Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Torchynskyi M. М. Proper names of TV programs: structure, word formation, motivation.

Summary

The object of the study are proper names of TV programs. The background of the article is determined by the lack of similar studios in domestic philology.

The main aim of the article is to outline motifs of name creating in modern conditions on the basis of the material of one of the subspecies of ideonyms.

The object of the study is the nomination of all TV programs that were broadcasted on all 31 Ukrainian TV channels during the week (from 6 to 12 April 2015)/

Attention is drawn primarily to the structure, motivation, word formation and semantics of generating basics of such proper names. Such analysis can present accurate information about the policy of certain television channel.

The total number of TV programs that have been analyzed is7866.

It was found that composed constructions formed in syntactic way are the most productive. In the basis of such names are mostly common nouns (noun combined with other nouns, adjectives and verbs).

In such onyms combined motivation is predominant, which elements are essential, associative, locative, temporal or symbolic.

The analysis of such proper names should be continued, because for solid conclusions about the specified attributes of telenominative we need a large amount of material.

Key words: proper name of TV programs, structure, semantics of generatrix basis, method of word formation, motivation.


Вимоги до оформлення статті в збірнику

«Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa»

 

1. Рукопис подається у форматі А - 4 в одному примірнику (у роздрукованому вигляді) та на електронному носії інформації (СD або дискета). Тексти в роздрукованому вигляді і на електронному носії подаються в одному з текстових редакторів, зокрема, в найновішій версії MS Word for Windows. У випадку застосування нестандартного текстового редактора прохання надіслати файли у форматі RTF. Тип шрифту: Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Абзацний відступ – 0,69. Поля не менш як 2,5 см. Нумерація сторінок вгорі, праворуч (титульна сторінка статті залишається без нумерації). Обсяг статті -0,5 друк.арк (не менше!).

2. Текст статті подавати з автоматичною функцією поділу слів та автоматичною нумерацією посилань. Допустимі лише підрядкові посилання. У зв’язку з цим список цитованої літератури в кінці статті не подається. Номер посилання в тексті подається після крапки, що закінчує речення. Елементи бібліографічного опису слід розділяти комою. Заголовки монографій та статей подаються курсивом, заголовки журналів та періодичних видань шрифтом як у тексті, в лапках. В польських текстах необхідно подавати польські скорочення: wyd., oprac., red. При цитуванні цієї самої праці треба подавати посилання латинською мовою, напр. ibidem (якщо подається номер сторінки), ibid. (якщо номер сторінки не подається) або op. cit., та ін. У бібліографічному описі праць кирилицею записи слід подавати мовою оригіналу (транскрипція та транслітерація текстів не допускається).

3. Оформлення першої сторінки статті: ліворуч вгорі подаємо ім’я та прізвище автора, нижче (інтервал 1,5) назву міста, під назвою міста (інтервал 3) заголовок статті жирним шрифтом (розмір, як у тексті, Times New Roman, Bold), під заголовком (інтервал 3) подаємо текст статті.

4. До рукопису слід надіслатирезюме англійською, польською, українською, або російською мовою (залежно від мови, якою написана стаття), обсяг – 150-200 слів. Вгорі, над резюме вміщуємо властиве слово жирним шрифтом (англ. Summary, пол. Streszczenie, рос./укр. Резюме). Прохання також додати повний заголовок статті англійською мовою.

5. Разом з текстом слід подати інформацію про автора: ім’я та прізвище, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (навчальний заклад або інша установа, кафедра, посада, службова та домашня адреса, телефон, електронна пошта).

6. Відповідальність за порушення авторських та видавничих прав несе автор публікації.

7. Якщо в рукописі застосовано нестандартні фонти (напр. Times Fonetic), які не виступають у стандартній інсталяції редактора або середовища Windows, слід надіслати їх на дискеті.

8. Ілюстрації, рисунки, таблиці подавати окремими файлами. Це стосується зокрема й сканованих матеріалів. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Редакція залишає за собою право відхилити тексти статей, які не відповідають нормам і зазначеним формальним вимогам.

9. Вартість публікації у збірнику «Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa» Католицького університету ім. Яна Павла ІІ м. Люблін – еквівалент 30 ?, сплачується після схвалення публікації редакційною колегією. Вихід збірника планується на 2017 рік, у зв’язку з проходженням таємного рецензування.

ЗРАЗОК ПІДРЯДКОВИХ ПОСИЛАНЬ

1. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.

Зверніть увагу: У бібліографічному описі може бути також подана назва видавництва, але в такому разі її треба подавати в усіх цитованих джерелах.

 

2. R. Grzegorczykowа, R. Laskowski, H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, cz. 1-2. Warszawa 1998.

Зверніть увагу: В посиланнях ім’я автора (перша літера) вміщуємо перед прізвищем.

 

3. A. A. Реформатский, Введение в языкознание, Москва 1967.

Зверніть увагу: Після кожного розділового знака робиться відступ.

 

4. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 -1995, Lublin 1998.

Зверніть увагу: Якщо посилання здійснюється на джерело, що стоїть безпосередньо перед даним посиланням – вживаємо латинське скорочення Ibidem (номер сторінки при цьому не ставиться), або Ibid., s. 42 (якщо подається номер сторінки). Латинські скорочення подаються курсивом.

 

5. H. Chałupczak, T. Browarek, op., cit., s. 56.

Зверніть увагу: Якщо посилання на одне і те ж саме джерело певного автора здійснюється більше ніж один раз, а інші його праці не наводяться, тоді вживається латинське скорочення op. cit. (курсивом).

 

6. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości…, s. 56

Зверніть увагу: Якщо посилання на різні джерела одного і того ж самого автора зустрічаються частіше ніж один раз, тоді слід подавати ім’я та прізвище автора, перше слово (часом два – три слова) назви праці, а також (після крапки) сторінку.

 

7. Зверніть увагу: J. Puzynina, O pojęciu synchronicznej pochodności derywatów, [w:] Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka, Warszawa 1972.

Якщо стаття, на яку здійснюється посилання, опублікована у книзі , то у текстах польською мовою перед заголовком подається прийменник [w:], а якщо російською чи українською мовами, то [в:]

8. S. Alexandrowicz, Działania wojenne w XI–XIII wiekach, [w:] Z dziejów wojskowych ziem północno-wschod­niej Polski, t. 1, Białystok 1986.

Номери томів та частин подаються арабськими цифрами.

 

9. B. Nowowiejski, Z życia wschodnich slawizmów leksykalnych w mowie miast i miasteczek Biało­stocczyzny, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 12, red. F. Czyżewski, M. Łesiów, Lublin 1997, s. 178–179.

Зверніть увагу: Якщо посилання здійснюється на періодичне (продовжуване) видання, тобто журнал, то назва журналу подається в лапках, далі йде кома, скорочення тому чи випуску, наприклад t. 12, або nr 3 ( далі red. ім’я, за першою літерою, і прізвище редактора), після коми - місце, рік видання та сторінки.

 

10. M. Kondratiuk, Wokalizm białorusko-ukraińskich gwar powiatu hajnowskiego, „Slavia Orientalis” 1990, nr 3–­4, s. 373–374.

Зверніть увагу: Назва журналу подається в лапках. Після цього подається рік видання, ставиться кома, подається скорочення nr та цифра, яка відповідає номерові журналу.

11. M. Edelman, Powszechna rzecz zabijanie, „Gazeta Wyborcza” 19–20 stycznia 2008.

Зверніть увагу: Назви газет подаються в лапках. Після заголовка цього вказується день, місяць (повністю) та рік видання газети, в якій опубліковано статтю.

 

 

Заявка

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»

18-20 травня 2016 р., м. Львів

Прізвище, ім’я та по батькові_____________________________________________

Установа:______________________________________________________________

Посада:________________________________________________________________

Вчене звання, ступінь:___________________________________________________

Поштова адреса:________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________

Очна участь у конференції (м.Львів) (так/ні)________________________________

Очна участь у конференції (м.Люблін) (так/ні)________________________________

Публікація у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»(так/ні) (назва статті)______________________________________

Публікація у збірнику наукових праць «Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa» (так/ні)_ (назва статті)____________________________________________________

Назва напряму:_________________________________________________________

Потреба у бронюванні готелю м. Львів (так/ ні)_______________________________

Потреба у бронюванні готелю м. Люблін (так/ ні)______________________________

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...