Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

 

Підсумкове оцінювання проходження студентом практики проводиться за єдиним модулем (табл. 7.1), для кожного із елементів якого встановлена максимальна і мінімальна кількість балів, які може отримати практикант.

 

Таблиця 7.1

Зміст модуля технологічної практики студентів, оцінювання його елементів в балах, форми контролю та відповідальні за проведення

№ поз. Елементи модуля Кількість балів Форма контролю Хто проводить контроль
мінімальна максимальна
Виконання календарного графіку проходження практики Поточний контроль керівник практики від університету
Виконання індивідуаль-ного завдання (ІЗ) Перевірка ІЗ Керівник практики від університету
Звіт студента з практики Перевірка звіту Керівник практики від університету
Знання, уміння, навички за програмою практики Диф.залік в усній формі за білетами Кафедральна комісія
Всього  

 

При цьому передбачено різні форми контролю виконання елементів модулю. Оцінки за кожну позицію включаються керівником практики від університету у підсумкову кількість балів, яка враховується при підсумковому контролі.

Знання, уміння та навички студента здобуті підчас проходження практики оцінюються кафедральною комісією, призначеною завідувачем кафедри із числа керівників практики (3−4 викладачі). Диференційований залік з практики проводиться в усній формі кафедральною комісією у десятиденний строк з дня закінчення практики. Студент допускається до складання заліку лише за наявності оформлених згідно вимог звіту і щоденника практики підписаних керівником.

Підсумкове оцінювання проводиться з урахуванням сумарної кількості балів, отриманих студентом за окремими елементами модуля (табл. 7.1, поз. 1−4).

Студент, який не виконав програму навчальної практики, або одержав незадовільну оцінку залишається на повторний курс навчання.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Биотехнология: Учеб. пособие для вузов: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. – М: Высш. шк., 1987.

2. Виестур У.Э., Шмитте И.А., Жилевич А.В. Биотехнология:
биотехнологические агенты, технология, аппаратура. – Рига: Зинатне, 1987. – 263 с.

3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с., ил.

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

5. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: 2-е вид. – Л.: Афіша, 2000. – 272 с.

6. Елинов Н.П. Основы биотехнологии. – СПб.: Изд. фирма "Наука", 1995. – 600 с.

7. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование микробиологических производств. – М.: Агропромиздат, 1987. – 398 с.

8. Квасников Е.И., Щелокова И.Ф. Дрожжи: Биология. Пути использования. – К.: Наук. думка, 1991. – 326 с.

9. Основы фармацевтической биотехнологии / Т.Д. Прищеп, В.С. Чучалин, К.Л. Зайков, Л.К. Михалева, Л.С. Белова. — Ростов н/Д.: Феникс; Томск: НТЛ, 2006. — 256 с.

10. Современная микробиология. Прокариоты / под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – Т. 1. – М.: Мир, 2005. – 654 с.

11. Современная микробиология. Прокариоты / под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – Т. 2. – М.: Мир, 2005. – 494 с.

12. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підруч. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: НУХТ., 2010. – 632 с.

13. Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с.

14. Промышленная микробиология / Под ред. Н.С.Егорова. – М.: Высш. шк., 1989. – 688 с.

15. Bolsover S.R., Hyams J.S., Shephard E.A., White H.A., Wiedemann C.G. Cell biology: a short course. – 2nd ed. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2003. – 531 p.

16. Enger E.D., Ross F.C., Bailey D.B. Concepts in biology. – 11th ed. – New York: McGraw-Hill, 2005. – 570 p.

17. Raven P.H. Johnson G.B. Biology. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill, 1996. – 1311 p.

 

Наукові періодичні видання: "Биотехнология", "Прикладная биохимия и микробиология", "Микробиология", "Мікробіологічний журнал".


Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра біотехнології і мікробіології

ЗВІТ

ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ

на тему «Виробництво твердого сиру»

Студента ____________________________________групи___________

(прізвище, ім’я, по-батькові)(шифр)

За напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Місце проходження практики _________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________

Керівники практики:

від кафедри біотехнології і мікробіології____________________

(науковий ступінь, звання;ПІП, підпис)

Київ – 20__


Додаток 2

РЕФЕРАТ

Звіт про навчальну практику складається з 30 сторінок машинописного тексту, містить 3 рисунки, 4 таблиці, 20 літературних джерел. До складу роботи входять: вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури та два додатка.

Робота містить інформацію про виникнення та розвиток біотехнології, основні відкриття та найвидатніших вчених ХХ століття. У звіті охарактеризовано сучасний стан біотехнологічної галузі країн Західної Європи та США, описано найпотужніші підприємства по виготовленню ферментів, вітамінів, амінокислот, органічних кислот, бактеріальних добрив, кормових добавок для тварин та інших практично цінних продуктів біотехнології.

 

Ключові слова: біотехнологія, генна інженерія, мікроорганізми, мікробіологія, промислове виробництво

 

Додаток 3

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………... Розділ 1. Біотехнологія……………………………………………....... 1.1. Виникнення біотехнології………………………………………... 1.2. Специфіка біотехнології………………………………………….. 1.3. Досягнення біотехнології………………………………………… Розділ 2. Генна інженерія……………………………………………... 2.1. Методи генної інженерії………………………………………….. 2.2. Генетична рекомбінація in vitro………………………………….. 2.3. Методи вводу ДНК у бактеріальні клітини……………………... 2.4. Досягнення генної інженерії……………………………………... 2.5. Молекулярна геноміка……………………………………………. 2.6. Генна терапія……………………………………………………... Розділ 3. Біотехнологічні та генно-інженерні компанії і їхні розробки………………………………………………………………... 3.1. Компанії США…………………………………………………….. 3.2. Компанії країн СНГ……………………………………………….. 3.3. Підприємства та корпорації Західної Європи…………………... ВИСНОВКИ……………………………………………………………...... Список використаної літератури……………………………………... Додаток 1……………………………………………………………….. Додаток 2………………………………………………………………..  

 

Додаток 4

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...