Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ З МЕТОДИКОЮ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

 

1. Фізика як навчальний предмет загальноосвітньої школи. Основні задачі навчання фізики в школі.

2. Предмет методики навчання фізики, її зміст, завдання і функції.

3. Аналіз можливих систем побудови курсу фізики. Структура курсу фізики загально­освітньої школи.

4. Зв’язок навчання фізики з викладанням інших предметів.

5. Розвиток розумових здібностей учнів на уроках фізики, критерії розумового розвитку.

6. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики.

7. Мотивація навчання і формування пізнавального інтересу до фізики.

8. Планування навчальної роботи вчителя: річний план, календарний план, тематичне планування.

9. Методи навчання, класифікація методів навчання.

10. Словесні методи навчання.

11. Проблемне навчання на уроках фізики.

12. Програмоване навчання фізиці.

13. Застосування технічних засобів навчання під час викладання шкільного курсу фізики.

14. Застосування ЕОМ при вивченні фізики.

15. Організаційні форми навчальних занять з фізики, їх коротка характеристика.

16. Види уроків з фізики, їхня структура і коротка характеристика.

17. Демонстраційний експеримент по фізиці, його значення у викладанні, мето­дичні вимоги до нього.

18. Фронтальні лабораторні роботи з фізики, види та характеристики.

19. Фізичний кабінет та система його обладнання.

20. Фізичні задачі, їх класифікація.

21. Розв’язування задач з фізики як метод навчання. Методика розв’язування задач.

22. Формування міцних знань, умінь і навичок по основним питанням курсу фізики.

23. Формування практичних умінь і навичок.

24. Систематизація та узагальнення знань учнів з фізики.

25. Індивідуалізація та диференціація навчання фізики в загальноосвітній школі.

26. Значення і види самостійної роботи учнів з фізики. Організація само­стійної ро­боти учнів і методичне керівництво нею.

27. Значення і методи перевірки знань, умінь і навичок учнів з фізики. При­зна­чення кожного методу перевірки, його місце в навчальному процесі, методика проведення.

28. Види і організація позакласної роботи учнів з фізики.

29. Організація і проведення екскурсій з фізики та техніки.

30. Факультативні заняття та їх значення.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоре­тичес­кие основы: Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

2. Кухарчук Р.П. Загальні питання методики викладання фізики в школі. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних і фізико-технічних факультетів. – Глухів: РВВ ГДПУ. – 2007. – 116 с.

3. Кухарчук Р.П. Педагогічна практика студентів IV-V курсів спеціальності «Фізика і математика». Методичні рекомендації. – Глухів: РВВ ГДПУ. – 2007. – 30 с.

4. Методика навчання фізики в середній школі (Загальні питання). Конспекти лекцій / Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. / За ред. Савченка В.Ф. - Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2003. – 100 с.

5. Методика преподавания физики / под ред. Каменецкого С. Е. и др. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с.

6. Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для студентов пед. ин–тов. физ.-мат. спец. / С.В. Анофрикова, М.А. Бобкова, Л.А. Бордонская и др.; Под ред. С. Е. Каменецкого, Л.А. Ивановой. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с.Основыметодики преподавания физики в средней школе / В.Г. Разу­мовский, А.И. Бугаев, Ю.И. Дик и др./ Под ред. А.В. Перыш­кина , В.Г. Разумовского, В.А. Фабриканта. – М.: Просвещение, 1984. – 398 с.

7. Осадчук Л.А. Методика преподавания физики. – Киев-Одесса: Вища школа, 1984. – 352 с.

8. Фізика. Астрономія. 7-12 класи: Програми для загальноосвіт. навч. закл. /О.І.Ляшенко (підгот.) – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 79 с.

 

Додаткова

Методична та загальнодидактична

9. Зверева Н. М. Активизация мышления учащихся на уроках физики: Из опыта работы. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 112 с.

10. Современный урок физики в средней школе / В.Г. Разумовский, Л.С. Хижнякова, А.И. Архипова и др.; Под ред. В.Г. Разумовского, Л.С.Хижняковой.–М.: Просвещение, 1983.–224 с.

11. Усова А. В., Бобров А. А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики. – М.: Просвещение, 1988. – 112 с.

12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 544 с.

Методична з розв’язування фізичних задач

13. Гончаренко С.У. Методика розв’язування задач. – К.: Либідь, 1995.

14. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с.

15. Розв’язування задач з фізики. Практикум / За заг. ред. Є.В.Коршака. – К.: Вища школа, 1986. – 312 с.

16. Розв’язування задач з фізики: питання, теорії і методики // С.У.Гончаренко, Є.В.Коршак, А.І.Павленко та ін. / За заг. ред. Є.В.Коршака. – К.: НПУ ім..Драгоманова, 2004. – 185 с.

17. Усова А.В., Тулькибаева Н.Н. Практикум по решению физических задач: Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак. – М.: Просвещение, 1992. – 208 с.

Методична з фізичного експерименту

18. Анциферов Л.И., Пищиков И.Н. Практикум по методике и технике школь­ного физического эксперимента; Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по физ.-мат спец.- М.: Просвещение, 1984. – 255 с.

19. Гайдучок Г.П., Нижник В.П. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 кл. середньої школи: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1989. – 175 с.

20. Демонстрационный эксперимент в средней школе. Ч.1. Механика, мо­ле­ку­ляр­ная физика, основы электродинамики / В. А. Буров, Б. С. Зво­рыкин, А. П. Кузь­­мин и др., Под ред. А. А. Покровского. – М.: Просвещение, 1978. – 351 с.

21. Кабинет физики средней школе. Под ред. А.А. Покровского. М.– Просвещение, 1982.

22. Коршак Є.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного експе­рименту. – К.: Вища школа, 1981. – 279 с.

23. Практикум з фізики в середній школі: Дидакт. матеріал: Посібник для вчителя / Л.І. Анциферов, В.О. Буров, Ю.І. Дік та ін.; За ред. В.О. Бурова, Ю.І. Діка. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

24. Учебное оборудование по физике в средней школе. Под ред. А. Покровского. – М. Просвещение, 1978. – 479 с.

Шкільні підручники

7 клас

25. Божинова Ф.Я. Фізика. 7 клас: Підручник / Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007.– 192 с.

26. Генденштейн Л.Е. Фізика. 7 клас: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. – Х.: Гімназія, 2007.– 208 с.

27. Генденштейн, Л.Е. Фізика: підручник для 7 кл. / Л.Е. Генденштейн. – К.: Ґенеза, 2007. – 208с.

28. Ільченко, В.Р. Фізика: підручник для 7 кл. / В.Р. Ільченко, С.Г. Куликовський, О.Г. Ільченко. – Полтава: Довкілля -К, 2007. – 160с.

8 клас

29. Божинова, Ф.Я. Фізика: підручник для 8 кл. / Ф.Я. Божинова, І.Ю. Ненашев, М.М. Кірюхін, – Х.: Ранок-НТ, 2008. – 256с.

30. Генденштейн, Л.Е. Фізика: підручник для 8 кл. / Л.Е. Генденштейн. – К.: Гімназія, 2008. – 256с.

31. Коршак, Є.В. Фізика: підручник для 8 кл. / Є.В.Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К.: Генеза, 2008. – 208с.

32. Сиротюк В.Д. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Сиротюк В.Д. - К. : Зодіак-Еко, 2008. - 240 с.

9 клас

33. Божинова, Ф.Я. Фізика: підручник для 9 кл. / Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін О.О.Кірюхіна, – Х.: Ранок, 2009. – 224 с.

34. Коршак, Є.В. Фізика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К.: Генеза, 2009. – 160 с.

35. Сиротюк В.Д. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Сиротюк В.Д. - К. : Зодіак-Еко, 2009. - 208 с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...