Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ III. ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

 

Стаття 31. Зміст охорони тваринного світу.

 

Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та раціональне використання об'єктів тваринного світу.

Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розробки і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є тваринний світ.

 

Стаття 32. Забезпечення охорони тваринного світу.

 

Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:

встановлення правил та норм охорони, раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного світу;

встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу;

охорони від самовільного використання та інших порушень діючого порядку використання об'єктів тваринного світу;

охорони середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

створення заповідників, заказників і виділення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;

встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Республіки Крим та областей;

розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, створення центрів та "банків" для збереження генетичного матеріалу;

встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування;

обмеження вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій;

подання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;

організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони тваринного світу;

виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;

пропаганди важливості охорони тваринного світу засобами масової інформації;

здійснення державного контролю у галузі охорони і використання тваринного світу;

проведення заходів екологічної безпеки;

створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу;

врахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних нормативів;

обмеження вивезення за кордон окремих об'єктів тваринного світу;

стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу;

проведення інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.

 

Стаття 33. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу.

 

З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення із природного середовища тварин може бути обмежено або повністю заборонено на певній території чи на певні строки в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства України.

Добування диких тварин (звірів, птахів, плазунів, земноводних, риб, молюсків та інших) з метою, не передбаченою в статтях 16, 17, 20, 23, 24, не допускається.

Стаття 34. Охорона середовища перебування, умов розмноження, шляхів міграції тварин.

 

Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може впливати на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.

При розміщенні, проектуванні та забудові населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів, введенні в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійсненні лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведенні геологорозвідувальних робіт, видобуванні корисних копалин, визначенні місць випасання і прогону сільськогосподарських тварин, розробці туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища перебування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу зооекологічну цінність.

При розміщенні, проектуванні і будівництві залізничних, шосейних, трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередачі і зв'язку, а також каналів, гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.

Введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх перебування забороняється.

Проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шуму, в місцях розмноження тварин обмежується законодавством.

Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за погодженням з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

З метою збереження і поліпшення екологічного стану окремих територій, що мають особливу цінність як середовище перебування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України може розробляти і запроваджувати більш суворі екологічні нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї території України.

Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може впливати на стан середовища перебування диких тварин, повинна здійснюватися з урахуванням вимог щодо охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського господарства.

 

Стаття 35. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів.

 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування, застосування небезпечних для тварин препаратів, хімічних речовин та сполук, складування, знищення, захоронення промислових і побутових відходів, проведення сільськогосподарських, лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт, а також під час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів.

 

Стаття 36. Обов'язковість урахування під час проведення екологічної експертизи впливу експертованих об'єктів на стан тваринного світу.

 

Під час проведення екологічної експертизи діючих об'єктів, проектів будівництва та реконструкції (розширення, технічного переозброєння) підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище перебування, шляхи міграції та умови розмноження тварин.

 

Стаття 37. Погодження місць будівництва об'єктів,впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу.

 

Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу, погоджуються з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та спеціально уповноваженими державними органами в галузі ведення мисливського і рибного господарства.

 

Стаття 38. Охорона об'єктів тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України.

 

Порядок і вимоги щодо охорони та використання об'єктів тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України встановлюються спеціальними актами законодавства України.

 

Стаття 39. Охорона, відтворення і використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

 

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.

Порядок і вимоги щодо охорони, відтворення і використання цих видів тварин визначаються Положенням про Червону книгу України, яке затверджується Верховною Радою України.

Види тварин, не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, за рішенням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України заносяться до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні.

Визначення видів і встановлення порядку охорони, відтворення і використання тварин, занесених до зазначених переліків, здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища України з урахуванням висновків наукових організацій.

Правила добування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 40. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

 

Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних цілях.

Дозволи на право займатися розведенням у неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин видає Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи й організації проводять дослідження штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу.

 

Стаття 41. Зоологічні колекції.

 

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадиться підприємствами, установами, організаціями та громадянами лише за дозволами, що видаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність, підлягають державному облікові.

Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуженнята державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 42. Подання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій

 

Користувачі об`єктами тваринного світу зобов'язані подавати допомогу диким тваринам в разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, негайно інформувати про це органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Добування та використання диких тварин, які зазнають лиха, забороняється.

 

Стаття 43. Охорона тварин під час застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів.

 

Під час застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів, що використовуються у народному господарстві, повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу і середовища перебування тварин.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів до забезпечення запобігання захворюванню і загибелі тварин під час зберігання, транспортування та застосування зазначених препаратів.

Правила застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів, а також переліки зазначених препаратів і речовин, використання яких дозволяється в господарській діяльності, способи їх застосування погоджуються з Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 44. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів.

 

З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх перебування Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його органи на місцях за погодженням з місцевими державними адміністраціями можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування хімічних засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів.

 

Стаття 45. Переселення, акліматизація і схрещування тварин.

 

Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням висновків відповідних наукових організацій з дозволу органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами в галузі ведення мисливського і рибного господарства.

Самовільне переселення, акліматизація і схрещування тварин забороняються.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують чи розводять у неволі або напіввільних умовах диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище.

 

Стаття 46. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології.

 

Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише на підставі позитивних висновків державної екологічної експертизи.

Використання зазначених організмів і речовин без позитивних висновків екологічної експертизи забороняється.

 

Стаття 47. Урахування вимог охорони тваринного світу при встановленні екологічних нормативів.

 

Під час розробки та встановлення нормативів екологічної безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в об'єктах навколишньго природного середовища, гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин в кормах, гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого впливу), а також гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу та середовища перебування тварин.

Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів добування диких тварин здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 48. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу.

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється за правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 49. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу.

З метою охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, лісів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені і на них можуть покладатися відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...