Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Монтаж і експлуатація електроустаткування

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з НР

___________О.О.Лапинська

«_____»__________200___р

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З виконання курсових проектів

студентами всіх форм навчання за спеціальністю

Монтаж і експлуатація електроустаткування

Підприємств і цивільних споруд»

Розглянуто і схвалено цикловою комісією Розробив викладач

Електротехнічних дисциплін

Та автоматизації виробництва

Протокол № _____від“___”__________20 ___ р ____________В.Е.Гапон

Голова циклової комісіЇ

______________________О.Ф.Пантюхін

 

 

Р.

Зміст
Вступ 3

1. Загальна частина 3

1.1 Мета і задачі курсового проекту­вання 3

1.2 Теми і завдання до проектування 3

1.3 Склад та об'єм проекту 4

2. Оформлення проекту 4

2.1 Загальні вимоги 4

2.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки 4

2.3 Вимоги до оформлення графічної частини проекту 8

3. Орієнтовний зміст пояснювальної записки 8

3.1 Вступ 8

3.2 Коротка характеристика промислового підприєм­ства і опис

генерального плану підприємства 9

3.3 Короткий опис технологічного процесу 9

3.4 Характеристика електричних навантажень. 9

3.5 Розробка принципової електричної схеми живлення і вибір

стандартних живлячих напруг 10

3.6 Розрахунок електричних навантажень 12

3.7 Розрахунок і вибір компенсуючих пристроїв 18

3.8 Розрахунок потужності і вибір кількості живлячих

трансформаторів 19

3.9 Вибір типу живлячої підстанції і опис її компановки 21

3.10 Розрахунок номінальних струмів всіх споживачів і вибір

живлячих кабелів 22

3.11 Розрахунок і вибір комутаційної та захисної апара­тури

для всіх типів електроспоживачів 27

3.12 Розрахунок довгочасних та пікових струмів для силових

пунктів та освітлювальних щитів і вибір комутаційної і

захисної апаратури 28

3.13 Розрахунок струмів короткого замкнення в харак­терних

точках схеми. 29

3.14 Перевірка електрообладнання і струмопровідних частин

на термічну і динамічну стійкість 38

3.15 Світлотехнічний розрахунок 42

3.16 Розрахунок заземлення і засобів грозозахисту 50
3.17 Висновки 56

4 Орієнтовний зміст графічної частини проекту 56

5 Перелік рекомендуємої літератури 58

6 Додатки 60

 


Вступ

Методичний посібник з виконання курсових проектів призначений для керівництва студентам всіх форм навчання хіміко-технологічному коледжу ім.. Івана Кожедуба Шосткинського інституту СумДУ, що навчаються за спеціальністю 5.090609 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" та визначає єдині вимоги до об'єму, оформлення і змісту курсових та дипломних проектів.

З метою підвищення якості курсових проектів з електропостачання промислових підприємств у методичному посібнику надаються вимоги, що висуваються енергетиками при проектуванні будівництва і експлуатації систем зовнішнього і внутрішнього електропостачання промислових підприємств, головних знижувальних підстанцій, місцевих ТЕЦ і т.і.

Посібник містить методичні вказівки з виконання частин, розділів курсового проекту в світі вимог єдиних стандартів конструкторської документації (ЄСКД).

 

Загальна частина

1.1 Мета і задачі дипломного та курсового проектування

Курсовий проект являює собою самостійну роботу студента, в якій він має показати вміння творчо сполучати в своїх рішеннях актуальні задачі передової сучасної практики з новішими досягненнями науки і техніки. В проекті слід передбачати втілення нових технічних рішень і нового обладнання. Студент повинен широко вживати нові рішення, що розроблені ведучими проектними організаціями. Але разом з тим студент може відступати від типових розробок і пропонувати свої раціональні рішення, що підкреслює творчий підхід до розробок окремих розділів проекту.

Проте ці рішення повинні бути обґрунтованими техніко-економічними та іншими розрахунками.

Порівняння варіантів повинно бути здійснено за розрахунковими втратами. Особливу увагу в проекті студент повинен приділяти тєхніко-економічному обґрунтуванню рішень, що ним приймаються.

В процесі роботи над проектом студент зобов'язаний регулярно підтримувати зв'язок з керівником проекту.

При захисті проекту проектант повинен показати вміння коротко і чітко викласти суттєвість поставлених перед ним задач і дати обґрунтованість прийнятих ним рішень.

Для захисту проекту (роботи) студент готує доповідь довільної форми, яка за часом не повинна перевищувати 5-15 хв. Після доповіді студенту задають питання члени комісії і присутні на захисті.

 

1.2 Теми і завдання до проектування

Тематика курсового проекту може мати наступні спрямованості:

1) електропостачання промислових підприємств хімічної, легкої і т.і.
промисловості, або їх частин (окремих цехів);

2) електропостачання житлових багатоповерхових будинків або
окремих систем міського господарства;

3) головна знижувальна підстанція або електрична частина місцевої
ТЕЦ.

Теми курсових проектів розробляються викладачем - керівником на основі типового положення з урахуванням освітньо - професійної програми, погоджується із завідувачем відділенням, розглядаються і затверджуються на засіданнях циклових комісій ( із складанням протоколу ) за півтора місяця до захисту КП.

Приклади бланків з темою і завданням до курсового та дипломного проектів приведені в додатках 1÷2.

1.3 Склад та об'єм проекту

Курсовий проект складаються з двох частин:

1)пояснювальна записка;

2)графічна частина проекту.

Пояснювальна записка повинна мати 50-60 аркушів рукописного чи 30-40 аркушів комп’ютерного тексту. Розмір аркушів пояснювальної записки (210x297) мм, тобто формат А4.

Графічна частина курсового проекту складається з трьох аркушів формату А1.

 

Оформлення проекту

2.1 Загальні вимоги

Оформлення курсових проектів повинно відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), правилам улаштування електроустановок (ПУЕ), вимогам Єдиної системи технічної документації (ЄСТД).

Студентом на захист подаються:

- пояснювальна записка проекту;

- графічна частина;

- ілюстрований матеріал (плакати, фотографії тощо);

- фактичний матеріал (макети, моделі, натуральні зразки, лабораторні стенди).

 

2.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка повинна містити необхідні розрахунки, пояснення і обґрунтування прийнятих рішень. Записка виконується за допомогою комп'ютерної техніки або рукописним способом на одному боці аркуша паперу формату А4 одним з наведених нижче способів:

- рукописним креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304-81) з висотою літер і цифр не менше 2,5мм. Цифри і літери потрібно писати чітко чорною пастою;

- з використанням комп’ютерної техніки (ГОСТ 2.004-88);

При використанні комп’ютерної техніки міжрядковий інтервал «Полуторный » Параметри тексту: відступ зверху та знизу 20 мм, справа 10 мм, колонтитули 15 мм.

Гарнітура тексту Times New Roman розмір шрифту 14 pt. В таблицях, колонтитулах та на діаграмах шрифт може бути від 10pt до 16pt в залежності від змісту. Вертикальне вирівнювання тексту по верху сторінки. Горизонтальне вирівнювання тексту по ширині сторінки.

Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усієї записки.

Прізвища, назви установ, організацій та інші власні назви наводять у мові оригіналу.

Заголовки структурних елементів і розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Вписувати в текстові документи, виготовлені комп’ютерним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації слід чорним чорнилом, пастою або тушшю.

Кожен розділ пояснювальної записки повинен починатись з нової сторінки, незалежно від того де закінчився текст попереднього розділу.

Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку чорного кольору, виконану друкарським способом або вручну тушшю, чорнилом або пастою. Рамку наносять суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівого поля і 5 мм від інших полів аркуша.

Відстань від рамки до початку і кінців рядків не менша ніж З мм.

Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки повинна бути не менша ніж 10 мм.

Абзаци в тексті починають відступом, який дорівнює 15-17 мм.

Записка починається з титульного аркуша, за яким міститься завдання, а потім аркуш з переліком змісту проекту, що додаються.

В кінці пояснювальної записки надається аркуш з переліком літературних джерел, що використовувались проектантом в роботі над проектом.

Загальна нумерація сторінок починається з титульного аркуша. Зворотні сторінки аркушів не нумеруються. Номер аркуша на титульному аркуші не проставляють.

При написанні окремих розділів проекту слід перш за все привести вихідні дані, потрібні для розрахунків в цьому розділі, і поставлені вимоги ПУЕ або іншими директивними матеріалами, а також дати опис послідовності і методику розрахунків.

Формули та рівняння розташовують після тексту в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входить до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності , в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу, числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки. Всі формули повинні нумеруватись подвійним числом через крапку, перша цифра якого є номером розділу, а друга - порядковим номером формули у розділі.

Приклад: струм у колі І, А, обчислюється за формулою:

 

І= U/R (1.1)

де U – напруга, В

R- опір провідника, Ом

Якщо треба виконати велику кількість обчислень по одній формулі, то обчислення можна не приводити, а скласти відповідну таблицю, в яку, записати результати всіх обчислень.

Якщо формулою користуються в іншому розділі, то не треба її писати знов. Достатньо лише послатись на її номер.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:

 

"...У роботі [5,23]..."

де 5 - номер по списку літератури,

23- номер сторінки.

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються уперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в звіті. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні данні. Ілюстрація позначається словом "Рисунок -", яка разом з назвою розміщається після пояснювальних даних.

Приклад оформлення ілюстрацій і графіків:

1 – блискавкоприймач; 2 – несуча конструкція; 3 – струмовідвід;

4 – заземлювач

Рисунок 1 – Конструкція стрижневого дівертора.

U, В

Рисунок 2 – Вольт-амперна характеристика лінійного елемента.

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць

 

Графи (колонки)
Боковик

Таблиця _______________ -__________________________

номер назва таблиці

 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується або на наступній сторінці. Таблицю слід нумерувати арабськими цифрами, порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць що наводяться у додаткових. Висота рядків таблиці не менше 8 мм. Слово "Таблиця" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над другими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" з вказівкою номера таблиці відповідно до малюнка.

 

 

Таблиця 6.1 - Основні показники в міліметрах

Взагалі пояснювальна записка, як і креслення , повинні бути виконані з суворим дотриманням всіх вимог ЄСКД і внутрішніх стандартів коледжу.

В кінці розділу повинен надаватись аналіз виконаних розрахунків, розглянутих варіантів та інших видів робіт з оцінкою позитивних і негативних сторін, що властиві тому чи іншому рішенню.

В пояснювальній записці не слід допускати скорочень будь-яких слів, окрім загальноприйнятих.

Текст повинен бути коротким, чітким і не допускати інших тлумачень.

Всі аркуші пояснювальної записки, окрім титульного листа і завдання, повинні мати основний напис, форма якого приведена у додатках.

2.3Вимоги до оформлення графічної частини проекту

Всі креслення графічної частини виконуються олівцем з дотриманням умовних графічних зображень і літерних позначень, відповідно з діючими ДОСТами, або за допомогою комп’ютерної програми «Компас».

Форми та розміри основних написів графічної частини повинні відповідати ДОСТу. Приклад та пояснення до заповнення таблиці основного напису приведені у додатках.

Шосткинського інституту

Допущений до захисту

Заступник директора з ВП ____________А.Г. Царенко

«____»____________20__р.

 

Електропостачання промислової

Котельної, що робить на газі

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

З А В Д А Н Н Я

до курсового проекту з предмету „ Електропостачання підприємств і цивільних споруд”

 

Спеціальність 5.05070104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Іванов Іван Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Тема:_Електропостачання_промислової_котельної,_що_робить_на_газі_встановленою_потужністю__

________________________________________220_кВт______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад роботи:

__Вступ._1._Коротка_характеристика_промислового_підприємства._2._Короткий_опис_технологічно-го_процесу._3._Характеристика_електричних_навантажень._4._Розробка_принципової_електричної__схеми_живлення_і_вибір_стандартних_живлячих_напруг._5._Розрахунок_електричних_навантажень._6._Розрахунок_компенсуючих_пристроїв._7._Розрахунок_потужності__і__вибір_кількості__живлячихтрансформаторів._8._Вибір_живлячої_підстанції_і_опис_її_компоновки._9._Розрахунок_номінальнихструмів_всіх_споживачів_і_вибір_живлячих_кабелів._10._Розрахунок_і_вибір_комутаційної__та__за-хисної_апаратури_для_всіх_типів_електроспоживачів._11._Розрахунок_довгочасних_і_пікових_стру-мів_для_силових_пунктів_та_освітлювальних_щитів_і_вибір_комутаційної_і_захисної_апаратури.___12._Розрахунок_струмів_короткого_замикання__в__характерних_точках_схеми._13._Перевірка_елек-трообладнання_і_струмопровідних_частин_на_термічну_і_динамічну_стійкість._14._Світлотехнічнийрозрахунок._15._Розрахунок_заземлення_та_засобів_грозозахисту. Література._____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні циклової комісії електротехнічних дисциплін

Протокол №_____від ”____”______________20___р.

Голова циклової комісії__________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Дата видачі завдання “____”____________20___р. ____________/________________________________

(підпис, прізвище, ініціали керівника)

Термін виконання роботи “____”__________20___р._________/________________________________ (підпис, прізвище, ініціали студента)

Додаток 3

Позначення документа

Е-05. 5.05070104 . 001 . Е2

1 2 3 4

1Група

2Код спеціальності

3Порядковий номер у журналі

4Шифр документа

 

Таблиця додатку 6 – Шифр документа

Назва документів Шифр документа
Переддипломна практика Курсова робота Курсовий проект Дипломний проект Методичні рекомендації Практична робота Розрахункова робота Альбом з креслення Пояснювальна записка Відомість документа Відомість специфікації Креслення розташування обладнання Креслення виробів Креслення загального вигляду Складальне креслення Інші документи Функціональна схема Схема електрична принципова Схема електрична об’єднана Схема електрична функціональна Схема електрична з’єднань Схема електричної сигналізації Схема електричного управління Таблиця з’єднань і підключень ПП КР КП ДП МР ПР РР АК ПЗ ВД ВС КР КВ ЗВ СК Д… А2 Е3 Е0 Е2 Е4 Е3.1 Е3.2 С6

 

Формат Зона Поз.   Позначення
Додаток 5

Назва

Кільк.   Приміт-ка
        Документація    
             
             
А4     Е-05. 5.05070104.001.КП Курсовий проект  
А4     Е-05. 5.05070104.001.ПЗ Пояснювальна записка  
             
        Креслення    
А1     Е-05. 5.05070104.001.Е3 Принципова однолінійна    
        схема підстанції  
А1     Е-05. 5.05070104.001.Е4 План цеху з нанесенням    
        схеми силової та  
        освітлювальної мережі    
А1     Е-05. 5.05070104.001.КР План підстанції та її    
        характерні розрізи  
             
             
             
             
             
             
             
            Е-05. 5.05070104.001.ПЗ
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб. Іванов       Електропостачання мазутосховища   Літ. Аркуш Аркушів
Керівник Петров          
Консульт Жуков       ХТК СумДУ  
Консульт Козлов    
Н.контр. Сидоров    
                                     

Додаток 6
Довідкові матеріали

Назва довідкового матеріалу Література, що містить довідковий матеріал
Вибір напруги розподільчої мережі. Розрахункові коефіцієнти для різних виробництв і споживачів. Коефіцієнт попиту освітлювального навантаження. Питомі витрати електроенергії для виготовлення продукції різних виробництв. Класифікація підприємств з категорій безперервного електропостачання. Рекомендації до вибору кількості живлячих трансформаторів. Рекомендації до вибору живлячих підстанцій. Умовні графічні і літерні позначення в електричних схемах. Таблиці допустимих струмів для дротів і кабелів відповідного перерізу. Допустимі температури нагріву струмопровідних частин. Економічна густина струму.   Розрахункові криві для визначення кратностей струмі короткого замикання. Значення сталої часу затухання аперіодичної складової струму КЗ і ударного коефіцієнту. Криві для визначення приведеного часу періодичної складової струму КЗ. Розрахункові формули для визначення опорів елементів кіл КЗ. Орієнтовні значення перехідних опорів контактів комутаційних апаратів.     Орієнтовні значення опорів котушок (розчеплювачів) максимального струму автоматичних вимикачів.   Орієнтовні величини опорів первинних обмоток котушкових трансформаторів струму.   Криві нагріву струмопровідних частин струмом короткого замикання. Технічні характеристики косинус них конденсаторів.   Поправчі коефіцієнти на температуру землі і повітря для навантажень кабелів та ізольованих дротів. Поправчі коефіцієнти на кількість кабелів, що прокладені поруч. [14,133] табл.4.1 [2,33] або табл.2.1 [14,104] табл.2.2 [14,109] табл.2.4 [14,110]   табл..2.18 [14,136]   [14,142]   [14,143-144] табл.1.1 [1,12]   табл.1.3.4-1.3.22 [3,20] табл.3.8 [1,156] табл.6.6 [2,85] або табл.1.3.36 [3,40] рис.9.6 [2,154] або рис.7.23 [4,80] табл.7.1 [1,359] або табл.9.1 [2,144] рис.8.7 [4,99] або рис.9.4 [2,175] табл.7.2 [1,362]   табл.9.3 [2,171] або табл.П-19 [4,296] або табл.2-20 [14,182] табл.2.21 [14,182] або табл.П-18 [4,296] табл.9.4 [2,172] або табл.2-22 [14,182] чи табл.П-17 [4,282] рис.9.15 [2,176] або рис.8.9 [4,101] табл.5.1 [3,106] або табл.9.2 [6,220] дод.10 [2,340] або табл.1.3.3 [3,19] дод.9 [2,339] або табл.1.3.26 [3,31]

Додаток 7
Основні умовні графічні зображення

Назва Зображення і розміри, мм
  На однолінійній схемі підстанції:   1.Провідник 2.Нульовий дріт   3.Система шин розподільчого пристрою     4.Трансформатор силовий     5.Трансформатор струму     6.Трансформатор напруги   7.Реактор     8.Вимикач високої напруги   9.Роз’єднувач     10.Відокремлювач і короткозамикач   11.Вимикач навантаження    

 

 

 

 

Додаток 7
2

  12.Запобіжник і резистор   13.Розрядник трубчастий і вентильний   14.Вимикач автоматичний   15.Рубільник     16.Конденсатор     17.Лічильник     18.Показуючий прилад   На плані розташування силового і освітлювального обладнання:   1.Лінія провідників 2.Лінія із декількох провідників   3.Лінія мережі аварійного освітлення   4.Лінія напругою 36 В і нижче   5.Лінія заземлення і занулення   6.Заземлювачі 7.Шина 8.Шина на ізоляторах    

 

 

 

Додаток 7
2

9.Пакет шин на ізоляторах 10.Шина на стойках 11.Тролейна лінія   12.Коробка відгалужувача   13.Щиток магістральний робочого освітлення 14.Щиток груповий робочого освітлення   15.Щиток груповий аварійного освітлення 16.Силовий пункт   17.Шафа для обслуговування з однієї і двох сторін   18.Вимикачі одно-, двох- і трьохполюсні 19.Штепсельна розетка: - двохполюсна   - двохполюсна подвійна   20.Світильник з лампою розжарювання 21.Світильник з люмінесцентними лампами 22.Світильник з люмінесцентними лампами при розташуванні в лінію 23.Світильник з розрядною лампою 24.Люстра 25.Прожектор   26.Дзвінок  

Додаток 7
2

  27.Магнітний пускач 28.Автоматичний вимикач   29.Піст кнопковий на одну кнопку   - на дві і три кнопки   30.Устрій електротехнічний   31.Устрій з одним двигуном   32.Устрій з багатьма двигунами   33.Устрій електронагрівальний   34.Силовий трансформатор

Додаток 8

КТП 2 КТП 1

 

Потужність, кВА А, мм Б, мм Маса, кг

 

 

Додаток 11
КТП 1-25…630/10/0,4 У1 з повітряним вводом ВН та повітряними чи кабельними виводами НН

 

Додаток 11
КТП 2-25…630/10(6)/0,4 У1 та КТП 1-25…630/10(6)/0,4 У1 з кабельними вводами ВН і кабельними виводами НН

Додаток 12

Високовольтні вимикачі

ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, ЦААБнлГ

 

 

Додаток 13
Технічні характеристики кабелів ААШв, ААШнг, ЦААШв, ЦААШнг

 

Примітка: кабелі з манкіровкою «Ц» застосовуються для прокладання у трасах з необмеженою різницею рівнів.

 

Додаток 13

ЦАСБл, ЦАСБ2л

 

 

Додаток 13
Технічні характеристики кабелів СБ, СБл, СБ2л, СБГ, СБ2лГ, ЦСБ, ЦСБл, ЦСБ2л, ЦСБГ

 

 

Додаток 13
Технічні характеристики кабелів до 1 кВ АВВГ, АВВГнг

 

 

Додаток 13
Технічні характеристики кабелів до 1 кВ АВВГ, АВВГнг

 

Додаток 13
Технічні характеристики кабелів до 1 кВ ВВГ, ВВГнг

 

 

Додаток 13
Технічні характеристики кабелів до 1 кВ ВВГ, ВВГнг

 

Додаток 13
Технічні характеристики дротів ПВ1, ПВ2, ППВ

 

Примітка: ПВ1, ПВ2 – гнучкі дроти, ППВ – плоский.

 

Додаток 13
Технічні характеристики дротів АПВ, АППВ

 

 

Додаток 13
Технічні характеристики неізольованих дротів марок АС, АСКС, АСКП, АСК

Номінальний переріз, алюмі- ній / сталь, мм2 Переріз, мм Діаметр, мм Опір постійному струму при 20 0С, Ом / км Марка дроту Допустимий струм, А
алюмі- ній сталь дроту стального осердя Поза приміщеннями Усередині приміщень
10/1,8 10,6 1,77 4,5 1,5 2,76630 АС-10/1,8
16/2,7 16,1 2,69 5,6 1,9 1,80934 АС-16/2,7
25/4,2 24,9 6,15 6,9 2,3 1,17590 АС-25/4,2
35/6,2 36,9 6,15 8,4 2,8 0,78970 АС-35/6,2
50/8,0 48,2 8,04 9,5 3,2 0,60298 АС-50/8
70/11 68,0 11,3 11,4 3,8 0,42859 АС-70/11
95/16 95,4 15,9 13,5 4,5 0,30599 АС-95/16
120/19 118,0 18,8 15,2 5,5 0,24917 АС-120/19
120/27 114,0 26,6 15,4 6,6 0,25293 АС-120/27 -
150/19 148,0 18,6 16,8 5,5 0,19919 АС-150/19
150/24 149,0 24,2 17,1 6,3 0,19798 АС-150/24
185/24 187,0 24,2 18,9 6,3 0,15701 АС-185/24
185/29 181,0 29,0 18,8 6,9 0,16218 АС-185/29
185/43 185,0 43,1 19,6 8,4 0,15954 АС-185/43 -
240/32 244,0 31,7 21,6 7,2 0,12060 АС-240/32
240/39 236,0 38,6 21,6 8,0 0,12428 АС-240/39
240/56 241,0 56,3 22,4 9,6 0,12182 АС-240/56 -
300/39 301,0 38,6 24,0 8,0 0,09747 АС-300/39
300/48 295,0 47,8 24,1 8,9 0,09983 АС-300/48
300/66 288,0 65,8 24,5 10,5 0,10226 АС-300/66 -
330/43 332,0 43,1 25,2 8,4 0,08888 АС-330/47 -
400/22 394,0 22,0 26,6 6,0 0,07501 АС-400/22
400/51 394,0 51,1 27,5 9,2 0,07477 АС-400/51
400/64 390,0 63,5 27,7 10,2 0,07528 АС-400/64 -
500/27 481,0 26,6 29,4 6,67 0,06129 АС-500/27
600/72 580,0 72,2 33,2 11,0 0,05091 АС-600/72
700/86 687,0 85,9 36,2 12,0 0,04289 АС-700/86

 

 

Додаток 14
Технічні характеристики деяких автоматичних вимикачів різноманітних виробників, присутніх на російських та українських ринках електротехніки

Технічні характеристики ВА47-29 ИЭК ВА47-29М ИЭК ВА61 ДЗНВА ВА101 ДЭК ВА77 Щит ВА47-63 ЭКФ
Номінальна робоча напруга, В 230/400 230/400 220/380 230/400 220/380 230/400
Номінальний струм, А 1...63.0 1...63,0 6,3...63,0 1...63,0 1...63,0 1...63,0
Частота мережі, Гц 50(60) 50(60) 50(60) 50(60)
Характеристики спрацювання електромагнітного розчеплювача В, С, D В, С, D В, С, D В, С, D В, С, D В, С, D
Найбільша відключаюча здатність, кА
Електрична зносостійкість, циклів В-0
Механічна зносостійкість, циклів В-0 - -
Кількість полюсів 1...4 1...4 1...4 1...4 1...4 1...4
Ступень захисту по ДОСТ 14254-96 ІР20 ІР20 ІР20 ІР20 ІР20 ІР20
Наявність додаткового обладнання: додаткових контактів, контактів стану, незалежного розчеплювача, розчеплювача мінімальної напруги   є є є є   є є є є   - - є -   є - - -   - - - -   - - - -

Примітки:

1. шкала номінальних струмів - 0,5;1:2;3;4;5;6;;10;16;20;25;32;40;50;63 А;

2. характеристики спрацювання електромагнітного захисту:

- тип В: 3Ін t 0,1c чи 5Ін t<0,1c

- тип С: 5Ін t 0,1c чи 10Ін t<0,1c

- тип D: 10Ін t 0,1c чи 20Ін t<0,1c

 

Технічні характеристики УкрЕМ ВА-2000 (тип В) та УкрЕМ ВА-2001 (тип С)
Кількість полюсів 1,2,3,4
Номінальний струм, А 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Номінальна напруга, В 220/380
Номінальна частота мережі, Гц
Характеристика спрацювання електромагнітного захисту (тип) В, С
Гранична комутаційна здатність, А
Комутаційна зносостійкість (циклів) не менш 6000
Технічні характеристики УкрЕМ ВА-2002
Кількість полюсів 2р (1+N), 4р (3+N)
Номінальний струм, А 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Номінальна напруга, В 220/380
Номінальна частота мережі, Гц
Характеристика спрацювання електромагнітного захисту (тип) С
Гранична комутаційна здатність, А
Комутаційна зносостійкість (циклів) не менш 20000
Технічні характеристики УкрЕМ ВА-2000 (тип В) та УкрЕМ ВА-2001 (тип С)
Кількість полюсів
Номінальний струм, А 50,63,80,100
Номінальна напруга, В 220/380
Номінальна частота мережі, Гц
Характеристика спрацювання електромагнітного захисту (тип) D
Гранична комутаційна здатність, А
Комутаційна зносостійкість (циклів) не менш 10000

 

 

Додаток 14
Автоматичні вимикачі змінного струму з напівпровідниковими (мікропроцесорними) максимальними розчеплювачами струму

Тип вимикача ВА08-0405 ВА08-0635 ВА08-0805
Виконання вимикача по величині граничної комутаційної здатності С Н П В С Н П В С Н П В
Номінальний струм вимикача Іn, А при температурі 40 °С 160,250,400
Номінальна робоча напруга Uе, В 330, 660
Частота. Гц 50, 60
Номінальна напруга ізоляції Uі, В
Номінальна імпульсна напруга, що витримується Uіmp, кВ
Номінальна гранична найбільша відключаюча здатність, Ісu, кА, при напрузі: 380 В 25
660 В

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...