Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прибуток від реалізації продукції
Прибуток від реалізації продукції

На відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (місяць, квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції (рис. 4.3).

Собівартість продукції. (робіт, послуг) — це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання).

Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість; витрати на виробництво та реалізацію — повну собівартість.

Підприємство може суттєво впливати на формування собівартості. Однак при цьому слід взяти до уваги те, що склад (перелік) витрат, які можна віднести на собівартість, регламентується державою, а саме "Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт та послуг)" від 2 лютого 2001 р. Витрати сфер виробництва й обігу, що включаються в собівартість продукції, групуються за такими елементами: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати.

Вплив підприємств на перелічені елементи витрат обмежений. Однак і він можливий через належне управління показниками, до

Формування прибутку

Виручка від реалізації у відпускних цінах  
Обсяг реалізації у відпускних цінах Акцизний збір ПДВ  
Собівартість Прибуток    
       
           

Основні показники, що впливають на прибуток від реалізації

Рис. 4.3. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції

яких застосовуються встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і джерела її виплати; вартість основних виробничих фондів, структура та джерела їх формування.

Скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції, тобто зниження її собівартості, е важливим фактором збільшення прибутку від реалізації. Цього можна досягти за рахунок використання численних факторів, що впливають на скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Необхідно зазначити, що в сучасних умовах методика розрахунку собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) не пов'язана з методикою розрахунку валових витрат. Це пояснюється наявністю в Україні податкового та управлінського обліків, які не пов'язані між собою. Перший призначений для розрахунку оподаткованого прибутку, а другий — для розрахунку фінансово-економічних показників для потреб управління.Тести до теми

Які чинники впливають на прибуток від реалізації продукції підприємства?

1) Ставка податку на прибуток;

2) собівартість реалізованої продукції;

3) податок на додану вартість;

4) акцизний збір;

5) дивіденди.

Який фонд використовується підприємством для інвестування коштів в оборотні та основні фонди?

1) Фонд оплати праці;

2) амортизаційний фонд;

3) статутний фонд;

4) фонд споживання;

5) фонд нагромадження.

Які показники належать до факторів зростання прибутку підприємства?

1) Кількість наданих підприємству кредитів;

2) зростання обсягів виробництва і реалізації продукції;

3) зниження собівартості продукції;

4) чисельність виробничого персоналу;

5) підвищення собівартості продукції.

Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:

1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;

2) сума фінансових ресурсів;

3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;

4) абсолютна сума загального прибутку;

5) сума витрат на виробництво.

Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку:

1) прибуток — це частина реалізованого додаткового продукту;

2) прибуток — це частина реалізованого необхідного продукту;

3) прибуток — це фінансовий результат основної діяльності підприємства;

4) прибуток — це частина реалізованого додаткового і необхідного продукту;

5) прибуток — це фінансовий результат основної та інших видів діяльності підприємства.

Назвіть, що не входить до складу балансового прибутку підприємства:

1) прибуток від реалізації товарної продукції;

2) сума отриманих штрафів від інших суб'єктів господарювання;

3) дивіденди від акцій, придбаних підприємством;

4) відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприємства в банку;

6) кредиторська заборгованість перед державними підприємствами, щодо якої минув термін позовної давності.

Назвіть витрати підприємства, які не можна віднести на собівартість товарної продукції:

1) відсотки, сплачені за строковий банківський кредит;

2) амортизаційні відрахування, пов'язані з прискореною амортизацією основних фондів;

3) витрати на фінансування ремонту основних фондів і модернізації обладнання (у межах встановленого нормативу);

4) відсотки, сплачені за банківські кредити, не повернені у встановлений термін;

5) витрати на заробітну плату і премії, згідно зі встановленими тарифами.

Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства:

1) сума балансового прибутку;

2) прибуток від реалізації продукції;

3) сплачений податок на прибуток;

4) сплачені податки за землю і транспортні засоби;

5) відрахування (збори) в цільові державні фонди.

Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства: 1) балансовий прибуток після сплати податку на прибуток і за землю;

2) прибуток від реалізації продукції;

3) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після його використання для погашення банківського кредиту;

4) прибуток, отриманий у формі дивідендів;

5) балансовий прибуток після сплати податків і штрафів за рахунок прибутку.

Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:

1) сплата відсотків за строковими банківськими кредитами;

2) погашення довгострокових банківських кредитів;

3) сплата комунального податку;

4) сплата податку на прибуток;

5) виплата дивідендів на акції.

Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є:

1) дохід від реалізації продукції, робіт, послуг;

2) дохід від реалізації матеріальних цінностей і майна;

3) дохід від позареалізаційних операцій;

4) усі відповіді не правильні.

Прибуток від реалізації продукції — це:

1) виручка від реалізації продукції;

2) грошове вираження вартості товару;

3) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизного збору) та повною її собівартістю;

4) чистий прибуток підприємства.

Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує:

1) рівень прибутковості;

2) показник фінансової стійкості;

3) рівень поточних витрат на виробництво;

4) правильні відповіді 1, 3;

5) всі відповіді правильні.

Оптимальними вважаються витрати на виробництво та реалізацію продукції, які забезпечують:

1) беззбиткове виробництво продукції;

2) отримання максимального прибутку;

3) отримання граничного доходу;

4) усі відповіді правильні.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити загальний (балансовий) прибуток, чистий прибуток і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

• Виручка від реалізації продукції за оптовими

цінами (з ПДВ) 1860 тис. грн

• Собівартість реалізованої продукції 1100 тис. грн

• Прибуток від позареалізаційних операцій 85 тис. грн

• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій 54 тис. грн

• Збитки від надзвичайних ситуацій 18 тис. грн

• Витрати на збут 16 тис. грн

• Податки на прибуток 200 тис. грн

Відрахування від чистого прибутку:

• На виплату засновникам 25 %

• В резервний фонд 15 %

• Інші виплати 60 %

Завдання № 2

Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:

• Вартість товарної продукції у звітному періоді 1200 тис.грн

• Залишки товарної продукції на початок звітного

періоду 150 тис.грн

• Залишки товарної продукції на кінець звітного

періоду 85 тис. грн

• Собівартість реалізованої продукції 940 тис. грн

• Ліквідаційна вартість фізично і морально

зношеного обладнання 45 тис. грн

• Залишкова вартість обладнання ЗО тис. грн

• Надходження боргів, списаних раніше як

безнадійні 18 тис. грн

• Збитки від пожежі 14 тис. грн

• Середньорічна вартість основних виробничих

фондів 850 тис. грн

• Середньорічна вартість оборотних коштів 280 тис. грн

Завдання № З

Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за такими даними:

• Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді 320 тис. грн

• Повна собівартість продукції 260 тис. грн

• Планується зниження витрат на 1 грн продукції,

що буде реалізована на 0,04 грн

• Обсяг реалізації продукції в плановому періоді

в оптових цінах 365 тис. грн

Завдання № 4

Визначити приріст рентабельності від зниження собівартості продукції і зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів, якщо в базисному році маємо такі дані:

Назва виробу Річний обсяг виробництва, шт. Оптова ціпа, тис. грн Собівартість тис. грн
А 0,80 0,60
Б 0,75 0,69

• Середньорічна вартість основних виробничих

фондів 1100 тис.грн

• Середньорічна вартість оборотних коштів 380 тис. грн

• У звітному періоді собівартість одиниці продукції становить з виробу:

А 0,59 тис. грн

В 0,67 тис. грн

• Введено основних виробничих фондів у травні на 90 тис. грн

• Вибуло основних виробничих фондів у вересні на 50 тис. грн

Акцизний збір

Акцизний збір — це непрямий податок, що встановлюється на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, та включається в їхню ціну.

Платниками податку в бюджет є суб'єкти підприємницької діяльності:

• виробники підакцизних товарів на митній території України, в тому числі з давальницької сировини;

• нерезиденти, які виробляють підакцизні товари на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва;

• суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, які ввозять на митну територію України підакцизні товари в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провозу (пересилки);

• юридичні або фізичні особи, які купують підакцизні товари в податкових агентів.

Під терміном "податковий агент" розуміється агент підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземними інвестиціями, а також його підрозділи, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було підтверджено рішенням суду, а також право вносити суми акцизного збору, стягнених з його платників, у бюджет.

Залежно від виду підприємницької діяльності визначено такі об'єкти оподаткування:

1) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому оборотом з реалізації є продаж, обмін на інші товари, безоплатна передача товарів, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів, виготовлених з давальницької сировини;

2) обороти з реалізації (передачі) товарів для власного виробництва, промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх робітників;

3) митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземну валюту, у разі товарообмінних операцій, отриманих без оплати.

Акцизний збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох варіантах:

1) у твердих ставках з одиниці реалізованих, завезених, переданих товарів (вони встановлені в євро з одиниці переданих, завезених в Україну товарів, що реалізовані. Ці ставки диференційовані залежно від якісних характеристик товару);

2) у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів або митної вартості. Для відсоткових ставок можливі такі варіанти: 1П1

• для товарів, які реалізуються за вільними цінами вітчизняними виробниками. Оподаткований оборот визначається, виходячи з вартості товарів за вказаними цінами, без урахування акцизного збору, без ПДВ;

• для товарів, що реалізуються за державними фіксованими і регульованими цінами, виходячи з їх вартості за вказаними цінами без урахування торгових знижок, а також сум податку на додану вартість;

• для товарів, що отримані за межами України за іноземну валюту, включаючи товари, завезені на територію України в результаті товарообмінних операцій і безкоштовно. Оборот, який оподатковується, обчислюється, виходячи з митної вартості товарів, перерахованої за курсом НБУ, що діяв на день подання митної декларації. В оподаткований оборот включаються також оплата митних послуг, ввізне мито.

Ставки акцизного збору єдині на всій території України.

Строки сплати в бюджет акцизного збору залежать від виду підакцизних товарів, суми податку.

Підприємства, що реалізують вироблені ними спирт етиловий і алкогольні напої, пиво, сплачують податок на третій робочий день після здійснення обороту. З реалізації тютюнових виробів податок сплачується один раз на місяць, до 16 числа, виходячи з фактичного обсягу реалізації за звітний місяць. Підприємства, в яких середньомісячна сума акцизного збору за попередній рік становила понад 25 тис. грн, сплачують податок щодекади (15, 25 числа поточного місяця і 5 числа місяця, наступного за звітним), виходячи з фактичного обороту за звітну декаду.

Решта підприємств сплачує податок щомісяця до 15 числа, також виходячи з фактичного обороту за попередній місяць.

За імпортовані підакцизні товари акцизний збір сплачується під час розмитнення імпортного товару.

Пільги щодо акцизного збору:

1. Акцизний збір не стягується в разі реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту. Ця пільга підвищує спроможність відповідних товарів на зарубіжних ринках, сприяє збільшенню надходжень валютних ресурсів.

2. Не обкладаються акцизним збором обороти з реалізації підакцизних товарів для виробництва інших підакцизних товарів. У цьому разі виключається можливість подвійного оподаткування.

3. Не підлягає обкладенню акцизним збором реалізація легкових автомобілів спеціального призначення.

4. Встановлено певні пільги щодо сплати акцизного збору в спеціальних економічних зонах, визначених відповідним законодавством України.

 

Прибуток від реалізації продукції

На відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (місяць, квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції (рис. 4.3).

Собівартість продукції. (робіт, послуг) — це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання).

Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість; витрати на виробництво та реалізацію — повну собівартість.

Підприємство може суттєво впливати на формування собівартості. Однак при цьому слід взяти до уваги те, що склад (перелік) витрат, які можна віднести на собівартість, регламентується державою, а саме "Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт та послуг)" від 2 лютого 2001 р. Витрати сфер виробництва й обігу, що включаються в собівартість продукції, групуються за такими елементами: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати.

Вплив підприємств на перелічені елементи витрат обмежений. Однак і він можливий через належне управління показниками, до

Формування прибутку

Виручка від реалізації у відпускних цінах  
Обсяг реалізації у відпускних цінах Акцизний збір ПДВ  
Собівартість Прибуток    
       
           

Основні показники, що впливають на прибуток від реалізації

Рис. 4.3. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції

яких застосовуються встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і джерела її виплати; вартість основних виробничих фондів, структура та джерела їх формування.

Скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції, тобто зниження її собівартості, е важливим фактором збільшення прибутку від реалізації. Цього можна досягти за рахунок використання численних факторів, що впливають на скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Необхідно зазначити, що в сучасних умовах методика розрахунку собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) не пов'язана з методикою розрахунку валових витрат. Це пояснюється наявністю в Україні податкового та управлінського обліків, які не пов'язані між собою. Перший призначений для розрахунку оподаткованого прибутку, а другий — для розрахунку фінансово-економічних показників для потреб управління.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28; просмотров: 291

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...