Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції бюджету, їх зв'язок функціями фінансів.
Економічна природа, суспільне призначення та механізм розподілу централізованого фонду грошових коштів держави повніше проявляється у його функціях.

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну (перерозподільну), регулюючу функції, функцію забезпечення існування держави і контрольну функцію.

Зміст розподільної функції бюджету визначається процесами розподілу фінансових ресурсів між різними підрозділами „спільного виробництва, їй притаманний багатовидовий та багаторівневий перерозподіл коштів, який може здійснюватися між злузями, територіями (областями, містами, районами). Розподільна функція дозволяє сконцентрувати грошові кошти у розпорядженні держави та використовувати їх на задоволення загальнодержавних потреб.

Сфера дії розподільної функції бюджету визначається тим, що у відносинах з бюджетом виступають майже усі учасники суспільного виробництва.

Через регулюючу функцію бюджету здійснюється вплив на процес відтворення, стимулювання або стримання його темпів, посилення або послаблення накопичення капіталу, розширення або зменшення платоспроможності шляхом застосування податків.

Законодавче регулювання бюджетних відносин здійснюється Бюджетним кодексом, Податковим Законодавством, Законом про Державний бюджет на відповідний бюджетний рік, іншими законами, що регламентують надходження доходів і фінансування видатків.

Функція забезпечення існування держави ставить своїм Івданням створення матеріально-фінансової бази функціонування жави. Державний бюджет - головне джерело грошових коштів, 'бхідних для її діяльності. Видатки державного бюджету йснюються в інтересах економічного і соціального розвитку суспільства, виконання функцій держави.

Контрольна функція полягає в тому, що в процесі формування і використання бюджету здійснюється контроль за надходженням усіх джерел доходів, їх правильного планування і основних напрямів витрачання бюджетних коштів. Контрольна функція бюджету органічно пов'язана з розподільною і значною мірою ЇЇ обумовлює. Основою контрольної функції є бюджетні кошти, відображені в балансі доходів і видатків.

У другій половині XX століття здобула поширення теорія, згідно з якою бюджет виконує ще й соціальну функцію. II суть в тому, що Держава за допомогою бюджету поряд з розв'язанням класичних адміністративних, політичних і оборонних завдань, виконує' соціальну функцію суспільного добробуту. Керуючись бюджетом, держава забезпечує своїм громадянам матеріальний достаток, якісні суспільні блага, підвищення рівня життя.

Бюджетна система У країни.

Бюджетна система - це об'єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної системи становлять Конституція України, виданий на її основі Закон України "Про бюджетну систему України", інші законодавчі акти. Економічною основою бюджетної системи України виступає народногосподарський комплекс.Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. Він ґрунтується на адміністративно-державному устрої України. Бюджет України об'єднує 13,3 тис. самостійних бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, являє собою зведений (консолідований) Державний бюджет України. Зведений державний бюджет України використовується з метою аналізу і виявлення методів державного регулювання економічного соціального розвитку України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні і сільські бюджети.

Бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування. Бюджет району містить районний бюджет, бюджет міст районного підпорядкування, селищні і сільські бюджети. Селищні і сільські бюджети створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів при наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради народних депутатів визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів. Бюджет міста, який має поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.

Бюджетний устрій України.

Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Він визначається державним устроєм і адміністративно-територіальним поділом України.

Бюджетний устрій ґрунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності та самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України.

Принцип єдності бюджету означає існування єдиного розрахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиними правовою базою, бюджетною класифікацією, формами бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, грошовою системою, соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня бюджету іншому.

Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті всіх доходів і видатків. Принцип довгостроковості - це формування бюджету на основі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів і видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків.

Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання.

Принцип наочності - це відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показниками в Україні і за її межами, шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні, сільські бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямків їх використання відповідно до іншого законодавства.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28; просмотров: 250

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...