Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Різноманітних видів навчальної роботи

(поточний контроль; письмові роботи; тестування; індивідуально-дослідні завдання; самостійні завдання; практичні завдання).

Види робіт Аудиторні заняття Самостійна робота, виконання індивідуальних занять Модульний контроль
  Максимум 30 балів за 1 модуль Максимум 30 балів за 1 модуль Макс. 40 бал. / 1 мод.
Види завдань та їх рейтинг у балах Відсутній без поважних причин 0 балів Підготовка словників понять з окремих тем курсу або змістовних модулів до 5 балів Здійснюється у формі контрольної роботи або тестування
Відсутній з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка) 0 балів Ведення конспекту, що містить матеріали лекції, підготовки до семінарських занять, першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів Відмінно 33-40 балів
Наявність на занятті без відповіді + 2 бали Підготовка тексту реферату до 10 балів Добре 25-32 бали
Незадовільна відповідь балів Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 15 балів Задовільно 17-24 бали
Задовільна відповідь + 6 балів Участь у конференціях, круглих столах, підготовка доповідей та статей до 25 балів Незадовільно 0 – 16 балів
Добра відповідь   + 8 балів Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до програми курсу) до 10 балів
Відмінна відповідь + 10 балів

Критерії оцінки знань і вмінь:

Результати складання іспитів оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

“Відмінно” -ставиться, якщо слухач глибоко, в повному обсязі та твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білету, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літературних джерел, вміння самостійно аналізувати та тлумачити правові норми і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не припускаючись помилок.

“Добре” -ставиться, якщо слухач твердо знає програмний матеріал, має навички аналізу та тлумачення правових норм, логічно відповідає на поставлені питання, не припускаючись суттєвих помилок.

“Задовільно” -ставиться, якщо слухач засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

“Незадовільно” -виставляється, якщо слухач не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування правових норм, які забезпечували б вирішення проблем захисту прав і свобод людини та інших професійних завдань.

Повторне складання екзамену допускається у відповідності з нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ СТУДЕНТА:

 

А В С D E FX F За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
A відмінно 90–100
B добре 83–89
C 75–82
D задовільно 68–74
E 60–67
FX незадовільно 35–59
F 1–34

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

Конституція України. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222- IV. Станом на 1 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Міністерство юстиції України, 2006.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Всесвітня Декларація прав людини. Резолюція 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р.

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Кримінальний кодекс України.

Європейська Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах. Ратифікована Законом України від 16. 01. 98 р., №44/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - №13.

Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ. - Мінськ, 22.01.93.

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживань владою. Прийнята на сороковій сесії Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 року.

Основні принципи, що стосуються незалежності судових органів. Схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 40/32 від 29 листопада 1985 року і 40/146 від 13 грудня 1985 року.

Настанови щодо ролі прокурорів. Резолюція №26 8 Конгресу ООН 1990 року.

Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства. Рекомендація R (2000) 19 Комітету Міністрів держав – членів Ради Європи. Прийнята 6 жовтня 2000 року.

Основні положення щодо ролі адвокатів. Прийняті 8 Конгресом ООН у серпні 1990 року

Закони України

(з існуючими змінами і доповненнями на навчальний рік)

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року № 3018-III //Офіційний вісник України. - 2002. – № 10. - Ст. 442.

Закон України від "Про статус суддів" //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8. - Ст. 56.

Закон України від 19.12.1992 року "Про адвокатуру" // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №9. - Ст. 62.

Закон України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 50.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 51.

Закон України від 30.06.1993 року "Про попереднє ув'язнення" // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – Ст. 360.

Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

Закон України "Про службу безпеки України" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №27. - Ст. 382.

Закон України від 18.02.1992 року "Про оперативно-розшукову діяльність" //Відомості Верховної Ради України. 1992. - №22. - Ст. 303.

Закон України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. - Ст. 793.

Закон України "Про судову експертизу" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №28. - Ст. 232.

Закон України “Про виконавче провадження // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207.

Закон України «Про міжнародні договори України» // Урядовий кур'єр. – № 155 від 18 серпня 2004 року.

Укази Президента України

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. Затверджена Указом Президента України № 361/2006 10 травня 2006 року // Урядовий кур'єр. 24 травня 2006 року, №95.

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджено Указом Президента України від 10 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 26 червня.

Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України. Затверджено Указом Президента України від 31 грудня 1991 р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...