Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


А. Загальна історична ситуація, в якій знаходиться автор і його аудиторія
«Це величне післання було адресовано общині перших християн, що знаходилися в найважчих умовах, на межі відступництва»[56]. При уважному прочитанні цієї книги стає ясно, що читачі зіткнулися з серйозними труднощами в своєму житті, тому що автор книги їх постійно утішає і перестерігає. Історія говорить, що «багато хто з них піддавався фізичному насильству; руйнувалися їх будинки; деяких кидали у в'язницю за їх віру в Ісуса, насміхалися і публічно знущалися»[57]. Деякі християни зустрічали це з радістю (Евреям.10:34), інші просто ставали відступниками.

Розуміючи всю серйозність ситуації, що склалася, автор не починає свою книгу зразу ж з повчань. В самому початку він направляє увагу читачів на Ісуса Христа і робить це з певною метою. По-перше, це він робив для зміцнення їх віри, показуючи особу Того, для Якого немає нічого неможливого, а з другого боку автор тут продовжує роз'яснювати основні доктринальні вчення Священного Писання про особу Христа і про те, що було зроблене Їм на хресті. Причому протягом всієї книги постійно проводиться паралель з Старим Заповітом. Апостол Павло підкреслює його обмеженість і «застаріння». Це він робить тому що «деякі з друзів християн повернулися назад до іудаїзму»[58].

Б. Автор. Читачі. Мета написання

Існує багато різних припущень про авторство цієї книги Нового Заповіту. Основними серед них вважаються Павло і Варнава. Не вникаючи у всі подробиці, хотілося б відзначити тільки той, аспект, який, поза сумнівом, допоможе в тлумаченні уривка, що вивчається. При будь-якій версії кінцевий результат указує на те, що автор мав іудейське походження. На це указують його володіння, як змістом, так і богослів'ям Старого Заповіту. По розвитку видно, що автор глибоко розуміє питання міжзавітніх відносин, і пояснює нове значення і застосування багатьох старозавітних навчань в Новому Заповіті.

Рішучий виступ проти збереження системи левіта краще всього може бути пояснений в світлі того, що автор звертається переважно до єврейської аудиторії, яка проявляла схильність повернутися до витоків колишньої віри. Постійні посилання на авторитет старозавітних Писань теж стає найзрозумілішим в тому випадку, якщо читачі були виховані на них»[59].

Виходячи з вищевикладеної інформації, мета написання книги стає ясною. Автор хотів підбадьорити, утішити своїх читачів, а, найголовніше допомогти їм зберегти віру і зберегти читачів від відступництва.

В. Сполучні слова

Вірш 1 - «Тому» - вказує на резюмування матеріалу.

Вірш 2 - «бо» - указує на подальше аргументування

Вірш 4 - «бо».

Вірш 6 - «отже» - підведення підсумків.Вірш 8 - «бо».

Вірш 9 - «тому».

Вірш 10 - «бо».

Вірш 11 - «отже» - загальний підсумок.

Така велика кількість сполучних слів указує на серйозність відносини до висловлюваного питання, глибину аргументування і важливість питанню, що вивчається.

Г. Природне розчленовування тексту

Вірші 1-2 - підсумок думки, початої в третьому розділі.

Евреям.4:1 fobhqw/men ou=n( mh,pote kataleipome,nhj evpaggeli,aj eivselqei/n eivj th.n kata,pausin auvtou/ dokh/| tij evx u`mw/n u`sterhke,nai

Евреям.4:1 Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився.

Евреям.4:2kai. kai. ga,r evsmen euvhggelisme,noi kaqa,per kavkei/noi\ avllV ouvk wvfe,lhsen o` lo,goj th/j avkoh/j evkei,nouj mh. sugkekerasme,nouj th/| pi,stei toi/j avkou,sasin

Евреям 4:2 Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів.

Вірші 3-5 - спосіб отримання спокою і його аргументування.

Евреям.4:3Eivserco,meqa Eivserco,meqa ga.r eivj th.n kata,pausin oi` pisteu,santej( kaqw.j ei;rhken\ w`j w;mosa evn th/| ovrgh/| mou\ eiv eivseleu,sontai eivj th.n kata,pausi,n mou( kai,toi tw/n e;rgwn avpo. katabolh/j ko,smou genhqe,ntwn

Евреям. 4:3 Бо до Його відпочинку входимо ми, що ввірували, як Він провістив: Я присяг був у гніві Своїм, що до місця Мого відпочинку не ввійдуть вони, хоч діла Його були вчинені від закладин світу.

Евреям.4:4ei;rhken ei;rhken ga,r pou peri. th/j e`bdo,mhj ou[twj\ kai. kate,pausen o` qeo.j evn th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| avpo. pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/(/

Евреям.4:4 Бо колись про день сьомий сказав Він отак: І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці Своєї.

Евреям.4:5 kai. evn tou,tw| pa,lin\ eiv eivseleu,sontai eivj th.n kata,pausi,n mou

Евреям. 4:5 А ще тут: До Мого відпочинку не ввійдуть вони!.

Вірші 6-8 - аргументування доктрини за допомогою Старого Заповіту.

Евреям4:6 evpei. ou=n avpolei,petai tina.j eivselqei/n eivj auvth,n( kai. oi` pro,teron euvaggelisqe,ntej ouvk eivsh/lqon diV avpei,qeian(

Евреям.4:6 Коли ж залишається ото, що деякі ввійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не ввійшли за непослух,

Евреям.4:7pa,lin pa,lin tina. o`ri,zei h`me,ran( sh,meron( evn Daui.d le,gwn meta. tosou/ton cro,non( kaqw.j proei,rhtai\ sh,meron eva.n th/j fwnh/j auvtou/ avkou,shte( mh. sklhru,nhte ta.j kardi,aj u`mw/n

Евреям.4:7 то ще призначає Він деякий день, сьогодні, бо через Давида говорить по такім довгім часі, як вище вже сказано: Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець!

Вірші 8-9 - підбиття підсумку.

Евреям. 4:8 eiv ga.r auvtou.j VIhsou/j kate,pausen( ouvk a'n peri. a;llhj evla,lei meta. tau/ta h`me,raj

Евреям.4:8 Бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому.

Евреям.4:9 a;ra avpolei,petai sabbatismo.j tw/| law/| tou/ qeou/

Евреям.4:9 Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок.

Д. Значення уривка

Для того, щоб правильно тлумачити цей уривок з 4-го розділу, необхідно уважно розглянути значення попереднього розділу і всієї книги. Про загальний контекст книги інформація була представлена вище. А в найближчому контексті необхідно розглянути Евр.3:7-19. В цьому уривку йдеться знову про якийсь спокій. І саме це спокій ставить неприступним через озлоблення людського серця. Перша частина уривка відносить свої аргументи знову-таки до Старого Заповіту. Паралельним розділом Старого Заповіту, в якому описуються обговорювані події, є 11-й розділ книги Чисел. І в цьому контексті ідея спокою, навкруги якої побудовано все в посланні Євреям, вже пов'язана не з суботою, а зі вступом до володіння обітованою землею. З цього можна зробити висновок, що старозавітний образ спокою був зв'язаний не тільки виключно з суботою, але ілюструвався самими різними способами. Тому його не можна вважати нормативним застосуванням для суботи, яке указує на заперечення яких-небудь фізичних дій і пов'язує її з певним днем.

Але 4-й розділ говорить, що в Новому Заповіті продовжує існувати якесь обіцяння спокою, того ж спокою, про який мовилося, який в світогляді іудеїв був представлений святкуванням суботнього дня.

Для того, щоб краще зрозуміти перший вірш потрібно звернутися до розвитку авторської думки, висловленої в 2-у вірші. Слово, яке в перекладі переведене як «сповіщати», в грецькому тексті виражено словом «euvhggelisme,noi». Хоча в простонародній мові це слово може мати значення якоїсь будь-якої радісної або приємної звістки, звістки, новини, то в Новому Заповіті це слово придбавало конкретно релігійне богословське забарвлення. Цю думка можна перевірити, проглянувши вживання цього слово у всьому Новому Заповіті. Результати проглянутого матеріалу показують, що слово «euvhggelisme,noi» в Новому Заповіті має одне основне значення:

Ø якщо воно вживається у вигляді іменника, то йдеться про радісну примирливу звістку Євангелія, яке є найрадіснішою звісткою в житті людей.

Ø в значенні дієслова воно говорить про передачі цієї Євангельської звістки від однієї особи до іншої. В українській мові навіть існує дуже близький по звучанню кореня еквівалент: «євангелізувати».

Ось дещо приклад з переглянутого мною грецького тексту по вживанню цього слова:

1.Обявлення.10:7 avllV evn tai/j h`me,raij th/j fwnh/j tou/ e`bdo,mou avgge,lou( o[tan me,llh| salpi,zein( kai. evtele,sqh to. musth,rion tou/ qeou/( w`j euvhgge,lisen tou.j e`autou/ dou,louj tou.j profh,taj

Обявлення.10:7 а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як Він благовістив був Своїм рабам пророкам.

2.Дії.8:35avnoi,xaj de. o` Fi,lippoj to. sto,ma auvtou/ kai. avrxa,menoj avpo. th/j grafh/j tau,thj euvhggeli,sato auvtw/| to.n VIhsou/n

Дії. 8:35 А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому.

3.Ефесян.2:17 kai. evlqw.n euvhggeli,sato eivrh,nhn u`mi/n toi/j makra.n kai. eivrh,nhn toi/j evggu,j\

Ефесян. 2:17 І, прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким,

Дії.8:25Oi` me.n ou=n diamartura,menoi kai. lalh,santej to.n lo,gon tou/ kuri,ou u`pe,strefon eivj ~Ieroso,luma( polla,j te kw,maj tw/n Samaritw/n euvhggeli,zonto

Дії. 8:25 А вони ж, засвідчивши, і Слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму, і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях.

З отриманої інформації через розгляди цього слова можна зробити однозначний висновок про те, що спокій, про який говорить автор в 4-у розділі, і про яке він цитував з Ветхого Заповіті в 3-їй главі, є спокоєм, яка людина може отримати тільки через ухвалення євангельської звістки завдяки зробленому Ісусом Христом. Іншими словами спокій новозавітнього християнина знаходиться в Ісусі, а не в дотриманні суботніх церемоній.

Цю думку повністю підтримує і наступний 3-ий вірш, який говорить про спосіб ухвалення цієї радісної звістки. Цей спосіб представлений досить категорично: «тільки через віру». Тому можна затверджувати, що старозавітна концепція спокою в Новому Заповіті одержує новий вираз не через вчинки людини, які тільки символічно говорили про спокій, а через ухвалення вірою зробленого Ісусом Христом. Істинний спокій людина в Новому Заповіті може отримати тільки через Євангеліє Ісуса Христа, яке здатний назавжди дати спокій будь-якій людині.

Але оскільки автор мав справу з людьми, добре знаючими Старий Заповіт, вихованими на підставі Старого Заповіту і іудейських традицій, він не зупиняється на цьому в своєму аргументуванні, а продовжує її розвивати далі, приводячи всесторонні аргументи.

В 4-ом вірші він дає недвозначну можливість читачам зрозуміти, що йдеться саме про іудейську доктрину суботнього дня. Він нагадує вірш з Буття 2:2,3, розглянутий вище, пов'язує його з книгою чисел і пояснює і застосовує його по-іншому в Новому Заповіті. В посланні Євреям переповнено постійною «пронизливою істиною» про те, що наступив новий період в духовному житті, про те, що змінився порядок, почалася епоха Нового Заповіту. Це було так необхідно пам'ятати його читачам, які були на межі повернення до іудаїзму.

Наступним аргументом, заснованим на Старому Заповіті, автор приводить богословську концепцію старозавітного терміну «нині». Не вдаючись у всю тонкість тлумачення, яка не має істотного значення для теми, що вивчається, можна зробити тільки один основний висновок: «Оскільки єврейської народ не зрозумів значення суботнього спокою, і неправильно застосовував його в своєму житті, замінивши його істинне розуміння про духовний стан серця ритуалами і обрядами, то Бог дає новий шанс людям, новий відрізок часу, в якому можна увійти до спокою по-справжньому».

В 8-ом вірші автор перестає говорити за допомогою старозавітних образів і символів, називаючи тепер уже речі своїми справжніми іменами. Він затверджує, що для єврейського народу, який не зрозумів основного значення суботи і відкинув істинного Місію, ніщо не залишається робити, як продовжувати далі дотримувати суботу зі всіма її іудейськими ухвалами. А звертаючись до читачів автор затверджує, що для тих що повірили в Євангеліє людей вже наступив справжній постійний суботній спокій, такий яким він повинен бути в його істинному значенні.

Заключні 11-тий і 12-тий вірші закликають іудеїв продовжувати знаходитися в істинному новозавітньому спокої, а тих що відступили від євангелія закликає повернутися назад. Це наставлення мало дуже сильне значення і аргументування, оскільки ті що повернулося до іудаїзму хотіли продовжувати дотримувати Закону, до числа якого входила і субота. Іншими словами, автор післання указує на досконале виконання старого заповіту в Ісусі Христі, який дарує цю праведність тому, що всякому повірив в Нього через євангельську звістку.

Підсумок, який можна вивести з розбору уривка Евреям.4:1-12:

1. Старозавітна концепція суботи продовжує існувати в Новому Заповіті.

2. В Новому Заповіті сама богословська концепція суботи не зазнає ніяких змін.

3. В Новому Заповіті кожна людина дістає можливість бути виконавцем 4-ої заповіді через заслуги Ісуса Христа.

4. Істинне виконання 4-ої заповіді можливо тільки через віру.

Розгляд Римлянам 14:5,6

В 14-у розділі послання до Римлян Павло починає нову думку свого заключного розділу цього послання. Перед цим він закінчив пояснювати для читачів суть Євангельської звістки (розділи 1-8), пояснив питання, що цікавлять іудеїв (розділи 9-11), що повірили, і перейшов до нового заключного розділу, в якому йде про те, апостол показує «Зв'язок між доктринальними і практичними секціями в цьому посланні. Воно закликає нашу увагу до передування в розділах 1-11, і вперед, до заклику надавати самих себе в живу жертву Богу»[60].

Контекст 14-го розділу, в якому знаходиться уривок, говорить про братську любов в церкві. Він був направлений на відновлення добрих взаємостосунків між християнами в церкві в щоденному житті. З цього тексту ми бачимо, що основною проблемою римських християн були їх доктринальні суперечки про свободу в Христі, які приводили до постійних сварок між людьми, що дотримуються протилежних точок зору. Дивлячись на текст можна побачити, що дані суперечки відносилися до дріб'язкових речей, але корінь всіх цих розбіжностей знову-таки йшов своїми коренями в застосування старозавітних ухвал в період Нового Заповіту. Автор книги Дж. Р. У. Стотт «Послання до Римлян» вважає, що «фраза «немічні у вірі» малися на увазі законники»[61]. Саме по цьому даний вірш, а точніше, принцип, який висуває цей вірш і весь уривок Рим. Весь 14-й розділ, дає пряму відповідь на питання про правильність і важливість дотримання суботи як особливого дня тижня в Новому Заповіті.

Серед інших питань, що розглядаються в 14-й розділ, апостол Павло піднімає питання дотримання окремих днів, які по церемоніальних ухвалах Старого Заповіту вважалися, особливими, святими або освяченими, і які вимагали певних дій або навпаки забороняли робити якісь буденні справи. «Йдеться про дотримання або недотримання особливих днів, очевидно, єврейських свят або постів, щотижневих, щомісячних або щорічних (Галатам 4:10; Колосянам 2:16)[62]».

Те ж питання, яке є темою мого дослідження, тому що у Старому Заповіті він відносився до особливих днів у іудеїв. В 4-ому і 5-ому віршах автор дає пряму відповідь на питання чи продовжується в Новому Заповіті зберігатися важливість за якимись певними днями, або ж вони втратили свою актуальність як вже що отримали виконання свого символічного значення і більше не вказуючі на щось нове, здійснення якого ще необхідно чекати.

В цьому випадку автор навіть не вступає ні в які богословські дискусії, а з своїм апостольським авторитетом висуває принцип, який руйнує всяке уявлення про існування яких би то ні було особливих днів.

Вірш 6 говорить наступну незмінну істину: «Хто розрізняє дні, для Господа розрізняє; і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Господу; і хто не їсть, для Господа не їсть, і дякує Господу». Іншими словами вибір представляються самому християнину, а Слово Боже в Новому Заповіті таких ухвал не містить.

Застосування цієї істини апостол Павло залишає на особисте рішення і міркування кожного християнина: «Всякий поступай по посвідченню розуму свого».

Розгляд Колосян. 2:16,17

Последнее изменение этой страницы: 2019-08-15; просмотров: 167

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...