Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
5.1. З метою успішного проведення практичної підготовки практикант зобов’язаний:

5.1.1. Під час підготовки до навчальної практики вивчити програму.

5.1.2. Після прибуття на місце проходження практики:

5.1.2.1. Відрекомендуватися начальнику підрозділу та доповісти про завдання і програму практичної підготовки;

5.1.2.2. Вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділом, розпорядок дня.

5.1.2.3. На основі програми практичної підготовки скласти індивідуальний план роботи на весь період практики і подати його на затвердження начальнику підрозділу.

5.2. Під час навчальної практики:

5.2.1. Чітко спланувати свою роботу.

5.2.2. Ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення.

5.2.3. Щоденно вести облік проведених заходів.

5.2.4. Керуючись програмою та індивідуальним завданням, скласти план проходження практичної підготовки та затвердити його у свого керівника.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

6.1. Після завершення навчальної практики курсанти (студенти), подають такі документи:

6.1.1. Індивідуальний план (додаток 1).

6.1.2. Щоденник (додаток 2).

6.1.3. Звіт (додаток 3).

6.1.4. Характеристику підписану керівником практики та завірену гербовою печаткою.

6.1.5. Звітні матеріали, наявність яких передбачена програмою практики.

6.2. З підрозділу, де проходила практики, направляється до інституту підсумкова залікова відомість з відгуком за підсумками проведеної практики, характеристиками та з іншими документами щодо організації і проведення навчальної практики.

6.3. Захист звіту з навчальної практики відбувається в інституті на підставі звітних матеріалів, наданих курсантом (студентом), загальних відомостей та відомостей складання заліків вхідного і вихідного контролів знань у територіальних органах (додаток 5), а також висновків викладача-керівника навчальної практики, які відображені у характеристиці практиканта.

6.4. Для захисту навчальної практики наказом начальника інституту призначається комісія у складі представників керівництва та науково-педагогічних працівників інституту, відповідальних осіб територіальних органів управління та підрозділів ДСНС України.

6.5. Оцінка з навчальної практики вноситься до залікової книжки та екзаменаційної відомості.

6.6. Курсанти (студенти), які не виконали програму навчальної практики без поважних причин, зобов’язані проходити її у період канікулярної відпустки.

6.7. Загальні підсумки практики і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються на нарадах ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, на засіданнях Вченої ради інституту за участю представників ГУ(У) ДСНС України.
Зміст навчальної практики

№ з/п Назва заходу
  1. Ознайомлення з організацією та порядком несення караульної служби в ДПРЧ
1.1.   11.2. Ознайомитись: - з порядком прийому та здачі чергування; - з порядком організації постової та дозорної служб. Вивчити: - посадові обов’язки командира відділення; - розпорядок дня підрозділу; - порядку допуску осіб у службові приміщення ДПРЧ.
2.1.     2.2. Ознайомитись: - зі службовими приміщеннями ДПРЧ, їх призначенням та розташуванням; - пожежною технікою, пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням, які є в підрозділі; - із засобами зв’язку, які є в підрозділі, порядком їх експлуатації та порядком і правилами ведення радіообміну. Вивчити: - тактико – технічні характеристики пожежної техніки, пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнанням, які є в підрозділі; - район виїзду пожежно-рятувальної частини.
  3. Виконання обов’язків командира відділення під час несення служби в складі чергового караулу
3.1. Виконати особисто: - обов’язки командира відділення під час проведення зміни караулів, прийому та здачі чергування; - організувати та контролювати якість несення служби особами внутрішнього наряду караулу; - обов’язки чергового по караулу.
  4. Підготовка та проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки з особовим складом відділення
4.1.     4.2.     Підготувати: - методичну розробку для проведення занять з особовим складом відділення. Провести: - заняття з особовим складом відділення зі спеціальної фізичної підготовки, згідно з розкладом занять.
  5. Виконання обов’язків командира відділення під час експлуатації пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання
5.1.     5.2.   Ознайомитись: - з технічними характеристиками та інструкціями з експлуатації гідравлічного інструменту, який є в підрозділі; - з технічними характеристиками та інструкціями з експлуатації пневматичного обладнання, яке є в підрозділі. Виконати особисто: - перевірку комплектації пожежного оснащення та пожежно-технічного обладнання пожежних автомобілів, відповідно до норм табельної належності та його справність.
  6. Організація газодимозахисної служби
6.1.   6.2. Ознайомитись: - - з технічними характеристиками та інструкціями з експлуатації засобів захисту органів дихання і зору та компресорного обладнання, що є в підрозділі. Виконати особисто: - - здійснити контроль за правильністю проведення перевірки № 1 засобів захисту органів дихання і зору газодимозахисниками; - - здійснити контроль за правильністю проведення оперативної перевірки засобів захисту органів дихання і зору газодимозахисниками; - - обов’язки командира ланки ГДЗС під час роботи в задимленому середовищі та ведення радіообміну з постовим на посту безпеки.
  7. Робота на пожежному автомобілі із забору та подачі вогнегасних речовин
7.1. Виконати особисто: - провести забір води з водоймища (гідранта) та заповнити цистерну пожежного автомобіля.
  8. Виконання обов’язків командира відділення під час гасіння пожеж
8.1.     8.2.   Вивчити: - обов’язки особового складу пожежно-рятувального підрозділу під час гасіння пожеж за несприятливих умов. Ознайомитись: - з порядком допуску начальницького складу до самостійного виїзду на чолі підрозділу; - з порядком вивчення та аналізу пожеж в підрозділі.
  9. Виконання обов’язків командира відділення під час проведення аварійно-рятувальних робіт
9.1. Ознайомитись: - з виписками з планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

 

 

Додаток до програми 1

Затверджую

Начальник підрозділу

_____________________________________________

спеціальне звання

_______________ __________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження навчальної практики курсантом (студентом) ___ взводу (групи) ____ курсу
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

________________________________________________________________________________

підрозділ, посада, на якій проводиться практика, прізвище, ім'я та по батькові

 

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Відмітка про виконання
 
       
       
Згоден: Безпосередній керівник навчальної практики _______________________________________ посада звання ___________________________________________ підпис ініціали, прізвище   Дата Курсант (студент) ________________________________ підпис ініціали, прізвище   Дата
         

 


Додаток до програми 2

 

Затверджую

Начальник підрозділу

_____________________________________________

спеціальне звання

_______________ __________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

ЩОДЕННИК

проходження навчальної практики курсантом (студентом) ___ взводу (групи) __ курсу
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

________________________________________________________________________________

підрозділ, посада, на якій проводиться практика, прізвище, ім'я та по батькові

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відмітка про виконання Оцінка Підпис керівника практики
 
           
           
           
  Щоденник вів курсант (студент0 ___________ _______________________ підпис ініціали, прізвище
  Безпосередній керівник навчальної практики ____________________ _____________________ _____________________ ________________ посада звання підпис ініціали, прізвище

Примітка:

1. У щоденнику практикант стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.

2. У графі «Заходи» відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, функціональні обов’язки, оперативно-тактична характеристика району тощо).

3. У щоденнику можуть бути відображені думки практиканта, які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або інституту з питань поліпшення організації та проведення навчальної практики, змісту навчальної практики.


Додаток до програми 3

Затверджую

 

Начальник підрозділу

__________________________________

спеціальне звання

__________________ ______________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

ЗВІТ

про практику курсанта (студента) ___ взводу (групи) ___ курсу

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України __________________________________________________________

підрозділ та посада, на якій проводиться практика

_________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові

У ньому містяться:

- назва підрозділу, його коротка характеристика;

- підсумки виконання програми навчальної практики та індивідуального завдання (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

- висновки щодо організації, результатів, позитивних аспектів проходження ознайомчої практики, труднощів і недоліків, які виникали під час проходження ознайомчої практики;

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення організації навчальної практики у підрозділах оперативно-рятувальної служби.

Обсяг – до 10 сторінок

Зауваження представника навчального закладу (викладача, завідувача практики), який перевіряє хід навчальної практики: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склав: курсант (студент) ___________ _______________________ підпис ініціали, прізвище «___»____________ 20___ року
Безпосередній керівник навчальної практики ____________________ _____________________ _____________________ ________________ посада звання підпис ініціали, прізвище

Додаток до програми 4

Вкладиш

до службового посвідчення (студентського квитка) особи №_______

 

Курсант (студент)____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

є практикантом на посаді _____________________________________________

(посада, підрозділ)

ГУ (У) ДСНС в ________________________________________________ області

 

М. П.

 

Заступник начальника

ГУ (У) ДСНС у _____________________________________________________

____________________ _______________ ___________________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________20___ року

 

Дійсний до «___»___________ 20___року

при пред’явленні посвідчення особи ___________ _____________

особистий підпис ініціали, прізвище


Додаток до програми 5

 

Начальник ГУ (У) ДСНС України

в________________________________

__________________________________

спеціальне звання

__________________ ______________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 601

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...