Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания

Картасы

Карта

Главный специалист (специалист) гор (рай) УГСЕН

Т.А.Ә.(Ф.И.О.) қолы (подпись)

 

    Нысанның БҚСЖ бойынша коды код формы по ОКДУ ____________________ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _______________
     
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген № 329/е нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы   Медицинская документация Форма № 329 у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года №332

 

Зоонозды аурулар ошағын эпизоотологиялық-эпидемиологиялық тексеру

Картасы

Карта

Мероприятия по ликвидации очага

21. карантин (қолайсыздық) жарияланды, жарияланбады (астын сызыңыз) (карантин (неблагополучие) объявлен, не объявлен (подчеркнуть)), күні (дата) басталуы (начала) ______аяқталуы (окончания)_____

22. Жануарлардың өлігін утилдеу (Утилизация трупов животных): күні (дата)_______________________

тәсілі (өртелді, көмілді, малдәрігерлік-санитарлық зауытқа тапсырылды) астын сызыңыз

(способ (сожжен, зарыт, сдан на ветеринарно-санитарный завод) подчеркнуть)

Жануарларға қатысты шаралар Мероприятия в отношении животных Күні Дата Саны Количество Өткізілу Место проведения
Алдын алу екпелері (эпизоотикалық көрсетімдері бойынша) Профилактические прививки (по эпизоотическим показаниям)      
Қараусыз жануарларды аулау Отлов безнадзорных животных      
Жабайы аңдарды ату Отстрел диких животных      
  Дератизация, м2 Табиғи ошақта В природном очаге      
Өндірісте На производстве      
Тұрмыста В быту      
Зерттеу Исследования      
Оқшаулау Изоляция      
Союға өткізу Сдача на убой      
Емдеу Лечение      
Шаралау жүргізілмеді Мероприятия не проводились      

23. Жұқпаның берілу шараларын зарарсыздандыру шаралары

Картасы

Карта

Эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания

Эпидемиологиялық (эпидемиологический) № ________________

 

1. Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество больного)

2. Жынысы (пол) науқас жергілікті (больной местный), сырттан келген (приезжай)

3. Туған күні (дата рождения) толық жасы (число полных лет)

4. Мекен-жайы (домашний адрес)

5. Жұмыс, оқу орны, мектепке дейінгі балалар ұйымы (бұдан әрі МБҰ) (место работы, учебы, детский дошкольной организации (далее - ДДО)

6. Кәсібі (род занятий)

7. Жұмыс, оқу орнына, БҰ соңғы барған күні (дата последнего посещения места работы, учебы, ДО)

8. Емдеу алдын алу ұйымына (бұдан әрі – ЕААҰ), шұғыл хабарламаның түскен күні, уақыты (лечебно-профилактическая организация (далее – ЛПО), дата, время поступления экспертного извещения

9. Алғашқы диагноз (первичный диагноз)

10. Аурудың клиникалық симптомдары (клинические симптомы болезни)

11. Науқас анықталды (больной выявлен): дәрігерде қаралғанда (при обращении), кәсіби тексеру кезінде (профессиональном обследовании), эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша тексеру кезінде (обследовании по эпидемиологическом показаниям).

12. Эпидемиологиялық тексеру жүргізу күні мен уақыты (дата и время проведения эпидемиологического обследования)

13. Ауырған (дата заболевания) қараған (обращения)

14. Жатқызылаған орны (место госпитализации)

15. Ауруханаға жатқызылмаған себебі (не госпитализирован по причине)

16. Жазылған күні (немен аяқталды) (дата выздоровления (исход)

17. Науқасқа зертханалық зерттеулер жүргізу күні және орны (дата и место проведения больному лабораторных исследований):

Зерттеу түрлері Виды исследования Осы диагнозды растайтын тексеру нәтижелері (күні) Результаты обследования (даты), подтверждающие данный диагноз
Клиникалық Клинические  
Биохимиялық Биохимический  
Бактериологиялық Бактериологические  
Серологиялық Серологические  
Вирусологиялық Вирусологические  
Басқалары Другие  

18. Ауырған адамының осы жұқпаға қарсы егілгендігі туралы мәлімет (күндерін көрсетіңіз) (сведения о вакцинации заболевшего против данной и инфекции (указать дни)

19. Иммуналды болмау себептері (Причины отсутствия иммунизации)

 

Жұқпа көзі мен берілу факторларын іздеу

(Поиск источника и факторы передачи инфекции)

20. Болжаммен жұқпа жұқтырған мерзімі (ориентировочные сроки заражения) бастап (с) (по) аралығында.

21. Жұқтыруы мүмкін болған орын мен оған ықпал еткен жағдайлар мен шарттар (предполагаемое место заражения обстоятельства и условия способствующие этому):

  Жағдайлар Обстоятельства Мерзімі Сроки
Басқа елді мекенде болуы Нахождение в другом населенном пункте    
Тусытарына, таныстарына баруы Посещение родственников, знакомых    
Табиғат аясында демалуы Отдых природных условиях    
Сауықтыру ұйымында болуы Пребывание в оздоровительной организации    
Стационарда болуы Нахождение в стационаре    
Қан және оның препараттарын құю Переливание крови и ее препаратов    
Медициналық қол әрекеттері, қандай екенін көрсетіңіз Медицинские манипуляции, указать какие    
Жанауарлармен, құстармен байланысты Общение с животными, птицами    
Су құбырларында – канализацияда апат болуы Авария на водопроводе, канализации    
Басқалар (жазыңыз) Другие (вписать)    

 

22. Жұқпаның көзі болып табылуы мүмкін (Лица, которые могли явиться источником инфекции)

Тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество Қарым-қатынас сипаты Характер отношений Араласқан орны Место общения Тексеру нәтижесі Результат обследования
       
       

 

23. Жұқпаның ең ықтималды берілуі факторлары туралы мәліметтер (Сведения о наиболее вероятных факторах передачи инфекции)

Болжанған берілу факторлары Предполагаемые факторы передачи Қолданған күні мен уақыты Дата и время употребления Дайындалған (қолданған) орны Место приготовления (употребления) Жұқтыру ықпал еткен жағдайлар Обстоятельства, способствующие заражению
       
       

 

24. Жұқпа ошағында тұрғылықты жері бойынша, жүргізілген шаралар (мекен-жайы)

(Мероприятия в очаге по месту жительства (адрес) Туған күні Дата рождения Тусытық жақындығы Степень родства Жұмыс орны Место работы   Тексеру күні Дата обследования Анықталған науқастар, бактерия тасымалдаушылар Выявлено больных бактериносителей Егілгендер, фаг алғандар (күндері, препарат) Привито, профанировано Зарарсыздандыру түрі, күні Тип дезинфекция, дата
               
               
               

 

25. Жұмыс, оқу орындағы жұқпа ошағында жүргізілген шаралар (мекен-жайы)

(мероприятия в очаге по месту работы, учебы (адрес) ____________

Ұжымның атауы Наименование коллектива Жанасушылар саны Число контактных Зертханалық жолмен тексерілгендер (күні, саны) Обследовано лабораторно (дата, количество) Анықталған, науқастар, тасымалдаушылар Выявлено больных, бактериносителей Егілгендердің, фаг алғандардың саны (күндері, препарат) Привито профанировано (даты, препарат) Карантин мерзімі (сроки)   Зарарсыздандыру түрі күні) Тип дезинфекции (дата)
             
             

 

Осы науқасқа байланысты ошақтардың санитарлық-эпидемиологиялық сипаттамасы

(санитарно-эпидемиологическая характеристика очагов, связанных сданным больным)

Тұрғылықты жері бойынша

(По месту жительства)

26. Үй жайының жағдайы (жилищные условия): жеке пәтер (отдельная квартира), жеке меншік үй (частный дом), ортақ пәтердегі бөлме (комната в общей квартире), жатақхана (общежитие), қонақ үй (гостиница), пансионат, басқалар (прочие).

27. Сумен қамтамасыз ету сипаты (характеристика водоснабжения): су құбыры (водопровод), колонка, бұрғыланған, қазылған құдық, тасып әкелінген су (привозная вода).

Судың сапасы (качество воды) (атауларынша (со слов))

Су берудің тұрақтылығы (регулярность подачи)

Жүйедегі апаттар (авария системе)

28. Қалдықтарды жинау және шығару түрлері (вид сбора и удаления нечистого): канализация, тазаланатын шұңқыр (выгребная яма), ауладағы дәретхана (надворный туалет), басқалар (другое)

29. Осы жұқпалы ауру пайда болуы тұрғысынан маңызы бар басқа факторлар (значение других факторов в возникновении данного инфекционного заболевания)

30. Тұрғылықты жеріндегі ошақта сыртқы ортадан алынған материалдарды зертханалық зерттеулер

(Лабораторные исследования материалов из внешней среды в очаге по месту жительства):

 

Күні Дата Сынаманың атауы Наименование пробы Зерттеудің түрі Вид исследования Зерттеу мақсаты Цель исследования Зерттеу нәтижесі Результат исследования
         
         
         
         

 

Жұмыс, оқу, тәрбиелеу, демалу, емдеу жіне басқа орындардан

(по месту работы учебы, воспитания, отдыха, лечения итак далее)

31. Науқас болған ныссанның және оның құрылымдарының (цехтың, сыныптың, топтың) атауы

(Наименование объекта, его структурного подразделения (цеха, класса, группы), в котором находился больной

Сумен жабдықталуы (водообеспечение)

Канализация

Санитарлық жағдайы

Тамақтану шарттары (условия питания)

Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша осы нысанда қолға алынған шаралар (меры, принятые на данном объекте по эпидемиологическим показаниям)

32. Жұмыс оқу орындарындағы ошақтың сыртқы орталарынан алынған материалдарды зертханалық зерттеулер (лабораторные исследования материалов из внешней среды в очаге по месту работы учебы):

 

Күні Дата Сынаманың атауы Наименование пробы Зерттеудің түрі Вид исследования Зерттеу мақсаты Цель исследования Зерттеу нәтижесі Результат исследования
         
         
         
         

 


 

 

Санитарлық-эпидемиологиялық тексерудің санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы

Санитарно-эпидемиологическое заключение санитарно-эпидемического расследования

33. Қорытыныды диагноз (окончательный диагноз)

34. Қойылған күні мен орны (дата и место установления)

35. Диагноз қойылды (диагноз установлен): клиникалық жолмен (клинически), зертханалық жолмен расталды (подтвержден лабораторно), мынаған өзгертілді (изменен на):

36. Жұқпа жұқтырылған аумақ (территория заражения) республика, облыс (область), аудан (район), қала (город), елді-мекен (населенный пункт)

37. Жұқпаны жұқтырған орын (место заражения): тұрған жеріндегі БҰ, мектеп, оқу орны, ЕААҰ (ДО, школа, учебное заведение, ЛПО, по месту жительства)

38. Жұқпа көзі (источник инфекции)

39. Жұқпаның берілу факторы мен жолы (фактор и путь передачи инфекции): су, тамақ арқылы, ауа-тамшылық, трансмиссивті және басқа жолмен (водный, пищевой, воздушный воздугшно-капельный, трансмиссивный и другие)

40. Жұқпаның жұғуына әсер еткен жағдайлар: жұқпа көзін (ауруды, бактерия тасымалдаушыны) дер кезінде анықтамау және оқшаулаумау, науқаста осы жұқпаға қарсы екпелердің болмауы, жеке бас тазалығын сақтауға жағдайлардың болмауы, сапасыз ауыз су, шомылу салдарынан, су құбырындағы апат, канализация жүйесіндегі апат, анықталмады, басқа жағдайлар (условия, способствующие заражению: несвоевременное выявление и изоляция источника инфекции (больного, бактерионосителя), отсутствия прививок у больного против данной инфекции, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены, некачественная питьевая вода, купание, аварии на водопроводе, канализационной сети, не установлено, другие условия)

41. Осы ошақтағы ауырғандардың саны (общее число заболевших в данном очаге)

42. Ошақты бақылау аяқталған күн (дата окончания наблюдения за очагом)

Эпидемиологиялық тексеру жүргізген адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, қолы (фамилия, имя, отчество, должность, подпись проводившего эпидемиологическое расследование)

 

Бөлімнің бастығының тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, должность, подпись начальника отдела)

Эпидемиологиялық карта тапсырған күн. Осы жағдай №1 есептік статистикалық пішінмен санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органмен қай айда есепке алынды (дата сдачи эпидемиологической карты. В каком месяце данный случай учтен государственным органом санитарно-эпидемиологической службы, в отчетной статической форме №1)

Ескерту барлық өліммен аяқталған жағдайларға эпидемиологиялық тексеру картасы толтырылады және мұндай жағдайлар №1 (жұқпалы және паразитарлық аурулар туралы есеп) пішін бойынша есепке алынуы тиіс.

(Примечание на все летальные исходы должны также заполняться карты эпидемиологического расследования и данные случай должны быть учтены в форме №1 (отчет об инфекционных и паразитарных заболеваниях)

 

 

Қалалық (аудандық) МСЭҚБ (маманы) бас маманы

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...