Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Народжуваність і смертність у сучасному світі
Народжуваність - частота дітонародження в певній сукупності населення . за всю історію Землі на світі народилось 108 млрд осіб , з якиз 7 млрд зараз живуть на Землі. Рівень народжуваності знижується постійно . Сумарний конфіціент народжуваності – середня к-сть дітей народжених жінкою , за весь репродуктивний період . Найвищий сумарний коефіціент народжув у Африці , Австралії та Океанії. Країни знайб СКН : Нігер , Уганда , Бурунді , Малі , Сомалі, Замбія , ДРК . Країни з найнижчим СКН: Тайвань , Респ Корея , Сінгапур , Німеччина .

Смертність . Чинники: спосіб життя ,рівень життя , рівень розвитку медичної сфери. Загальний коефіціент смертності – к-сть померлих у розрахунку на 1000 осіб середньорічного населення . Найбільший загальний коеф смертності у Африці і Європі ( за рахунок дитячої смертності і осіб похилого віку ) . Загальний коеф дитячої смертності – к-сть померлих дітей у віці до 1 року в розрахунку на 1000 народжених. Найб дитяча смертність у найменш розвинених країнах. ( Афганістан , Чад , Ангола , Конго , Сомалі )

Кількісний аналіз режиму відтворення населення

Відтворення населення – безперервне відновлення генерацій людей у результаті природного руху ( народжуваності та смертності ) Важливі показнткт які відображають кількісну міру природного відтворення населення – брутто і нетто-коефіціент. Вони виражають характер відворення жіночого населення. Нетто-коефіціент- середня к-сть дівчат , які народжені жінкою за весь репродуктивний період і які дожили до того віку в якому була жінка під час народження кожної з цих дівчат. Брутто-коефіціент- сер к-сть дівчат , яку народила б одна жінка , що прожила до кінця репродуктивного періоду , за збереження впродовж її життя сучасних рівнів народжуваності у кожному віці .

Концепція демографічного переходу, головні фази демографічного переходу.

Ця концепція (є другим теоретичним підходом які пояснюють послідовність зміни поколінь) вона пояснює закономірності зміни генерації людей. Головні ідеї концепції демографічного переходу сформулював французький демограф Адольф Ланді підж час публічної лекції. Базові положення цієї концепції виклав американський демограф Уоррен Томпсон в статті «населення». В історії людства відбулося два демографічні переходи.

Перший демографічний перехід це перехід від архетипу до традиційного типу відтворення населення відбувався в ранньому неоліті в умовах зміни кочового способу життя на осілий

Другий демографічний перехід- це перехід від традиційного до сучасного типу відтворення населення. Передумови зміни традиційного типу відтворення виник у 16 ст у зв’язку з Великими географічними відкриттями,які поклали початок формуванню світового ринку.Демографічний перехід умовно ділять на 4 фази

1 фаза-характеризується зниженням смертності при збереженні традиційно високої народжуваності.значна кількість смертельних випадків переміщується у дитячі та старші вікові групи,тривалість життя збільшується.Упродовж усієї фази природний приріст зростає,а кінець фази збігається з «демографічним вибухом»-дуже високим природним приростом.Інколи завершення першої фази називають « демографічною революцією»

2 фаза-характеризується переходом від багатодітної до маладітної сімї,тобто суттєво знижується народжуваність.Смертність знижується невеликими темпами,це результат подолання дитячої смертності

3 фаза-впродовж нього народжуваність повільно знижується ,а смертність може і зростати внаслідок старіння населення.На цьому етапі можливе просте заміщення поколінь або депопуляція

4 фазанастає тоді коли показники народжуваності та смертності зрівнюються .Отже зростання населення припиняється.Результатом демографічного переходу є стабілізація населення

Типи відтворення населення

Тип відтворення населення це категорія ,що відображає загальні кількісні та якісні риси відновлення генерацій людей у подібних соціально-економічних та історичних умовах

Виділяють три типи:архетип,традиційний тип,і сучасний.зміна одного типу на інший це демографічний перехід

Архетипвідтворення властивий тим людським спільнотам ,які жили в епоху привласню вальної економіки. Люди використовували лише продовольчі ресурси природних ландшафтіву.Люди повною мірою залежали від ресурсів території проживання, тому зростання кількості населення,очевидно,можливо було лише за умови розширення території проживання і освоєння нових земель.Припускають що рівень народжуваності та смертності був високий,а зростання кількості населення відбувалося дуже повільно

Традиційний типвідтворення панує в аграрних суспільствах. Йому притаманні такі головні риси: висока народжуваність,висока смертність ,зумовлена переважно низьким рівнем життя важкими соціально- економічними умовами,епідеміями інфекційних захворювань,коротка тривалість життя, природний приріст невисокий,повільне зростання кількості населення .

Сучасний типвідтворення населення притаманний індустріальній та постіндустріальній епосі. Населеня на цьому етапі має такі ознаки: низька народжуваність ,невисокий рівень смертності,дуже низький природній приріст, висока середня тривалість життя,незначне зростання кількості населення.

 

 

16. Регіональні особливості динаміки та рівня народжуваності.

У глобальному вимірі рівень народжуваності знижується. Найвищий рівень народжуваності в Африці-38%, в Лат. Амер. -21%, Азії-19%,Океанії-18%, Пн.Америці-14%,найменше значення має Європа-10%.

За один рік у світі народжується 137 млн людей,з них у розвинених-13,5млн,і в країнах що розвиваються124 млн. З допомогою сумарного коефіцієнта можна побачити стійке зниження народжуваності у всіх реіонах світу.

Сьогодні найвищий рівень народжуваності в Центр і Зах Африці,проте за останні 57р.зменшився у 1,3 рази. В Азії рівень народж.зменшився у 2,4 рази.У Лат. Амер. Теж за останні 57 років рівень знизився у 2,3 рази,проте високим залишився у Центральній Америці. В Океаній рівень теж понижується,але взагалом відбувається заміщення поколінь.В Австралії рівень теж понижується,але найнижчим рівнем х-ться Європа(найвищий рівень народжуваності в Європі мають країни Ісландія, Франція, Ірландія, Данія… Уераїна є серед держав з найнижчим рівнем народжуваності

17. Смертність населення.

У 1400 рр від епідемії чуми загинуло 25% населення Землі. Поступово відбувався перехід до іншої структури смертності: внаслідок удосконалення методів господарювання продуктивність сільського господарства зростала, пожвавлювався міжрегіональний обмін продуктами харчування. Отже, кількість харчових продуктів збільшувалася, що позитивно впливало на здоров'я населення. Відбувався прогрес у медичній сфері: під час пошестей запроваджували карантин, згодом почали проводити щеплення людей, навчилися лікувати інфекційні хвороби за допомогою антибіотиків. Умови побуту і праці також покращувалися, особливо у містах, які швид­кими темпами розросталися у Європі.

Перебудова причин смертності у розвинених країнах світу тривала до XX ст., а в країнах, що розвиваються, - до другої половини XX ст.; потім відбувся перехід до сучасного типу смертності, зумовленої ендогенними (внутрішніми) чинниками, тобто біологічним старінням організму. Су­часна смертність зумовлена низкою чинників: рівнем життя, якістю функ­ціонування медичної сфери, санітарною культурою населення, якістю ге­нофонду, станом навколишнього середовища.

Рівень життя визначається умовами праці та побуту людей, забезпе­ченістю якісним житлом, рівнем матеріальних доходів населення, а отже, купівельною спроможністю, забезпеченістю якісними продуктами харчу­вання, одягом, взуттям, можливістю повноцінного відпочинку. Високий рівень життя - головний фактор покращення здоров'я населення, зни­ження смертності серед дітей і працездатних, підвищення середньої три­валості життя. Бідність навпаки цьому не сприяє.

В Україні рівень життя населення ще невисокий. Багато людей мають низькі доходи, отже, регулярно обмежують себе якісними продуктами харчування, чистою питною водою, ефективними дорогими медикамен­тами, відмовляються від відпочинку, тому мають погане здоров'я. Смерт­ність висока.

Якість охорони здоров'я охоплює загальну культуру сфери медичного обслуговування, доступність кваліфікованої медичної допомоги, рівень поширення сучасних методів лікування. Якість обслуговування у закла­дах медичної сфери суттєво впливає на рівень здоров'я населення.

Санітарна культура населення - це ставлення до свого здоров'я, дотри­мання правил гігієни у праці та побуті, міра поширення різних шкідли­вих звичок, рівень охоплення населення різними видами спорту та фізич­ною культурою. Санітарна культура українського населення надзвичайно низька.

Стан природного довкілля може позитивно або негативно впливати на здоров'я населення і визначати рівень смертності. Крім того, існують зо­нальні особливості захворювань: у теплих і дуже вологих районах поши­рена малярія, в тропіках - сонна хвороба, ступінь поширення і види онкозахворювань також мають регіональну специфіку.

Усі перелічені чинники впливають на формування генофонду насе­лення країни. Міграції населення сприяють перерозподілу генофонду. Високорозвинені країни, намагаючись покращити генофонд нації, заохо­чують в'їзд молодих здорових високоосвічених людей.

Смертність, як і народжуваність, завжди зумовлена соціальними чин­никами. Соціальну детермінованість смертності вивчали ще з XVIII ст., коли відбувалося зародження демографічної науки: страхова справа, яка виникла у Західній Європі, вимагала точних відомостей про рівень смерт­ності населення різного віку й різного соціального статусу.

 

18. Дитяча смертність

Сьогодні загальний коефіцієнт смертності вищий у розвинених краї­нах 110%, у країнах, що розвиваються, він становить 8%о. Суттєво відріз­няється повіковий розподіл смертей. У розвинених країнах світу дитяча смертність низька, зокрема у Північній Європі, деяких державах Західної Європи рівень дитячої смертності вдалося знизити до 3-4%о, в Північній Америці - до 5-7%о. Порівняно високим він ще залишається у східноєвро­пейських країнах, особливо в Румунії, Молдові, Росії, Болгарії. В Україні -10,1%о. Переважна більшість смертей у розвинених країнах припадає на покоління старих людей, частка яких у структурі населення висока.

Країни Північної Африки та Західної Азії з невисоким загальним коефіцієнтом смертності (відповідно 7%о і 6%о), величина якого визначається не дуже високою дитячою смертністю, що з року в рік понижується, особливо у Західній Азії. Смертність серед дорослого населення також падає, про що свідчить неухильне зростання середньої тривалості життя: у багатьох ісламських державах вона досягла і навіть перевищила східноєвропей­ський рівень. Проте в ісламському регіоні є винятки - найбідніша краї­на Афганістан з показником смертності 21 %о, ця країна є лідером у світі за рівнем дитячої смертності - 166%о. Подібний розподіл смертності за віковими групами властивий латиноамериканським і східноазійським країнам, однак тут рівень дитячої смертності почав знижуватись значно раніше, а тривалість життя (завдяки поступу у медичній сфері) помітно зростала у кінці XX ст.

Вищий загальний коефіцієнт смертності, в тім числі коефіцієнт дитя­чої смертності, мають країни Південної Азії та Тропічної Африки. Тут три­валість життя низька завдяки впливу екзогенних чинників на смертність в уcix вікових групах. Здебільшого люди помирають від недостатнього хар­чування, нестачі питної води, незадовільних умов життя, а найбільше - від інфекційних захворювань, які важко подолати через бідність державних бюджетів, а отже, нездатність фінансувати медицину. Найвищий рівень смертності зафіксовано в Свазіленді (29%о), Ботсвані (27%о), Лесото (25%о), Сьєра-Леоне (23 %о).

Отож, головним чинником високого рівня смертності в країнах, що розвиваються, є низький рівень життя та медичного обслуговування. В розвинених країнах - деформована вікова структура (старіння населен­ня), а також поширення негативних соціальних явищ - наркоманії, алко­голізму, збільшення дорожньо-транспортних катастроф.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 1019

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...