Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У чому полягає фізична суть стійкості систем регулювання?

У чому полягає фізична суть стійкості систем регулювання?

Основним призначенням АСР є підтримання заданого постійного значення регульованого параметра або зміна його за заданим законом. При відхиленні в данний момент часу величини регульованого параметра від заданого значення, що може відбутися або в результаті появи збурюючої дії на систему, або при зміні заданого значення регульованої величини, автоматичний регулятор діє на систему таким чином, щоби усунути це відхиленя.

 

Які системи регулювання називаються стійкими (нестійкими)?

Якщо збурюючи дію буде знято або якщо постійна за величиною збурюючи дія або зміна на постійну величину керуючої дії буде зберігатися і при цьому система після закінчення перехідного процесу знову приходить у початковий стан або інший рівноваговий стан, то така система називається стійкою.

Якщо при тих же умовах у системі або виникають коливання зі збільшуючою амплітудою, або проходить монотонне збільшення регульованої величини від її заданого рівно вагового значення, то система називається нестійкою.

 

Які ви знаєте умови стійкості лінійної системи регулювання?

Лінійна АСР є стійкою, якщо всі корені і дійсні частини комплексних коренів характеристичного рівняння є відємними.

 

За допомогою яких критеріїв виконується дослідження стійкості системи регулювання?

Для того, щоби визначити, стійка чи нестійка система, необхідно вивчити її поведінку при малих відхиленнях від рівноважного стану. Якщо при цьому система намагається повернутися до рівноважного стану, то вона буде стійкою. Коли в системі виникають сили, котрі намагаються збільшити відхилення системи від рівноважного стану,система буде нестійкою.

 

57. У чому полягає суть критерію стійкості Гурвіца (Михайлова)?

Гурвіца

АСР є стійкою, якщо визначальник Гурвіца і всі діагональні мінори позитивні.

Визначальник Гурвіца n-го порядку складається за наступним видом: по діагоналі розташовують коефіцієнти, починаючи з an-1 до a0. Заповнення виз начальника йде за стовбцями. Вище діагоналі коефіцієнтів ставляться коефіцієнти зі спадаючими індексами, поки їх індекс не буде дорівнювати нулю. Інші місця заповнюються нулями. Нижче діагональних коефіцієнтів ставляться коефіцієнти зі зростаючими індексами, поки їх індекс не досягне n. Інші місця також заповнюються нулями.

Михайлова

Для стійкості лінійної системи n-го порядку необхідно і достатньо, щоби зміна аргумента функції D(jw) при зміні w від 0 до ∞ дорівнювала би n=π/2 при 0≤w≤∞.

Нарисуйте годограф стійкості Михайлова для стійких (нестійких) систем.

 

З допомогою яких характеристик оцінюється якість системи регулювання?

Час регулюваня, перерегулювання, коливальність, похибка в сталому режимі роботи системи.

Що називається фізичною величиною?

 

 

Що називається істинним і дійсним значенням фізичної величини?

 

Що називається засобом вимірювання?

Измерительным прибором будем называть средство измерений,

служащее для выработки измерительной информации в форме,

доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Що називається абсолютною (відносною, приведеною, основною, додатковою) похибкою вимірювання?

Абсолютна – різниця між показаннями засобу вимірювання та істиним значенням вимірювальної фізичної величини.

Приведена – відносна похибка, в котрій абсолютна похибка віднесена до умовно прийнятого значення величини, постійного на всьому діапазоні вимірювання або частини цього діапазону.

Основна – похибка приладу, яка визначається при нормальних умовах його використання.

Додаткова – складова похибки, яка виникає внаслідок відхилення тої чи іншої спливаючої величини від нормального значення або внаслідок її виходу за межі нормальної зони значень.

 

Що відноситься до основних метрологічних характеристик?

Діапазон вимірювання та різні складові похобки засобу вимірювання.

Які методи вимірювання ви знаєте?

Метод безпосередньої оцінки, метод порівняння з мірою, диференціальний або різницевий і безконтактний.

 

Назовіть основні хіміко-технологічні параметри, котрі підлягають вимірюванню.

Температура,тиск, рівень, витрати, кількість речовини, концентрація.

 

 

В яких одиницях вимірюється температура (тиск, рівень, витрати, кількість речовини, концентрація) ?

К; Па; м; кг/с, м3/с; кг, м3; г/кг, г/м3

 

Які ви знаєте методи вимірювання температури?

Контактні і безконтактні

 

На яких фізичних явищах заснований ділатометричний (біметалевий, рідинний, манометричний, термоелектричний, терморезистивний, напівпровідниковий, кварцевий, пірометричний) метод вимірювання температури?

Манометрические термометры, действие которых основано на

зависимости давления рабочего вещества в замкнутом объеме от температуры.

Термоэлектрические термометры, действие которых основано

на зависимости термоэлектродвижущей силы, возникающей в спае двух

разнородных материалов, от температуры.

Термометры сопротивления, действие которых основано на за-

висимости электрического сопротивления проводников от температуры.

Пирометры излучения, действие которых основано на зависимо-

сти интенсивности электромагнитного излучения нагретого тела от температуры.

Дилатометричний – заснований на видовженні металевого стержня при нагріванні.

Біметалевий – заснов. на розширенні двох різних металів при збільшенні температури.

Рідинний – заснов. на розширенні рідини при нагріванні.

Терморезистивний – заснований на властивості металів і напівпровідників змінювати свій електричний опір зі зміною температури.

Напівпровідниковий – термометри з відємним температурним коефіцієнтом Т=-60 – 300,

з позитивним-//-//- Т=-20 – 200.

 

У чому полягає фізична суть стійкості систем регулювання?

Основним призначенням АСР є підтримання заданого постійного значення регульованого параметра або зміна його за заданим законом. При відхиленні в данний момент часу величини регульованого параметра від заданого значення, що може відбутися або в результаті появи збурюючої дії на систему, або при зміні заданого значення регульованої величини, автоматичний регулятор діє на систему таким чином, щоби усунути це відхиленя.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...