Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


SWOT-аналіз – як інструмент оцінювання результативної стратегії.
Стратегічний баланс – це поєднання факторів, які позитивно та негативно впливають на діяльність підприємства (можливості та загрози), що об’єктивно існують у зовнішньому середовищі підприємства та суб’єктивно оцінені керівниками та фахівцями (зовнішніми експертами), з порівняно сильними та слабими сторонами у функціонуванні підприємства.

Найбільші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства; можливості – це ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний процес чи явище, за яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони. Потрібно своєчасно виявляти загрози з метою запобігання кризи на підприємстві, а знання про потенційні можливості надають змогу заздалегідь підготуватися до найбільш ефективного їх використання.

Складання стратегічного балансу – поширений вид діяльності на прогресивних підприємствах. Практика застосування виокремлює такі головні особливості стратегічного балансу:

1. Суб’єктивний характер добору факторів, що складають сильні/слабі сторони підприємства, за ступенем їх важливості, а також специфіку сприймання менеджерами (експертами) впливу факторів зовнішнього середовища.

2. Імовірність та ризик віднесення факторів до тієї чи іншої групи (минулі переваги можуть у майбутньому стати недоліками і навпаки);

3. Необхідність постійного складання та перегляду стратегічного балансу, оскільки середовище, швидко змінюючись, потребує постійної уваги до себе.

Прогресивні фірми, що застосовують стратегічне управління, складають стратегічний баланс у вигляді PEST, SPASE, SWOT-аналізу за обраним переліком і оцінками факторів.

В умовах невизначеності зовнішнього оточення, нестійкості та ризику виникає проблема своєчасної адаптації підприємства до зовнішніх змін і необхідність передбачення його розвитку в довгостроковій перспективі. Прогнозування розвитку підприємства буде сприяти підтримці балансу по відношенню до зовнішнього оточення.

Для вивчення зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства в системі стратегічного управління використовується SWOT-аналіз (перші літери англійських слів: сильні сторони – strength; слабі сторони – weaknesses; можливості – opportunities; загрози – threats).

Сильні сторониstrength – внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурси, що можуть зумовити формування конкурентних переваг.

Слабі сторониweaknesses – види діяльності, які фірма здійснює не дуже добре, або ресурси, підсистеми потенціалу, що неефективно використовуються.

Можливостіopportunities – сукупність факторів, що переважно позитивно впливають на діяльність організації, альтернативи, що може використовувати підприємство для досягнення стратегічних результатів.Загрози threats – сукупність факторів, що переважно негативно впливають на діяльність організації, будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства в напрямку досягнення своїх цілей.

SWOT-аналіз передбачає сумісне вивчення зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства. Аналіз факторів зовнішнього середовища здійснюється з метою виявлення та передбачення потенційних можливостей та загроз для підприємства. Метою аналізу внутрішнього середовища підприємства є виявлення його внутрішніх сил для максимального використання можливостей оточення та виявлення слабких сторін підприємства, які можуть ускладнити зовнішні проблеми. Діагностика внутрішнього середовища називається правлінським обстеженням. SWOT-аналіз як управлінський інструмент має наступні особливості (рис. 7.1.):

Аналіз макросередовища Аналіз мікросередовища Аналіз внутрішнього середовища

Складання матриці - SWOT

Виявлення стратегічних проблем Формулювання стратегічних альтернатив

Уточнення місії, розробка (коригування) цілей Аналіз стратегічних альтернатив

Вибір стратегії

1. Є початковим етапом стратегічного планування для більшості функціонуючих підприємств.

2. Передбачає сумісне вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища шляхом парних комбінацій між загрозами та можливостями у зовнішньому оточенні – з одного боку, сильними та слабими сторонами внутрішнього середовища – з іншого.

3. Є інформаційною підставою для формування стратегічних проблем та альтернативних стратегічних рішень.

4. У центрі уваги аналізу знаходяться фактори, що найсильніше впливають на конкурентну позицію і конкурентні переваги підприємства (споживачі, постачальники, конкуренти).

5. Передбачає таку послідовність вивчення факторів зовнішнього оточення: відстеження змін фактора – аналіз стану фактора – вивчення характеру впливу на підприємство – оцінка впливу на підприємство – прогнозування можливих наслідків впливу фактору у перспективі.

6. Припускає широке використання методу експертної оцінки (бальна оцінка факторів).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 633

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...