Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Вимоги до оформлювання документів

ДСТУ 4163-2003

Чинний від 01.09.2003

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі - документи) - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: - органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; - підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі - організацій).

1.2 Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

1.3 Вимоги цього стандарту щодо оформлювання реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації.

1.4 Цей стандарт не поширюється на процеси створювання та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використані такі стандарти та інші нормативні документи: ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано терміни та визначення, встановлені ДСТУ 2732.

СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

4.1 Готуючи та оформлюючи документи, використовують такі реквізити:

01 - зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим

02 - зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування)

03 - зображення нагород 04 - код організації

05 - код форми документа

06 - назва організації вищого рівня

07 - назва організації

08 - назва структурного підрозділу організації

09 - довідкові дані про організацію

10 - назва виду документа

11 - дата документа

12 - реєстраційний індекс документа

13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь

14 - місце складення або видання документа

15 - гриф обмеження доступу до документа

16 - адресат

17 - гриф затвердження документа

18 - резолюція

19 - заголовок до тексту документа

20 - відмітка про контроль

21 - текст документа

22 - відмітка про наявність додатків

23 - підпис

24 - гриф погодження документа

25 - візи документа

26 - відбиток печатки

27 - відмітка про засвідчення копії

28 - прізвище виконавця і номер його телефону

29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи

30 - відмітка про наявність документа в електронній формі

31 - відмітка про надійдення документа до організації

32 - запис про державну реєстрацію.

4.2 Схеми розташованості реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового і поздовжнього бланка подано в додатку А.

4.3 Виготовляючи бланки документів, використовують такі реквізити: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, а також можливі відмітки для розташування реквізитів: 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21. Приклади наведено в додатку Б. У разі застосування трафаретних текстів документів використовують реквізит 21.

4.4 Документи, що їх складають в організації, повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), дата (11), реєстраційний індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23). Оформлюючи різні види документів відповідно до нормативних документів, крім зазначених обов'язкових реквізитів, використовують такі: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Приклади наведено в додатку В.

4.5 У документах, що їх оформлюють на двох і більше сторінках, реквізити 22 - 28 проставляють після тексту (21), а 29-31 - на нижньому березі першої сторінки документа.

Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації роз’яснюють і конкретизують порядок застосування та впровадження ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” (далі – ДСТУ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 р. № 55 і чинного з 1 вересня 2003 р. (наказ від 5 липня 2003 р. № 118).

1.2. ДСТУ є нормативним документом, що встановлює вимоги до бланків і оформлювання реквізитів документів.

1.3. Положення ДСТУ встановлюють вимоги до оформлювання організаційно-озпорядчих документів (далі – документи): постанов, розпоряджень, наказів, рішень, протоколів, актів, листів тощо, що утворюються в результаті діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (далі – організації). Стандарт не поширюється на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.

1.4. Класифікацію уніфікованих форм документів та їх коди встановлено Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024.

1.5. У разі наявності в діловодстві організації специфіки оформлювання документів та/чи особливих технологій роботи з документами, на основі ДСТУ можуть бути розроблені галузеві стандарти чи стандарти організації. Положення цих стандартів не по­винні суперечити ДСТУ.

1.6. Методичні рекомендації конкретизують основні положення ДСТУ щодо:

? оформлювання реквізитів документів і варіантів їх розташування;

? застосування ділового стилю мовлення під час складання текстів документів, основних вимог до їх уніфікації;

? основних засад проектування бланків документів;

? створювання документів за допомогою друкувальних засобів;

? правил обліку, зберігання та використання бланків і печаток;

? оформлювання документів, що їх передають засобами електрозв’язку та електронною поштою.

1.7. Методичні рекомендації узгоджено з положеннями Державної системи стандартизації, державними стандартами на уніфіковані системи документації, правилами із стандартизації, нормативо-правовими актами і методичними документами з діловодства та архівної справи.

1.8. Прізвища, наведені у зразках і прикладах, не відповідають конкретним особам. Також не у всіх випадках використано достовірні назви організацій, їх адреси.3. Реквізити документів

Склад реквізитів організаційно-розпорядчої документації в Україні встановлено ДСТУ. Перелік реквізитів і схеми їх розташованості наведено у додатках 1, 2, 3 до Методичних рекомендацій.

3.1. Зображення Державного герба України (реквізит 01) відтворюють на бланках документів державних установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про Державний герб України” від 19 лютого 1992 р. № 2137-XІІ.

На бланках із кутовою розташованістю реквізитів (далі – кутовий бланк) зображення Державного герба України розміщують на верхньому березі над серединою рядків з наз­вою організації, а на бланках із поздовжньою розташованістю реквізитів (далі – поздовжній бланк) – у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота – 17 мм, ширина – 12 мм (див. додатки 5, 10).

Зображення герба Автономної Республіки Крим розміщують на бланках установ Автономної Республіки Крим лише разом із зображенням Державного герба України (Закон України “Про Автономну Республіку Крим” від 7 березня 199 р. № 95/95-ВР

ст. 7).

3.2. Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) (реквізит 02) розміщують на лівому березі бланка на рівні назви організації або частково чи повністю на площі, що відведена для розміщення реквізитів “Назва організації вищого рівня”, “Назва організації”, “Назва структурного підрозділу організації” (див. додатки 6, 7, 8).

Не можна на бланку замінювати назву організації зображенням емблеми. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного герба України.

На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емблеми на верхньому березі бланка, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного герба. Розміри зображення емблеми не обмежуються. Рекомендовано висоту зображення – не більше 17 мм.

3.3. Зображення нагород(реквізит 03) можна розміщувати на лівому березі бланка документа на рівні назви організації або частково чи повністю на площі, що відведена для розміщення реквізитів “Назва організації вищого рівня”, “Назва організації”, “Назва структурного підрозділу організації”. Якщо назву нагороди включено правовим актом до назви організації, надрукованої на бланку, то розміщувати на ньому зображення цієї нагороди не потрібно.


3.4. Код організації (реквізит 04) проставляють за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Код організації є однією з основних пошукових ознак інформації в автоматизованих системах діловодства. Його фіксування сприяє прискоренню передавання документованої інформації засобами електрозв’язку, зменшенню кількості помилок, можливих під час передавання довгих назв організацій. На бланках для листів цей код проставляють після реквізиту “Довідкові дані про організацію” (див. додатки 5, 6). На бланках уніфікованих форм документів код за ЄДРПОУ наносять у спеціально зазначених місцях.

3.5. Код форми документа (реквізит 05) проставляють згідно з ДК 010-98 – Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД), затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024.

ДКУД містить назви та кодові позначення уніфікованих форм документів, що входять до уніфікованих систем документації (УСД). Однією з УСД є уніфікована система організаційно-розпорядчої документації (див. додаток 11).

Код форми документа є цифровим позначенням уніфікованої форми документа, що визначає належність конкретного виду документа до певного класу та підкласу уніфікованої системи управлінської документації, а також однією з основних пошукових ознак в автоматизованих системах діловодства.

Необхідність фіксування коду форми документа вирішує організація окремо для кожного виду документа.

Цей реквізит друкують шрифтом розміром 8 друкарських пунктів вище реквізиту “Назва виду документа” (див. додаток 8).

3.6. Назву організації вищого рівня (реквізит 06) зазначають скорочено або повністю. Реквізит розміщують над назвою організації автора документа.

Приклад 1

НАК “Нафтогаз України”

Дочірня компанія

“Укргазвидобування”

Приклад 2

Міністерство освіти і науки України

Київський національний

економічний університет


На бланках організації, яка має подвійне або потрійне підпорядкування, вказують всі організації вищого рівня.

Приклад

Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного

транспорту України

Придніпровська залізниця

У бланку організації, яка водночас підпорядкована місцевій держадміністрації і міністерству (іншому центральному органу виконавчої влади), розміщують тільки назву держадміністрації.

Приклад

Київська міська державна адміністрація

Головне управління культури

3.7. Назва організації (реквізит 07) повинна відповідати назві, зазначеній в її установчих документах (статуті, положенні, установчому договорі).

Скорочену назву зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в установчому документі. Скорочену назву подають в дужках або без них окремим рядком нижче повної назви (див. додатки 5, 6).

Якщо в установчих документах поряд з назвою організації українською мовою подають назву іноземною мовою, то останню відтворюють на бланку під назвою організації, що зафіксована українською мовою.

Документи створені від імені кількох організацій, у тому числі органами державної влади і громадськими організаціями (спільні накази, постанови, листи тощо) оформлюють не на бланках.

Якщо документ підготовлений організаціями одного рангу, їхні назви розміщують на одному рівні.

Приклад

Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство економіки та європейської інтеграції України Державний комітет статистики України

НАКАЗ

17.05.2003 м. Київ № 109/95/157


3.8. Назву структурного підрозділу (реквізит 08) або територіального відділення, філії, посадової особи зазначають на бланку, якщо структурний підрозділ є автором документа, а його керівник (або посадова особа) має право підпису документа. Цей реквізит розміщують під назвою організації (див. додаток 7).

Назву структурного підрозділу переважно зазначають у внутрішніх документах (протоколах, доповідних і службових записках тощо).

3.9. Довідкові дані про організацію (реквізит 09) містять відомості, необхідні під час здійснення контактів з юридичними та фізичними особами. До складу цього реквізиту входять: поштова адреса; номер телефону та інші відомості; за необхідністю – номери факсів, телексів, рахунків у банку, адреса електронної пошти та веб – сайта, дані про ліцензії, патенти тощо (див. додатки 5, 6).

Поштову адресу вказують відповідно до п. 60 Правил надання послуг поштового зв’язку, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1515 (див. п. 3.16).

Якщо організація зареєстрована за однією адресою, а знаходиться за іншою, у бланку зазначають поштову адресу за місцем розташування організації.

3.10. Назва виду документа (реквізит 10) має відповідати переліку форм документів, що їх використовують в організації.

Назва виду документа може бути заздалегідь зафіксована на бланку (див. додаток8) або надрукована під час безпосереднього оформлювання документа.

На поздовжніх бланках назву виду документа фіксують посередині (див. додаток 8), а на кутовому – у лівому верхньому куті під назвою організації або структурного підрозділу.

3.11. Дата документа (реквізит 11) – обов’язковий реквізит кожного документа, що фіксує час його створення та/або підписання, затвердження, прийняття, погодження, реєстрації, видання.

Дату документа проставляють арабськими цифрами у послідовності: день місяця, місяць, рік. День місяця і місяць проставляють двома парами арабських цифр, рік – чотирма арабськими цифрами. Наприклад, дату 29 липня 2003 року треба оформлювати 29.07.2003.

ДСТУ встановлено, що спосіб написання дат залежить від характеру документа: у нормативно-правових документах, а також документах, що мають відомості фінансового характеру застосовують словесно-цифровий спосіб датування (29 липня 2003 року


або 29 липня 2003 р.). Це зумовлено усталеною практикою, а також прагненням перешкодити підробленню дати.

Міжнародними стандартами встановлено цифровий спосіб датування у такій послідовності: рік, місяць, день місяця (2003.07.29). ДСТУ таке датування допускає.

Для розпоряджень, наказів, інструкцій, положень, довідок тощо основною датою є дата підписання або затвердження. Її проставляє особа, яка підписує або затверджує документ. Документи, що видають дві або більше організації, повинні мати одну дату (див. п. 3.7.).

Для службових листів основною датою є дата реєстрації.

У документах (протоколах, актах), в яких зафіксовано рішення, прийняте колегіально на засіданні, нараді, під час проведення перевірки або будь-якого іншого заходу, основною датою є дата, коли цей захід відбувся.

3.12. Реєстраційний індекс документа (реквізит 12) – це умовне цифрове позначення, що надають документу під час реєстрації. Іноді застосовують літерно-цифрове позначення (наприклад, під час реєстрації звернень громадян; наказів з особового складу).

Реєстрації підлягають документи, створені організацією та ті, що надходять від інших організацій і фізичних осіб, крім документів, які не підлягають реєстрації (згідно з переліком таких документів, що має бути додатком до інструкції з діловодства організації).

Реєстраційний індекс вхідних і вихідних документів складається з порядкового номера (у межах груп документів), який може доповнюватись індексом справи за номенклатурою, індексом структурного підрозділу або виконавця, кореспондента,. Наприклад: 190/03-10, де 190 – порядковий реєстраційний номер документа, 03-10 – індекс справи за номенклатурою; 02-583, де 02 – група документів згідно з класифікатором виконавців,583 – порядковий номер.

Реєстраційним індексом постанов, наказів, розпоряджень, протоколів засідань різних рад, комісій, зборів тощо є порядковий номер документа у межах календарного року. У навчальних закладах реєстрація може вестись за навчальним роком.

У документі, авторами якого є декілька організацій, реєстраційні індекси авторів ставлять через похилу риску згідно з послідовністю зазначення авторів в документі (зліва направо) (див. п. 3.7).

3.13. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь(реквізит 13) фіксують тільки у документі, що є відповіддю на інший документ (лист, довідка, доповідна записка, акт, висновок тощо). Відомості у реквізит переносять з ініціативного документа, на який дають відповідь, і, як правило, вони включають його

Про затвердження цін на роботи (послуги), що їх виконують центральні державні архівні установи на договірних засадах ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України “19”червня 2002 р. за №515/6803 Керівник реєструвального органу _____________ підпис

Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворювання на роботи (послуги), що виконують державні архівні установи, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 179/5370, та у зв'язку з упорядкуванням оплати праці працівників архівних установ

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що їх виконують центральні державні
  архівні установи на договірних засадах (у додатку).
 2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву України.
 3. Відповідальність за додержання центральними державними архівними уста
  новами цін покласти на їх директорів.

Голова Підпис Ініціали(и), прізвище


Зворотній бік аркуша

ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Помічник Голови Державного

комітету архівів України

Цей документ підлягає державній реєстрації Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник відділу формування

Національного архівного фонду

та діловодства Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник відділу зберігання

та обліку Національного архівного фонду

Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник відділу інформації, використання

Національного архівного фонду і зовнішніх

зв'язків Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище

Директор Центрального державного

кінофотофоноархіву України

ім. Г. С. Пшеничного Підпис Ініціали(и), прізвище

Начальник фінансово-економічного відділу

Держкомархіву України Підпис Ініціали(и), прізвище


Додаток 11

Документів за ДКУД

Код Назва УФД Індекс
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Документація з організації систем управління  
Акт про створення міністерства АСМ
Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, компанії АСК
Наказ про створення промислового об’єднання НСПО
Наказ про створення виробничого об’єднання НСВ
Наказ про створення підприємства НСП
Наказ про реорганізацію міністерства НРМ
Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, асоціації, компанії НРК
Наказ про реорганізацію промислового об’єднання НРПО
Наказ про реорганізацію виробничого об’єднання НРВ
Наказ про реорганізацію підприємства НРП
Акт про ліквідацію міністерства АЛМ
Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії АЛК
Акт про ліквідацію промислового об’єднання АЛПО
Акт про ліквідацію виробничого об’єднання АЛВ
Акт про ліквідацію промислового підприємства АЛП
Акт про ліквідацію міністерства і створення ліквідаційної комісії АЛМСЛК
Документація з організації процесів управління  
Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії і створення ліквідаційної комісії АЛК
Наказ про ліквідацію об’єднання і створення ліквідаційної комісії НЛО
Наказ про ліквідацію виробничого об’єднання і створення ліквідаційної комісії НЛВО
Наказ про ліквідацію підприємства і створення ліквідаційної комісії НЛПСЛК
Посадова інструкція категорій службовців міністерства ПІКСМ
Посадова інструкція категорій службовців промислового об’єднання ПІКСПО
Посадова інструкція категорій службовців апарату управління підприємства ПІКСАУП
Положення про міністерство ПМ
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом міністерства НРОКМ
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії НРОК
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом промислового об’єднання НРОКПО
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом підпри­ємства НРОКП
Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії СККАК
Статут виробничого об’єднання СВО
Статут підприємства СП
Структура і штатна чисельність міністерства СШЧМ
Структура і штатна чисельність корпорації, концерну, асо­ціації, компанії СШЧК
Структура і штатна чисельність апарату управління промислового об’єднання СШЧАУПО
Структура і штатна чисельність апарату управління підприємства СШЧАУП
Штатний розклад міністерства ШРМ
Штатний розклад апарату управління промислового об’єднання ШРАУПО
Штатний розклад апарату управління підприємства ШРАУП
Наказ про затвердження акта ліквідаційної комісії НЗАЛК
Наказ про внесення змін у Положення про міністерство НВЗПМ
Наказ про перерозподіл обов’язків між керівництвом міні­стерства ЗПОКМ
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність міністерства НВЗСШМ
Наказ про внесення змін у штатний розклад міністерства НВЗШРМ
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців міністерства НВЗПІСМ
Наказ про внесення змін у Положення про промислове об’єднання НВЗППО
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом промислового об’єднання НВЗПКПО
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління промислового об’єднання НВЗСАУПО
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління промислового об’єднання НВЗРАУПО
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців промислового об’єднання НВЗПІСПО
Наказ про внесення змін у Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗСКАОК
Наказ про внесення змін у Статут виробничого об’єд­нання НВЗСВО
Наказ про внесення змін у Статут підприємства НВЗСП
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗПО-корпорація
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом підприємства НВЗПОКП
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗСАУК
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління підприємства НВЗСАУП
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗШАУК
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління підприємства НВЗШАУП
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців та апарату управління підприємства НВЗПСАУП
Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства ГПВТРМ
Правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства ПВТРМ
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії ПВТРАУК
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління промислового об’єднання ПВТРАУО
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління підприємства ПВТРАУП
Наказ про перехід на новий режим роботи міністерства НПНРРМ
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НПНРАУК
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління промислового об’єднання НПНРУПО
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління підприємства НПНРАУП
Реєстраційно-контрольна картка РКК
Реєстраційно-контрольна картка скарг громадян РККСГ
Документація з управління кадрами  
Анкета А
Доповнення до анкети ДА
Наказ про приймання на роботу НПР
Заява про переведення на іншу роботу ЗПІР
Подання про переведення на іншу роботу ППІР
Наказ про переведення на іншу роботу НПІР
Заява про звільнення ЗЗ
Наказ про звільнення НЗ
Графік відпусток ГВ
Заява про надання відпустки ЗНВ
Наказ про надання відпустки (зведений) ННВ(з)
Документація з оцінки трудової діяльності  
Подання про заохочення ППЗ
Подання про заохочення (зведене) НЗ(з)
Доповідна записка ДЗ
Пояснювальна записка ПЗ
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення ННДС
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення (зведений) ННДС(з)


Список джерел

 1. Конституція України. – К., 1997.
 2. Закон України “Про Автономну Республіку Крим” // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 11. – Ст. 69.
 3. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.
 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – Ст. 81.
 5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.
 6. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 7. Закон УРСР “Про мови в Українській РСР” // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.
 8. Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – Ст. 85.
 9. Закон України “Про обов’язковий примірник документів” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 776.
 10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 114.
 11. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади” // Збірник указів Президента України. – 1992. – Жовтень-грудень. – С. 5–6.
 12. Указ Президента України “Про геральдичні знаки – емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – Ст. 2113.
 13. Постанова Верховної Ради України “Про Державний герб України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про правила користування послугами поштового зв’язку” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52. – Ст. 57.

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил користування послугами поштового зв’язку” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 41. – Ст. 1748.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1764.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 43 – Ст. 50.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 4. – Ст. 202.
 5. ДК 010–98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).
 6. ДСТУ 1.5–2003 Національна система стандартизації. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту стандартів.
 7. ДСТУ 2732–94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.
 8. ДСТУ 3582–97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.
 9. ДСТУ 4163–2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

1.2.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 30 листопада 2011 р. N 1242 Київ

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типову інструкцію з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Інструкція), що
додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади
розробити відповідно до Інструкції і затвердити у тримісячний
строк за погодженням із державними архівними установами власні
інструкції з діловодства та типові інструкції з діловодства для
однорідних за характером діяльності підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери їх управління.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і
затвердити власні інструкції з діловодства відповідно до
Інструкції.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1242

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства у центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює загальні положення щодо
функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги
до документування управлінської інформації та організації роботи з
документами в установах незалежно від способу фіксації та
відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх
підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

2. Порядок організації електронного документообігу із
застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з
електронними документами в діловодстві установи, здійснення
діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим
доступом, здійснення діловодства за зверненнями громадян, запитами
на інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

3. Установи організовують діловодство на підставі власних
інструкцій з діловодства (далі - інструкції установ), що
розробляються на підставі цієї Інструкції, а також регламентів та
національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію
(далі - регламенти та національні стандарти).

Технології автоматизованого опрацювання задокументованої
інформації в установі повинні відповідати вимогам інструкції
установи.

4. Відповідальність за організацію діловодства в установах
несуть їх керівники.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні
документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у
законах України, постановах Верховної Ради України, актах та
дорученнях Президента України, актах Кабінету Міністрів України,
дорученнях Прем'єр-міністра України, актах Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі - акти
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад,
кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України (далі - запити, звернення, а
також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України), погодження
проектів нормативно-правових актів відповідають заступники
керівника установи згідно з розподілом функціональних обов'язків.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні
інших документів, а також орга

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...