Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальне законодавство

рекомендована література

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 7-47.

Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України. – 2002. - №6. – С.138-139.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

Грошевий Ю. Деякі проблеми кримінально-процесуальної теорії Ю. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 3.

Деревянкін С.Л. Процесуальна форма в кримінальному судочинстві України / С. Л Деревякін // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - №1.

Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія / Капліна О.В. - Х.: Право, 2008. - 296 с.

Маляренко В. До питання доктрини кримінальної юстиції в Україні / В. Маляренко // Право України. – 2009. - №2 . – С. 11-23.

Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т. Маляренко. - Київ: “Ін Юре”, 2004

Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори / М. М. Михеєнко. – Київ, 1999.

Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002.

Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

Тертишник В. Верховенство права та вдосконалення судівництва в Україні / В. Тертишник // Юридичний радник. – 2008. - №.2. – С.75-78.

Тертишник В. Моральні засади правосуддя / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №10. - С. 3-7.

Тертишник В. Незалежне судочинство – отже не маніпулятивне / В. Тертишник // Віче. – 2006. - №9-10. – С. 54-55.

Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя / В. М. Тертишник // Право України. – 2001. - №1. – С. 91-93.

Тертишник В. Концептуальна модель КПК України й проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя // Право України. - 2003. - № 11.

Тертишник В. Юридичні прислів'я – вказівні пальці юриспруденції // Юридична Україна. – 2003. - №5. – С. 90-91.

Філатов В.М. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві / В.М. Філатов, С.А. Солодкий // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 7.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. - К., 2006.

Шемшученко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. - К.: Видавництво «Юридична думка», 2005.

 

До теми 2

Принципи кримінального процесу

рекомендована література

нормативно-правові акти

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск XLV. - Москва: Международные отношения, 1991.

Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року // Сборник международных договоров СССР. - Выпуск XLV. - Москва: Международные отношения, 1991.

Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 року // В кн. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: Монографія. - Дн-ськ: Юрид. акад. МВС України, 2002.

Закон України від 23 грудня 1997 року „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.

Закон України від 19.12.1992 року "Про адвокатуру" //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №9. - Ст. 62.

Рішення Конституційний Суд України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 79-118.

Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні / Д. Вовк // Право України. – 2003. - №11. – С. 127- 129.

Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: Монографія / Л. М. Лобойко. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2004

Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства: Науково-практичне видання / В. Т. Маляренко. – Київ: Юрінком Інтер, 1999.

Маляренко В. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення / В. Маляренко // Право України. – 2004. - №5 . – С. 3-12.

Мірошніченко Т.М. Принципи кримінального процесу // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку / Т. М. Мірошніченко. - Харків, 1995.

Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. - Харків: Право, 1997. - № 2 (9). - С. 100-112.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: У 2-х кн. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008.

Рабинович П. М. Верховенство права / П. М Рабинович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (вдп. ред..) та ін. – К.: «Укр. енцикл.» , 1998. – Т. 1:А-Г. – С. 341-342.

Тертишник В. М. Проблеми розвитку концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2001. - №5. – С. 26-34.

Тертишник В. М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2001. - №2. – С.7-13.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник / В. М. Тертишник. – Київ: А. С. К., 2007.

Тертишник В. Концептуальна модель системи принципів кримінального процесу / В. Тертишник // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - №4. – С. 321-327.

Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.

Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства у міжнародних документах / Р. Трагнюк// Право України. – 2002. - №8. – С.26-30.

Шишкін В. Диспозитивність - принцип судочинства / В. Шишкін // Право України. – 1999. -№6. – С. 10-16.

До теми 3

Учасники кримінального процесу

рекомендована література

нормативно-правові акти

1. Європейська конвенція з відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 року // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М., 1998.

2. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 года) // Права человека. Сборник международных договоров. Том I. Универсальные договоры. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 1994.

3. Закон України від 19 грудня 1992 року „Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. - Ст. 62.

4. Закон України від 7 лютого 2002 року „Про судоустрій”. - К., 2002.

5. Закон України від 15 грудня 1992 року „Про статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8. - Ст. 56.

6. Закон України від 5 листопада 1991 року „Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

7. Закон України від 23 грудня 1993 року „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51.

8. Закон України від 23 грудня 1993 року „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

10. Концепція забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, схвалена Указом Президента України від 28 грудня 2004 року № 1560/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52. - Ст. 3435.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 119-189.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 183-242

Баулін О. В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: Монографія / Баулін О. В., Карпов Н. С. // Під ред. професора З. Д. Смітієнко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 232 с.

Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-№1. – С.49.

Борзих Н. В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням / Н. В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. №3(398). – С. 303-310.

Варфоломеєва Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України “ Про адвокатуру”. Законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність: Зб. Нормат. актів; Коментар / Академія адвокатури України / Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. – Київ; Юрінком Інтер, 2003. - 432 с.

Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. П. Сергеича / Р. Гаррис – Тула: Автограф, 2001. – 352 с.

Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному процесі: Навчальний посібник / І. Ю Гловацький. – Київ : Атіка. – 2003. – 352 с.

Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / Гошовський М. І., Кучинська О. П.. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 187 с.

Григор'єва Л. І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина / Л. І. Григор'єва // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4 (14). – С. 5-9.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

Гурджі Ю. О. Проблеми правового становища жертви злочину в кримінальному судочинстві / Ю. О. Гурджі // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4. – С.42-44.

Зайцев О. А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного процесса / О. А. Зайцев. – М., 1997. - 266 с.

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

Зеленецкий В. С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / Зеленецкий В. С., Куркин Н. В. – Харьков: Издательство «КрымАрт», 2000. – 404 с.

Капліна О. Проблеми забезпечення адекватності тлумачення частини 4 статті 61 Кримінально-процесуального кодексу України при усуненні захисника від участі у кримінальній справі / О. Капліна // Юридична Україна. - 2005. - № 8.

Капліна О.Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України / / О. Капліна , О. Шило // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 4.

Ларин А. М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе и сравнительное правоведение / А. М. Ларин. – М.: Наука, 1993. - 232 с.

Маляренко В. Т Прокурор у кримінальному судочинстві / Маляренко В. Т , Вернидубов І. В. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 277 с.

Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В. Нор // Право України. – 2009. - №2 . – С. 41-51.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с

Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.

Тертишник В. Захист прав потерпілого в умовах змагального судочинства / Тертишник В., Тертишник О. // Вісник прокуратури. – 2003. – №3. - С.50-55.

Тертишник В. М. Удосконалення процесуального статусу слідчого: старі та нові проблеми / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2002. - №1. С. 38-44.

Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення / В. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №11. – С. 3-4.

Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: Монографія /А. М. Титов. – Донецьк, 2005.

Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу / Д. Філвн // Право України. - 2003. - № 7.

Філоненко С. Терези української Феміди потребують капітального ремонту / С. Філоненко// Віче. 2009. - №7. – С. 14-15.

Шаповалова Л. І. Потерпілий в досудовому провадженні: Монографія / Л. І. Шаповалова. – Донецьк: ДІВС, 2002. – 160 с.

Щерба С. П. Обеспечение личных, имущественных и иных прав потерпевших и свидетелей на предварительном следствии / С. П. Щерба. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. - 32 с.

Янович Ю. П. Захисник на попередньому слідстві: Лекція / Ю. П. Янович– Харків: Ун-т вн. справ, 1995. – 32 с.

 

До теми 4

Докази і доказування

рекомендована література

нормативно-правові акти

Закон України від 18.02.1992 року "Про оперативно-розшукову діяльність" //Відомості Верховної Ради України. 1992. - №22. - Ст. 303 ( Зі змінами та доповненнями).

Закон України "Про службу безпеки України" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №27. - Ст. 382 ( Зі змінами та доповненнями).

Закон України від 20.12.1990 року "Про міліцію" //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4. - Ст. 20 ( Зі змінами та доповненнями).

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними" //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №10. - Ст. 62. (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 863-XIV (863-14) від 08.07.99 )

Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №35. Ст. 358; 1994. - № 24. – Ст. 184; 1999. - №4. – Ст. 35; 1999. 3 16. – Ст. 98.

Закон України від 25.02.1994 року "Про судову експертизу" //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №28. - Ст. 232.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведення судових експертиз. Затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5.

 

наукові та навчально-методичні джерела

 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 233-313.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 263-348

Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. – С.149-213.

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. / Ю. П. Аленин – Одесса: Центрально-Украинское издательство . – 2002. – 264 с.

Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д. И. Бедняков. - М.: Юрид. лит. 1991. - 208 с.

Белкин Р. С. Теория доказывания. Науч.-метод. пособ. / Р. С. Белкин. – М.: Изд-во «Норма», 1999. – 429 с.

Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: Монографія / [Хараберюш І.Ф., Мацюк В.Я., Некрасов В. А., Хараберюш О. І.]. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

Вольниченко К. Новий вид доказів у кримінальному процесі. Протоколи оперативно-розшукових заходів з відповідними додатками, складеними уповноваженим органом: значення, практика та проблеми використання / К. Вольниченко // Вісник прокуратури. - 2007. - № 4.

Гмирко В. Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація: Конспект проблемної лекції / В. Гмирко. - Дніпропетровськ, 2002.

Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. – К., 2006.

Грошевий Ю. М. Поняття і класифікація засобів доказування в кримінальному процесі / Ю. М. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. – Харків: Право, 1997. - №3 (10).- С. 69-76.

Доронин А. Аналитическая разведка средствами интернета / А. Доронин // Неизвестная разведка. – 2006. - №3-4. – С. 54 -61.

Доронін І. М. Документи як вид доказів у кримінальному процесі України: Монографія / І. М. Доронін. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 144 с.

Душейко Г. О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи: Навчальний посібник / Г. О. Душейко. – К.: КНТ, 2007. – 128 c.

Експертизи у судовій практиці / [Арсенюк Т. М., Беляк Ю.М., Бояров В. І. та інші] : За заг. ред. В. Г. Гончаренка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

Зайцев П. Электронный документ как источник доказательства / П. Зайцев// Законность. – 2002. - №4. – С. 40-44.

Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини у кримінальному судочинстві / М. І. Костін// Право України. – 2004. -№7. – С.48-50.

Котюк І. І. Теорія судового пізнання: Монографія / І. І. Котюк. – К., 2006. – 435 с.

Кузьмічов В. С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В. С. Кузьмічов, В. В. Юсупов. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М. А. Погорецький. - Харків «Арсіс ЛТД» 2007. 576 с.

Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві: Монографія / Б. В. Романюк. – Київ: НАВСУ, 2002. – 196 с.

Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві: Навчальний посібник / Р. Ю. Савонюк. – Сімферополь: Вид-во ДОЛЯ, 2003. – 184 с.

Стахівський С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі: Навчальний посібник / С. М. Стахівський. – Київ: Олан, 2001. – 168 с.

Строгович М. С. Избранные труди. В 3 т. Т.3. Теория судебных доказательств / М. С. Строгович. – М.: Наука, 1991. – 300 с.

Судово-медична експертиза живих осіб та трупів у кримінальних справах. Навчально-практичний посібник / [ Войченко В. В., Мішалов М. Д., Пантелеев К. М., Шиян А. Г.]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 296 с.

Тертышник В. М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе / В. М. Тертышник. – Харьков, 1992. – 80 с.

Тертышник В. М. Непосредственное наблюдение: модель нового следственного действия / В. М. Тертышник // Именем Закона. – Киев, 1993. - №8. – С. 5-6.

Тертышник В. М. Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений / В. М. Тертышник. – Харьков: ХИВД, 1994. – 56 с.

Тертышник В. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния (концептуальная модель процессуального института и нового следственного действия) / В. Тертышник // Право и политика. – 2004. - № 5. – С. 113-118.

Уваров В. Г. Процесуальні проблеми реалізації результатів оперативно-розшукової діяльності органом дізнання / В. Г. Уваров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. - №3.(39). – С. 288-293.

Шумило М. Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні в кримінальних справах / М. Є. Шумило // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. Київ-Харків, 2002. – С. 188-191.

 

 

До теми 5

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...