Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Статті приймаються українською, польською, російською, англійською і німецькою мовами.

Статті, які не відповідають цим вимогам, до друку не приймаються і не повертаються.

Збірник буде надрукований до початку конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний); у наступному рядку у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними літерами, під ним – науковий ступінь, вчене звання, посада і назва навчального закладу або наукової установи, електронна пошта (напівжирним курсивом).

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок після назви українською мовою звичайним шрифтом (12 петит) друкується текст анотації (4–6 рядків), з абзацу напівжирним курсивом – «Ключові слова» і через дві крапки звичайним курсивом – 5–7 слів, які відбивають основний зміст роботи.

Через один рядок – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом (підкреслення не допускаються).

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54] ).

Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Список використаної літератури» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка).Зразки оформлення бібліографії:

1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних співвідношеннях / А. В. Бублейник // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 29–32.

2. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с.

3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / О. М. Каракуця. – Х., 2002. – 19 с.

4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...1,) а через рядок після тексту статті із заголовком «Примітки» (по центру) наскрізною нумерацією подавати текст приміток.

Якщо у тексті статті наявні нестандартні скорочення, вони подаються перед «Списком використаної літератури» через рядок після тексту із заголовком «Перелік умовних скорочень» (по центру) в алфавітному порядку у два стовпчики: скорочення і його розшифрування (наприклад:

Нву – Новоушицький район;

Хм – Хмельницька область).

Після Списку використаної літератури через один рядок з абзацу напівжирним шрифтом друкується прізвище та ініціали автора; через крапку в тому самому рядку – назва статті. Далі з нового рядку по центру жирним шрифтом – слово «Анотація», далі з абзацу – текст анотації і ключові слова (все – аналогічне українському тексту). Вся вказана вище інформація подається російською, польською або іншою слов’янською мовою.

З наступного рядка напівжирним шрифтом англійською мовою друкується прізвище та ініціали автора; через крапку в тому самому рядку – назва статті. З нового рядка по центру напівжирним шрифтом друкується слово «Summary»). Далі з абзацу – текст анотації (1200–1500 знаків) і ключові слова. Резюме англійською мовою має містити скорочений зміст статті і мати мету, завдання, предмет, об’єкт, висновки та перспективи подальшого дослідження.

Усі матеріали, які подані в анотаціях, друкуються 12-м петитом.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

УДК 811.161.2:81’373.2

Торчинський М. М. ,

Доктор філологічних наук, професор,

Завідувач кафедри української філології

Хмельницького національного університету

e-mail: mina@ukr.net

 

ВЛАСНІ НАЗВИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ:

СТРУКТУРА, СЛОВОТВІР, МОТИВАЦІЯ

У статті проаналізовано структуру, мотивацію, словотвір і семантику твірних основ власних назв телевізійних передач; частково доповнено або трансформовано денотатно-номінативну систематизацію цього класу онімів. Встановлено, що найбільш продуктивними є складені конструкції, утворені синтаксичним способом. В основі таких назв – переважно апелятиви (іменники у поєднанні з іншими іменниками, прикметниками, числівниками та дієсловами).

Ключові слова: власна назва телепередачі, структура, семантика твірної основи, спосіб словотворення, мотивація.

 

Текст статті.

Список використаної літератури

Торчинский М. Н. Названия телепередач: структура, словообразование, мотивация.

Аннотация

В статье проанализирована структура, мотивация, словообразование и семантика образующих основ названий телевизионных передач; частично дополнена или трансформирована денотатно-номинативная систематизация этого класса онимов. Определено наиболее продуктивные конструкции, которыми являются составные, образованные синтаксическим способом. В основе таких названий – преимущественно апелятивы (существительные в сочетании с другими существительными, прилагательными, числительными и глаголами).

Ключевые слова: название телепередачи, структура, семантика образующей основы, способ словообразования, мотивация.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...