Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вищим досягненням німецької класичної філософії цілком справедливо вважається філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля(1770-1831).
Світовий розум і абсолютна діалектика.За словами В.Соловйова, Гегель може бути названий філософом по перевазі, тому що у Гегеля саме суще намагається стати філософією, перетворитися в чисте мислення. Інші філософи підкоряли свій розум незалежному від нього об'єктові: для одних цей об'єкт був Бог,для інших - природа.Для Гегеля,навпроти, сам Бог є лише філософствучий розум, що тільки в філософії досягає і своєї власної абсолютної досконалості. На природу ж у її незлічимих емпіричних явищах Гегельдивився як на свого роду "луску, що скидає у своєму русі змія абсолютної діалектики". Гегельрозвив вчення про закони і категорії діалектики, вперше в систематизованому виді розробив основні принципи діалектичної логіки. Кантівській "речі-в-собі" він протиставив діалектичний принцип. Гегель, вбачаючи в житті природи і людини іманентну силу - абсолютний, рушійний світовий процес і розкриваючий себе в них, стверджував, що категорії суть об'єктивні форми дійсності, в основі якої лежить "світовий розум", "абсолютна ідея” або "світовий дух". Це — діяльний початок, що дав імпульс до виникнення і розвитку світу. Діяльність абсолютної ідеї полягає в мисленні, мета — у самопізнанні. У процесі самопізнання розум світу проходить три етапи:перебування абсолютної ідеї, що самопізнає, у її власному лоні стихії чистого мислення (логіка, у якій ідея розкриває свій зміст у системі законів і категорій діалектики); розвиток ідеї у формі "інобуття" у виді явищ природи (розвивається сама природа, а не лише категорії); розвиток ідеї в мисленні історії людства (історія духу). На цьому останньому етапі абсолютна ідея повертається до самої себе й осягає себе у формі людської свідомості і самосвідомості. Ця позиція Гегеля відбиває його панлогізм (від греч. раn — всі і 1оgоs — думка, слово), що сходить до Б.Спінози і тісно зв'язаного з визнань буття Бога. За словами Гегеля, "половинчата філософія відокремлює від Бога, щира ж філософія приводить до Бога". Дух Бога, по Гегелю, не є дух над зірками, за межами світу, але Бог присутній скрізь. У своїх працях Гегель виступає як біограф світового духу. Його філософія не претендувала на передбачення того, що почне в майбутньому цей дух: про його дії можна довідатися лише після їхнього здійснення, філософія не в змозі передбачати майбутнє.

Величезна заслуга Гегеля полягає у встановленні в філософії і загальній історії свідомості щирих і плідних понять: процесу розвитку, історії. Усе знаходиться в процесі, — не існує ніяких безумовних границь між різними формами буття, немає нічого окремого, не зв'язаного з усім. Філософія і наука придбали у всіх сферах генетичний і порівняльний методи.Філософські погляди Гегеляпронизані ідеєю розвитку. Гегель вважав, що неможливо зрозуміти явище, не усвідомивши всього шляху, що воно зробило у своєму розвитку, що розвиток відбувається не по замкнутому колу, а поступально від нижчих форм до вищих, що в цьому процесі відбувається перехід кількісних змін у якісні, що джерелом розвитку є протиріччя: протиріччя рухає світом, воно є "корінь усякого руху і життєвості", складає принцип усякого саморуху. У філософській системі Гегеля дійсність представлена як ланцюг діалектичних переходів.


Однак гегелівська філософія перейнята глибоким внутрішнім протиріччям. Що ж це за протиріччя? Метод, розроблений Гегелем, спрямований на нескінченність пізнання. Оскільки ж об'єктивною основою його є абсолютний дух, а метою - самопізнання цього абсолютного духу, остільки пізнання звичайно, обмежено, тобто система пізнання, пройшовши цикл пізнавальних ступенів, завершується останньою ступінню — самопізнанням, реалізацією якого є сама філософія Гегеля. По Гегелю його філософська система — вище одкровення людського і божественного духу, останнє й остаточне слово всесвітньої історії філософії.

Розум в історії. Пошуки цього розуму привели Гегеля до виявлення історичної закономірності, у якій реалізується діалектика необхідного і випадкового. Як розгортається ця діалектика в реальному історичному процесі? Відповідно до Гегеля, історія розвивається не як автоматичний процес, історія людства складається з дій окремих людей, кожний з яких прагне реалізувати свої власні інтереси і мету. Пафос гегелівського розуміння історії полягає у ствердженні активності людини, тому що ніщо велике не відбувається без її пристрасті. Однак у результаті дій людей, що переслідують свої цілі, виникає щось нове, відмінне від їхніх первісних задумів, з чим у своїй подальшій діяльності люди змушені рахуватися як з об'єктивною передумовою. Так, по Гегелю, випадковість стає необхідністю. У цьому нескінченному діалектичному процесі їхнього взаємного переходу здійснюється те, що Гегельназвав хитрістю історичного розуму. Вона полягає в " діяльності, що опосередковує, що, давши об'єктам діяти один на одного відповідно їх природі і виснажувати себе в цьому впливі, не втручаючи разом з тим безпосередньо в цей процес, усе-таки здійснює лише свою власну мету".

Тому розум у Гегеля з'являється як надіндивідуальне, всесвітньо-історичний початок, що здійснюється в історії як розвиток світового духу, або абсолютної ідеї. Вся історія, власне кажучи, історія думки, історія саморозвитку розуму. Звідси історія у своїй основі виявляється логічним процесом, суть лише реалізація логіки. У цьому виразився загально панлогічний погляд Гегеля.Ціль всесвітньої історії, по Гегелю, полягає в пізнанні світовим духом самого себе. У цьому пізнавальному процесі він проходить ряд конкретних ступеней, втілюючи в понятті народного духу (що полягає в єдності законів, державних установ, мистецтва, релігії і філософії). Носієм світового духу є щораз дух якогось одного конкретного народу, у той час як інші народи вже пройшли етап свого найвищого розквіту, вичерпавши свої можливості, і хиляться до захода, а інші ще тільки народжуються, знаходячи, по історичних масштабах, у дитячому віці. Відповідно до Гегеля, розум в історії здійснюється таким чином, що кожний одержує право внести свою частку в процес висхідного самопізнання світового духу. Але процес цей не хаотичний. Гегель встановлює чіткий критерій періодизації всесвітньої історії, яким є прогрес у свідомості волі. Йому відповідають чотири етапи в цьому сходженні: східний світ; грецький світ; римський світ; німецький світ. У східних народів не було волі, вільним визнається лише один — деспот, тому воля тут — свавілля, розгул пристрасті, з однієї сторони, з іншої — сліпа покора як характерна риса народно духу: Греко-римському світові властива наявність волі, але вона усвідомлювалася лише в обмежених межах — для деяких. Тому державний устрій греко-римського світу не виключав рабства. Але народний дух грецького і римського світів мав різну орієнтацію. Якщо для грецького світу характерним було здійснення принципу "прекрасної індивідуальності", то для римського — "абстрактної загальності". Повна воля, по Гегелю, знайшла втілення лише у німецьких народів, що у своєму історичному розвитку, успадкувавши плоди Реформації і Французької революції, досягли загальної цивільної політичної волі. Таким чином, відповідно до Гегеля, всесвітня історія є втілення волі в реальному житті народів, що представляє собою великий хід світового духу по своєрідних ступенях безперервного історичного процесу. Дійсну історію Гегельзв'язує з державно-правовою організацією життя народу, а прогрес убік розумного державного устрою — з історичним прогресом узагалі. "У наявному бутті народу субстанціальна мета полягає в тому, щоб бути державою і підтримувати себе в якості такого. Народ без державного устрою (нація як така) не має власне ніякої історії, подібно народам, що існували ще до утворення держави, і тим, що ще і понині існують як дикі нації". В остаточному підсумку Гегель прагнув обґрунтувати думка, що саме німецький народ, що нібито вже установив розумний державний устрій і є дійсний носій всесвітньо-історичного прогресу. Таким чином, історія, представлена як саморозвиток світового духу, є вищий етап об'єктивно-ідеалістичної філософії. Слід зазначити, що в рамках ідеальної держави Гегелемзнімається антиномія волі і необхідності. Держава, згідно його уявленню, є божественна ідея в її земній оболонці , ціль всесвітньої історії, де воля одержує свою об'єктивність, розумна необхідність, світовий дух знаходять у ньому своє здійснення. Тут розумне затверджує себе як необхідне субстанціональне; воля стає загальною, об'єктивною вимогою.

Сила гегелівського генія дала йому можливість проникнути в розуміння глибокої сутності праці і його значення для становлення людини і суспільства. Лише шляхом праці, відповідно до Гегеля, людина створює засоби для задоволення своїх потреб. Так виникають економічна система і відносини. Вони ж у свою чергу лежать в основі соціальної диференціації людей.

Свою концепцію філософії історії Гегельвибудовує на основі принципів історизму, об'єктивності (закономірності) і монізму, що склали золотий фонд скарбниці світової філософії.

Подібно тому, як Абсолютний розум царює у світі, Гегельдуховно царював у Німеччині, захоплюючи своїми лекціями і працями. Він царює і понині у світовій філософії. Його критикують, але його вивчають і перед ним схиляються, як перед найбільшим генієм. Він входить у четвірку самих великих мислителів в історії людства: Платон, Аристотель, Кант і Гегель. Його праці складні для читання. Але якщо заглибитися в цю безодню геніальних думок, то від читання важко і навіть неможливо відірватися. У туманності його викладу раз у раз виблискують найглибокі і найтонші думки. Не можна не оцінити думку Гегеля, що він любив повторювати усе своє свідоме життя: "Я говорю завжди — прагніть до сонця, друзі, щоб незабаром поспіло щастя людського роду".

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 707

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...