Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У ЛЕТКИХ ПРОДУКТАХ ГОРІННЯ В УМОВАХ КОНТРОЛЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ
(ISO/TS 19700:2007, IDT)

 

ДСТУ-П ISO/TS 19700:201_

 

 

Видання офіційне

(проект, перша редакція)

 

Київ

Мінекономрозвитку України

201_

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) МНС України, Технічний комітет зі стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

 

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Іллюченко; В. Коваленко, канд. техн. наук;P. Кравченко, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Ратушний

 

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України

від ____.____.201__ р. №_________ з 201__–____–____.

 

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 19700:2007 Controlled equivalence ratio method for the determination of hazardous components of fire effluents (Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах горіння в умовах контролювання коефіцієнта еквівалентності)

Ступінь відповідності ¾ ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

 

Мінекономрозвитку України, 201_


ЗМІСТ

С.

 

Національний вступ ……………………………………………………… Вступ до ISO/TS 19700 ………………………………………………… 1 Сфера застосування …..........................…...........................................… 2 Нормативні посилання ………………………………………….…….. 3 Терміни та визначення понять ………………………………………... 4 Випробовувальне устатковання ............................................................. 4.1 Загальні положення ........................................................………….. 4.2 Джерело запалювання ....................……………………………….. 5 Процедура випробовування ….....….………………………………….. 5.1 Зразок для випробовування ….....……......................................….. 5.2 Визначення кількості відрізків кабелю для випробовування ….. 5.3 Монтування зразка для випробовування ….......................………. 5.4 Тривалість прикладання полум’я ….......................………………. 6 Оцінювання результатів випробовування ……………………………. 7 Технічні вимоги ………………………………………………………... 8 Процедура повторного випробовування ……………………………... 9 Протокол випробовування …………………………………………….. Додаток А Правила вибирання кабелів для типових випробувань ....... Додаток В Рекомендовані технічні вимоги ……….................................. Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті ... Рисунок 1 ¾ Кабелі, змонтовані впритул один до одного на передньому боці стандартної випробовувальної драбини (пучки кабелів торкаються один одного)……………………………….. Таблиця А.1 ¾ Стислий опис умов випробовування …………………. IV VIІ      

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУПЦей стандарт є тотожний переклад ISO/TS 19700:2007 Controlled equivalence ratio method for the determination of hazardous components of fire effluents (Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах горіння в умовах контролювання коефіцієнта еквівалентності).

ISO/TS 19700:2007 підготовлено Підкомітетом SC 3 «Fire threat to people and environment (Небезпека пожежі для людей та навколишнього середовища)» Технічного комітету ISO/TC 92 «Fire safety (Пожежна безпека)».

У частині вимог до кондиціювання зразків та стандартних основ з силікатно-кальцієвої, мінераловатної і деревкостружкової плит та сталевого і алюмінієвого листів цей стандарт відповідає ISO 14697:2007 «Reaction-to-fire tests―Guidance on the choice of substrates for building and transport products (Випробування щодо реакції на вогонь. Настанова щодо відбирання основ для будівельних і транспортних виробів)».

 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 « Пожежна безпека та протипожежна техніка ».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал — « Передмова »;

— структурні елементи стандарту: « Титульний аркуш », « Передмова », « Національний вступ », першу сторінку і « Бібліографічні дані » — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин подано відповідно до вимог серії стандартів ДСТУ 3651-97 « Метрологія. Одиниці фізичних величин »;

— за текстом стандарту замінено « л » на « дм3 »;

— по тексту національні примітки та пояснення позначено рамкою;

— у « Вступі до ISO/TS 19700 » словосполучення « fuel/air equivalence ratio » замінено на « коефіцієнт еквівалентності (співвідношення між масами гороючого матеріалу і кисню (повітря)) »;

— у « Вступі до ISO/TS 19700 » і розділі 1 словосполучення « this Technical Specification » замінено на « цей пробний стандарт », « decomposi­tion conditions in fires » та « decomposi­tion conditions » на « умови термічного розкладання », « fire conditions » на « умови горіння »;

— у « Вступі до ISO/TS 19700 », розділах 1 і 2 « ISO/TS 19706:2004 » та « ISO/TS 19706 » замінено на « ISO 19706 », « ІЕС 60695-7-50 » на « ІЕС/TS 60695-7-50 »;

— з розділу 1, третій абзац, вилучено словосполучення « TC 92 Level Group B »;

— до розділу 1 внесено національне пояснення терміну « типові випробування », визначення якого взято з EN 50525-1:2011 « Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements (Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги) »;

— у розділі 2 замінено « ISO 291:2004 » на « ISO 291 », « ISO/IEC 13943 » на « ISO 13943 », « ISO/TS 19706:2004 » на « ISO 19706:2011 » у зв’язку з опублікуванням нових редакцій зазначених міжнародних стандартів;

— до розділу 2 долучено « Національне пояснення », в якому подано тотожний переклад назв міжнародних стандартів, на які є нормативні посилання у цьому стандарті;

— у « Бібліографії » виправлено редакційні помилки шляхом заміни « ISO 16312 » на « ISO/TS 16312 », « IEC 60695-7-50 » на « IEC/TS 60695-7-50 », « IEC 60695-7-51 » на « IEC/TS 60695-7-51 » та надання правильної назви BS 7899-2:1999;

— до « Бібліографії » долучено « Національну примітку » , в якій подано інформацію про скасування і прийняття нових редакцій міжнародних стандартів, та « Національне пояснення », в якому подано тотожний переклад назв міжнародних і національних нормативних документів.

Перелік міжнародних стандартів (МС), на які є посилання у цьому стандарті, та відповідних національних стандартів, наведено в додатку НА.


ВСТУП ДО ISO/TS 19700

 

Базою для довгочасної стандартизації у сфері пожежної безпеки, яка підтримує проектування на основі технічних характеристик (ISO/TC 92, SC 4), мають бути загальні інженерні методи, що описують характерні аспекти пожежної безпеки, які можуть бути застосовані для усіх типів систем будівельних конструкцій, виробів і процесів. Про це згадується в документі рівня 2 стандартів групи В. Один із аспектів пожежної безпеки пов’язаний з виходом токсичних продуктів горіння. Тому цей пробний стандарт розроблено для визначення виходу токсичних продуктів за низки умов термічного розкладання матеріалів і виробів. Ці умови розкладання характеризують коефіцієнтом еквівалентності (співвідношенням між масами горючого матеріалу і кисню (повітря)), температурою та режимом горіння.

Токсичний потенціал летких продуктів горіння виражають комплексом показників, зокрема концентрацією токсичних продуктів, газів та часток диму. У свою чергу, концентрація токсичних газів залежить від низки показників, одним із яких є вихід кожного токсичного продукту з горючого матеріалу під час горіння. Для оцінювання токсичної небезпеки пожежі на основі технічних характеристик вихідними даними, зокрема, є вихід токсичних продуктів у заданих умовах горіння.

Для будь-кого матеріалу або виробу вихід летких продуктів горіння залежить від їхніх умов термічного розкладання. Найбільш важливими є характеристики, що змінюються в умовах розкладання при безполуменевому та полуменевому горінні, а при полуменевому горінні — співвідношення між масами горючого матеріалу і киснем. На основі цих змінних характеристик розрізнюють типи пожежі, які визначено в таблиці 1 ISO 19706.

Із застосуванням цього пробного стандарту може бути отримана низка даних щодо виходу токсичних продуктів горіння, очікуваного за різних типів і стадій великомасштабної пожежі. Більш повні дані щодо залежності виходу цих продуктів від умов термічного розкладання можна отримати із застосуванням випробувальних пристроїв з більш широким діапазоном регулювання. Настанови щодо вибору додаткових умов термічного розкладання, використання даних випробування згідно з ISO 13344 та ISO 13571 для забезпечення здоров’я і безпеки, а також захисту навколишнього середовища, і застосування методу трубчастої печі для відбору біопроб надано в додатках.

Згідно з цим пробним стандартом застосовують базову методологію та випробовувальне устатковання, подібні тим, що визначені в ІЕС/TS 60695-7-50. Метод за цим стандартом був допрацьований для задоволення вимог ISO 16312 та ISO 19706 і отримання вихідних даних щодо виходу токсичних продуктів за різних умов горіння для оцінювання їхньої токсичної небезпеки із застосуванням розрахункових методів згідно з ISO 13571. Ці дані також можуть бути використані для визначення токсичного потенціалу із застосуванням розрахункових методів згідно з ISO 13344 та ISO 13571.

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ стандарт україни

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 388

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...