Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Повідомлення вчителем біографічних відомостей про композитора А. П. Бородіна.
 

(Вчитель показує портрет композитора).

 

Народився Олександр Порфирович в 1833 році в Петербурзі. Ще в дитинстві навчився грати на флейті, фортепіано і віолончелі. Відрізнявся особливою музикальністю. Але майбутню професію не пов'язував з музикою. Він закінчив Медико-хірургічну академію. А вечори присвячував своєму улюбленому заняттю - музиці. Бородін завжди дивував своїх товаришів вмінням грати без нот, на пам'ять. У творчості Бородіна знайшли глибоке вираження почуття любові до батьківщини, усвідомлення духовної могутності російського народу, волелюбності. Російське богатирське, епічне і є в першу чергу "бородінський" в музиці. При цьому сила народу у Бородіна завжди одухотворена і добра: вона будує і захищає, а не руйнує. З епосом у Бородіна гармонійно поєднується лірика. В цілому музика Бородіна подібна літопису, де мірної низкою проходять події, люди, картини природи. Творчість Бородіна склало одну з найбільш самобутніх глав історії музики і зробило плідну вплив на російських, радянських і зарубіжних композиторів 19-20 століть. Він створював один за іншим кращі свої романси і пісні. І ось одним із таких є романс "Спляча княжна".

 

6. Робота з твором "Камаринська".

 

Вчитель:

 

- А зараз послухайте одне цікаве твір.

 

Слухання "Камаринської".

 

Вчитель:

 

- Яка музика була за характером?

 

Учень:

 

- Ця танцювальна музика, весела, енергійна.

- А які зміни ви почули в музиці?

 

Учні відповідають, що одна і та ж мелодія звучить у різному характері, змінюється настрій.

 

Вчитель:

 

- Ми з вами послухали твір, який називається "Камаринська". Воно написано у формі варіацій. Варіації - це поступове зміна однієї основної теми, тобто мелодії. Головна мелодія залишається незмінною, а зміни вносяться тільки в супровід.

 

Запис визначення варіацій в зошит.

 

Вчитель:

 

- А тепер ми разом з вами спробуємо виконати ці варіації за допомогою дитячих музичних інструментів.

 

Учні за бажанням обирають собі інструменти: бубни, ложки, тріскачки, металофон. Вчитель організовує дітей, допомагає їм. Діти у супроводі вчителя виконують "Камаринську".

 

IV. Узагальнення.

Вчитель:

 

- Діти, що нового ви дізналися на уроці?

 

Учні:

 

- Ми дізналися про те, що таке романс, варіації.

 

- Дізналися про композитора Бородіна, який створив романс "Спляча княжна", використовуючи сюжет казки А. С. Пушкіна. 

- Ми більше дізналися про творах, написаних у формі рондо.

 

Вчитель:

 

- Чого навчилися на уроці?

 

Учні:

 

- Ми розучили перший куплет пісні "Навіщо нам збудували будинок?", яка мені сподобалася.

 

- А я навчилася відрізняти твори, написані у формі рондо, від інших.

 

- Ми навчилися виконувати варіації на дитячих музичних інструментах.

 

Вчитель:

 

- Підіб'ємо підсумки нашої роботи і оцінимо її. Якщо урок вам дуже сподобався і ви вважаєте, що брали в ньому активну участь, підніміть вгору червоний кружок. Якщо ви вважаєте, що урок був хорошим і ви брали в ньому участь, підніміть вгору синій кружок. Якщо урок вам не сподобався і ви не брали в ньому участі, підніміть зелений кружечок.

 

Учні піднімають вгору кружечки різного кольору, оцінюючи урок і свою участь у ньому.

 

Вчитель:

 

- Урок закінчено. Дякую за спільну роботу, хлопці!

 

- До побачення!

 

 

Список використаних джерел

 

1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения /
В. П. Беспалько. – М. : Издательство ИРПО МО РФ, 1995. – 336 с.


2. Волчегорская Е. Ю. Личностно ориентированное эстетическое
воспитание младших школьников: методология, теория, практика: дис.
докт. пед. наук: спец. 13.00.01/ Е. Ю. Волчегорская. – Челябинск, 2007. –
346с.
3. Горбенко С. С. Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного
віку : навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання. Вид. друге,
доповнене / С. С. Горбенко. – Житомир : В. Б.Котвицький, 2008. – 416с.


4. Куклина Л. В. Моделирование личностно-ориентированных
воспитательных технологий в условиях воспитательной системы школы:
дисс. …канд. пед. наук: спец. 13.00.01/ Л. В. Куклина. – Ульяновск, 2005. –
220 с.


5. Перспективні освітні технології : наук.-метод. посіб. / за ред.
Г. С. Сазоненко. – К. : Гопак, 2000. – 560с.


6. Пєхота О. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя:
монографія. – 2-е вид. доп. та перероб. / О. Пєхота, А. Старева. – Миколаїв :
Вид-во “Іліон”, 2006. 272с.


7. Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта (Соціально-філософський
аналіз) : дис. … докт. філос. наук : 09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії / С. І. Подмазін. – Дніпропетровськ, 2006. – 446 с.

 

8. Алієв Ю.Б. Настольная книга учителя - музыканта.- М., 2010. - 165 с.

9. Кабалевський Дмитро Борисович. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Пер. з рос. М. Пилинського. - К. : Муз. Україна, 1973. - 187, [2] с.

10. Кондратенко Г.Г. Формування творичх здібностей підлітків у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва // Наук. записки: Зб. наук. статей НПУ імені М.Драгоманова. - Вип. 59. - К., 2009. - С.78-84.

11. Кушка Я.С. Методика музичного виховання дітей [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. : у 2 ч. / Я.С. Кушка ; М-во культури і туризму, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. - Вінниця : Нова кн., 2007.

12. Лисенко Ю.О. Соціально - педагогічна программа просоціального розвитку старших підлітків як представників молодіжної субкультури засобами сучасної естрадної музики. Украина, 1987. - С. 33

13. Масол, Л.М. Методика навчання мистецтва в основній школі : метод. посіб. для вчителів / Людмила Масол. - К. : Шк. світ, 2012. - 125, [1] с. : табл. - (Бібліотека Шкільного світу - Шкільний світ. Бібліотека) - Сер. засн. у 2003 р.

14. Матійчак О.В. Формування у школярів естетичного сприймання дійсності в музично творчій діяльності. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

15. Олексюк, О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 247 с. - Бібліогр. наприкінці модулів.

16. Панченко, Г.П. Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Панченко Галина Павлівна; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2010. - 20 с.

17. Ростовський, О.Я. Музична педагогіка : навч. програми, метод. рек. та матеріали : навч. посіб. / О.Я. Ростовський; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. - 191 с.

18. Роменець, Володимир Андрійович. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець; [Голов. ред. С.В.Головко].- 2-е вид., допов. - К. : Либідь, 2001. - 286, [1] с.

19. Холоденко, В.О. Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 20 с.

20. Дорошенко Т.В. Ігри у навчанні музики // Початкова школа. – 1996. – № 4.– С. 38-41.

21. Дорошенко Т.В. Розвиток творчих здібностей на уроках музики: методичні рекомендації // Початкова школа. – 2001. – № 4. – С. 34-37.

22. Кабалевський Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. – М.: Просвещение, 1973. – 336 с.

23. Конорова Е., Светинская В. Танец и ритмика в начальной школе. – М.: Музгиз, 1960. – 97 с.

24. . Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа.– 2002. – №№ 2, 3. – Розділ ІІІ.

25. Павленко Ю.І. Щоб учитися було цікаво. – К.: Вища школа, 1989. – 120 с.

26. Паламарчук А.І. Позакласна музично-виховна робота зі школярами молодших класів // Музика в школі. – 1981. – Вип. 7. – С. 14-16.

27. Печерська Е. Казкові сюжети на уроках музики // Початкова школа. – 1996.– № 11. – С. 33.

28. Печерська Е. Навчання музичної грамоти на уроках // Початкова школа. – 1995. – № 12. – С. 42.

29. Печерська. Е., Петрова Н. Урок музики в контексті культуротворчості // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С. 27-29.

30. Приходченко К.І. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів. Посібник. – К.: Сталкер, 1998.– 410 с.

31. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навчальний посібник. – К.: ІЗІМН, 1996. – 236 с.

32. Рогозіна В.О. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 2. – С. 8-10.

33. Руденко Н.К. Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва. – Автореф. Дис. к. п. н. К.– 2004.– 22 с.

34. Самолдіна К. Використання рухів на уроках музики в загальноосвітній школі // Музика в школі. – 1980. – Вип.. 6. – С. 31-35.

 

35. Силіна Г.Т. Питання формування творчої активності дітей молодшого шкільного віку в педагогічній літературі кінця ХІХ початку ХХ століття // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Херсон, 2001. – № 14. – С. 39-43.

36. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К.: Поліграф книга, 1996. – 406 с.

37. Ставинська Л.М., Юцевич Ю.Е. Співочий розвиток учнів // Початкова школа. – 1986. – № 4. – С. 28-29.

38. Тушева В. Творчі завдання на уроках музики // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С. 30-33.

39. Шинкаренко А.І., Лупак Н.І. Розучування пісень з музично-ритмічними рухами // Початкова школа. – 1989. – № 3. – С. 55-57.

40. Шинкаренко А.І. Урок музики, як урок мистецтва // Початкова школа. – 1996. – № 4. – С. 33-36.

http://scholar.google.com.ua/scholar.

http://elibrary.kmpu.edu.ua.

http://lib.iitta.gov.ua/421/1/PolnyText.pdf.

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/rozvitok-tvorchikh-zdibnostei-na-urokakh-muziki.html

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 597

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...