Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні закономірності розвитку земної кори

 

Остання тема присвячена еволюції земної кори. Вивчаючи цю тему необхідно зрозуміти що на ранніх етапах геологічної історії переважав геосинклінальний тип розвитку земної кори. З часом все більші і більші території геосинкліналей втрачали тектонічну активність і перетворювались у області, що розвивались за платформовим типом. Розміри геосинкліналей скорочувались, платформи збільшувались.

Необхідно звернути увагу на те, що тектонічні етапи розвитку були неоднакові як за їхніми проявами, так і за довготривалістю. У них були і відмінності. Так, байкальський етап закінчився створенням структур, але без краєвих прогинів, каледонський – характеризується закінченістю, але на каледонідах виникли спадкові прогини та западини; герцинський – перший етап широкого розвитку передових та міжгірських прогинів, киммерійський характеризується створенням Тихоокеанського вулканічного поясу; альпійський проявом епіплатформового орогенезу.

Відмінності основних структур земної кори. Платформи характеризуються більш слабким проявом тектонічних процесів і магматизму, але й на них утворюються лінійно-витягнені зони занурення, авлакогени та зони піднять – дрилові споруди. Геосинкліналі – рухомі /мобільні/ області з проявом інтенсивного магматизму, але й вони мають ділянки з незначною інтенсивністю тектонічних процесів – серединні масиви.

У структурі земної кори відбувались зміни від одного тектонічного етапу до другого, змінювалась палеогеографія. Відговідно змінювались й умови осадконакопичення, тобто на різних етапах розвитку утворювались різноманітні фації. Все свідчить про незворотність розвитку земної кори. Тільки у докембрії зустрічаються джеспіліти, з герцинського етапу з'являються моласи, з нижнього палеозою – солі, з кінця девону – вугілля. Кожна епоха характеризується певними формаціями у межах платформ, геосинкліналей, передових прогинів. Зміни в органічному світі теж пов’язані із перебудовою структури земної кори.

Контрольні запитання

 

1 Коли переважав геосинклінальний тип розвитку земної кори?

2 Чим закінчився байкальський етап складчатості?

3 Чим закінчився каледонський етап складчатості?

4. Чим закінчився герцинський етап складчатості?

5 Чим закінчився киммерійський етап складчатості?

6 Чим закінчився альпійський етап складчатості?

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1 Историческая геология /[ Немков Г.Н., Левицкий Е.С., Гречишникова Н.А. и др.].- М.: Недра, 1986.- 352с.

2 Леонов Г.П. Историческая геология / Леонов Г.П. – Изд-во МГУ, 1980, -344с.

3 Клюшников М.М. Історична геологія / Клюшников М.М., Онищенко О.М. –К.:Вища школа, 1975 –296с.

4 Гречишникова Н.А. Практические занятия по исторической геологии / Н.Гречишникова, Е.Левицкий.- М.: Недра, 1979. -168с.

5 Гаврилов В.П. Общая историческая геология и геология СССР / Гаврилов В.П. – М.: Недра, 1989.-495с.

6 Гаврилов В.П. Историческая геология и региональная геология СССР / Гаврилов В.П. – М.: Недра, 1979.- 301с.

7 Кузьменко Е.Е. Историческая геология с палеонтологией и геологией СССР/Кузьменко Е.Е. – М.:Недра, 1973. –280с.

8 Жученко Г.О. Історична геологія та палеонтологія / Галина Олексіївна Жученко - Івано-Франківськ.: нац.техн.ун-т нафти і газу, 2009. –74с. ( Методичні вказівки для вивчення дисципліни).

9 Жученко Г.О. Історична геологія та палеонтологія / Галина Олексіївна Жученко – Івано-Франківськ.: нац.техн.ун-т нафти і газу, 2010.- 49 с.- ( Лабораторний практикум для студентів за напрямком підготовки 0707 – геологія).

10 Ходалевич А.Н. Палеонтология / А.Ходалевич, А.Торбакова- М.:Высшая Школа, 1965. – 411с.

11 Историческая геология с основами палеонтологии /[ Владимирская Е.В., Кагарманов А.Х., Спасский Н.Я., и др.].- Л.: Недра, 1985.- 423с.

12 Краткий курс палеонтологии / [ Немков Г.Н., Левицкий Е.С., Варамеев В.А., и др.].- М.: Недра, 1978.- 247с.

13 Краткий определитель ископаемых безпозвоночных / [ Бондаренко О.Б., Михайлова Н.А. и др.].- М.: Недра, 1984. – 536с.

14 Давиташвили Л.Ш. Краткий курс палеонтологии / Давиташвили Л.Ш. – М.: Госгеолтехиздат, 1958.

15 Коробков И.А. Палеонтологические описания / Коробков И.А. Л.: Недра, 1971.-200с. (методическое пособие).

16 Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / Бодылевский В.И.-М.: Недра,1990. –263с.

17 Богоявленская О.В. Основы палеонтологии: учебник [для студ. высш.уч.зав.] /О.В.Богоявленская, М.В.Федоров.- М.: Недра, 1990.- 208с.

18 Верзилин Н.Н. Методы палеогеографических исследований / Верзилин Н.Н.-Л.: Недра, 1979. –247с.

19 Михайлова И.А. Общая палеонтология / Михайлова И.А., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. – М.: Изд-во МГУ, 1989. –384с.


МВ 02070855-2367-2010

 

Жученко Г.О. Історична геологія та палеонтологія: Конспект лекцій. 2-ге видання зі змінами і доповненнями.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010,- 136с.

 

Конспект лекцій складений для студентів вузів геологічних та геофізичних спеціальностей.

 

У конспекті висвітлені основні поняття і методи палеонтології; даються: класифікація, номенклатура і систематика органічного світу; основи палеозоології і палеоботаніки. Висвітлюються питання, пов’язані з основними поняттями історичної геології, методами відновлення палеогеографічної обстановки і визначення віку гірських порід та вивчення рухів земної кори. Згідно геологічних періодів описана історія розвитку Землі.

Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

 

 

Голова навчально-методичного

об’єднання спеціальності “Геологія

нафти і газу” Б. Й. Маєвський

 

Завідувач кафедри теоретичних

основ геології О. Р. Стельмах

 

Член експертно-рецензійної

комісії університету В. А. Старостин

 

Нормоконтролер Г. Я. Онуфрик

 

Коректор Н. Ф. Будуйкевич

 

Інженер I категорії Н. В. Мирка

 

 

Ó Жученко Г.О., 2010

Ó ІФНТУНГ, 2010

 

Івано-Франківський націонаціольний технічний

університет нафти і газу

 

Г.О. Жученко

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-26

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...