Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Атестація медичних і фармацевтичних працівників.

Наказ МОЗ України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19 грудня 1997 р. № 359.

Наказ МОЗ України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23 листопада 2007 р. № 742.

26. Державний контроль (нагляд) у сфері охорони громадського здоров’я

Держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природ­ного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населен­ня, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслугову­вання, медичних матеріалів і технологій.

Різноплановий характер охорони здоров'я, значний перелік на­прямів медичної діяльності обумовлюють особливості підходу стосовно здійснення державного контролю та нагляду в зазначе­ній сфері. Життя і здоров я людей є найважливішими соціальними цінностями, тому контрольно-наглядовій діяльності у сфері охо­рони здоров я повинна приділятися належна увага. Доцільно виріз­нити три ключових об'єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров'я:

санітарно-епідемічне благополуччя населення;

обіг наркотиків;

обіг лікарських засобів.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд - діяльність органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби з контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, вияв­лення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я людей та із застосування заходів правового характеру щодо порушників.

Основними завданнями цієї діяльності є:

нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних за­ходів;

нагляд за реалізацією державної політики з питань профілак­тики захворювань населення, участь у розробці та контроль за ви­конанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;

нагляд за дотриманням санітарного законодавства;

проведення державної санітарно-епідеміологічної експерти­зи, гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозво­лів на їх використання.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється вибірковими перевірками дотримання санітарного законодавства за планами органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно від санітар­ної, епідемічної ситуації та за заявами громадян. Результати пере­вірки оформлюються актом, форма і порядок складання якого визначаються головним державним санітарним лікарем України (Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХП «Про забезпечен­ня санітарного та епідемічного благополуччя населення»).

Контроль за обігом наркотиків є важливим напрямом діяльнос­ті держави у сфері охорони здоров'я. На боротьбу з наркоманією спрямовують свою діяльність правоохоронні органи, громадські організації, медичні установи. Одним із ключових державних ор­ганів у цій системі є Комітет з контролю за наркотиками - урядо­вий орган державного управління, що діє у складі МОЗ та йому підпорядковується. Комітет є спеціально уповноваженим компетент­ним органом у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними завданнями Комітету є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

забезпечення державного регулювання у сфері обігу нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

взаємодія в установленому законодавством порядку з Міжна­родним комітетом з контролю за наркотиками ООН, Комісією з наркотичних засобів ООН (постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 11 вересня 2003 р. № 1446 «Про Комітет з контролю за наркотиками»).

Статистичні дані свідчать, що 2005 р. працівниками Комітету було проведено 449 перевірок, зокрема 252 перевірки лікувально-профілактичних закладів, 100 перевірок аптек, 13 перевірок аптеч­них баз, 84 перевірки суб'єктів господарювання Серед виявлених під час перевірок порушень найбільшу кількість складають відсут­ність ліцензії, неподання звітів, невідповідність приміщень для зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин умовам їх зберігання, порушення в оформленні документів на призначення та відпуск наркотичних засобів і психотропних речовин, ведення медичної та облікової документації, перевищення нормативу збе­рігання лікарських засобів, не проведення або часткове проведен­ня щоквартальних інвентаризацій

Контроль за обігом лікарських засобів є важливою ланкою державного регулювання у сфері охорони здоров'я, оскільки знач­на частина ліків випускаються з порушенням діючих норм, є під­робками, або такими, ефективність яких не відповідає заявленим виробниками показникам Керуючись тим, що практична біль­шість пацієнтів для лікування використовують лікарські засоби, контроль за їх обігом має бути поставлений на належному рівні З цією метою діє Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення - урядовий орган державного управління, що діє у складі МОЗ та йому підпорядковується

Основними завданнями Державної служби є

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері виробництва, контролю за якістю та реалізацією лікарських засо­бів і виробів медичного призначення,

забезпечення державного регулювання та контролю вироб­ництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалізації лікар­ських засобів і виробів медичного призначення, в тому числі ви­рішення питань їх державної реєстрації та державного контролю за якістю,

здійснення державного контролю за дотриманням законодав­ства щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров'я якісними, високоефективними, безпечними та доступними лікар­ськими засобами і виробами медичного призначення, а також за­конодавства щодо їх обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення (постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р № 789 «Про утворення Державної служби лікарських за­собів і виробів медичного призначення»)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...