Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розвитку світового господарства»
Форма № Н-6.01

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»

на тему:

 

«Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному етапі

Розвитку світового господарства»

 

 

Студентки 4 курсу

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

______________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Київ – 2016

 

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................3

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

 

1.1 Сутність і форми зовнішньоекономічної діяльності....................................5

1.2 Міжнародна торгівля як один із найголовніших аспектів діяльності.........7

1.3. Сучасний стан міжнародних торговельних зв'язків України.....................14

РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В КРАЇНАХ МЕДУ

2.1. Експорт і імпорт в міжнародній торгівлі....................................................16

2.2. Орієнтири стратегій міжнародної торгівлі на міжнародному ринку товарів....................................................................................................................20

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

3.1 Перспективи торгівельних відносин України в системі СОТ....................27

3.2. Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності України..............31

ВИСНОВКИ.........................................................................................................35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..........................................................38

 

 

ВСТУП

Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний обмін товарами й послугами, належить до числа найбільш давніх форм міжнародних відносин. До неї також належать рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютні відносини. Необхідність і ефективність системи міжнародного обміну очевидна: для кожної країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці, які можуть бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни на виробництві товарів, для яких у неї є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, використавши частину з них для продажу, а за виручені гроші закупити товари, яких не вистачає.
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зовнішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої країни (й України зокрема). Вона створює умови для економії витрат в економіці або в окремих її галузях. Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв'язків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати переваги, які випливають з міжнародного розподілу праці в інтересах розвитку економіки, технічного прогресу та підвищення рівня життя народу.Мета курсової роботи полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні формування зовнішньоекономічної діяльності держави на прикладі саме міжнародної торгівлі товарами та розробці пропозицій щодо вдосконалення механізмів її реалізаціїї з урахуванням національних потреб та інтересів України.

Для досягнення мети курсової роботи були поставлені такі завдання:

-узагальнити теоретичну інформацію щодо стану та формування зовнішньоекономічної діяльності України саме на прикладі її міжнародної торгівлі;

-визначити особливості ЗЕД України та розглянути її форми;

-з’ясувати проблеми й перспективи розвитку ЗЕД України саме на сучасному етапі економічного розвитку;

-оцінити динаміку експорту та імпорту держави для більшої оцінки загального стану міжнародної торгівлі;

-розкрити перспективи розвитку та функціонування ЗЕД на основі забезпечення повноти і якості використання інформаційного ресурсу.

Об’єкт дослідження – зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному етапі розвитку.

Предмет дослідження – формування зовнішньоекономічної діяльності України саме на прикладі її міжнародної торгівлі.

Практичне значення одержаних результатів курсової роботи полягає в тому, що в сукупності вони створюють теоретичну, методологічну та методичну базу для практичного вдосконалення механізмів функціонування ЗЕД в Україні. Врахування основних результатів даного дослідження для сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності дає змогу ввести в дію та реалізувати низку практичних заходів щодо формування конкурентоспроможної економіки України.

 

 

ВИСНОВКИ

Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв'язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні - з другого.

Значимість таких зв'язків у розвитку країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний розвиток ряду країн підтверджує позитивний вплив і вигідність розширення участі кожної з них у міжнародній торгівлі та у різноманітних формах міжнародних зв'язків.

Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є важливою умовою її економічного зростання (і для України також). Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародної торгівлі, глобалізації світового господарства.

У даній курсовій роботі досліджувалась сучасна зовнішньоекономічна діяльність України на прикладі її міжнародної торгівлі в трьох аспектах.

У І розділі розглядалось питання теоретичної сторони зовнішньоекономічної діяльності, її сутність та форми. Таким чином було виявлено, що зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на відносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. А саме - міжнародна торгівля та її стан в нашій державі саме на сучасному економічному етапі

У ІІ розділі досліджувалась практична сторона обраної теми, а якщо конкретніше – зовнішньоекономічна діяльність України з іншими країнами на перспективах функціонування експорту та імпорту товарів.

Було розглянуто її міжнародні зв'язки в першу чергу з країнами ЄС, а також з Росією та країнами СНД. Стало зрозумілим, що Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу, на що треба зробити великий акцент нашій країні для її подальшого ефективного розвитку і досягнення рівня сучасних розвинутих країн; щодо імпорту - саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання, але його об'єми необхідно зменшувати задля розвитку національного товару , що у перспективі дасть змогу досягти бажаних економічних результатів.

У ІІІ розділі розглядались проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та можливі шляхи їх вирішення. Формування зовнішньоекономічних зв’язків України тягне за собою виникнення багатьох проблем, пов’язаних з цим процесом, подолання яких потрібно для подальшого успішного функціонування зовнішніх зв’язків.

В даному аспекті можна виділити наступні ключові проблеми розвитку українських зовнішніх зв’язків, які потребують першочергового вирішення:

- розширення та розвиток вітчизняного ринку товарів

- поліпшення якісних характеристик вітчизняних товарів;

- подолання зовнішніх факторів, що мають негативний вплив, тобто господарської кризи, політичної та соціальної нестабільності;

- формування узгодженої системи державного регулювання, яке надасть змогу поставити правильні пріорітети для економічного розвитку;

- підвищення якості продукції та надання товарного виду;

- зниження рівня інфляції в українській економіці;

- знаходження нових ринків збуту для українських товарів;

- поліпшення загальних відносин з ЄС, Росією та країнами СНД.

Підсумовуючи усе вищесказане, можна прийти до висновку, що єдина життєздатна економічна діяльність – це зовнішньо орієнтована стратегія, спрямована на якомога ширшу інтеграцію економіки України з міжнародною торговельною спільнотою. В ідеалі така стратегія має включати стабілізування економічної ситуації в нашій державі і побудову міцних та чесних зв'язків з іншими державами, а саме через ексортно-імпортні зв'язки цього можна досягти. Шляхом повного використання своїх порівняльних переваг у такому лібералізованому середовищі Україна матиме максимальну користь від міжнародної торгівлі в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльніст", ст.4.

2. Бойко Наталія - Наукові конференції "ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ"/ Біла Церква, Україна, 2014;

3. Власюк Т.О. Специфіка забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України в умовах глобалізації / Т.О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №4. – С. 53-63.;

4. Горбатенко В.О Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / В. О. Горбатенко // Київ - 2012. - с. 34-39;

5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогін Ю.В. / Міжнародна економіка. – К.,ЦУЛ, 2011. – 396с.;

6. Лаврова Ю.В.- Конспект лекцій, Харків, 2012 "Економіка підприємства та маркетинг";

7. Мисик Г.І., науковий керівник Римарева Л.М. Проблеми ефективної зовнішньоекономічної діяльності України /Київський національний торговельно-економічний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут / Наукові конференції 2012р.;

8. Мочерний С.В. (відп. ред.) та ін./ Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. /– К.: Видавничий центр “Академія”, 2010. – 864 с.;

9. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник - КНЕУ, 2013.;

10. Овдієнко П.В.- Економічна теорія- Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі/ Харків 2011. С. 113-115;

11. Санду В. М., Галушка Є. О.Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, Україна / Стаття "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ" 2015р.

12. Сухоруков М.В. слухач групи Д-32 факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ, м. Харків / Стаття "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ" 2014р

13. Філіпенко А.С., Вергун В.А., Бураківський І.В. та ін. / Економіка зарубіжних країн: підручник - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2014.14. Філіпенко, А. С. Міжнародні торговельні зв'язки України: генезис і структура : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. — К. : Знання України, 2013. - 223 с.

15. Сайт Освіта.ua [Електронний ресурс] Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19399/

16. Офіційний сайт Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

Форма № Н-6.01

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»

на тему:

 

«Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному етапі

розвитку світового господарства»

 

 

Студентки 4 курсу

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

______________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Київ – 2016

 

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................3

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

 

1.1 Сутність і форми зовнішньоекономічної діяльності....................................5

1.2 Міжнародна торгівля як один із найголовніших аспектів діяльності.........7

1.3. Сучасний стан міжнародних торговельних зв'язків України.....................14

РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В КРАЇНАХ МЕДУ

2.1. Експорт і імпорт в міжнародній торгівлі....................................................16

2.2. Орієнтири стратегій міжнародної торгівлі на міжнародному ринку товарів....................................................................................................................20

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

3.1 Перспективи торгівельних відносин України в системі СОТ....................27

3.2. Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності України..............31

ВИСНОВКИ.........................................................................................................35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..........................................................38

 

 

ВСТУП

Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний обмін товарами й послугами, належить до числа найбільш давніх форм міжнародних відносин. До неї також належать рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютні відносини. Необхідність і ефективність системи міжнародного обміну очевидна: для кожної країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці, які можуть бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни на виробництві товарів, для яких у неї є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, використавши частину з них для продажу, а за виручені гроші закупити товари, яких не вистачає.
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зовнішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої країни (й України зокрема). Вона створює умови для економії витрат в економіці або в окремих її галузях. Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв'язків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати переваги, які випливають з міжнародного розподілу праці в інтересах розвитку економіки, технічного прогресу та підвищення рівня життя народу.

Мета курсової роботи полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні формування зовнішньоекономічної діяльності держави на прикладі саме міжнародної торгівлі товарами та розробці пропозицій щодо вдосконалення механізмів її реалізаціїї з урахуванням національних потреб та інтересів України.

Для досягнення мети курсової роботи були поставлені такі завдання:

-узагальнити теоретичну інформацію щодо стану та формування зовнішньоекономічної діяльності України саме на прикладі її міжнародної торгівлі;

-визначити особливості ЗЕД України та розглянути її форми;

-з’ясувати проблеми й перспективи розвитку ЗЕД України саме на сучасному етапі економічного розвитку;

-оцінити динаміку експорту та імпорту держави для більшої оцінки загального стану міжнародної торгівлі;

-розкрити перспективи розвитку та функціонування ЗЕД на основі забезпечення повноти і якості використання інформаційного ресурсу.

Об’єкт дослідження – зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному етапі розвитку.

Предмет дослідження – формування зовнішньоекономічної діяльності України саме на прикладі її міжнародної торгівлі.

Практичне значення одержаних результатів курсової роботи полягає в тому, що в сукупності вони створюють теоретичну, методологічну та методичну базу для практичного вдосконалення механізмів функціонування ЗЕД в Україні. Врахування основних результатів даного дослідження для сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності дає змогу ввести в дію та реалізувати низку практичних заходів щодо формування конкурентоспроможної економіки України.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 578

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...