Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка стану і результативності використання основних засобів підприємства
 

Для забезпечення результативності підприємства та отримання прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які впливають на цю зміну. Під час аналізу результативності використання основних засобів необхідно вивчити обсяг основних засобів, темпи їх зростання за відповідні періоди, співвідношення окремих груп у загальній вартості фондів (їх структуру), визначити активну частину фондів, причини зміни їх обсягів та структури, шляхи покращення структури. При аналізу обсягу, структури та динаміки основних засобів необхідно враховувати, що різні види основних засобів беруть різну участь у процесі господарської діяльності підприємства. Обсяг, структуру та динаміку основних засобів за початковою вартістю представлено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Аналіз обсягу та динаміки основних засобів ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р. (умовний приклад)

Показник 2014р. 2015 р. 2016 р. Абсолютне відхилення (+,-) 2016р. до 2014р.
% % % %
Загальна сума основних засобів в т.ч. 100,00 100,00 100,00 0,00
1) будівлі, споруди, передавальні споруди 46,07 42,37 41,43 -4,64
2) машини та обладнання 37,56 39,43 38,16 0,60
3) транспортні засоби 12,24 14,96 17,60 5,36
4) інструменти, прилади, інвентар (меблі) 2,34 1,93 1,77 -0,57
5) тварини 0,24 0,19 0,16 -3 -0,08
6) інші основні засоби 0,07 0,06 0,05 -0,02
7) малоцінні необоротні матеріальні активи 1,48 1,06 0,82 -54 -0,66

 

Аналіз розрахунків наведених в таблиці 2.4 показує, що загальний обсяг основних засобів на ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р. зріс на 4615 тис. грн., що відбулося переважно за рахунок збільшення таких складових, як: будівлі, споруди, передавальні споруди на 1265 тис. грн., машини та обладнання на 1845 тис. грн., транспортні засоби на 1560 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 20 тис. грн. Проте, поряд із збільшенням цих складових відбулося зменшення таких як тварини на 3 тис. грн. та малоцінні необоротні матеріальні активи на 54 тис. грн.

Основну частку основних засобів на ДП «Овруцьке лісове господарство» в 2008-2010 р.р. займають будівлі та споруди, які становлять 41,43-46,47% загальної величини основних засобів, машини та обладнання 37,56-38,16% та транспортні засоби 12,24-17,6%. Всі інші складові є незначними в загальній величині основних засобів на підприємстві.Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання, що є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства.

Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об'єднати в три групи, які характеризують :

1) забезпечення підприємства основними засобами;

2) стан основних засобів;

3) ефективність використання основних засобів.

До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства.

Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними засобами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення.

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних виробничих засобів до чисельності працівників підприємства. Збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних виробничих засобів (за вирахуванням суми їхнього зносу) до вартості майна підприємства.

Якщо коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства сягає критичної позначки (0,2 - 0,3), то реальний виробничий потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для виправлення становища. Стан основних виробничих засобів характеризують через такі коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів. До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів. Найбільш загальним показником, який характеризує ефективність використання основних засобів, є фондовіддача. Абсолютним показником ефективності використання основних засобів є сума прибутку на одну гривню основних засобів. До показників ефективності використання основних засобів можна також віднести показник питомої ваги активної частини основних засобів у їх загальній сумі. Формули розрахунку показників забезпечення стану й ефективності використання основних засобів та їхню характеристику наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Показники стану та ефективності використання основних засобів

Показник Формула розрахунку Характеристика
1. Фондомісткість Фкп Характеризує забезпеченість підприємства ОЗ
2. Фондоозброєність Фк Показує величину основних засобів на працівника
3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства Фз Відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства
4. Коефіцієнт зносу ОЗ Зок Показує ступінь зносу ОЗ
5. Коефіцієнт придатності основних засобів 1-Кз Відображає частину основних засобів придатну до експлуатації
6. Коефіцієнт оновлення ОЗ Фвк Показує частку введених ОЗ у загальній їх вартості
7. Коефіцієнт вибуття ОЗ Фук Характеризує інтенсивність вибуття ОЗ
8. Коефіцієнт приросту основних засобів ву)/Фк Показує ступінь збільшення ОЗ у звітному періоді проти минулого періоду
9. Фондовіддача Впк Характеризує ефективність використання ОЗ. Відображає суму виробленої продукції на одну гривню ОЗ
10. Рентабельність ОЗв Пбк*100% Визначає ступінь використання ОЗ

Фк - балансова вартість основних виробничих засобів;

Вп - вартість виробленої продукції;

Фз - залишкова вартість основних виробничих засобів;

М - вартість майна підприємства;

Зо - сума зносу основних виробничих засобів;

Ч - середньооблікова чисельність працівників;

Фу - вартість уведених основних виробничих засобів;

Фв - вартість виведених основних виробничих засобів;

Кз - коефіцієнт зносу основних виробничих засобів;

Пз - загальний прибуток підприємства.

 

Розрахуємо дані показники для досліджуваного підприємства ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р. (табл. 3).

Таблиця 5.3

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів ДП «Овруцьке лісове господарство»

Показник 2014 р. 2015р. 2016р. Абсолютне відхилення (+, -)
2016р. від 2015р. 2016р. від 2014р.
1. Наявність ОЗ на початок року, тис. грн.
2. Надійшло за рік, тис. грн.
3. Вибуло за рік, тис. грн.
4. Наявність ОЗ на кінець року
5. Фондомісткість 0,40 0,47 0,47 0,00 0,07
6. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства 1,01 0,94 1,02 0,09 0,01
7. Коефіцієнт зносу ОЗ 0,48 0,48 0,53 0,04 0,05
8. Коефіцієнт придатності ОЗ 0,52 0,52 0,47 -0,04 -0,05
6. Коефіцієнт оновлення ОЗ 0,08 0,15 0,16 0,02 0,08
7. Коефіцієнт вибуття ОЗ 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02
8. Коефіцієнт приросту ОЗ 0,08 0,13 0,13 0,00 0,06
9. Фондовіддача 2,51 2,12 2,14 0,02 -0,37
10. Рентабельність ОЗ 0,73 0,79 0,73 -0,06 0,00

 

 

На ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р. спостерігається зростання основних засобів на 4615 тис. грн., такою ж є тенденція щодо їх надходження. Тобто за досліджуваний період надходження зросли більше ніж в два рази з 1145 до 2986 тис. грн. Реальна вартість основних фондів залишається практично незмінною і коливається в межах 0,94-1,02. Негативним явищем в діяльності підприємства є те, що лише основні засоби зношені на 48-53%, тому є застарілими і потребують оновлення, модернізації. В результаті цього придатними до використання є на кінець 2016 р. 47% вартості всіх основних засобів ДП «Овруцьке лісове господарство».

Коефіцієнт оновлення за досліджений період є дуже низьким, проте позитивним явищем є його тенденція до зростання, а саме з 0,08 до 0,16, а це майже в два рази. Рентабельність основних виробничих засобів ДП «Овруцьке лісове господарство» за валовим прибутком є досить великою і коливається в межах 73-79%. Аналіз фондовіддачі проводиться в 2 напрямках: вивчення і вимірювання впливу окремих факторів на фондовіддачу; виявлення впливу фондовіддачі на об’єм виробництва.

На рівень фондовіддачі впливають різні фактори, пов’язані як з зміною об’єму продукції, так і з ефективністю використання ОВФ, особливо активної її частини. Рівень фондовіддачі залежить перш за все від зміни структури фондів (питомої ваги), від об’єму продукції з гривні, вартості активної частини (рис.5.1).

 

Рис. 5.1. Схема факторної системи фондовіддачі

 

Підвищення долі активної частини фондів у загальній її вартості є стимулюючим фактором росту фондовіддачі. Головна причина зниження фондовіддачі – неефективне використання ОФ (простої обладнання, недовикористання виробничих потужностей, низький коефіцієнт змінності, наявність невстановленого обладнання і тощо). Для аналізу впливу факторів використовуємо табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Аналіз фондовіддачі ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р.

Показники 2014р. 2015р. 2016р. Абсолютне відхилення (+,-)
2015р. від 2014р. 2016р. від 2015р.
1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. -906
2. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.
3. Фондовіддача (1:2), грн. 2,61 2,27 2,29 -0,34 0,02
4. Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис. грн. 5791,5 922,5
5. Фондовіддача активної частини основних засобів(1:4), грн. 6,05 5,08 5,91 -0,97 0,83
6. Питома вага активної частини основних засобів у загальній їх вартості (4:2*100%), 43,17 44,71 38,75 1,54 -5,95

 

З таблиці 5.4 видно, що рівень фондовіддачі відносно 2014 р. в наступні періоди зменшився, хоча і не суттєво. Чітка тенденція до зниження спостерігається у фондовіддачі активної частини основних засобів.

Розрахунок впливу факторів можна виконати за допомогою способу ланцюгових підстановок (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Розрахунок впливу факторів на фондовіддачу ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р.

Роки Питома вага активної частини основних засобів Зміна питомої вага активної частини основних засобів Фондо-віддача активної частини ОЗ Зміна фондовіддачі активної частини ОЗ Фондо-віддача Причини відхилення Розрахунок
43,14 - 6,05 - 2,61 -  
44,71 1,57 5,08 -0,97 2,27 Зміна питомої ваги активної частини ОЗ 2,27-2,61= -0,34
38,75 -5,96 5,91 0,83 2,29 2,29-2,27=0,02

 

Зниження фондовіддачі ДП «Овруцьке лісове господарство» в 2015 р. на 0,34 грн. відбулося в наслідок збільшення питомої ваги активної частини на 1,57% і зниження фондовіддачі активної частини на 0,97 грн. В 2016 р. відбулося зростання фондовіддачі на 0,02 грн. за рахунок зниження питомої ваги активної частини на 5,96% і збільшення фондовіддачі активної частини на 0,83 грн. На приріст продукції впливає як збільшення обладнання та основних фондів у цілому, так і ефективність використання ОЗ (фондовіддача). Важливо окремо визначити вплив кожного з цих факторів. Для цього використовуємо метод абсолютних різниць (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Розрахунок впливу змін на обсяг продукції ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р.

Роки Абсолютне відхилення по середньорічній вартості ОЗ Фондовіддача базисного періоду Зміна середньої вартості ОЗ (2*3) Абсолютне відхилення фондовіддачі Середньорічна вартість ОЗ Зміна фондовіддачі (5*6)
- -   -  
2,61 4178,61 -0,34 -5106,12
2,27 5239,16 0,02 346,52

 

З таблиці 6 видно, що обсяг реалізації продукції в 2015 р. зменшився на 906 тис. грн., Це відбувається за рахунок збільшення середньорічної вартості основних фондів на 4178,61 тис. грн. і зменшення фондовіддачі на 5106,12 тис. грн. В 2016 році відбулося зростання обсягу реалізації продукції на 5543 тис. грн. за рахунок збільшення середньорічної вартості основних фондів на 5239,16 тис. грн. і збільшення фондовіддачі на 346,52 тис. грн.

Одним із якісних показників використання основних фондів є коефіцієнт амортизаційної віддачі, який розраховується за формулою 1:

 

(1)

 

Даний показник необхідно аналізувати в динаміці (табл. 5.7).

 

 

Таблиця 5.7

Розрахунок амортизаційної віддачі ДП «Овруцьке лісове господарство»

за 2014-2016 р.р.

Показники 2 014р. 2 015р. 2 016р. Абсолютне відхилення (+,-)
2015р. від 2014р. 2016р. від 2015р.
1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. -906
2. Амортизація, тис. грн.
3. Коефіцієнт амортизаційної віддачі (1:2) 36,08 27,00 16,85 -9,0813 -10,156

 

В результаті проведених розрахунків ми бачимо, що коефіцієнт амортизаційної віддачі має тенденцію до зниження з 36,08 до 16,85, тобто більше ніж в два рази. Це свідчить про зниження рівня використання основних засобів, що є негативним явищем в діяльності ДП «Овруцьке лісове господарство». Показники оцінки результативності використання основних засобів поділяють на три групи:

- узагальнюючі;

- часткові;

- техніко-експлуатаційні

До узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів відносять фондовіддачу і рентабельності основних засобів, які дозволяють оцінити дві сторони економічної ефективності їх використання — кількісну і якісну. Однак кожен з них може підвищуватися або знижуватися на підприємстві за один і той же проміжок часу. Тому в процесі порівняльної оцінки ефективності використання основних засобів двох і більше підприємств або періодів виникають труднощі, адже окремі підприємства при достатньо високих показниках фондовіддачі мають низькі показники рентабельності і навпаки. Усунути цей недолік дає можливість розрахунок інтегральних показників. Перший комплексний (інтегральний) показник ефективності використання основних засобів (ФЕ׳) відображає умовний середній економічний ефект у вигляді виручки від реалізації та прибутку, який припадає на кожну гривню витрат, які вкладені в основні засоби. Його визначають шляхом витягнення кореня квадратного з добутку показників фондовіддачі (ФВ) і рентабельності (ФР) за формулою:

 

(2)

 

Для розрахунку другого інтегрального показника ефективності використання основних засобів (ФЕ׳׳) використовують формулу 3:

 

(3)

 

де ФЕ – інтегральний показник ефективності використання основних засобів;

ФТ – рівень ефективності використання основних засобів для здійснення трудової діяльності, який розраховується як відношення продуктивності праці до середньорічної вартості основних засобів.

Дані для аналізу ефективності використання основних засобів наведені в табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Розрахунок узагальнюючих показників результативності використання основних засобів ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р.

Показник Алгоритм розрахунку 2014 р. 2015р. 2016р. Абсол. відхил. (+, -) Відносне відхилення, %  
2015р. від 2014р. 2016р. від 2015р. 2015р. від 2014р. 2016р. від 2015р.  
 
 
1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. Ф.2, р.035 -906 97,41 116,24  
2. Прибуток (збиток), тис. грн. Ф.2, р.170 -149 12,35 100,00  
3. Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. (Ф.1, р.031 гр.3+гр.4)/2 111,93 115,37  
4. Середньооблікова чисельність робітників, чол. ф. 1-ПВ -5 99,33 100,0  
5. Фондовіддача, грн. (1:3) 2,61 2,27 2,29 -0,34 0,02 87,03 100,76  
6. Рентабельність (збитковість) ОЗ, % (2:3)*100 1,27 0,14 0,12 -1,13 -0,02 11,04 86,68  
7. Продуктивність праці, грн. (1:4)*100/1000 4,67 4,58 5,33 -0,09 0,74 98,07 116,24  
8. Рівень ефективності використання ОЗ, % (7:3)*100/1000 0,00006 0,00003 0,00003 -0,00003 0,00 52,57 100,76  
9. Перший інтегральний показник ефективності використання основних засобів, грн. 0,182 0,018 0,052 -0,164 0,035 9,79 28,79  
10. Другий інтегральний показник ефективності використання основних засобів, грн. 0,0139 0,0031 0,0029 -0,0107 -0,0002 93,61 21,04  

 

За аналізований період фондовіддача основних засобів знизилася на 0,32 грн. або 12,21 %. Рентабельність основних засобів є досить низькою та в кожному наступному періоді знижується, а саме з 2014 по 2016 рік вона зменшилась з 1,27 до 0,12%, тобто на 97,72%.

Значення інтегрального показника дозволяє зробити оцінку економічної ефективності використання основних засобів. З трьох періодів відносно кращі показники використання основних засобів були у 2014 році, де перший інтегральний показник вищий і складає 0,182 грн.

Зазначимо, що загалом підприємство має вкрай низькі показники віддачі основних засобів та їх використання за аналізований період погіршились. Про це свідчить зниження другого інтегрального показника величина якого зменшилась з 0,0139 до 0,0029 грн.

Часткові показники характеризують економічну ефективність використання окремих груп і елементів основних засобів. До них належать:

- виручка від реалізації продукції на 1 грн. активної частини основних засобів;

- рентабельність на 1 грн. активної частини основних засобів;

- інтегральний показник ефективності використання активної частини основних засобів.

Індекс інтегрального показника характеризує збільшення або зменшення інтегральної ефективності використання активної частини основних засобів за звітний рік у порівнянні з попереднім (базовим) періодом. Зіставлення індексів фондовіддачі, рентабельності і інтегральної ефективності використання основних засобів, розрахованих до вартості активної частини основних засобів, з індексом узагальнюючих показників дозволить виявити резерви росту фондовіддачі і рентабельності за рахунок кращого використання їх активної частини (табл. 5.9).

Таблиця 5.9

Розрахунок інтегрального показника оцінки використання активної частини основних засобів ДП «Овруцьке лісгосп» за 2014-2016 р.р.

Показник Алгоритм розраху-нку 2014 р. 2015р. 2016р. Абсолютне відхилення (+, -) Відносне відхилення, %  
2016р. від 2015р. 2016р. від 2014р 2016р. від 2015р. 2016р. від 2014р  
 
 
1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. Ф.2, р.035 116,24 113,23  
2. Прибуток (збиток), тис. грн. Ф.2, р.170 -149 100,00 12,35  
3. Середньорічна вартість активної частини ОЗ, тис. грн. (р.130 гр.3+гр.14 ф.5)/2 5791,5 922,5 100,00 115,93  
4. Частка активної частини основних засобів у загальній їх вартості, % пок.3: пок.3 43,17 44,71 38,75 -5,96 -4,41 86,68 89,77  
5. Фондовіддача активної частини ОЗ, грн. 1:3 6,05 5,08 5,91 0,83 -0,14 116,24 97,68  
6. Рентабельність активної частини ОЗ, % (2:3)*100 2,94 0,31 0,31 0,00 -2,62 100,00 10,66  
7. Перший інтегральний показник ефективності використання активної частини ОЗ, грн.. √5*6/100 0,42 0,13 0,14 0,01 -0,29 107,81 32,26  

 

Розрахунки свідчать, що використання активної частини основних засобів на ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р. погіршилися. На це вказує зниження інтегрального показника на 0,29 грн, або 67,74%. Слід відзначити, що інтегральний показник ефективності використання основних засобів за цей же період також знизився на 71,21%. Тенденція зміни цих показників пояснюється зменшенням розміру фондовіддачі основних засобів і активної їх частини відповідно на 25,8 % і 24,7 %. Показники ефективності використання основних засобів досить суттєво впливають на показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, виручку від реалізації продукції, робіт, послуг та фінансовий результат діяльності (табл. 5.10).

Таблиця 5.10

Вплив факторів, пов’язаних з ефективністю використання основних засобів на показники фінансового-господарської діяльності ДП «Овруцьке лісове господарство» за 2014-2016 р.р.

Показники 2014р. 2015р. 2016р. Скориго-ваний показник Відхилення (+,-)
Усього у т.ч. за рахунок зміни
вартості ОЗ ефективності використання
1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 41904,3 2407,7 -2229,3
2. Прибуток (збиток), тис. грн. 175,3 -149 11,7 -154,3
3. Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 922,5 × ×
4. Фондовіддача, грн. 2,61 2,27 2,29 2,61 -0,32 × ×
5. Рентабельність (збитковість) ОЗ, % 1,27 0,14 0,12 1,27 -1,15 × ×

 

Зазначимо, що у 2016 році порівняно з 2014 роком виручка від реалізації продукції на підприємстві скоротилася на 4637 тис. грн. Це зменшення пояснюється, у першу чергу, різким погіршенням ефективності використання основних засобів. За рахунок зниження фондовіддачі основних засобів на 0,32 грн. підприємство втратило можливість отримати 2229,3 тис. грн. виручки. В розрахунках є певні відхилення, що пов’язано із заокругленням під час розрахунків. З метою проведення більш детального аналізу ефективності використання основних засобів та її впливу на показники фінансово-господарської діяльності підприємства розрахуємо вплив окремих факторів на зміну фондовіддачі.

На зниження фондовіддачі у 2016 році на 0,32 грн. вплинули:

- збільшення виручки від реалізації на 4637 тис. грн. збільшило фондовіддачу на 0,34 грн. [4637 : 13417];

- збільшення середньорічної вартості основних засобів на 922,5 тис. грн. зумовило зниження фондовіддачі на 0,67 грн. [2,29-(39675: 13417)].

Серед причин зниження фондовіддачі основних засобів слід назвати також випередження темпів зміни вартості основних засобів над темпами зміни виручки від реалізації. По аналізованому підприємству ступінь використання основних засобів становить 1,008 (1,1627:1,1537).

Показники, які одержані при розрахунку впливу факторів на зміну показників ефективності використання основних засобів є умовні. Адже будь-яке зростання основних засобів розглядається як фактор, який знижує фондовіддачу, проте в умовах технічного прогресу ріст основних засобів, особливо їх активної частини є закономірним явищем, тому керівництво повинно прагнути до ефективного його використання. При оцінці ефективності використання основних засобів необхідно враховувати особливості господарської діяльності, форму власності та стратегічну мету підприємства.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 1931

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...