Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підприємств і цивільних споруд»

Розглянуто і схвалено цикловою комісією Розробив викладач

Електротехнічних дисциплін

Та автоматизації виробництва

Протокол № _____від“___”__________20 ___ р ____________В.Е.Гапон

Голова циклової комісіЇ

______________________О.Ф.Пантюхін

 

 

Р.

Зміст
Вступ 3

1. Загальна частина 3

1.1 Мета і задачі курсового проекту­вання 3

1.2 Теми і завдання до проектування 3

1.3 Склад та об'єм проекту 4

2. Оформлення проекту 4

2.1 Загальні вимоги 4

2.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки 4

2.3 Вимоги до оформлення графічної частини проекту 8

3. Орієнтовний зміст пояснювальної записки 8

3.1 Вступ 8

3.2 Коротка характеристика промислового підприєм­ства і опис

генерального плану підприємства 9

3.3 Короткий опис технологічного процесу 9

3.4 Характеристика електричних навантажень. 9

3.5 Розробка принципової електричної схеми живлення і вибір

стандартних живлячих напруг 10

3.6 Розрахунок електричних навантажень 12

3.7 Розрахунок і вибір компенсуючих пристроїв 18

3.8 Розрахунок потужності і вибір кількості живлячих

трансформаторів 19

3.9 Вибір типу живлячої підстанції і опис її компановки 21

3.10 Розрахунок номінальних струмів всіх споживачів і вибір

живлячих кабелів 22

3.11 Розрахунок і вибір комутаційної та захисної апара­тури

для всіх типів електроспоживачів 27

3.12 Розрахунок довгочасних та пікових струмів для силових

пунктів та освітлювальних щитів і вибір комутаційної і

захисної апаратури 28

3.13 Розрахунок струмів короткого замкнення в харак­терних

точках схеми. 29

3.14 Перевірка електрообладнання і струмопровідних частин

на термічну і динамічну стійкість 38

3.15 Світлотехнічний розрахунок 42

3.16 Розрахунок заземлення і засобів грозозахисту 50
3.17 Висновки 56

4 Орієнтовний зміст графічної частини проекту 56

5 Перелік рекомендуємої літератури 58

6 Додатки 60

 


Вступ

Методичний посібник з виконання курсових проектів призначений для керівництва студентам всіх форм навчання хіміко-технологічному коледжу ім.. Івана Кожедуба Шосткинського інституту СумДУ, що навчаються за спеціальністю 5.090609 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" та визначає єдині вимоги до об'єму, оформлення і змісту курсових та дипломних проектів.

З метою підвищення якості курсових проектів з електропостачання промислових підприємств у методичному посібнику надаються вимоги, що висуваються енергетиками при проектуванні будівництва і експлуатації систем зовнішнього і внутрішнього електропостачання промислових підприємств, головних знижувальних підстанцій, місцевих ТЕЦ і т.і.

Посібник містить методичні вказівки з виконання частин, розділів курсового проекту в світі вимог єдиних стандартів конструкторської документації (ЄСКД).

 

Загальна частина

1.1 Мета і задачі дипломного та курсового проектування

Курсовий проект являює собою самостійну роботу студента, в якій він має показати вміння творчо сполучати в своїх рішеннях актуальні задачі передової сучасної практики з новішими досягненнями науки і техніки. В проекті слід передбачати втілення нових технічних рішень і нового обладнання. Студент повинен широко вживати нові рішення, що розроблені ведучими проектними організаціями. Але разом з тим студент може відступати від типових розробок і пропонувати свої раціональні рішення, що підкреслює творчий підхід до розробок окремих розділів проекту.

Проте ці рішення повинні бути обґрунтованими техніко-економічними та іншими розрахунками.

Порівняння варіантів повинно бути здійснено за розрахунковими втратами. Особливу увагу в проекті студент повинен приділяти тєхніко-економічному обґрунтуванню рішень, що ним приймаються.

В процесі роботи над проектом студент зобов'язаний регулярно підтримувати зв'язок з керівником проекту.

При захисті проекту проектант повинен показати вміння коротко і чітко викласти суттєвість поставлених перед ним задач і дати обґрунтованість прийнятих ним рішень.

Для захисту проекту (роботи) студент готує доповідь довільної форми, яка за часом не повинна перевищувати 5-15 хв. Після доповіді студенту задають питання члени комісії і присутні на захисті.

 

1.2 Теми і завдання до проектування

Тематика курсового проекту може мати наступні спрямованості:

1) електропостачання промислових підприємств хімічної, легкої і т.і.
промисловості, або їх частин (окремих цехів);

2) електропостачання житлових багатоповерхових будинків або
окремих систем міського господарства;

3) головна знижувальна підстанція або електрична частина місцевої
ТЕЦ.

Теми курсових проектів розробляються викладачем - керівником на основі типового положення з урахуванням освітньо - професійної програми, погоджується із завідувачем відділенням, розглядаються і затверджуються на засіданнях циклових комісій ( із складанням протоколу ) за півтора місяця до захисту КП.

Приклади бланків з темою і завданням до курсового та дипломного проектів приведені в додатках 1÷2.

1.3 Склад та об'єм проекту

Курсовий проект складаються з двох частин:

1)пояснювальна записка;

2)графічна частина проекту.

Пояснювальна записка повинна мати 50-60 аркушів рукописного чи 30-40 аркушів комп’ютерного тексту. Розмір аркушів пояснювальної записки (210x297) мм, тобто формат А4.

Графічна частина курсового проекту складається з трьох аркушів формату А1.

 

Оформлення проекту

2.1 Загальні вимоги

Оформлення курсових проектів повинно відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), правилам улаштування електроустановок (ПУЕ), вимогам Єдиної системи технічної документації (ЄСТД).

Студентом на захист подаються:

- пояснювальна записка проекту;

- графічна частина;

- ілюстрований матеріал (плакати, фотографії тощо);

- фактичний матеріал (макети, моделі, натуральні зразки, лабораторні стенди).

 

2.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка повинна містити необхідні розрахунки, пояснення і обґрунтування прийнятих рішень. Записка виконується за допомогою комп'ютерної техніки або рукописним способом на одному боці аркуша паперу формату А4 одним з наведених нижче способів:

- рукописним креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304-81) з висотою літер і цифр не менше 2,5мм. Цифри і літери потрібно писати чітко чорною пастою;

- з використанням комп’ютерної техніки (ГОСТ 2.004-88);

При використанні комп’ютерної техніки міжрядковий інтервал «Полуторный » Параметри тексту: відступ зверху та знизу 20 мм, справа 10 мм, колонтитули 15 мм.

Гарнітура тексту Times New Roman розмір шрифту 14 pt. В таблицях, колонтитулах та на діаграмах шрифт може бути від 10pt до 16pt в залежності від змісту. Вертикальне вирівнювання тексту по верху сторінки. Горизонтальне вирівнювання тексту по ширині сторінки.

Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усієї записки.

Прізвища, назви установ, організацій та інші власні назви наводять у мові оригіналу.

Заголовки структурних елементів і розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Вписувати в текстові документи, виготовлені комп’ютерним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації слід чорним чорнилом, пастою або тушшю.

Кожен розділ пояснювальної записки повинен починатись з нової сторінки, незалежно від того де закінчився текст попереднього розділу.

Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку чорного кольору, виконану друкарським способом або вручну тушшю, чорнилом або пастою. Рамку наносять суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівого поля і 5 мм від інших полів аркуша.

Відстань від рамки до початку і кінців рядків не менша ніж З мм.

Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки повинна бути не менша ніж 10 мм.

Абзаци в тексті починають відступом, який дорівнює 15-17 мм.

Записка починається з титульного аркуша, за яким міститься завдання, а потім аркуш з переліком змісту проекту, що додаються.

В кінці пояснювальної записки надається аркуш з переліком літературних джерел, що використовувались проектантом в роботі над проектом.

Загальна нумерація сторінок починається з титульного аркуша. Зворотні сторінки аркушів не нумеруються. Номер аркуша на титульному аркуші не проставляють.

При написанні окремих розділів проекту слід перш за все привести вихідні дані, потрібні для розрахунків в цьому розділі, і поставлені вимоги ПУЕ або іншими директивними матеріалами, а також дати опис послідовності і методику розрахунків.

Формули та рівняння розташовують після тексту в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входить до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності , в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу, числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки. Всі формули повинні нумеруватись подвійним числом через крапку, перша цифра якого є номером розділу, а друга - порядковим номером формули у розділі.

Приклад: струм у колі І, А, обчислюється за формулою:

 

І= U/R (1.1)

де U – напруга, В

R- опір провідника, Ом

Якщо треба виконати велику кількість обчислень по одній формулі, то обчислення можна не приводити, а скласти відповідну таблицю, в яку, записати результати всіх обчислень.

Якщо формулою користуються в іншому розділі, то не треба її писати знов. Достатньо лише послатись на її номер.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:

 

"...У роботі [5,23]..."

де 5 - номер по списку літератури,

23- номер сторінки.

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються уперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в звіті. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні данні. Ілюстрація позначається словом "Рисунок -", яка разом з назвою розміщається після пояснювальних даних.

Приклад оформлення ілюстрацій і графіків:

1 – блискавкоприймач; 2 – несуча конструкція; 3 – струмовідвід;

4 – заземлювач

Рисунок 1 – Конструкція стрижневого дівертора.

U, В

Рисунок 2 – Вольт-амперна характеристика лінійного елемента.

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць

 

Графи (колонки)
Боковик

Таблиця _______________ -__________________________

номер назва таблиці

 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується або на наступній сторінці. Таблицю слід нумерувати арабськими цифрами, порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць що наводяться у додаткових. Висота рядків таблиці не менше 8 мм. Слово "Таблиця" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над другими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" з вказівкою номера таблиці відповідно до малюнка.

 

 

Таблиця 6.1 - Основні показники в міліметрах

Взагалі пояснювальна записка, як і креслення , повинні бути виконані з суворим дотриманням всіх вимог ЄСКД і внутрішніх стандартів коледжу.

В кінці розділу повинен надаватись аналіз виконаних розрахунків, розглянутих варіантів та інших видів робіт з оцінкою позитивних і негативних сторін, що властиві тому чи іншому рішенню.

В пояснювальній записці не слід допускати скорочень будь-яких слів, окрім загальноприйнятих.

Текст повинен бути коротким, чітким і не допускати інших тлумачень.

Всі аркуші пояснювальної записки, окрім титульного листа і завдання, повинні мати основний напис, форма якого приведена у додатках.

2.3Вимоги до оформлення графічної частини проекту

Всі креслення графічної частини виконуються олівцем з дотриманням умовних графічних зображень і літерних позначень, відповідно з діючими ДОСТами, або за допомогою комп’ютерної програми «Компас».

Форми та розміри основних написів графічної частини повинні відповідати ДОСТу. Приклад та пояснення до заповнення таблиці основного напису приведені у додатках.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...