Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика проведення SWOT-аналізу.
Враховуючі міжнародний досвід для вибору стратегії розвитку підприємства необхідно визначити її привабливість та оцінити конкурентні переваги (силу бізнесу галузі). Таку оцінку можливо зробити методами формалізованого якісного аналізу за допомогою експертних оцінок “Привабливість галузі” та “конкурентні переваги” можна назвати комплексними експертними показниками, розраховувати які необхідно за допомогою коефіцієнтів вагомості (Д), які будуть присвоєні експертами кожному окремому показнику оцінки привабливості (І) підприємства та оцінки конкурентних переваг (j) бізнесу. Привабливість підприємства можна оцінити, якщо виконати послідовно два аналізи:

- аналіз сильних та слабких сторін підприємства (таблиця 7.1),

- аналіз можливостей та загроз підприємства (таблиця 7.2).

Перший аналіз буде охоплювати внутрішнє середовище галузі, а другий - зовнішнє середовище галузі. Далі складається матриця привабливості підприємства (таблиця 7.3). Сукупна оцінка привабливості підприємства (ПП) у балах буде використовуватись при побудові матриці вибору стратегії розвитку галузі (рис. 7.1). Здійснення (прогнозоване) позитивних подій (можливостей) та негативних подій (загроз) залежить від ймовірностей, яку буде закладено в розрахунки за допомогою коефіцієнтів ( a і b). Можливі три варіанти здійснення прогнозу (висока, середня та низька ймовірність), що дозволить сформувати різні сценарії розвитку подій. Для спрощення прогнозу рекомендується взяти показники ймовірності здійснення оптимістичного прогнозу (aо =0,7; bо=0,3) та песимістичного прогнозу (an =0,3;bn=0,7). Для кожного з зазначених в табл 7.3 полей дослідник повинен розглянути парні комбінації і виділити ті, які повинні враховуватись при розробці заходів вибраних стратегій поведінки підприємства в майбутньому (поле “СМ – сила та можливість”, поле “СЗ – сила та загрози”, поле “СЛМ – слабкість та можливість”, поле “СЛЗ – слабкість та загрози”).

Таблиця 7.1

Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

Показники внутрішнього середовища галузі Коефіцієнт вагомості (для прикладу) Рейтинг (від 1 до 10 балів) Експертна оцінка (гр.2 х гр.3):100
І. Маркетинг: 1.1. Репутація товару 1.2. Ринкова частка (вітчизняного виробника) 1.3. Якість товару 1.4. Рівень сервісу 1.5. Виробничі витрати 1.6. Витрати збуту (на розподіл товару) 1.7. Ефективність просування товару (оцінюється по залишку непроданих товарів у виробника, торговельного посередника)          
1.8. Оцінка надійності та потужності каналів збуту      
ІІ. Фінанси: 2.1. Рівень прибутковості (рентабельність продаж) 2.2. Фінансова стабільність (платоспроможність) 2.3. Рентабельність інвестицій 2.4. Частка приватної та колективної власності          
ІІІ. Виробництво: 3.1. Рівень НДР та інновацій 3.2. Наявність сировини та інших матеріальних ресурсів місцевого походження 3.3. Значення продукції як стратегічного товару 3.4. Значення продукції для підвищення добробуту людини 3.5. Технічний рівень виробництва 3.6. Наявність резервів виробничих потужностей                
3.7. Використання сучасних технологій 3.8. Стандартизація продукції 3.9. Структура витрат на робочу силу    
  ІV. Організація та персонал: 4.1. Підприємницька орієнтація 4.2. Кваліфікація керівників      
 
4.3. Кваліфікація персоналу 4.4. Сучасна структура управління, орієнтована на ринкові відносини    
УСЬОГО (сукупна експертна оцінка сильних (С) та слабких (СЛ) сторін (Б) галузі    
в тому числі сильні сторони галузі (С), які набрали рейтинг у 5-10 балів (n)   слабкі сторони галузі (СЛ), які набрали рейтинг у 1-4 бали (m)    

 Таблиця 7.2

Аналіз можливостей та загроз підприємства

 

Показники зовнішнього середовища галузі коефіцієнт вагомості Рейтинг (від 1 до 10 балів) Експертна оцінка (гр.2х гр.3):100
 
І. Нові можливості (М): 1.1. Зміни в економічному положенні споживачів 1.2. Зміни в податковому законодавстві 1.3. Підйом економіки регіону 1.4. Використання можливостей кооперативних та комбінованих зв’язків 1.5. Вихід на нові сегменти 1.6. Зміни у митному законодавстві                  
1.7.Державне регулювання (вільні зони та інше) 1.8. Технологічні зміни 1.9. Структурні зміни у господарстві 1.10. Зміни міжнародної кон’юктури          
УСЬОГО  
ІІ. Загрози (З): 2.1. Реакція зі сторони потенціальних споживачів 2.2. Низькі ціни проникнення на ринок          
 
2.3. Можливість появи нових конкурентів 2.4. Зміна валютного курсу 2.5. Екологічні катастрофи 2.6 Природні умови 2.7. Заходи по регулюванню соціальних процесів 2.8. Міграція населення 2.9. Нові технології        
УСЬОГО

 

Далі складається матриця привабливості підприємства (таблиця 7.3).

 

Таблиця 7.3

 

Сукупна експертна оцінка за допомогою матриці привабливості підприємства

  Можливості галузі (М) Загрози галузі (З)
Сильні сторони галузі (С) ПОЛЕ “СМ” ПОЛЕ “СЗ”
Слабкі сторони галузі (СЛ) ПОЛЕ “СЛМ” ПОЛЕ “СЛЗ”
УСЬОГО

 

Оцінка конкурентних переваг бізнесу, як комплексна характеристика також розраховується поетапно:

- на першому етапі робиться аналіз конкурентних переваг галузі (табл. 7.4),

- на другому етапі експертна оцінка проводиться відносно сильних та слабких сторін конкурента.

Бажано при цьому конкурентів зазначити (А,В,С).

В аналізі рекомендується:

- конкурентів зі сторони регіонів України зазначити літерою А;

- конкурентів від країн ЄС – літерою В;

- а інших конкурентів – літерою С.

Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів представлено в табл. 7.5.

 

 

Таблиця 7.4

Аналіз конкурентних переваг підприємства (внутрішні фактори)

Показники конкурентних переваг Коефіцієнт вагомості Рейтинг (від 1 до 10 балів) Експертна оцінка (гр.2хгр.3):100
1. Прихильність споживачів до вітчизняного товару    
2.Розуміння поведінки споживача    
3. Широта товарного асортименту    
4. Імідж марки, прихильність до неї споживча    
5. Ефективність реклами    
6. Патентний захист    
7. Митний захист    
8. Чутливість до змін поведінки споживача    
9. Терміни розробки нових товарів    
10. Унікальна конкурентна позиція    
11. Здатність досліджувати споживацьку мотивацію      
12. Можливість входження в нові ринки    
13. Терміни ефективного виведення товару на ринок      
14. Якість товару    
15. Можливість зниження цін    
16. Розуміння перспектив розвитку ринку      
17. Широкий обхват каналів розподілу    
18. Інвестиції для розширення ринку    
19. Кількість і концентрація споживачів    
20. Характер попиту (постійний, зростаючий, сезонний)    
21. Наявність багатих споживачів і їхня роль для розвитку галузі    
УСЬОГО (сукупна експертна оцінка конкурентних переваг галузі)

 

Таблиця 7.5

Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів

 

Показники зовнішнього середовища Коефі- цієнт вагомості Рейтинг (від 1 до 10 балів) Експертна оцінка (гр.2хгр.3):100
Конкурент Конкурент
А В С А В С
1.Технологія нововведення: 1.1. Обсяг НДР 1.2. Здатність розробляти нові товари 1.3. Наявність патентних розробок 1.4. Сучасні технології                  
ІІ. Виробництво: 2.1. Структура витрат 2.2. Виробничі потужності 2.3. Технічний рівень 2.4. Ресурсне забезпечення              
ІІІ. Збут: 3.1. Якість товару 3.2. Наявність привабливості – торговельної марки 3.3. Якість реклами 3.4. Знання споживацький потреб 3.5. Широта асортименту 3.6. Сучасна розвинена система збуту 3.7. Послуги після продажного обслуговування                      
ІV. Фінанси: 4.1. Можливість використовувати кредити 4.2. Державна підтримка (пільги) 4.3. Митні пільги 4.4. Податкові пільги 4.5. Ефективність використання акціонерного капіталу                    
УСЬОГО (сукупна експертна оцінка сильних (СК) и слабких (СЛК) сторін конкурента)
В тому числі: Сильні сторони конкурента (загрози галузі), які набрали рейтинг у 5-10 балів (n) Слабкі сторони конкурента (можливості галузі), які набрали рейтинг у 1-4 бали (m)    

 

На експертних оцінках конкурентних переваг підприємства (таблиця 7.4) та аналізі сильних та слабких сторін конкурента (таблиця 7.5) складається матриця конкурентних переваг бізнесу, яка використовується для вибору стратегії розвитку підприємства (таблиця 7.6).

Таблиця 7.6

 

Матриця конкурентних переваг підприємства

 

Вплив факторів Характеристика сторін конкурента Конкурент Конкурент переваги галузі
Ймовірність впливу зовнішніх факторів
висока Середня Низька
Сильні сторони конкурента (загрози галузі) А 0,7 0,5 0,3
В 0,7 0,5 0,3
С 0,7 0,5 0,3
Слабкі сторони конкурента (можливості галузі) А 0,3 0,5 0,7
В 0,3 0,5 0,7
С 0,3 0,5 0,7
УСЬОГО (сукупні конкурентні переваги бізнесу з урахуванням ймовірності здійснення прогнозу

 

 
 

 


       
       
 
       
       
 
       
       
 

 

 

Рис. 7.1. Матриця вибору стратегії розвитку підприємства

 

 

Складання матриці SWOT та характеристика експертних висновків щодо вибору стратегії розвитку підприємства.

 

1. Стратегія оборони позицій

Інвестування в підприємства з ціллю розширення виробництва темпами розвитку ринку. Концепція зусиль на підтримці та підсиленні конкурентних переваг бізнесу.

 

2. Стратегія розвитку А

Інвестування в сегменти (ніші) ринку з ціллю завоювання лідируючого положення. Вибіркове інвестування в розвитку сильних боків діяльності галузі та підсилення конкурентних переваг бізнесу.

 

3. Стратегія розвитку В

Великі інвестування в найбільш привабливі елементи ринку. Підтримка здатності і протидіяти конкурентам. Підвищення прибутковості за рахунок ефекту масштабу.

 

4. Стратегія вибіркового розвитку А

Захист ринкової частки. Концентрація на привабливих сегментах. Короткострокова задача підвищення прибутковості.

 

5. Стратегія вибіркового розвитку В

Пошук шляхів здобуття конкурентних переваг. Концентрація інвестицій в сегменти, де прибутковість висока, а ризик відносно низький.

 

6. Стратегія вибіркового розвитку С

Спеціалізація на основ сильних боків діяльності. Пошук шляхів позбавлення від слабких сторін діяльності. Вихід з ринку без перспектив зростання об’єму продаж.

 

7. Стратегія збору вражаю А

Захист позицій на найбільш прибуткових сегментах. Модернізація прибуткових ліній Мінімізація інвестицій. Короткострокові перспективи.

 

8. Стратегія збору вражаю В

Органічне розширення діяльності.

Пошук шляхів розширення діяльності у нових сферах не пов’язаннях с високим ризиком. Раціоналізація виробничо-збутових операцій.

 

9. Стратегія збору врожаю С.

Розпродаж товарів по вигідній ціні.

Зниження постійних витрат, скорочення інвестицій, ухід з ринку.

 

Тема 8. Оцінювання конкурентоспроможного (КПП) потенціалу підприємства в контексті планування майбутніх результатів діяльності

8.1. Сутність КПП та його складові

8.2. Методологія оцінки потенціалу підприємства.

8.3. Комплексна оцінка показника КПП в контексті планування майбутніх результатів діяльності.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 740

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...