Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні відомості про базу практики
 

Комунальний заклад “Черкаський обласний краєзнавчий музей” Черкаської обласної ради (далі - Музей) є культурно-освітнім закладом, призначеним для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної, світової і історико-культурної спадщини.

Музей був заснований у травні 1918 року за ініціативою місцевого осередку “Просвіта” і вчительської громадськості міста як історико-педагогічний музей ім. Т.Г. Шевченка. У середині 20-х рр. XX ст. музейна колекція налічувала майже 15 тисяч експонатів, а книжковий фонд музейної бібліотеки складав понад 13 тисяч томів і всі фонди постійно зростали. З 1919 року набуває статус державного і підпорядковується Черкаському повітовому відділу народної освіти. У 1954 році місто стало обласним центром відповідно і Музей набув статусу обласного краєзнавчого музею.

Повна назва Музею: комунальний заклад “Черкаський обласний краєзнавчий музей” Черкаської обласної ради. Скорочена назва: КЗ “Черкаський обласний краєзнавчий музей” ЧОР.

Юридичний адрес та місцезнаходження Музею: 18000, м.Черкаси, вул.Слави, 1.

Музей заснований на обласній комунальній власності, є юридичною особою з моменту державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державного казначейства України в області, власну печатку, кутовий штамп, бланки та інші реквізити юридичної особи, веде самостійний бухгалтерський облік.

Музей в своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України “Про Музей та музейну справу”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства культури і туризму України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної ради і облдержадміністрації, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації та Статутом музею.

Функції з галузевого управління Музеєм здійснює управління культури і туризму облдержадміністрації.

Експозиція музею розміщена в 30 залах на площі 2800 м². Вона має розділи: природи краю, археології, етнографії, історії краю XIV — початку XX століття, історії краю від 1917 року і сучасність та велика зала вшанування пам'яті пророка України Т.Г. Шевченка, низка окремих зал, присвячених видатним землякам, вихідцям з Черкащини або відомим особам, чия діяльність пов'язана з «Шевченковим краєм» (поет Василь Симоненко, ботанік і селекціонер Володимир Симиренко, політик В'ячеслав Чорновіл.Музей є науково-методичним центром для музейних закладів Черкаської області. Основними напрямами діяльності Музею є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейного зібрання, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’ятко охоронна робота, а також діяльність пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.

Науково-дослідна робота є основою практично всієї діяльності музею і проводиться в широкому діапазоні, що зумовлено специфікою музейного закладу. Це – і наукове комплектування фондів, наукова організація обліку, збереження, консервації і реставрації колекцій. Завершальним етапом такої багатогранної роботи є ретельне дослідження пам’яток, що зберігаються у фондах, атрибуція, класифікація, систематизація, що дає можливість створювати каталоги, бібліографічні довідники тощо. Окрім цього напрямку, головними завданнями наукової роботи музею є вивчення історії краю та актуальних проблем сучасності, музеєзнавства і теорії музейної справи, дослідження та наукова обробка музейних реліквій та колекцій, опрацювання тем та матеріалів, пов’язаних з експозиційною роботою, розробкою концепцій та концептуальних рішень. Також підготовчі етапи наукових експедицій по збиранню матеріалів, наукова робота, пов’язана з визначенням музейних предметів, виявлення середовища, в якому вони побутували, є невід’ємною частиною діяльності музею.

Суто музейними видами наукової роботи є питання створення експозиції, збір музейних матеріалів та вивчення фондових колекцій. Основними видами діяльності в цьому напрямку є написання концепцій, тематико-експозиційних планів, вивчення окремих тем та підготовка до проведення експедицій, а також атрибуція, класифікація і систематизація музейних матеріалів багатотисячної колекції, що сприяє розширенню джерельної бази і самої історичної науки. Завдяки дослідженням музейних працівників у науковий обіг вводяться нові джерела з різної тематики історії рідного краю.

Також важливими є дослідження в галузі профілюючих наукових дисциплін: археології, етнографії, краєзнавства, нумізматики, вексилології, геральдики, генеалогії, сфрагістики, валеології, епіграфіки та інших допоміжних історичних дисциплін.

Майно Музею є комунальною власністю Черкаської обласної ради і належить закладу на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Музей володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Музею.

Джерелами формування майна Музею є:

1. Бюджетні асигнування;

2. Майно, передане власником, іншими юридичними чи фізичними особами;

3. Безоплатні благодійні внески та дари юридичних і фізичних осіб;

4. Надходження від збереження коштів у банківських установах;

5. Надходження від надання платних послуг;

6. Інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

Історико-культурні цінності, що зберігаються в Музеї не підлягають роздержавленню та приватизації.

Музей має свою структуру та штатний розпис, які затверджується управлінням культури і туризму облдержадміністрації. Керівництво діяльністю Музею здійснює її директор, який призначається на посаду та звільняється з посади сесією Черкаської обласної ради за поданням управління культури і туризму облдержадміністрації. Директор самостійно вирішує питання діяльності Музею за винятком тих, які належать до компетенції управління, що здійснює функції з галузевого управління, Власника майна та трудового колективу.

Музей є неприбутковим закладом та утримується за рахунок коштів обласного бюджету по галузі «культура». Головним розпорядником коштів є управління культури і туризму облдержадміністрації. Фінансові ресурси Музею формуються за рахунок бюджетних коштів, дарів, тимчасово запозичених коштів (кредитів, позичок) в банківських установах та інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством України.

Додаткове фінансування Музею здійснюється за рахунок коштів, одержаних від господарської діяльності, надання платних послуг та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Музей розробляє кошторис на утримання закладу, штатний розпис, структуру та подає їх на затвердження головному розпоряднику коштів – управлінню культури і туризму облдержадміністрації. Музей витрачає бюджетні кошти у відповідності до кошторису та річного плану асигнувань, затверджених згідно з чинним законодавством України. Невикористані у поточному році позабюджетні кошти вилученню не підлягають, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються в наступному році виключно на здійснення статутної діяльності Музею. Грошові кошти Музею зберігаються на поточному та інших рахунках у банківських установах в національній валюті.

Відносини Музею з іншими установами, підприємствами, організаціями, а також громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. При цьому Музей самостійно обирає предмет договору, визначає зобов’язання та інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

В музеї, відповідно до штатного розпису, зайнято 116,5 штатних посад (Додаток А) Серед них: директор установи, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з адміністративної-господарської роботи, заступник директора з науково-просвітницької роботи, учений секретар та головний бухгалтер, також функціонує 13 внутрішніх відділів та 5 філій музею (Рис. 2.1 та 2.2)

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЇЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
Філії музею

Музей книги «Кобзар» Т.Г.Шевченка (6 осіб)
Чорнобаївський краєзнавчий музей (3 особи)
Музей історії села Старосілля (3 особи)
Меморіальний музей Л.П.Симиренка с. Мліїв (2 особи)
Музей Героя України В.М.Чорновола в с. Вільхоець (4 осіб)

 

 


Рисунок 1. Філії Черкаського обласного краєзнавчого музею

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЇ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
Відділи

 

Науково-дослідницький відділ фондів (5 осіб)
Науково-дослідницький відділ історії краю 14 – 20 ст. (3 особи)
Науково-дослідницький відділ етнографії краю (3 особи)
Відділ охорони пам’ятників історії та культури (3 особи)
Відділ науково-просвітницької роботи (3 особи)
Відділ охорони (5 осіб)
Інші служби (11 осіб)
Господарська служба (7 осіб)
Технічний відділ (12 осіб)
Експозиційний відділ архітектури (3 особи)
Науково-методичний відділ (3 особи)
Науково-дослідницький відділ історії краю 20 – поч.21 ст. (6 осіб)
Науково-дослідницький відділ природи (3 особи)

 

 


Рисунок 2. Відділи Черкаського обласного краєзнавчого музею

 

У відділі бухгалтерського обліку працює 3 особи: головний бухгалтер, провідний бухгалтер з дипломом спеціаліста та молодший бухгалтер.

 

Таблиця 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 396

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...