Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура залікового кредиту курсу
 

теми Назва теми Всього годин З викладачем Самостійна робота
Всього Лекцій Семінари Практичних занять
1 2 3 4 5 6 7 8
6-й семестр Змістовий модуль 1
1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальне законодавство -
2. Принципи кримінального процесу
  Змістовий модуль 2  
3. Учасники кримінального процесу
  Змістовий модуль 3  
4. Докази і доказування
5. Кримінально-процесуальний примус
  Змістовий модуль 4  
6. Порушення кримінальної справи -
7. Досудове розслідування: загальні положення -
Всього за 6-й семестр
7-й семестр Змістовий модуль 5
8. Слідчі дії
  Змістовий модуль 6  
9. Притягнення як обвинуваченого
10. Зупинення і закінчення досудового слідства
11. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів - - - -
12. Підсудність. Попередній розгляд справи суддею - -
13. Судовий розгляд -
  Змістовий модуль 7  
14. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку - -
15. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження - - - -
16. Провадження у справах про злочини і суспільно-небезпечні діяння неповнолітніх. Провадження із застосування примусових заходів медичного характеру - - - -
17. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду - -
18. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Кримінальний процес зарубіжних країн - - - -
Всього за 7-й семестр
Всього:
                                         

 
НОРМАТИВНІ АКТИ ДО ВСІХ ТЕМ:

(тут і далі повинні враховуватись зміни та доповнення до поточного часу)

 

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

Конституція України. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222- IV. Станом на 1 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Міністерство юстиції України, 2006.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р.

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Кримінальний кодекс України.

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

Підручники

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999.

Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. - Харків: Право, 2000.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп / Л. М. Лобойко. - К.: Істина, 2008.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. / В. М. Тертишник – Київ: А. С. К., 2003. - 1120 с.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина. Підручник / Л. Д. Удалова. – К.: Кондор, 2005.

Навчальні посібники

Благута Р. І. Кримінальний процес: порушення кримінальної справи, досудове розслідування (альбом схем) / [Благута Р. І., Гуцуляк Ю.В. , Кучер В. О., Хитра А. Я. ]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 124 с.

Вапнярчук В.В. Кримінальний процес України в схемах / В. В. Вапрянчук. - Харків, 2005.

Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / Гошовський М. І., Кучинська О. П.. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 187 с.

Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. – К., 2006.

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / [ Боров В. І., Варфоломеева Т. В., Вернидубов І. В. та ін.] / За загальною редакцією В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. Вид. п’яте, перероблене та доповнене. – Київ: «Юрисконсульт», КНТ, 2008.

Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002.

Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009.

МОНОГРАФІЇ

Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : Монографія / О. В. Каплина. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т. Маляренко. - Київ: “Ін Юре”, 2004

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М. А. Погорецький. - Харків «Арсіс ЛТД» 2007. 576 с.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України/ М. Є. Шумило. - Харків, 2001.


Зміст дисципліни

Змістовний модуль № 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 579

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...