Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історія науково – технічної бібліотеки, як інформаційного центру ХАІ
Історія науково-технічної бібліотеки нерозривно пов'язана з історією Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського. Бібліотека завжди супроводжувала розвиток інституту і завжди була його важливою складовою. Своє літочислення університет веде з 1 червня 1930 року і 1930 рік вважається роком заснування фундаментальної бібліотеки. Першим її директором був призначений Ребінін Євген Федорович, бібліограф за освітою. Формування бібліотечного фонду було першочерговим завданням бібліотеки. Перший час фонд комплектувався в основному підручниками, навчальними посібниками, науковими працями за профілем ВНЗ. Одним з джерел комплектування була створена в 1930 р видавнича частина інституту, редколегію якої очолив академік Г.Ф. Проскура [41, c.334].

У жовтні 1933 року бібліотека переїздить в нове приміщення в Помірках. З цього моменту починається її активне зростання: помітно ускладнюється структура, збільшується штат. Якщо в рік освіти бібліотеки її штат складав чотири співробітники, то до 1941 року в шести відділах працювало 13 чоловік. Бібліотечний фонд в середньому щорічно поповнювався на 8 тис. томів і перед початком Великої Вітчизняної війни становив 97,5 тис. друкованих одиниць. Розширювався і видовий склад фонду. Серед нових надходжень уже були: художня література, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, стандарти, каталоги, технічні переклади, галузеві інформаційні видання ЦИАМ, ЦАГІ, ГНБ і ін.

Обслуговування читачів (а їх в 1940 р налічувалося трохи більше тисячі) здійснювалося на трьох абонементах і в двох читальних залах. Книговидача склала 750 тис. документів. Активно використовувався такий вид обслуговування читачів як міжбібліотечний абонемент. У 1940 р по МБА було отримано 200 найменувань видань, якими скористалися 30% читачів. У цьому ж році за МБА було видано 130 найменувань документів з фонду бібліотеки інститутe [31, c. 45].

Велика роль в забезпеченні читачів необхідною інформацією в цей період належить техніко-інформаційному бюро по вітчизняній і зарубіжній літературі. Результатом роботи цього відділу були: посеместрове покажчики навчальної літератури, рекомендаційні списки літератури, усні перекази іноземної літератури для дипломників і письмові переклади для науковців, випуск інформаційних бюлетенів (тиражем до 50 екз.), Списки надійшли в бібліотеку книг.

У жовтні 1941 р інститут евакуюється в м Казань. На жаль, фонд бібліотеки з Харкова вивезти не вдалося, і він майже повністю був втрачений. У Казані, незважаючи на час воєнного лихоліття, вже в 1942 році вдалося придбати 1,35 тис. документів: 700 томів навчальної, 600 - наукової та 50 - художньої літератури, отримувати 46 вітчизняних і 10 зарубіжних журналів. Такої кількості літератури явно було недостатньо для задоволення читацьких запитів студентів і викладачів, тому МБА стає однією з основних форм обслуговування в період евакуації. Книги приходили з фондів Куйбишевського і Московського авіаційних інститутів, Центральної наукової бібліотеки Татарської АРСР, бібліотеки АН СРСР, ЦАГІ і ін. бібліотек. Після повернення інституту з евакуації, в квітні 1944 року, для бібліотеки настав новий період - період її відродження. Інститутський містечко в Помірках був повністю зруйнований, тому інститут, а разом з ним і бібліотека розташувалися в будівлі навчального корпусу сільськогосподарського інституту по вул. Артема, 44, а пізніше в будівлі по вул. Сумській, 18/20. У цей час в комплектуванні фонду велику допомогу надали бібліотеки Московського авіаційного інституту (передав 11,5 тис. томів), Харківського політехнічного інституту (830 томів), Ташкентського авіаційного інституту. Крім того, необхідні видання були отримані з ЦИАМ, БНИ ЦАГІ, НИАТ, ВІАМ і ін. організацій. Професорсько-викладацький склад інституту передавав книги зі своїх особистих зібрань. До 1949 р бібліотека отримувала обов'язковий примірник літератури за профілем інституту з Центрального колектора наукових бібліотек м. Москви [41, c. 336].До кінця 1950 р. фонд бібліотеки становив 70 тис. друкованих одиниць, працюють абонемент і читальний зал, створюється довідково-пошуковий апарат, проводиться велика інформаційно-бібліографічна і масова робота. Бібліотека стає однією з кращих вузівських бібліотек Харкова, свідченням тому є присудження їй в 1948, 1949 і 1950-х роках 1-го місця серед технічних і навчальних бібліотек [32, c. 47].

У 1951 році більшість бібліотеки повертається в Помірки в приміщення площею 345 кв. м. Фонд в 100 тис. прим. розміщується в книгосховище площею 255 кв. м. умови роботи співробітників і читачів бібліотеки були дуже складними. Поруч з професорсько-викладацьким читальним залом перебував матеріальний склад інституту. Частина приміщень бібліотеки займали столярна майстерня та кафедра технічної експлуатації літаків. Тіснота, холод, випаровування бензину, столярного клею і інших шкідливих речовин – такі умови роботи в бібліотеці в той час. Питання поліпшення умов праці бібліотекарів і удосконалення роботи бібліотеки неодноразово обговорювалися на Бібліотечному раді інституту, перший склад якого був затверджений ще в 1933 році. До нього увійшли видатні вчені інституту, серед яких був член-кореспондент АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор Н.І. Ахиезер. Після війни тривалий час Бібліотечна Рада очолював професор Я.Л. Геронимус [41, c. 340].

В відродження бібліотеки і її розвиток в післявоєнний період величезний внесок внесла директор бібліотеки - Сиротенко Любов Григорівна. Народилася вона в 1902 р в м Харкові. Закінчила Московський державний бібліотечний інститут за спеціальністю бібліографія. До війни працювала бібліографом у Харківському інженерно-будівельному інституті. Бібліотеку ХАІ очолила в 1944 р. і протягом 20 років була її беззмінним керівником. Завдяки високим організаторським здібностям Любові Григорівни, її працьовитості, наполегливості, безмежній любові до книг і своєї професії, бібліотека змогла обслуговувати своїх читачів вже з перших днів повернення в Харків, а через три роки стати однією з кращих вузівських бібліотек міста. Найвищим визнанням роботи Сиротенко Любові Григорівни стало нагородження медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні». 60-80 роки пов'язані з удосконаленням навчального процесу, появою нових факультетів і кафедр, збільшенням обсягу і зростанням інтенсивності науково-дослідних робіт. У ці роки бібліотека розвивається найбільш активно. Фонд поповнюється літературою з новим галузям науки і техніки: радіоелектроніці, космічної і ракетної техніки, обчислювальної техніки, ядерної фізики, прикладної математики та ін. Велика увага приділяється комплектуванню фонду іноземною літературою. Бібліотека виписує за профілем інституту 20 найменувань зарубіжних видань. Основу фонду іноземної літератури склали періодичні видання США, ФРН, Франції та Великобританії [37, c.14].

У фонді бібліотеки зросла частка спеціальної наукової літератури та спеціальних видів технічної документації. У цей період в комплектуванні фонду широко використовувався книгообмін. Бібліотека співпрацювала з більш ніж 20 установами і організаціями. Постійними партнерами були бібліотеки Куйбишевського, Казанського, Уфимського, Московського авіаційних інститутів. Мала місце і безоплатна передача літератури в тільки що відкрилися бібліотеки. Щорічні надходження нової літератури становили близько 50 тис. прим. До кінця 80-років обсяг фонду збільшився в п'ять разів в порівнянні з 1960 р і становив близько 1 млн. прим., більш ніж в 1,5 рази збільшилася книговидача [31, c. 48]. Кількість читачів становила 10 тис. У 1974 році бібліотека змінює свою назву і стає науково-технічної. В цьому ж році був введений у дію відділ науково-технічної інформації. В практику роботи відділу увійшли такі форми масового, групового та індивідуального інформування як: «Дні інформації», «Дні дипломника», «Дні кафедр», ІРІ [41, c. 345].

Істотне місце в роботі бібліографічного відділу в 80-і роки займало складання бібліографічних посібників. До 50-річчя інституту були підготовлені бібліографічні покажчики праць провідних вчених інституту, заслужених діячів науки УРСР, докторів технічних наук, професорів А.І. Борисенко, І.П. Голдаева В.Г. Кононенко та ін.

У 1976 р. бібліотека виділила як самостійний підрозділ абонемент художньої літератури та літератури з мистецтва. Його фонд налічує близько 38 тисяч документів. У ньому широко представлена ​​література з кіномистецтва, живопису, архітектурі, музиці, театру.

У 1989 р. як самостійний підрозділ почав функціонувати і абонемент навчальної літератури. Особливу цінність фонду навчальної літератури представляють підручники і навчальні посібники, написані вченими університету. Фонд бібліотеки різноманітний за змістом, цільовим, читацьким призначенням і налічує 902 тис. документів. У ньому широко представлена ​​література і за новими спеціальностями і дисциплін: прикладна лінгвістика, документознавство, інженерна психологія, фінанси. Також є великий вибір реферативних та інформаційних видань, патентної літератури, дисертацій та звітів з НДДКР. В НТБ університету обслуговується щороку 13 тисяч користувачів бібліотеки, яким видається близько 650 тисяч документів, щорічно в фонд бібліотеки надходить понад 12 тис. прим. нової літератури. Велика увага приділяється бібліотечно-бібліографічної грамотності студентів [31, c. 345]. Для них проводяться заняття з основ інформаційної культури. На тлі основних напрямків, які вже використовувалися в обслуговуванні користувачів бібліотеки, організації фонду, ведення довідково-пошукового апарату бібліотеки з кінця 80-х років почалося вивчення, а з 1996 р впровадження сучасних автоматизованих технологій. У структуру бібліотеки вводиться відділ інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів. C 2002 року науково-технічною бібліотекою ведеться планомірна робота по автоматизації бібліотечних процесів на основі системи «УФД / Бібліотека». Каталоги і картотеки бібліотеки поступово переводяться в електронну форму. В даний час електронний каталог, що містить близько 240 тис. Записів доступний в локальній мережі бібліотеки і для віддалених користувачів, на сайті НТБ. До послуг читачів пропонуються електронні продукти інтелектуальної праці інформаційно-бібліографічного бібліографічного відділу (бюлетені нових надходжень, біобібліографічні покажчики).

Сьогодні діяльність НТБ орієнтована на всебічне забезпечення інформаційних потреб читачів різними інформаційними ресурсами. Співробітники та читачі НТБ мають доступ в Інтернет в загальному читальному залі. З 2008 року функціонує Web-сайт бібліотеки з інформацією про її структурні підрозділи, ресурсах, послуги, що надаються, електронних виданнях; даються посилання на домашні сторінки інших бібліотек. Поєднання традиційних і сучасних автоматизованих інформаційних технологій в діяльності науково-технічної бібліотеки забезпечують якісну і ефективну підтримку навчального процесу та науково-дослідницької діяльності університету для цього створено багатоланкову структуру НТБ, яка представлена на рисунку 1.

Багато років НТБ Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ» є однією з найбільших бібліотек вищих навчальних закладів міста та заслуга в цьому належить великому колективу співробітників і її керівникам: Н.Ф. Савасько, (1966-1972), Л.Н. Жужомі (1972-1986), Т.Н. Анпілоговій (1987-1989), Е.Н. Варваровій (1990-2006), а в даний час Н.М. Ткаченко.

Дотримуючись спадкоємність поколінь, кожне з яких вписує свою сторінку в історію розвитку науково-технічної бібліотеки, бібліотека завжди шанована і улюблена читачами і відкрита для них, готова до співпраці та обміну досвідом з іншими бібліотеками міста та країни за всіма основними напрямками її роботи. Сьогодні НТБ – сучасне інформаційне підрозділ університету і її потенціал далеко не вичерпаний. У нас багато завдань, ідей, планів і енергії для їх втілення. За своїм традиціям, організації обслуговування, складу інформаційних ресурсів, кадрового потенціалу бібліотека відповідає статусу вищого навчального закладу.

Вся діяльність НТБ спирається на багаті традиції в області бібліотечно-бібліографічного обслуговування, на використання інновацій в сфері інформаційної підтримки науки і вищої освіти, на високу кваліфікацію персоналу. Бібліотека, перш за все, сприяє досягненню високої якості навчання і наукових досліджень університету шляхом формування, систематизації, зберігання бібліотечного фонду та надання його в користування студентам, співробітникам і випускникам університету, а також іншим користувачам. Штат бібліотеки - 65 осіб . Бібліотека включає 3 абонемента - абонементи наукової, навчальної, художньої літератури; чотири читальні зали; 18 бібліотечних пунктів при кафедрах і гуртожитках . Науково-технічна бібліотека щорічно обслуговує понад 13 тисяч читачів і видає їм близько 650 000 тис. прим. документів [31, c.44].

В даний час бібліотечний фонд становить близько 904 тис. екз. томів з різних галузей знань. Фонд включає наукову і навчальну літературу, періодичні видання, оглядові та реферативні видання, дисертації та автореферати дисертацій, нормативно-технічну документацію і патентну літературу, рідкісні книги, видання іноземними мовами на паперових та електронних носіях. Широко представлена ​​література і за новими спеціальностями і дисциплін: прикладної лінгвістики, документознавства, інженерної психології, фінансів, нанотехнологій. Щорічно до фонду надходить понад 12 тис. прим. нової літератури і близько 240 назв періодичних видань.

 

 

Дирекція

Відділ комплектування літератури з секторами
Комплектування бібліотечного фонду
Обліку бібліотечного фонду

   
 
 
 

 

 


Відділ наукової і технічної обробки літератури з секторами

Систематизації документів
Каталогізації документів

 
 

 


Відділ обслуговування наукової літератури з секторами

 

       
 
 
   


Абонемент наукової літератури
Читальні зали

 
 

 


Головний читальний зал
Читальний зал ДСК
Читальний зал іноземної літератури
Читальний зал рідкісної та цінної книги

           
   
 
   
 
 
   
 
   

 

 


Відділ обслуговування учбової літератури з секторами
Абонемент учбової літератури
Спеціалізовані читальні зали

 
 

 


Читальний зал 3 і 5 факультетів
Бібліотечні пункти в гуртожитках № 8, 10-12

 

   
 
 
 

 


Відділ обслуговування художньої літератури з сектором
Обмінно-резервного фонду

 

Відділ інформатизації і автоматизації бібліотечних процесів з сектором

Підтримки автоматизованої бібліотечної системи
Забезпечення функціонування офіційного Web-сайту бібліотеки

 
 

 

 


Інформаційно-бібліографічний відділ

Зал каталогів

 

Рис. 1- Структура бібліотеки

 

З 2002 року в НТБ використовується автоматизована бібліотечно-інформаційна система «УФД / Бібліотека» , яка дозволяє комплексно автоматизувати всі напрямки роботи бібліотеки. Електронний каталог – це частина електронної бібліотеки, що створюється НТБ, в режимі реального часу . Електронний каталог – багатофункціональна база даних і доступний в цілодобовому режимі з сайту НТБ і в локальній мережі бібліотеки в години її роботи.

Основні послуги бібліотеки це:

– Надання документів з фондів НТБ. Цілодобово користувачі НТБ мають доступ до електронних документів і аналогам друкованих видань з електронного каталогу , як в режимі віддаленого доступу до сайту бібліотеки, так і в локальній мережі бібліотеки в години роботи НТБ. В локальній мережі бібліотеки і в режимі віддаленого доступу можливе замовлення документів, представлених в електронному каталозі , на абонементи , загальний читальний зал і читальний зал іноземної літератури . (Замовлення зберігається 2 дні). Користувачі науково-технічної бібліотеки (НТБ) університету можуть отримати у тимчасове користування всі види інформаційних ресурсів з фонду бібліотеки;

– Інформування про склад бібліотечного фонду. НТБ надає повну інформацію про склад інформаційних ресурсів бібліотеки :

через систему карткових каталогів і картотек, через електронний каталог , як в локальній мережі бібліотеки, так і в режимі цілодобового віддаленого доступу до сайту бібліотеки, через організацію відкритих переглядів літератури, книжково-ілюстративних виставок, експонуються в підрозділах бібліотеки і представлених розділі «Виставки» на сайті бібліотек, через бібліографічні посібники, складені на базі власних інформаційних ресурсів, представлених в розділах сайту «Бюлетень нових надходжень» і «Бібліографічні посібники»;

– Інформаційне обслуговування – інформування керівництва університету з питань вищої школи та управління в системі ДОР, щомісячне інформування співробітників кафедр про нові надходження до бібліотеки по заявлених тем по електронній пошті, довідково-бібліографічне обслуговування в режимі «запит-відповідь» в традиційній формі по системі карткових каталогів і картотек та у локальній мережі бібліотеки по електронному каталогу, режимі віддаленого доступу в розділі «Віртуальна довідка» сайту НТБ, проведення заходів по груповому інформування користувачів бібліотеки: «День кафедри», «День дипломника», «День аспіранта».

– Консультаційна допомога в роботі з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки;

– Консультування та проведення реєстрації наукових тем і звітів НДДКР;

– Проведення лекцій та лекцій-оглядів, літературних і музичних вечорів, усних журналів і зустрічей з цікавими людьми ( відділ обслуговування художньою літературою;

– Організація роботи клубу «Літературна вітальня» (відділ обслуговування художньою літературою.

Додаткові послуги, такі як:

– Організація доступу до Інтернет;

– Формування списку літератури до наукової роботи з електронного каталогу (в локальній мережі науково-технічної бібліотеки);

– Визначення класифікаційного індексу наукової роботи ( Відділ наукової і технічної обробки документів ;

– Редагування списків літератури до наукової роботи ( Інформаційно-бібліографічний відділ);

– Запис інформації на електронні носії (дискета, flash-носій);

– Ксерокопіювання документів з фонду науково-технічної .

Тепер можемо детальніше описати функції відділів.

Функції відділу комплектування:

– науково обґрунтоване комплектування та доукомплектування фонду бібліотеки відповідно до навчальних планів і програм, тематикою наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт університету, картотеки книгозабезпеченості навчальних дисциплін, за результатами аналізу,вивчення інформаційних потреб користувачів бібліотеки;

– оформлення попереднього замовлення літератури на вимогу кафедр та інших підрозділів вищого навчального закладу;

– оформлення передплати на періодичні видання за заявками кафедр та інших структурних підрозділів згідно з установленим порядком;

– контроль повноти виконання замовлень і оперативність їх надходження;

– ведення електронної картотеки книгозабезпеченості навчальних дисциплін;

– проведення сумарного та індивідуального обліку отриманої літератури;

– виключення з облікових документів літератури, вилученої з фондів бібліотеки.

Функції відділу наукової і технічної обробки є організація діяльності НТБ по розкриттю складу її фонду через традиційні каталоги і електронний каталог для оперативного і повного інформаційного забезпечення користувачів:

– створення повної бібліографічного запису документів для використання в електронному каталозі і карткових каталогах з АПУ до них;

– проведення систематизації і каталогізації документів;

– лінгвістичне забезпечення автоматизованої інформаційно-бібліографічної системи (АІБС);

– проведення технічної обробки документів;

– консультування користувачів з питань індексування наукових робіт студентів і співробітників університету;

– надання допомоги в пошуку документів в каталогах і картотеках.

Функції відділу обслуговування художньою літературою:

­– організація підсобного фонду відділу і обслуговування всіх категорій користувачів художньою літературою, літературою з мистецтва і питань літературознавства;

– організація тематичних книжково-ілюстративних виставок та виставок нових надходжень, що надійшли до фонду відділу;

– складання рекомендаційних списків літератури, які розміщуються на Web-сайті бібліотеки;

- створення і ведення довідкового апарату відділу і бібліотеки, виконання на його базі бібліографічних довідок, в т.ч. в автоматизованому режимі.

Завданням сектора культурно-просвітницької роботи є пропаганда кращих зразків художньої літератури та літератури з мистецтва. Спільно з громадськими організаціями та викладачами університету проводяться літературні та музичні вечори, лекції-огляди, усні журнали, які сприяють вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку. При відділі працює «Літературна вітальня». Щочетверга проходять зустрічі з представниками творчої інтелігенції, презентації нових видань, святкові заходи. У відділі художньої літератури ведуться тематичні картотеки, як в традиційному, так і в електронному вигляді: художніх творів, стилів і жанрів в мистецтві. Особливою популярністю користуються рубрики: «Історична література», «Фантастика», «Сучасна література». У відділі художньої літератури зібрані книги класичної та сучасної української, російської та зарубіжної літератури. Тематика найрізноманітніша: від фантастики, детективів, пригод, жіночих, історичних романів, до серйозної філософської літератури на будь-який смак. Обслуговування користувачів здійснюється за єдиним читацьким квитком. Література з фонду відділу видається строком на 15 днів. З особливо цінними, рідкісними виданнями з мистецтва , живопису кіно і театру можна попрацювати в режимі читального залу.

Функції відділу книгосховища:

– створення облікового каталогу на весь бібліотечний фонд науково-технічної бібліотеки ХАІ;

– забезпечення збереження і проведення перевірок збереження фонду бібліотеки;

– організація діяльності щодо забезпечення раціонального розміщення фонду бібліотеки;

– надає консультаційну допомогу відділам бібліотеки з питань зберігання та використання документів;

– організація обмінного фонду бібліотеки і уявлення списків на сайті в розділі "Обмінний фонд";

– консультування з питань проведення інформаційного і патентного пошуку.

Функції відділу інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів:

– організація локальної комп'ютерної мережі бібліотеки;

розробка і втілення автоматизованих бібліотечних технологій в діяльність науково-технічної бібліотеки їх модернізація і підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг;

– створення і забезпечення функціонування офіційного Web-сайту бібліотеки;

– організація локального і віддаленого доступу користувачів до електронних ресурсів бібліотеки університету;

надання доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів.

У залі каталогів всебічно розкривається зміст фонду науково-технічної бібліотеки в традиційних каталогах і картотеках, електронному каталозі.

До послуг користувачів для пошуку документів представлені:

Карткові каталоги:

– алфавітний і систематичний каталоги книг і брошур;

– алфавітний і систематичний каталоги іноземних видань;

– нумераційний і алфавітний каталоги нормативно-технічних документів;

– алфавітний каталог авторефератів дисертацій та дисертацій;

– каталог періодичних видань;

– алфавітний каталог звітів НДДКР.

Картотеки:

– картотека статей з питань авіації;

– картотека документів прийнятих в дар від читачів.

Отже, недостатнім є суто інформаційний підхід до ролі бібліотек у сучасних соціальних комунікаціях, бо користувач перш за все бажає отримати не лише інформацію, а достовірні знання (які відрізняються від інформації тим, що вони можуть бути усвідомлені та засвоєні індивідуумом, накладені на певний клас явищ, умов та ситуацій і застосовані для вирішення завдань або вироблення оперативних рішень). Саме таку можливість доступу до знань створює НТБ ХАІ, використовуючи найкращі здобутки бібліотечних технологій для роботи з користувачами та опрацювання інформаційних потоків.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 441

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...