Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кримінально-процесуальний примус

рекомендована література

нормативно-правові акти

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 4.11.96. // Офіційний вісник України.— 1998.— № 13.

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) від 14 грудня 1990 року // rada.gov.ua

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ, 1996.

Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями (Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року)

Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 року // В кн. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: Монографія. - Дн-ськ: Юрид. акад. МВС України, 2002.

Закон України від 30.06.1993 року "Про попереднє ув'язнення" // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – Ст. 360; 1999. - №4. – Ст. 35; 2002. - №33. – Ст. 236; 2003. - №15. – Ст. 109. Із змінами, внесеними Законом України №743-IV від 15 травня 2003 року.

Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”. //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №20. - Ст. 99.

Закон України “Про демократичний громадянський контроль над Військовою організацією та правоохоронними органами держави // Голос України. – № 139 від 29 липня 2003 року.

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Закон України від 22 березня 2001 року „Про розвідувальні органи України” // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 19. - Ст. 94.

Рішення Конституційного суду України у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) від 8 липня 2003 року № 14-рп/2003 // rada.gov.ua

Про практику застосування судами застави, як запобіжного заходу. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26 березня 1999 року.— № 6. // Вісник Верховного Суду України. –1999.— № 3.

Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 2) // Вісник Верховного суду України. - 2008. - № 4. - С. 4.

 

наукові та навчально-методичні джерела

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 508-533.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп. - К.: Істина, 2008. - С. 149-152, 160-163.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 505-532.

Губська О.А. Взяття під варту як запобіжний захід у світлі національного та міжнародного законодавства / О. А. Губська // Адвокат - 2007. - № 3.

Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні/ Борисов В. І. , Глинська Н. В., Зеленецький В. С, Шило О. Г. - Х: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004.

Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: Посібник / За ред. Беци О. В., Мельника М. І. – К.: Атіка, 2002.

Курило О. Особливості розгляду справ про взяття особи під варту та продовження строків тримання під вартою / О. Курило // Юридична Україна. - 2005. - № 8.

Маринів В. Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України / В. Маринів // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 1.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999.

Міщенко С.М. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства / С. М. Міщенко, С. А. Солодкий // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 5.

Нескороджена Л.Л. Застава як можливість (засіб) відшкодування шкоди, заподіяної у разі неналежної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного Л. Л. Нескороджена // Митна справа. - 2001. - № 2.

Пилипчук П. П. Запобіжний захід у вигляді застави повинен застосовуватись більш ефективно / П. П. Пилипчик // Вісник Верховного Суду України.— 1999.— № 3.— С. 9–11.

Підпалий В. Л. Застосування статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу України // Матеріали семінару з питань реформування системи запобіжних заходів та використання застави проведеного Верховним Судом України в м. Суми (лютий 2000 року). – Суми, 2000. – С.69-85.

Приміч І. Запобіжний захід - взяття під варту / І Приміч // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 6.

Рожнова В. Співвідношення примусу, відповідальності та санкцій у сфері кримінального судочинства / В. Рожнова // Право України. – 2000. - № 11. – С. 106-109.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник / В. М. Тертишник. – Київ: А. С. К., 2003 .

Тертишник В. Проблеми процесуальної форми затримання особи у кримінальному процесі / В. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №8. - С. 99-103.

Чернова А. К Концептуальні аспекти проекту закону «Про тимчасове затримання особи» / А. К. Чернова // Державна політика у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні». - Дніпропетровськ, 2008. – С.160-162.

Шило О.Г. Взяття під варту та продовження його строків на стадії досудового розслідування кримінальної справи: проблеми правозастосування О.Г Шило , В. П. Шпонька // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 8.

До теми 6

Порушення кримінальної справи

 

рекомендована література

нормативно-правові акти

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживань владою. Прийнята на сороковій сесії Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 року.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року (справа № 1-12/2003) // rada.gov.ua

Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України. Затв. наказом МВС України № 1155 від 4 жовтня 2003 року // rada.gov.ua

Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Затв. наказом МВС України № 400 від 14 квітня 2004 року // rada.gov.ua

Інструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів. Затв. наказом МВС України від 20 лютого 2006 року № 160 «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України» // rada.gov.ua.

Порядок надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання. Затв. наказом Державного департаменту фінансового моніторингу, Генеральної прокуратури України від 20 серпня 2003 р. N 98/40 // rada.gov.ua.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 11 лютого 2005 року “Про деякі питання, які виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи” // rada.gov.ua

Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 18 вересня 2003 року (Суддя вправі порушити кримінальну справу тільки про злочини, які зазначені у ч. 1 ст. 27 КПК України і щодо яких досудове слідство не провадиться) // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 6 (40).

 

наукові та навчально-методичні джерела

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Вид. друге змін. і доп. - К.: Істина, 2008. - С. 174-175.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007. С. 313-343.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. С. 355-392.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 25-43.

Гурджі Ю. О. Проблеми правового становища жертви злочину в кримінальному судочинстві / Ю. О. Гурді // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4. – С.42-44.

Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела / Зеленецкий В. С.. – Харьков: Издательство «КрымАрт», 1998. – 368 с.

Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. Проект Закону України “Про порядок прийняття, реєстрації, перевірки та вирішення заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини / В. С. Зеленецький В.С., Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю. - Вип. 3. Х.: Право, 1999.

Лобойко Л.М. Прийняття міліцією рішень за заявами і повідомленнями про злочини / Л. М. Лобойко. - Дніпропетровськ: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 2003.

Лукьянчиков Е.Д. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних / Е.Д Лукьянчиков, Д.П.Письменный - К., 1987.

Макаренко Є.І. Дізнання в органах внутрішніх справ / Ліпінський В.В., Лобойко Л.М., Макаренко Є.І., Тертишник В.М., Шиян А.Г. - Дніпропетровськ, 2003.

Орехов В. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / В. В. Орехов. – Санкт Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.

Савонюк Р. Заявник у кримінальному процесі / Р. Савонюк // Право України. - 2004. - № 9.

Тертышник В. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния (концептуальная модель процессуального института и нового следственного действия) / В. Тертышник // Право и политика. – 2004. - № 5. – С. 113-118

Шило О. Оскарження до суду постанови слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи: актуальні проблеми / О. Шило, О. Капліна// Право України. - 2003. - № 11.

До теми 7

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...