Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Національний УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

До виконання контрольної роботи

Розділ

“ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ”

 

для студентів спеціальностей напрямів

“Комп’ютерні науки”, “Інженерна механіка”, “Енергетика” “Хімічна

технологія”, “Харчова технологія та інженерія”

денної та заочної форм навчання

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

електротехніки

Протокол № 6

від 12.02.03 р.

 

 

Київ НУХТ 2003


Електротехніка: Метод. вказівки до викон. контр. роботи Розд. “Електрообладнання та електропостачання” для студ. спец. напр. “Комп’ютерні науки”, “Інженерна механіка”, “Енергетика” “Хімічна технологія”, “Харчова технологія та інженерія” ден. та заоч. форм навч.–/ Уклад.: О.Г. Мазуренко, О.В. Журавков, Д.П. Коломієць – К.: НУХТ, 2003 – 39 с.

 

Рецензент І.К. Паляниченко, канд. техн. наук

 

 

Укладачі:О.Г. Мазуренко, д-р техн. наук

О.В. Журавков

Д.П. Коломієць

 

 

Відповідальний за випуск О.Г. Мазуренко, д-р техн. наук, проф.


Загальні вказівки

 

 

Для успішного виконання контрольної роботи необхідно знати відповідні розділи дисципліни, ознайомитись з довідниковою літературою, повторити відповідні розділи прикладної механіки та попередні розділи електротехніки.

Контрольну роботу виконують з одного боку аркуша формату А4. Текст, формули і числові викладки слід писати чітко й акуратно, використовуючи загальноприйняті позначення та символи. Графіки та електричні схеми виконувати на окремих аркушах і надавати в кінці задачі. Розв’язок задачі обов’язково супроводжувати пояснювальним текстом, зокрема вказувати закони, на основі яких були складені рівняння, суть перетворень у схемах та формулах, послідовність дій, коментувати отримані результати.

Для уникнення помилок при числових розрахунках всі значення величин підставляти в формули в основних одиницях СІ (В, А, Вт), для чого всі похідні одиниці необхідно переводити в основні.

Для зменшення витрат часу на розрахунки доцільно використовувати ЕОМ або програмовані мікрокалькулятори.

У кінці роботи студент повинен поставити дату і підпис.

Роботи, що не відповідають наведеним вимогам, до розгляду не приймаються.


Завдання №1

Розрахунок потужності та вибір

Двигуна електропривода

Обсяг завдання

1. За діаграмою навантажень (рис. 1.1) відповідно до варіанта визначити еквівалентну потужність та вибрати двигун електропривода. При цьому слід взяти до уваги, що відхилення частоти обертання вала електропривода протягом робочого циклу не повинна відрізнятися від вказаної у завданні більше ніж на 10%.

2. Вибраний двигун перевірити за умов успішного пуску (пусковою слід вважати перший ступінь діаграми навантажень) та за нормальної роботи в умовах максимального навантаження.

3. У завданні коротко обґрунтувати вибір типу електродвигуна.

Вказівки до вибору варіанта

Вихідні дані для виконання завдання студенти беруть в табл. 1.1 і 1.2 згідно з останніми двома цифрами своєї залікової книжки (шифру).

Необхідно звернути увагу на те, що в парному календарному році (2004, 2006 і т.д.) вихідною величиною для розрахунків (6-й рядок табл.1.2) є значення моменту М, Н·м, а в непарному (2003, 2005 і т.д.) – значення потужності Р, кВт.

Розрахункові величини ступіней діаграми навантажень визначають як добуток відповідних коефіцієнтів a1... a5 на значення вихідного моменту або потужності.

Таблиця 1.1

Розрахункові дані Цифра десятків шифру
a1 0,35 0,45 0,6 0,55 0,33 0,35 0,95 0,88 0,4 0,55
a2 0,5 0,55 0,75 0,7 0,58 0,5 1,05 0,8 0,9
a3 0,95 0,85 1,1 0,97 0,95 1,2 1,1 0,95
a4 0,4 0,35 0,5 0,5 0,42 0,42 0,7 0,45 0,6 0,3
a5 0,65 0,6 0,65 0,58 0,65 0,65 0,97 0,9 0,85 0,6
n3, об/хв..

 

 

Таблиця 1.2

Розрахункові дані* Цифра одиниць шифру
Р, М

_________________________

*t1 – t5 – у хвилинах

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...