцій). – К., 2001.

Історія світової культури: Навч. посібник. – К., 1994.

Практичні завдання:

1.Визначити характерні риси географії Апеннінського півострова.

2.Виявити шляхи і характер заселення Апеннінського півострова давнім населенням.

Завдання для самоконтролю:

1.Як вплинули географічні чинники на заселення Апеннінського півострова.

2.Яку еволюцію пройшла архаїчна римська община до виникнення класового суспільства.

 

Семінар 2. Державно-політичний устрій Римської республіки.

Зміст семінарського заняття:

1.Номенклатура виборних посад та функції вищих урядовців.

2.Класова боротьба в Римській республіці.

3.Спроби реформування суспільних відносин.

4.Пунічні війни.

Література:

История Древнего Мира. Древний Рим / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др. – Минск, 2000.

История Италии (в 3-х т.). – Москва, 1971.

Срібняк І.В. Стародавній Рим: короткий нарис історії (конспект лекцій). – К., 2001.

Історія світової культури: Навч. посібник. – К., 1994.

Практичні завдання:

1.Розкрити особливості формування ранньокласового суспільства в Римській республіці.

2.Охарактиризувати особливості політичної культури римлян періоду становлення республіки.

Завдання для самоконтролю:

1.Які особливості римського ранньокласового суспільства?

2.Які причини обумовили трансформацію архаїчного Римського царства у Республіку?

 

Семінар 3.Римська цивілізація доби імперії.

Зміст семінарського заняття:

1.Ліквідація республіки. Державна та військова діяльність Гая Юлія Цезаря.

2.Стосунки Риму з Єгипетським царством. Клеопатра.

3.Встановлення принципату Октавіана.

4.Особливості рабовласництва в Римській імперії.

Література:

История Италии: В 3-х т. / Под ред. С.Сказкина. – М., 1971.

История Древнего Мира. Древний Рим / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич и др. – Минск, 2000.

Срібняк І.В. Стародавній Рим: короткий нарис історії (конспект лекцій). – К., 2001.

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1985.

Практичні завдання:

1.Показати на карті територіальні володіння Римської імперії доби її розквіту.

2.Визначити характерні риси соціально-політичного розвитку доби імперії.

Завдання для самоконтролю:

1.Які причини викликали повстання рабів у Римській імперії?

2.Розкрийте чинники, які визначали зовнішню політики Римської імперії.

 

Семінар 4. Матеріальна і духовна культура давніх римлян.

Зміст семінарського заняття:

1.Антична ментальність. Сім’я, побут, мораль.

2.Мистецтво, архітектура, скульптура.

3.Пантеон римських богів.

4.Література. Філософська думка. Система освіти. Календар.

Література:

Культура Древнего Рима: В 2-х т. / Под ред. Е.С.Голобцова. – М., 1990.

Історія світової культури: Навч. посібник. – К., 1994.

Срібняк І.В. Історія, географія, культура Італії. Посібник. – К., 2002.

Муратов П.П. «Образы Италии». – М., 1994.

Практичні завдання:

1.Показати особливості розвитку італійської культури у період Республіки та Імперії.

2.Визначити особливості романського стилю в мистецтві.

Завдання для самоконтролю:

1.Якими були характерні риси античної ментальності?

2.Назвіть найвизначніших римських полководців, філософів, істориків, політичних діячів.

 

Семінар 5. Феодалізація ранньосередньовічної Італії.

Зміст семінарського заняття:

1.Передумови занепаду Римської імперії.

2.Процес поділу імперії на Західну і Східну частини.

3.Заснування перших ранньофеодальних королівств на італійських землях.

4.Римське право.

Література:

История Италии: В 3-х т. / Под ред. С.Сказкина. – М., 1971.

Дворецкая И.А. Возникновение раннефеодального государства в Северной Италии VІ-VІІІ вв. – М., 1982.

Срібняк І.В. Історія, географія, культура Італії. Посібник. – К., 2002.

Дворецкая И.А. Формирование политической идеологии в раннефеодальной Италии VІ-VІІІ вв. – М., 1984.

Гюнтер Р., Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. – Москва, 1985.

Практичні завдання:

1.Визначте особливості процесу феодалізації ранньосередньовічної Італії.

2.Вкажіть на карті території «варварських» королівств, що виникли на італійських землях.

Завдання для самоконтролю:

1.Чим була позначена діяльність останніх римських імператорів.

2.Які глобальні зміни відбулися в Європі в зв’язку з ліквідацією Західної Римської імперії.

 

Семінар 6. Криза феодального суспільства в Італії (ХІІІ-ХV ст.).

Зміст семінарського заняття:

1.Політичний лад та особливості економічного розвитку італійських земель.

2.Піднесення Флоренції, Мілана, Венеції, Генуї.

3.Створення та діяльність Ломбардської ліги.

4.Цехова організація та перехід до мануфактурного виробництва.

Література:

Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в ХІІІ-ХV вв. – М., 1987.

История Италии: В 3-х т./ Под ред. С.Сказкина. – М., 1971.

Срібняк І.В. Історія, географія, культура Італії. Посібник. – К., 2002.

Макиавелли Н. История Флоренции. – М., 1987.

Практичні завдання:

1.Охарактеризувати основні тенденції розвитку італійських земель в означений період.

2.Визначити особливості релігійного життя в середньовічній Італії.

Завдання для самоконтролю:

1.Коли і де виникла Ломбардська ліга, які країни входили до її складу?

2.Чим була обумовлена боротьба між італійськими державами?

 

Семінар 7. Культура середньовічної Італії (Х-ХV ст.).

Зміст семінарського заняття:

1.Середньовічна ментальність. Гуманізм.

2.Періодизація та основні представники Відродження.

3.Архитектурні споруди. Живопис. Скульптура.

4.Літературний процес у середньовічній Італії.

Література:

Арган Д.К. История итальянского исскуства / В 2-х т. – М., 1990.

Бурхард Я.К. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., 1996.

Виппер Д.Р. Итальянский Ренессанс ХІІІ-ХVІ вв. / В 2-х т. – М., 1977.

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под. ред. Л.М.Брагиной. – М., 1999.

Ротенберг Е.И. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. – М., 1984.

Смирнова И.А. Искусство Италии конца ХІІІ-ХV вв. – М., 1987.

Срібняк І.В. Історія, географія, культура Італії. Посібник. – К., 2002.

Практичні завдання:

1.Показати особливості італійського Ренесансу.

2.Визначити шляхи розвитку італійської культури в добу Відродження.

Завдання для самоконтролю:

1.Що таке Відродження як явище культури?

2.Які напрямки мистецтва досягли в середньовічній Італії найбільшого розвитку?

 

Семінар 8. Соціально-політичний та економічний розвиток

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10; просмотров: 431

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...