Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК
Пояснювальна записка

До дипломної роботи

бакалавр

 

на тему: «Електронні інформаційні ресурси у діяльності бібліотек вищих навчальних закладів України

(на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»)»

ХАІ 703.735дс.6.020105.713дс8.16В

 

Виконав: студент 4 курсу групи 735дс

напряму підготовки (спеціальності)

6.020105 «Документознавство та

інформаційна діяльність»

Резніченко В.Г.

 

Керівник: Ткаченко Н.М.

Рецензент: Чмихун С.Є

 

 

Харків – 2016

Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «ХАІ»

Факультет: Гуманітарний факультет,

Кафедра документознавства та української мови,

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Напрям підготовки: 0201 «Культура».

Спеціальність: 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ,

Голова циклової комісії__________

________________________________ «____»_________________20___року

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

Резніченко Варварі Григорівні

1. Тема роботи: «Електронні інформаційні ресурси у діяльності вищих навчальних закладів України (на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»)».

2. Керівник проекту: асистент кафдри 703 Ткаченко Надія Михайлівна.

Затверджені наказом вищого навчального закладу від «22» квітня 2016 року №465-уч. Строк подання студентом роботи: 3 червня 2016 року.

4. Вихідні дані до проекту. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (52 найменування), 7 додатків. Обсяг роботи 81 сторнка. Загальний обсяг роботи 116 сторінок.

5. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

1. Загальна характеристика електронних інформаційних ресурсів бібліотек.

2. Електронні інформаційні ресурси у науково – технічній бібліотеці

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (НТБ).

6. Перелік графічного матеріалу: немає.

 

7. Консультанти розділів роботи

 

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
Завдання Видав Завдання прийняв
I – Загальна характеристика електронних інформаційних ресурсів бібліотек.   Ткаченко Н.М. асист. каф. 703 21.04.2016 07.05.2016
II – Електронні інформаційні ресурси у науково – технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ас.. М.Є. Жуковського «ХАІ» (НТБ).   Ткаченко Н.М. асист. каф. 703 06.05.2016 24.05.2016

 8. Дата видачі завдання «___»______________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
1. Вибір теми 02.10.2015– 30.10.2015  
2. Затвердження теми за засіданні кафедри 16.03.2016  
3. Опрацювання літератури, складання плану роботи, визначення наукового апарату роботи 21.04.2016 – 05.05.2016  
4. Здача на перевірку 1 розділу роботи (поетапно, включаючи корегування після перевірки) 06.05.2016  
5. Здача на перевірку 2 розділу роботи (поетапно, включаючи корегування після перевірки) 24.05.2016  
6. Попередній захист випускного проектування 30.05.2016  
7. Захист випускного проектування 03.06.2016  

Студент _______ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто використання електронних інформаційних ресурсів науково-технічнними бібліотеками вищих навчальних закладів України. Визначено поняття та типи електронних інформаційних ресурсів; досліджено історію виникнення та правове регулювання впровадження електронних інформаційних ресурсів до бібліотек. Акцентовано увагу на програмних системах, які налаштовані на покращення обслуговування користувачів. Досліджено історію становлення Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського та впровадження до неї автоматичних бібліотечних систем. Проаналізовано використання інформаційно-ресурсної бази, а саме web-сайт бібліотеки та зроблено відповідні висновки.

Ключові слова:бібліотека,бібліотечний фонд,електронний ресурс, інформаційний ресурс, інформаційне суспільство, електронна форма представлення інформації, електронний каталог, автоматизовані бібліотечні інформаційні системи.

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………......6

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК……………………………...10

1.1 Поняття та типи електронних інформаційних ресурсів.…….....….10

1.2 Історія виникнення та правове регулювання впровадження електронних інформаційних ресурсів бібліотек……………………………….25

1.3. Програмні системи для автоматизації бібліотек, які налаштовані на вдосконалення обслуговування користувачів бібліотек………………………36

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАІЙНІ РЕСУРСИ У НАУКОВО – ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ М.Є.ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» (НТБ)………………47

2.1. Історія науково – технічної бібліотеки, як інформаційного центру ХАІ……………………………………………………………………………..…47

2.2. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки………………………………………………………………………...61

2.3 Використання електронних інформаційних ресурсів студентами гуманітарного факультету (опитування)……………………………………….76

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….84

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТУРАТУРИ…………………………...…..88

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. В кінці ХХ століття інформація стає одним з головних ресурсів людства. Одне з визначень ХХІ століття – століття інформації. Інформаційні ресурси є необхідною умовою ефективної діяльності в усіх сферах життя суспільства. Глобалізація та інформатизація суспільства, реформування освіти вимагають від бібліотек вищих навчальних закладів, як важливого інструменту навчальної, наукової та пізнавальної діяльності, саме реорганізації діяльності шляхом нарощування інформаційного потенціалу, інтеграції бібліотечних ресурсів, забезпечення навчально-виховного та наукового процесів повною, оперативною та якісною інформацією, формування інформаційного поля та швидкого доступу до інформації користувачів освітянської галузі. Саме бібліотекам належить значна роль у формуванні електроннихмасивів наукових знань та організації доступу до них.Наявний досвід трансформації провідних бібліотечних установ України відповідно до сучасних суспільних запитів на інформаційне забезпечення. Яке показує, що бібліотеки стають ефективним суспільним інструментом задоволення необхідними інформаційними ресурсами всіх категорій вітчизняних користувачів. є метою статті. Бібліотеки – інформаційний ресурс людства,сконцентрований у слові: статтях, книгах, патентних описах, повідомленнях, звітах про НДР, результатах дисертаційних досліджень тощо. Діяльність бібліотек стає важливим чинником розвитку суспільства. Вони переробляють, вилучають та надають доступ до цілком реального об’єкта – знань у вигляді інформаційного ресурсу. Розвиток інформаційної бази вніс зміни в діяльність сучасної книгозбірні, що цілком закономірно. Важливою її функцією стало вирішення фінансових, організаційних та технологічних питань доступу до віддалених інформаційних ресурсів, в основному, закордонних журнальних публікацій, бібліографічних баз даних. Такі форми обслуговування, як оперативне інформування, вибірне поширення інформації, ретроспективний пошук та інші, почали виконуватися за допомогою мережевих локальних та інтернет-ресурсів, у т.ч. і повнотекстових автентичних баз даних.Ступінь наукової розробки теми.Процес впровадження та вдосконалення електронних ресурсів до бібліотеки привернули увагу багатьох дослідників.Потрібно визнати, що електронні документи, нові інформаційні технології розкривають перед бібліотеками досить гарні перспективи.

Вагомим внеском у дослідження даної теми є праці вітчизняних та закордонних вчених: А.Б. Антопольского [19;20], О.В. Баркова [22;23], Т.А. Бахтурина[24;25], О.В. Воскобойнікова-Гузєва [28], Е.В.Панкова [39], А.В. Теплицька [40]. Усі вищезазначені науковці доклали багато зусиль щоб вирішити питання щодо поширення та введення електронних інформаційних ресурсів у бібліотеки. Відокремили складові документно-інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, які стають електронними інформаційними ресурсами, відомості про які включені до бібліотечних інформаційно-пошукових систем.

Об’єктом дослідження є електронні інформаційні ресурси.

Предметом роботи є впровадження електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках вищих навальних закладів.

Мета роботи –дослідити впровадження електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках вищих начальних закладів на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського «ХАІ».

Відповідно до мети визначено наступні завдання:

розглянути історію, поняття та типи електронних інформаційних ресурсів;

дослідити вдосконалення обслуговування користувачів з впровадженням систем автоматизації бібліотеки;

розглянути історію науково-технічної бібліотеки ХАІ та проаналізувати впровадження сучасних інформаційних технологій у роботу бібліотеки;

шляхом опитування студентів дослідити ефективність роботи електронних інформаційних ресурсів.

Базою проведення дослідження є Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського «ХАІ».

Під час написання дипломної роботи використовувались такі методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, дедукція, історичний метод, опитування, системний метод.

Аналіз – це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Його було використано під час дослідження програмних систем для автоматизації бібліотек. Синтез означає поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле. Такий метод ми використовували для вивчення впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки. Метод порівняння покликаний встановити спільні й відмінні ознаки між процесами, явищами, об'єктами, тому даний метод дав можливість порівняти типи та поняття електронних інформаційних ресурсів.

Вивчення вдосконалення обслуговування користувачів бібліотеки за допомогою систем автоматизації здійснювалося за допомогою методу дедукції. Це спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних положень. Завдяки використанню історичного методу досліджено історію розвитку електронних інформаційних ресурсів. Опитування – це метод збору соціальної інформації про об'єкт в ході безпосереднього або опосередкованого соціально-психологічного спілкування інтерв'юера і респондента шляхом реєстрації відповідей респондента. Для роботи було проведено очне анонімне анкетування серед студентів гуманітарного факультету 1 – 4 курсу.

Системний підхід застосований під час дослідження загального впровадження електронних інформаційних ресурсів у НТБ «ХАІ».

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її матеріалів для підвищення рівню інформатизації бібліотеки, удосконалення та підвищення оперативності обслуговування користувачів, розширення способів зберігання документів з фондів, запобігання зносу фізичних примірників, надання додаткових можливостей в інформаційному забезпеченні навчально-виховної та науково-дослідної роботи університету.

Апробація дослідження. Результати та висновки дослідження було апробовано на VІІ Міжвузівському науково-практичному семінарі «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» та на ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». Тези доповіді опубліковано у збірниках матеріалів семінару та конференції:

Резніченко В.Г. Еволюція поняття «електронні інформаційні ресурси» // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті».– Х.:– 2016.– С. 192-193.

Резніченко В.Г. Електронні інформаційні ресурси як складова частина фондів бібліотеки // Матеріали VІІ Міжвузівського науково-практичного семінару. – Х.: –2015. – С. 52-53.

Структура дипломної роботи: дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.Загальний обсяг роботи – 116 сторінок:основний текст – 81 сторінка,список використаних джерел – 51 найменування (на 6 сторінках), додатків – …(на 7 сторінках).

РОЗДІЛ 1.

РОЗДІЛ 2

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАІЙНІ РЕСУРСИ У НАУКОВО – ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ «ХАІ» (НТБ)

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження ми дійшли таких висновків.

1. За останні тридцять років розвиток бібліотек багато в чому визначався прогресом у сфері обчислювальних систем та інформаційних технологій. Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) і технології автоматизованої обробки інформації відразу знайшли застосування в бібліотеках, які мали значні ресурси і безліч рутинних операцій обробки даних, що підлягають частковій або повній формалізації. На початку 80-х років впроваджуються персональні комп'ютери, що внесли зміни у використання обчислювальних засобів: у бібліотеках почали створювати автоматичні бібліотечні інформаційні системи на базі персональних комп'ютерів.

Електронні ресурси – це нові й специфічні об'єкти бібліотечного опрацювання, які відрізняються від інших об'єктів каталогізації, перш за все – документів на паперових носіях, що традиційно опрацьовуються в технологічних підрозділах бібліотек.

Згідно з Законом України "Про інформацію" у статті 27 документ трактується, як "передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео- фотоплівці або на іншому носії. Основними засобами збереження та розповсюдження інформації у цифровій формі сьогодні є: по-перше– цифрові аудіодиски (CD-A), диски для зчитування (CD-ROM), запису (CD-R), перезапису (CD-RW та магнітооптичні), багатофункціональні цифрові диски (DVD) тощо; по-друге, засоби віддаленого доступу, такі як комп'ютерні мережі з відповідним програмно-технічним обладнанням для збереження електронної інформації та засобами візуального відображення (у міжнародних стандартах, наприклад UNIMARC, визначаються як інтерактивні системи або системи оперативного доступу).

На жаль, електронні ресурси різноманітні та знаходяться у постійному розвитку. Тому, переліки термінів, які позначають види електронних ресурсів завжди будуть приблизними, не закінченими. На сьогодні не існує термінологічного стандарту щодо різновидів електронних ресурсів, термінологія наводиться в ISBD(ER) та у міждержавних стандартах ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.83-2001, ряд термінів наводиться в форматі бібліографічного опису UNIMARC.

2. Будь-яка сучасна бібліотечна колекція нині вже неможлива без двох рівноправних складових: колекції друкованої і колекції електронної: локальних чи віддалених електронних ресурсів (електронних книг, електронних журналів, баз даних, цифрових навчальних чи наукових матеріалів тощо). Входження України в інформаційне суспільство супроводжується зростанням соціальної ваги бібліотек, підвищенням їх статусу, як інформаційного й суспільного інституту. Використання дистнційних технологій сьогодні набуває дедалі більшого поширення в Україні.

Інформатизація держав передбачає саме ефективне використання знань, інтегрування можливостей і досвіду світового глобального економічного середовища, вимагає об’єднання зусиль усього міжнародного співтовариства.

В умовах сьогодення можна виділити кілька рівнів нормативно-правових документів, які регулюють створення, впровадження та доступ до електронних інформаційних ресурсів: міжнародні, державні, міжвідомчий, відомчий та контрольно-управлінський (регламентуючі документи створені конкретною бібліотекою).

Унікальність Інтернету полягає в інтерактивності – користувач мережі може як знайти інформацію, що його цікавить, так і запропонувати свою інформацію. Бібліотечні сайти завдяки змістовному наповненню, регулярному оновленню, продуманій структурі і зручній навігації стають авторитетними і надійними джерелами інформації. Роль та статус сучасної бібліотеки визначаються здебільшого її можливостями щодо кумуляції, обробки й поширення в часі та просторі онлайнових електронних ресурсів: електронних журналів, електронних книг, баз даних, цілісних електронних бібліотек тощо. Електронна колекція стає такою ж невід'ємною складовою бібліотеки, як і колекція друкована, а останнім часом має тенденцію й до перевищення за обсягами.

Головне місце на сайтах бібліотек належить інформаційним ресурсам. Доступ до електронного каталогу бібліотеки сьогодні є невід'ємною складовою інформаційного сервісу, що надається бібліотеками для своїх користувачів. Крім того, інформаційні технології надають можливість бібліотекам забезпечувати пошук за електронними каталогами інших бібліотек, що зручно і значно економить час користувача. Крім каталогів, бібліотеки пропонують найрізноманітніші бази даних – від бібліографічних до повно-текстових і фактографічних. Відповідно до запитів користувачів розширилася тематика матеріалів, з'явилися нові видання.

3. Своє літочислення Харківський аерокосмічний університет веде з 1 червня 1930 року і 1930 рік вважається роком заснування фундаментальної бібліотеки. Формування бібліотечного фонду було першочерговим завданням бібліотеки. Перший час фонд комплектувався в основному підручниками, навчальними посібниками, науковими працями за профілем ВНЗ. Але у подальшому бібліотека створила, накопичила та зберігає великий фонд документів.

C 2002 року науково-технічною бібліотекою ведеться планомірна робота по автоматизації бібліотечних процесів на основі системи «УФД / Бібліотека». Каталоги і картотеки бібліотеки поступово переводяться в електронну форму. В даний час електронний каталог, що містить близько 240 тис. записів доступний в локальній мережі бібліотеки і для віддалених користувачів, на сайті НТБ. До послуг читачів пропонуються електронні продукти інтелектуальної праці інформаційно-бібліографічного бібліографічного відділу.

З 2008 року функціонує Web-сайт бібліотеки з інформацією про її структурні підрозділи, ресурсах, послуги, що надаються, електронних виданнях; даються посилання на домашні сторінки інших бібліотек. Поєднання традиційних і сучасних автоматизованих інформаційних технологій в діяльності науково-технічної бібліотеки забезпечують якісну і ефективну підтримку навчального процесу та науково-дослідницької діяльності університету для цього створено багатоланкову структуру НТБ. Динамічний розвиток комп’ютерної техніки, Інтернету зумовили різке розширення можливостей інформаційних технологій, дали змогу оперативно і максимально повно задовольняти сучасні потреби суспільства в отриманні оперативних і високоякісних інформаційних матеріалів. Застосування сучасних інформаційних технологій підносить ефективність використання ресурсів НТБ ХАІ.

4. Опитування можна розглядати, як один з найпоширеніших методів отримання інформації. Опитування – це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом. Стандартизовані опитування можна розглядати як суворі опитування, що дають перш за все загальне уявлення про досліджувану проблему.

Опитування респондентів проводилось в традиційному варіанті. В соціологічному дослідженні брали участь 130 респондентів. В ході його проведення враховані думки всіх студентів. Студентами було помічено незначні недоліки у роботі та оформленні сайту, але загалом студенти вважають роботу сайту задовільною. Можна зробити висновки, що студенти потребують удосконалення інформаційно-ресурсної бази, розширення пошуку і доступу до інформації. Тому не потрібно забувати, що головною метою інновацій, що впроваджуються в практику роботи бібліотеки, є покращення обслуговування читачів, задоволення їхніх запитів.

Отже, розв’язавши основні завдання дослідження, ми досягли його головної мети – охарактеризували впровадження електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках вищих навальних закладів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Україна. Конституцiя. Конституція України : прийнята на 5-тiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996р. − Харків : Преса України, 1997. − 64 с.

2. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – С. 64.

3. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 7. − 41 c.

4. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV // Урядовий кур'єр. – 2003. – 2 лип. (№ 119). – С. 1−6.

5. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 65.

6. Про національну програму інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27/28. – С. 181.

7. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : Деловодство и архивное дело. Термины и определения. − Чинний від 1995-07-01. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 33 с.

8. ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. − Чинний від 1998-01-01. – Київ : Держстандарт України, 1997. – 20 с.

9. ДСТУ 3719-1-98. Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Ч. 1. Вступ і загальні принципи. – Чинний від 1999-07-01. − Київ : Держстандарт України, 1999. – V, 31с.

10. ДСТУ 3719-2-98. Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Ч. 2. Структура документа. – Чинний від 1999-07-01. – Київ : Держстандарт України, 1999. – VIII, 187 с.

11. ДСТУ 3901-99. Інформаційні технології. Мови програмування, їх середовище і системний інтерфейс. Незалежні від мов типи даних. – Чинний від 2001-01-01. – Київ : Держстандарт України, 2000. – 232 с.

12. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. – Чинний від 2010-03-11. – Київ : Держстандарт України, 2010. – 14 с.

13. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Введен 1986-01-01 – М. : Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.

14. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения // Стандарты по библиотечному делу : сборник / сост.: Т. В. Захарчук [и др.]. – СПб. : Профессия, 2000. – С. 270−307.

15. ГОСТ 7.7-1996. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. Межгосударственный стандарт // Стандарты по библиотечному делу : сборник / сост.: Т. В. Захарчук [и др.]. – СПб. : Профессия, 2000. – С. 512 с.

16. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. Межгосударственный стандарт. – Введен 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 28 с.

17. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания: Основные виды и выходные сведения. Межгосударственный стандарт. – Введен 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. – 13 с.

18. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної [Електронний ресурс]. − Чинний від 17.08.2011 N 956. – Умови доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-%d0%bf . – 28.05.2016.

19. Антопольский, А. Б. Системы метаданных в электронных библиотеках / А. Б. Антопольский // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы 8-й Междунар. конф., 9−17 июня 2001 г., г. Судак, АР Крым. − М. : Изд-во ГПНТБ России, 2001. – Т. 1. – С. 287−298.

20. Антопольский, А. Б. Электронные издания: проблемы и решения / А. Б. Антопольский, К. В. Вигурский // Информационные ресурсы. – 1998. – № 1. – С. 19−23.

21. Армс, В. Электронные библиотеки : пер. с англ. / В. Армс. – М. : ПИК ВИНИТИ, 2001. – 274 с.

22. Баркова, О. В. Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 85–95.

23. Баркова, О. В. Путь онлайнового документа в библиотечном технологическом процессе / О. В. Баркова // Библиотеки национальной академии наук: пробл. функционирования, тенденции развития. – 2003. – Вып. 2. – С. 209–216.

24. Бахтурина, Т. А. Проблеми стандартизации библиографического описания электронных ресурсов / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. – 2000. – № 7. – С. 16.

25. Бахтурина, Т. А. Термины, связанные с типологией электронных ресурсов / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. – 2001. – № 5. – С. 60–66.

26. Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рекомендации [Электронный ресурс.] – М. : РГБ, 2001. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/pub/erdes.htm. – 28.05.2016.

27. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.

28. Гончаров, С. В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 – інформ. технології / С. В. Гончаров ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2010. – 20 с.

29. Донець, В. В. Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу / В. В. Донець // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 30–38.

30. Е-будущее и информационное право / В. М. Брыжко [и др.] ; под ред. Р. А. Калюжного, М. Я. Швеца. – Киев : Интеграл, 2002. – 264 с.

31. Захаров, В. П. Актуальные проблемы лингвистического обеспечения автоматизированных систем крупных библиотек России / В. П. Захаров, А. Ц. Масевич // Информационное обеспечение науки: новые технологии : сб. науч. тр. / Центр. науч. б-ка Урал. отд-ния Рос. акад. наук [и др.]. – М., 1997. – С. 143–150.

32. История ХАИ : к 80-летию основания университета : библиогр. указ. / [сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь, Н. М. Ткаченко, В. Н. Павленко ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 256 с.

33. Кайди, В. В. Перспективы развития электронного книгоиздания в Украине / В. В. Кайди // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 2. – С. 62–65.

34. Компакт-диски – универсальное средство хранения и распространения электронных изданий / В. В. Петров, А. А. Крючин, С. М. Шанойло, Л. И. Крючина // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, хранения, обработки, распространения, защиты и использования’2001 : ІІ Междунар. науч.-техн. конф., 28–29 нояб. 2001 г., г. Киев. – Киев, 2002. – С. 7–8.

35. Корнієнко, В. О. Проблеми розвитку стандартизації бібліотечної та видавничої справи в Україні (аналітичний огляд) // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 3. – С. 6–11.

36. Линдеман, Е. В. Информационные сервисы библиотеки с электронными ресурсами: как не нарушить закон / Е. В. Линдеман, М. В. Гончаров, К. А. Колосов // Университетская книга. – 2012. – № 12. – С. 62–65.

37. Лопата, О. М. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. М. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8–15.

38. Мамедова, Н. О. Типология электронных периодических изданий // Библиотечное дело – 2001 : российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве : VI Междунар. науч. конф. : тез. докл., 26–27 апр. 2001. – Москва, 2001. – Ч. 2. – С. 292–293.

39. Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифорових інформаційних ресурсів» // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 32–46.

40. Обеспечение читателей электронной информацией: на примере РГБ / А. В. Теплицкая // Библиография. – 2002. – № 1. – С. 3–10.

41. Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / общ. ред. В. И. Астахова ; М-во образования и науки Украины ; Народная украинская академия. – Харьков : Глобус, 2001. – 528 с.

42. Панкова, Е. В. Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе / Е. В. Панкова // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 1. – С. 46–48.

43. Самохіна, Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 13–17.

44. Современные технологии формирования информационной инфраструктуры для поддержки и сопровождения научных геологических исследований на Дальнем Востоке России / В. В. Наумова, И. Н. Горячев, С. В. Дьяков, А. В. Белоусов, К. А. Платонов // Информационные технологии. – 2015. – № 7. – С. 551–559.

45. Створення та використання електронних ресурсів в університетах України: за результатами дослідження : [Електронний ресурс] / упоряд. Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова ; ред. О. В. Патрушева ; [Українська бібліотечна асоціація та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2012. – 64 с. – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1250. – 28.05.2016.

46. Шрайберг, Я. Л. Электронная книга, будущее библиотеки и общественное сознание: попытка осмысления и предвидения / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 11 : [Библиотечные информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. Крым'2013 : 20-я Юбил. Междунар. конф. (8–16 июня 2013, АР Крым, Украина)]. – С. 3–55.

47. Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы [Электронный ресурс] / В. А. Ядов. – М. : Наука, 1997. – Режим доступа : http://socioline.ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-issledovanie-metodologiya-programmametody. – 28.05.2016.

48. Ярошенко, Т Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. Ярошенко, С. Чуканова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 9–14.

49. ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources : Rev. for the ISBD(CF). – Frankfurt at Main, 1996. – 109 p.

50. ISO 9707:1991 Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications [Electronic resource] / TC 46/SC 8/WG 2. – 1991. – 17 p. –Way of access: http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDeta ilPage.Cata logueDetail?CSNUMBER=17564&ICS1=1. – 28.05.2016.

51. UNIMARC Manual: Bibliographic Format 1994 [Electronic resource] / International Federation of Library Associations and Institutions. – Way of access : http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm. – 28.05.2016.

52. Watstein, S. B. Digital library: keywords / S. B. Watstein, P. V. Calarco, F. S. Ghaphery // Reference Services Review. – 1999. – Vol. 27, Is. 4. – Р. 344–352.

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

Додаток А

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО

“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”

 

ПРАВИЛА

БИБЛИОТЕКОЙ

 

УТВЕРЖДАЮ

Ректор, профессор

________Кривцов В.С.

«___»__________2011 р.

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Правила пользования научно-технической библиотекой Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского "ХАИ" разработаны в соответствии с Законом Украины «О библиотеке и библиотечном деле» утвержденного Постановлением Верховного Совета Украины от 16 марта 2000 года, Законом Украины «О внесении изменений к Закону Украины «О библиотеке и библиотечном деле» от 21 мая 2009 №1388-VI, Положением о научно-технической библиотеке университета и Типовыми правилами пользования библиотекой высшего учебного заведения Министерства образования Украины, утвержденного Приказом Минобразования Украины от 31.08.1998 №321, Устава университета.

1.2. Библиотека университета является учебным, научным, информационным и культурно-просветительским структурным подразделением и обеспечивает произведениями печати и другими информационными ресурсами учебный, научный и воспитательный процесс вуза.

1.3. Фонды библиотеки являются составной частью общегосударственной справочно-информационной системы и находятся под охраной государства.

1.4. Пользование библиотекой бесплатное. Платные услуги предоставляются дополнительно соответственно Постановлению Кабинета Министров Украины от 5 июня 1997 года №534 и Приказа Министерства образования Украины. Стоимость услуг определяется договором и утверждается руководством университета.

1.5. Настоящие Правила действуют в полном объеме во всех структурных подразделениях библиотеки.

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА ЗАПИСИ В БИЛИОТЕКУ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМИ ФОНДАМИ

 

Читатель (далее пользователь) библиотеки обязан соблюдать настоящие Правила.

2.1. Право пользования библиотекой предоставляется студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому составу, научным работникам, сотрудникам структурных подразделений университета, ученикам лицея и представителям других предприятий, организаций и учреждений.

Дополнение: пользователи из других городов, организаций, предприятий обслуживаются в режиме читального зала при предъявлении паспорта.

2.2. Для записи в библиотеку пользователю необходимо предъявить:

· студентам – студенческий билет, действительный в текущем году, 2 фотографии;

· аспирантам дневной формы обучения – аспирантское удостоверение, 2 фотографии, гарантийное письмо от руководителя;

· аспирантам заочной формы обучения – аспирантское удостоверение, 2 фотографии, гарантийное письмо с места работы и гарантийное письмо от руководителя;

· сотрудникам университета – пропуск, справка из отдела кадров, 2 фотографии;

· представителям других организаций и предприятий – гарантийное письмо с места работы, паспорт, 2 фотографии.

2.3.На основании представленных документов пользователь получает читательский билет, который дает право пользования всеми подразделениями библиотеки.

2.4. При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с правилами пользования библиотекой и подтвердить свое обязательство об их соблюдении личной подписью на читательском билете, читательском формуляре, карточке регистрации.

2.5. При потере читательского билета пользователь получает дубликат после заявления о потере. Потеря читательского билета не снимает ответственности за всю литературу, которая под него взята.

2.6. Пользователи имеют право получать во временное пользование научную, учебную, художественную, справочную, методическую литературу на абонементах, в читальных залах и других пунктах выдачи литературы; пользоваться всеми видами справочно-библиографического и информационного обслуживания и другими услугами, которые предоставляются библиотекой; принимать участие в читательских конференциях, литературно-музыкальных вечерах, и других мероприятиях, которые инициирует библиотека.

2.7. Научная литература выдается сроком на 1 месяц в количестве:

· 10-15 экземпляров профессорско-преподавательскому составу докторантам, научным сотрудникам, аспирантам;

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 816

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...