Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі

Слово (словосполучення) Скорочення Умова застосування
  А  
абетка абет.  
абонентська скринька а/с  
автобіографія автобіогр.  
автоматизована система керування АСК  
автомобільний автомоб.  
автор авт.  
автореферат автореф.  
авторське свідоцтво а. с.  
авторський аркуш авт. арк.  
аграрний аграр.  
агрономічний агр.  
агропромисловий комплекс АПК  
адаптація адапт.  
адміністративний адм.  
адміністрація адмін.  
академік акад. При прізвищі
академія акад.  
акомпанемент акомп.  
акціонерне товариство AT  
алфавіт алф.  
альбом альб.  
альманах альм.  
американський амер.  
аналітичний аналіт.  
англійський англ.  
анотація анот.  
антологія антол.  
аркуш арк. При цифрах і в області приміток
артист арт. При прізвищі
археологія археол.  
архів арх.  
архітектура архіт.  
асистент асист. При прізвищі
асоціація асоц.  
аспірант асп. При прізвищі
атлас атл.  
атомна електрична станція АЕС  
    Б  
без видавництва б. в.  
без даних б. д.  
без масштабу б. м-бу  
без місця б. м.  
без року б. р.  
без тиражу б. т.  
без титульного аркуша б. тит. арк. В області приміток
без ціни б. ц.  
безкоштовно (безплатно) безкошт. (безпл.)  
березень берез.  
біблійний біблійн.  
бібліографія бібліогр.  
бібліографознавство бібліографозн.  
бібліологія бібліол.  
бібліотека б-ка Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
бібліотечка б-чка  
бібліотечний бібл.  
бібліотечно-бібліографічна    
класифікація ББК  
біобібліографія біобібліогр.  
біографія біогр.  
болгарський болг.  
брошура брош.  
будинок б. При цифрах
будівельний буд. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
будівний будів.  
будівництво буд-во  
бульвар б-р При назві
бухгалтерський бух.  
бюджетний бюдж.  
бюлетень бюл.  
  В  
введення (уведення) введ. (увед.)  
вводиться (уводиться) ввод. (увод.)  
вдосконалення (удосконалення) вдоскон. (удоскон.)  
Велика Вітчизняна війна ВВВ  
вересень верес.  
ветеринарний вет.  
вивчення вивч.  
видавець вид. При прізвищі
видавництво вид-во Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
видавничий відділ вид. від. В області вихідних даних
видання вид.  
викладач викл. При прізвищі або назві установи
виконавець викон. При прізвищі
виконавчий комітет виконком  
виконання викон.  
виконуючий обов'язки в. о. При назві посади
використання використ.  
виникнення виникн.  
виправлення випр.  
випуск вип.  
випускні дані вип. дан.  
виробництво вир-во  
виробниче об'єднання ВО  
виробничий вироб.  
виставка вист.  
вихідні дані вих. дан.  
вищий вищ.  
відбиток відб.  
відділ від.  
відділення від-ня  
відеофонограма відеофоногр.  
відкриття відкр.  
відомості відом.  
відповідальний відп.  
відредаговано відред.  
відродження відродж.  
відсоток (процент) % Умовна позначка при цифрах
вік в. У значенні: «Століття» та при цифрах
вінницький вінниц.  
віршований віршов.  
вісник вісн.  
вітчизняний вітчизн.  
вкладений аркуш вкл. арк.  
включаючи (включно) включ.  
внутрішній внутр.  
водосховище вдсх При назві
волинський волин.  
впроваджування (впровадження) впровадж.  
вчений вчен.  
вугільний вугіл.  
вулиця вул. При назві
  Г  
газета газ. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
генеральний ген.  
генетичний генет.  
геодезія геодез.  
геологорозвідувальний геологорозв.  
гірничий гірн.  
гірничорятувальний гірничорят.  
гірський гір.  
глава гл. При цифрах
глобальний глобал.  
година год При цифрах
голландський голланд.  
головний голов.  
голографія гологр.  
господарство госп-во  
господарський госп.  
господарчий господарч.  
гравюра грав.  
грам г При цифрах
гривня грн При цифрах
громадський громад.  
грудень груд.  
гуманітарний гуманіт.  
  Д  
декоративний декор.  
демократія демокр.  
депозитарій депоз.  
депонований депон.  
депутат деп. При прізвищі
державна адміністрація держадмін.  
державний держ. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
дефектний деф. В області приміток
дивись див.  
дипломатичний дип.  
директор дир. При прізвищі
диригент дириг. При прізвищі
дисертація дис.  
дитячий дит.  
діаграма діагр.  
діапозитив діапоз. В області кількісної характеристики
діафільм дф  
дійсний член д. чл. При прізвищі
діяльність діяльн.  
Дніпропетровськ Д. В області вихідних даних
дніпропетровський дніпропетр.  
добровільне товариство добр. т-во  
довідково-інформаційний фонд ДІФ  
довідник довід.  
додаток дод.  
додрукування додрук.  
доктор д-р У назві вченого ступеня
документ док.  
документальний докум.  
донецький донец.  
доопрацьований доопрац.  
доповідь доп.  
доповнення допов.  
допоміжний допом.  
дорожній дор.  
доручення доруч.  
дослідження дослідж.  
дослідний дослід. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
доцент доц. При прізвищі або назві установи
драматичний драм.  
друкарня друк.  
духовний духовн.  
  Е  
екологія екол.  
економічний екон. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
експериментальний експерим. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
електроніка електрон.  
електронна обчислювальна машина ЕОМ  
електронна цифрова обчислювальна машина ЕЦОМ  
енергетичний енерг. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
енциклопедія енцикл.  
  Є  
єврейський євр.  
європейський європ.  
  Ж  
житомирський житомир.  
жовтень жовт.  
журнал журн. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
журналіст ж-ст При прізвищі
   
забезпечення забезп.  
завідувач (завідуючий) зав. При назві установи або посади
завод з-д Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
загальний заг.  
заготовчий загот.  
закарпатський закарпат.  
закінчення закінч.  
заклад закл.  
залізниця з-ця  
замовлення зам. У значенні: «Друкарський термін».
записки зап. У значенні: «Наукові роботи»
запорізький запоріз.  
зареєстрований зареєстр.  
засідання засід.  
заслужений засл.  
засновник засн.  
застосування застосув.  
заступник заст. При назві посади
затверджений (затверджено) затв.  
зауваження заув.  
західний зах.  
збірник (збірка) зб.  
здобуття здоб.  
зібрання зібр.  
земельний земел.  
землеробство земл-во  
землеробський землероб.  
зображення зобр.  
зрошувальний зрошувал.  
зрошуваний зрошув.  
  І  
і так далі і т. д.  
і таке інше і т. ін.  
із (зі) змінами із (зі) змін.  
Івано-Франківський івано-франків.  
ілюстратор іл. При прізвищі
ілюстрація ілюстр.  
імені ім. Скорочується також у заголовку опису
інвентарний інв.  
індекс інд.  
індивідуальний індивід.  
інженерний інж. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
іноземний інозем.  
інспектор інсп. При прізвищі
інспекція інспек.  
інститут ін-т Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
інструктивний інструкт.  
інструкція інстр.  
інструмент інструм.  
інтеграція інтегр.  
інтенсивний інтенс.  
інтернаціональний інтерн.  
інфляція інфл.  
інформатика інф-ка  
інформаційне агентство ІА  
інформаційний інформ. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
інформаційно-обчислювальний центр ІОЦ  
інформаційно-пошукова мова ІПМ  
інформаційно-пошукова система ІПС  
інформаційно-рекламне агентство ІPA  
іспанський ісп.  
історичний іст. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
історіографія історіогр.  
італійський італ.  
  К  
кабінет каб.  
кандидат канд.  
карбованець крб При цифрах
карпатський карпат.  
карта к. При цифрах
картка (карточка) карт.  
картографія картогр.  
картографування картограф.  
каталог кат.  
кафедра каф.  
квартал кв. При цифрах
квітень квіт.  
керівник кер.  
Київ К. В області вихідних даних
кібернетичний кіберн.  
кількість к-сть  
кінематографія кінематогр.  
кінофільм кф  
кіровоградський кіровогр.  
клас кл.  
класифікація класиф.  
класичний класич.  
клініко-експериментальний клін.-експерим.  
клінічний клініч.  
книга (книжка, книжечка) кн.  
книгознавство книгозн.  
коефіцієнт коеф.  
колектив авторів кол. авт.  
колективне сільськогоспо-дарське підприємство КСП  
колоніальний колоніал.  
коментар комент.  
комерція комерц.  
комісія коміс. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
комітет ком. Те саме
комічний коміч.  
компенсація компенс.  
комплект к-т  
композитор комп. При прізвищі
композиція композ.  
комп'ютер комп'ют.  
комп'ютерний набір комп'ют. наб.  
конгрес конгр. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
конструкторське бюро КБ Скорочується також у заголовку опису
конференція конф. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
концепція концеп.  
кооперація кооп.  
копійка к. При цифрах
копія коп.  
кореспондент кор.  
корпорація корпор.  
космічний косм.  
креслення кресл.  
кримінальний кримін.  
кримський крим.  
кримськотатарський кримськотатар.  
критичний критич.  
ксерокопія ксерокоп.  
культурний культ.  
  Л  
лабораторія лаб.  
латинський латин.  
лексичний лекс.  
липень лип.  
листопад листоп.  
лібретто лібр.  
лікарський лікар.  
лікувальний лікув.  
лінгвістичний лінгв.  
ліричний лірич.  
література л-ра  
літературний літ.  
літографія літогр.  
луганський луган.  
луцький луц.  
лютий лют.  
Львів Л. В області вихідних даних
львівський львів.  
  М  
магістральний магістрал.  
магнітна фонограма на касеті мф/кас.  
магнітна фонограма на катушці мф/кат.  
максимальний макс.  
мале підприємство МП  
малюнок (рисунок) мал. (рис.)  
масштаб м-б  
математичний мат. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
матеріальний матер.  
машинобудування машинобуд.  
медичний мед. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
меліоративний меліор.  
меморіальний мемор.  
менеджмент менедж.  
металорізальний металоріз.  
методичний метод. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
механізований механіз.  
механічний мех. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
миколаївський миколаїв.  
мистецтво мистец.  
мистецтвознавство мистецтвознав.  
міжвідомчий міжвід.  
міжнародний міжнар.  
мікрокарта мкарта  
мікрокопія мкоп.  
мікрофільм мф  
мікрофіша мфіша  
мікрофотокопія мфотокоп.  
мільйон млн  
мільярд млрд  
мінеральний мінер.  
мінімальний мін.  
міністерство м-во Скорочується також у заголовку опису
місто м. При назві
міська державна адміністрація міськдержадмін.  
міська рада міськрада  
міський міськ. Скорочується також у заголовку опису
місяць міс.  
місячний місяч.  
мовознавство мовознав.  
молодший мол.  
монографія моногр.  
моральний морал.  
Москва М. В області вихідних даних
музичний муз.  
  Н  
набережна наб. При назві
набір діапозитивів наб. діапоз.  
навчальний навч.  
надзаголовок надзаг.  
надзвичайний надзв.  
наприклад напр.  
народження народж.  
народний нар.  
народознавство народознав.  
наступний наст.  
науковий наук. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
науково-дослідний н.-д. Те саме
науково-дослідний і проектно-технологічний інститут НДПТІ  
національний нац. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
німецький нім.  
номер Умовна позначка при цифрах
номер порядковий № пор. Те саме
нормативний нормат.  
  О  
об'єднання об-ня Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
обкладинка обкл.  
обладнання обладн.  
обласна державна адміністрація облдержадмін.  
обласна рада облрада  
область обл. Скорочується також у заголовку опису
обліково-видавничий аркуш обл.-вид. арк.  
образотворчий образотв.  
обробка оброб.  
обслуговування обслуг.  
обчислювальний обчисл.  
обчислювальний центр ОЦ  
оголошення оголош.  
Одеса О. В області вихідних даних
одеський одес.  
одиниця од. При цифрах
озеро оз. При назві
окремий окр.  
окремий аркуш окр. арк.  
оповідання оповід.  
оправа опр.  
опрацював опрац.  
опрацювання опрацюв.  
оптичний оптич.  
опублікований опублік.  
опублікував опубл.  
організація орг.  
оригінал ориг.  
оркестр орк.  
оркестровка оркестр.  
острів о-в При назві
офіційний офіц.  
оформлення оформ.  
  П  
пагінація паг.  
пан (пані) п. При прізвищі
параграф § Умовна позначка при цифрах
парламентський парлам.  
партитура партит. В області кількісної характеристики
педагогічний пед. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
перевидання перевид.  
переглянутий перегл.  
передмова передм.  
переклад пер.  
перекладач пер. При прізвищі
переробка перероб.  
перероблено переробл.  
персональний персон.  
перспективний персп.  
перфокарта пкарта  
перфострічка пстрічка  
письменник письм.  
південний півд.  
північний півн.  
під керівництвом під керівн.  
підвищення підвищ.  
підготовка підготов.  
підготував підгот.  
підзаголовок підзаг.  
підписано до друку підп. до друку  
підприємство п-во  
підручник підруч.  
планування планув.  
пластичний пластич.  
племінний плем.  
площа пл. При назві
повідомлення повідомл.  
поетичний поетич.  
покажчик (показник) покажч. (показн.)  
полемічний полем.  
поліграфічний полігр.  
політологія політол.  
полтавський полтав.  
помічник пом.  
популярний попул.  
портрет портр.  
посібник посіб.  
початковий почат.  
поштова скринька п/с  
пояснення поясн.  
правління правл.  
правознавство правознав.  
практичний практ. Скорочується також у заголовку опису
праці пр. У значенні: «Наукові роботи»
предметний предм.  
препринт препр.  
приватизація приватиз.  
пригодницький пригод.  
приклад прикл.  
прикладний приклад.  
примірник пр. При цифрах
примітка прим.  
природничий природн.  
присвячується присвяч.  
проблема пробл.  
провулок пров. При назві
програма прогр.  
програмування програмув.  
продовження продовж.  
продовольчий прод.  
проектно-конструкторське бюро ПКБ Скорочується також у заголовку опису
проектування проектув.  
промисловий пром. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
промисловість пром-сть  
пропозиція пропоз.  
проспект просп. При назві
професійна спілка профспілка Скорочується також у заголовку опису
професійний проф. Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
професор проф. При прізвищі
професорсько-викладацький проф.-викл.  
процент (відсоток) % Умовна позначка при цифрах
псевдонім псевд.  
публікація публ.  
публіцистика публіц.  
публічний публіч.  
  Р  
радіоелектроніка радіоелектрон. Скорочується також у заголовку опису
район р-н  
районна державна адміністрація райдержадмін.  
районна рада райрада  
районний район. Скорочується також у заголовку опису
районний відділ внутрішніх справ РВВС  
раціоналізаторський рац.  
раціональний раціон.  
редактор ред. При прізвищі
редакційна колегія (редколегія) редкол.  
редакційно-видавничий відділ РВВ  
редакція ред.  
режисер реж. При прізвищі
резюме рез.  
реклама рекл.  
рекомендаційний реком.  
рекомендація рек.  
релігійний реліг.  
репринт репр.  
репродукція репрод.  
реставрація реставр.  
ретроспективний ретросп.  
реферат реф.  
реферативний журнал РЖ  
рецензія рец.  
рисунок (малюнок) рис. (мал.)  
рівненський рівнен.  
рік (роки) p. (pp.) При цифрах
річка p. При назві
розвиток розв.  
розв'язування розв'яз.  
розділ розд. У значенні: «Частина»
роздільна пагінація розд. паг.  
розповсюдження розповсюдж.  
розробив розроб.  
розроблено розробл.  
розширений розшир.  
російський рос.  
ротапринт ротапр.  
рубрика рубр.  
рубрикатор рубрик.  
рукописний рукоп.  
румунський рум.  
  С  
санітарний сан.  
Санкт-Петербург С.Пб. В області вихідних даних
сатиричний

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...