Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тригерні схеми і лічильники імпульсів

Тригерні схеми

Вступ.

Тригер - це логічний пристрій, здатний зберігати один біт інформації даних. До тригерів прийнято відносити всі пристрої, які мають два стійких стани. В основі будь-якого тригера лежить схема, що має два стійких стани (бістабільна схема БС) і схема керування (СК) (рис 6.1). Схема керування перетворює вхідні сигнали таким чином, щоб виконувався заданий закон переключення тригера в цілому. Для забезпечення надійного переключення в точках А для деяких тригерів повинні бути ланцюги затримки.

Рисунок 6.1 Структурна схема тригера.

З цією метою можуть використовуватися запам'ятовуючі елементи на основі БС того ж типу, що вже є у тригері. Схему такого тригера називають схемою типу M-S(master-slave), оскільки стан однієї БС, яку називають відомою, повторює стан додаткової БС, яку називають ведучою.

Класифікація тригерів.

І. За способом організації логічних зв'язків: з роздільним запуском, R-S-тригера; з лічбовим запуском ,Т-тригера; тригера затримки, Д –тригера; комбіновані (універсальні тригера), наприклад, J-K-тригера.

ІІ. За способом запису інформації: асинхронні, синхронні.

Характеристики тригерів: навантажувальна здатність, коефіцієнт об'єднання по входу, затримка переключення, тривалість імпульсу запуску, максимальна частота переключення.

R-S-тригери.

Тригер R-S типу має два входи: вхід S (set-встановлювати) - вхід установки тригера в стан Q=1 і вхід R (reset-скидати) - вхід установки тригера в стан Q=0.

Неінверсний R-S тригер на логічних елементах "АБО-НІ" зображено на рис.6.2.

 

Рисунок 6.2 Неінверсний RS-тригер: позначення (а), схема(б).

 

При S=1 і R=0 тригер приймає стан Q=1. При S=0 і R=1-Q=0.

При S=R=0 тригер ймає байдужий стан. При S=R=1 - тригер працює нестійко (непередбачено) і цей стан треба вилучити.

Функціонування RS-тригера можна представити таблицею, де n – даний момент часу, а n+1 – наступний момент часу.

 

Таблиця 6.1 Стани RS-тригера.

  N Sn Rn Qn Qn+1
Cтан байдужості
 
Заборонений стан

 

Діаграму Карно для RS-тригера можна представити так.

 
     

 

Логічна функція функціонування RS-тригера із діаграми Карно

- обмеження

Існує інверсний тригер на логічних елементах «І-НІ», рисунок 6.3 , таблиця 6.2. Заборонена комбінація S=R=0. До комбінації S=R=1 – тригер не чутливий.

 

Рисунок 6.3 Інверсний RS - тригер: позначення (а), схема (б).

 

Таблиця 6.2. Стани інверсного RS-тригера.

  N Sn Rn Qn Qn+1
Заборонений стан * * * *
 
Стан байдужості

.

Синхронізуємі RS-тригери.

У синхронних тригерах є додатковий вхід С для синхронізації. Інформація, яка подається на входи R і S, записується в тригер тільки при С=1.

 

Рисунок 6.4 Схема синхронізуємого RS- тригера і його позначення

(запуск по фронту імпульсу).

 

Рисунок 6.5 Часові діаграми роботи синхронізуємого RS-тригера.

 

6.1.4. Лічильні тригера (Т- тригера).

Т - тригер це логічний пристрій із двома стійкими станами, що змінює свій стан на протилежний щоразу при приході імпульсу запуску.

У Т - тригерах іноді використовують лінію затримки. Лінія затримки потрібна для того, щоб при триваючому імпульсі запуску Т - тригер не змінював свого стану. Для побудови Т-тригерів використовують синхронізуємі RS-тригера (рис.6.6) і зворотній зв’язок. Якщо на вході Т=0,то тригер Т2 повторює стан Т1. При Т1=1 тригер Т1 приймає інформацію, а Т2 в байдужому стані бо в нього S=R=0. Після закінчення імпульсу Т (Т=0) тригер Т2 копіює тригер Т1 і переходить в новий стан.

 

Рисунок 6.6 Схеми лічильного тригера на синхронізуємих RS-тригерах

і часові діаграми роботи.

 

Із діаграми рисунку 6.6. видно, що тригер ділить частоту вхідних імпульсів у два рази.

Тригер затримки (D-тригер).

 

 

Рисунок 6.7 Тригер затримки і часові діаграми його роботи.

А - інформаційний вхід. Д - вхід затримки.

 

Інформація в Т1 записується в момент приходу імпульсу D=1. На виході інформація з'являється лише після закінчення імпульсу Д. Час затримки tзт появи інформації на виході дорівнює тривалості імпульсу D.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-27

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...