Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методологія оцінки потенціалу підприємства
Кожна складова потенціалу характеризується власною системою показників, що наведені в табл. 8.1- 8.6. Фінансовий потенціал. Рівень фінансового потенціалу організації є визначальним критерієм оцінки результатів її діяльності, які характеризуються оцінкою її фінансового стану. Аналізування фінансового стану організації є однією із областей фінансового менеджменту та антикризового управління. В літературі зі стратегічного менеджменту для аналізування фінансового стану організації найбільш популярним є використання агрегатних моделей балансової оцінки фінансової стійкості організації. Вони широко використовуються в економічній літературі. Оскільки під фінансовим потенціалом будемо розуміти забезпеченість організації фінансовими ресурсами та їх використання, то для спрощення оцінки рівня фінансового потенціалу можна використовувати лише систему агрегатних (балансових) моделей. Інформаційне представлення оцінки фінансового потенціалу, що базується на агрегатних моделях, наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Інформаційне представлення оцінки фінансового потенціалу

Найменування показника Розрахункова формула Джерело інформації
1. Власні обігові кошти(ВОК) організації ВОК=ВК+ДЗ-ПА, де ВК-власний капітал; ДЗ- довгострокові забов’язання; ПА- позаобігові активи. Форма №1 баланс; ВК- 380 ряд; ДП-480 ряд; ПА-080 ряд.
2. Нормальні джерела формування запасів (НДФЗ) НДФЗ=ВОК+БКрОК+ТКрЗ, де ВОК – власні обігови кошти; БКрОК – банківські кредити для формування обігових коштів; ТКрЗ- кредиторська заборгованість товарного характеру. Форма №1 баланс; БКрОК – ряд.500+ряд.510; ТКрЗ – ряд.520+ряд.530+ряд.540+ряд.600
3. Запаси та витрати (ЗВ) ЗВ=З+ВПМ, З-запаси організації; ВМП- витрати майбутніх періодів. Форма №1 баланс; З-ряд.100+ ...+140; ВМП-ряд.270
4. Забезпеченість власними коштами (D ВК) DВК =ВОК-ЗВ Якщо ЗВ< ВОК, то організація має абсолютну фінансову стійкість
5. Забезпеченість організації власними та позиковими коштами (DНДФЗ) DНДФЗ = DВК-НДФЗ Якщо ВОК<ЗВ<НДФЗ, то організація характеризується нормальною фінансовою стійкістю, що свідчить про ефективну політику залучення та використання коштів; за умов ЗВ > НДФЗ становище організації характеризується як нестійке.

 

Таблиця 8.2

Інформаційне представлення оцінки виробничого потенціалу

Найменування показника Розрахункова формула Джерело інформації
1. Рівень техніки, що використовується:
1.1. Питома вага сучасного обладнання в загальному парку машин. Y1=(Кп/Коб)*100% Кп – кількість прогресивного обладнання; Коб – загальна кількість обладнання Форма 11-оф Форма №2-інф; інформація управлінського обліку
1.2. Питома вага обладнання з періодом експлуатації до 5 років Y2=(Кек/Коб)*100% Кек-кількість обладнання з періодом експлуатації до 5 років Форма 11-оф Форма №2-інф; інформація управлінського обліку
1.3. Ступінь механізації праці См =Чм/Чн.зм., Чм- чисельність робітників задіяних на механізованих операціях; Чн.зм- чисельність робітників в найбільшу зміну Результати аналізу технологічних процесів
1.4. Частка активної частини основних виробничих фондів Y4= (ОФа/ОФ)*100%, ОФа- активна частина основних фондів; ОФ-середньорічна вартість основних фондів Форма 4-нт; Форма 1- підприємство Форма №2 – інф; інформація управлінського обліку
1.5. Фондоозброєність праці Y5= (ОФ/Чн.зм) Форма 4-нт; Форма 11-оф. Форма №2 – інф; інформація управлінського обліку
1.6. Технічна озброєність працівників Y6= (ОФа/Чн.зм) Форма 4-нт; Форма 1- підприємство Форма №2 – інф; інформація управлінського обліку
ІІ. Рівень технології, що використовується:
2.1. Питома вага прогресивних технологічних процесів у технології Y7=(Впр/В), Впр.- випуск продукції, виробленої за прогресивною технологією; В- загальний обсяг виробленої продукції Результати аналізу технологічних процесів
2.2. Питома вага використання прогресивних видів сировини Y8 = (Vпр/Vс), Vпр – обсяг прогресивної сировини, що використовується Vс – загальна кількість сировини Результати аналізу технологічних процесів; Форма 5-с
2.3. Матеріаломісткість продукції М=См/С, См-витрати на сировину та матеріали; С- загальна собівартість виробленої продукції   Форма 5-с
Продовження таблиці 8.2
ІІІ. Рівень організації виробництва та праці:
3.1. Коефіцієнт використання виробничих потужностей Квп=В/ВП ВП- виробнича потужність Форма 11-оф; форма 3-ПВ
3.2. Рівень кооперації праці, % Y9 = (Сп.ф/С) Сп.ф –собівартість полуфабрикатів Форма 5-с
3.3. Рівень централізації виробництва Y10 = (Вп/В) Вп- випуск продукції певного типу в підрозділі Форма 1-підприємницто
3.4. Рівень використання робочого часу,% Кр.ч. = 100%-П, П-невиробничі втрати робочого часу Форма 1-ПВ; 3-ПВ; 6-ПВ
3.5. Рівень освоєння галузевих норм виробітку,% Y11 =(Чг.н./Чд.н.), Чг.н. – кількість працівників, що працюють за галузевими нормами; Чд.н. –кількість працівників, що працюють за діючими нормами Форма 1-ПВ; 3-ПВ; 6-ПВ

  

Виробничий потенціал. Основу оцінки виробничого потенціалу широко застосований в економічній літературі організаційно-технічний рівень виробництва. Деякі показники з часом втратили свою актуальність, а деякі залишилися актуальними.

В сьогоднішніх умовах доцільним є виділення таких груп показників:

§ рівень техніки та технології, що застосовує організація;

§ рівень організації виробництва;

§ рівень організації праці у виробництві.

На основі узагальнення існуючих методів та практичних рекомендацій можна запропонувати інформаційне представлення оцінки виробничого потенціалу організації (табл. 8.2.).

Кадровий потенціал. Структура персоналу та ефективність його використання характеризується рівнем кадрового потенціалу організації. На основі узагальнення літературних джерел, з урахуванням результатів аналізу структури кадрового складу на підприємствах можна запропонувати перелік компонентів для оцінки кадрового потенціалу організації (табл. 8.3.)

 

Таблиця 8.3

 

Інформаційне представлення оцінки кадрового потенціалу

Компоненти кадрового потенціалу Показники
1. Здоров’я Втрати робочого часу через хвороби та нещасні випадки на виробництві
2. Освіта Інформація про рівень освіти працівників
3. Вік Середня вибірка працівників вікової групи
4. Стаж роботи Коефіцієнт плинності кадрів
5. Професіоналізм Середній тарифний розряд працівників
6. Трудова дисципліна Частка втрат робочого часу через порушення дисципліни
7. Творчий потенціал Кількість ініціативних пропозицій
8. Досвід Розмір заробітної плати та надбавок
9. Відповідальність Обсяг приросту ефективно використаного часу
10. Симпатії Бажання оточуючих бачити конкретного співробітника на керівній посаді
11. Задоволеність роботою Бажання працівників залишити місце роботи
12. Конфліктність Кількість конфліктних ситуацій
13. Прагнення до праці Додатковий обсяг роботи, що виконується працівником
14. Підприємницькі здібності Оцінка підприємницьких здібностей керівників вищих та середніх ланок
15. Продуктивність праці Показник продуктивності праці

 

Для визначення показників кадрового потенціалу необхідно використовувати показники, що є в державних статистичних документах (табл. 8.4).

Таблиця 8.4.

Статистичні показники кадрового потенціалу на підприємстві

 

Статистичні показники
1. Загальна чисельність працюючих
2. Втрати робочого часу через хвороби, нещасні випадки, у відсотках до річного фонду
3. Частка працівників, які користуються путівками
4. Чисельність працівників з вищою освітою
5. Чисельність працівників з середньою спеціальною освітою
6. Чисельність працівників з середньою освітою
7. Чисельність працівників з неповною середньою освітою
8. Чисельність працівників вікової групи до 20 років
9. Чисельність працівників вікової групи 20-30 років
10. Чисельність працівників вікової групи 30-40 років
11. Чисельність працівників вікової групи 40-50 років
12. Чисельність працівників вікової групи понад 50 років
13. Чисельність працівників зі стажем роботи до 1 року
14. Чисельність працівників зі стажем роботи 1-5 років
15. Чисельність працівників зі стажем роботи 5-10 років
16. Чисельність працівників зі стажем роботи понад 10 років  
Продовження табл. 8.4
17. Чисельність звільнених зі стажем роботи до 1 року
18. Чисельність звільнених зі стажем роботи від 1 до 5 років
19. Чисельність звільнених зі стажем роботи від 5 до 10 років
20. Чисельність звільнених зі стажем роботи понад 10 років
21. Середня продуктивність праці вікової групи до 20 років
22. Середня продуктивність праці вікової групи 20-30 років
23. Середня продуктивність праці вікової групи 30-40 років
24. Середня продуктивність праці вікової групи 40-50 років
25. Середня продуктивність праці вікової групи понад 50 років
26. Середній тарифний розряд робітників вікової групи до 20 років
27. Середній тарифний розряд робітників вікової групи 20-30 років
28. Середній тарифний розряд робітників вікової групи 30-40 років
29. Середній тарифний розряд робітників вікової групи 40-50 років
30. Середній тарифний розряд робітників вікової групи вище 50 років
31. Середній тарифний розряд робітників зі стажем роботи до 1 року
32. Середній тарифний розряд робітників зі стажем роботи від 1-5 років
33. Середній тарифний розряд робітників зі стажем роботи від 5-10 років
34. Середній тарифний розряд робітників зі стажем роботи понад 10 років
35. Питома вага втрат робочого часу через порушення дисципліни працівниками зі стажем роботи до 1 року
36. Питома вага втрат робочого часу через порушення дисципліни працівниками зі стажем роботи від 1 до 5 років
37. Питома вага втрат робочого часу через порушення дисципліни працівниками зі стажем роботи від 5 до 10 років
38. Питома вага втрат робочого часу через порушення дисципліни працівниками зі стажем роботи понад 10 років
39. Кількість впроваджень та раціоналізаторських пропозицій з підвищення ефективності виробництва
40. Середній рівень заробітної плати керівників
41. Середній рівень заробітної плати спеціалістів
42. Середній рівень заробітної плати робітників
43. Чисельність робітників, що перевиконують норму виробітку
44. Питома вага робітників, які задоволені роботою
45. Кількість трудових спорів з питань виробничої діяльності
46. Рентабельність продукції
47. Продуктивність праці
48. Розмір податків від заробітної плати
49. Обсяг витрат на професійне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації

Управлінський потенціал.Важливе значення для визначення можливостей організації має значення управлінського потенціалу. Найбільш загальним показником, що характеризує ефективність управління, є відношення загального або кінцевого результату виробництва до сукупних витрат на управління. Більш загальна система показників, що рекомендується використовувати для вивчення результативності управління, наведена в табл. 8.5.

Таблиця 8.5.

Інформаційне представлення оцінки управлінського потенціалу

 

Назва показника Розрахункова формула Джерело інформації
1. Ефективність управління Еу=Ру/Чау, Ру- результат управління (прибуток організації); Чау- чисельність апарату управління Форма №2 “Звіт про фінансові результати”, рядок 050
2. Зайнятість персоналу в апараті управління Кз=Чау/Чвп, Чвп – чисельність виробничого персоналу   Форма 6-ПВ
3. Співвідношення чисельності лінійного та функціонального управління Кс- Члк/Чфк, Члк-чисельність лінійних керівників; Чфк- чисельність функціональних керівників Аналіз структури апарату управління та організаційної структури управління
4. Економічність праці апарату управління Еау=Сау/Св, Сау- загальна сума витрат на управління; Св- сума витрат на виробництво продукції Кошторис витрат, Форма 5-с
5. Коефіцієнт цілеспрямованості дій апарату управління Кц.ау=Чц.ау/Чау, Чц.ау – чисельність апарату управління, що вирішує спеціальні проблеми Аналіз функціональних обов’язків структури апарату управління (“Посадові інструкції”)
6. Коефіцієнт дублювання управлінських функцій Кд=Крп/Кпол, Крп- кількість функцій, що закріплено за декількома підрозділами; Кпол- кількість робіт за закріпленими положеннями Аналіз посадових обов’язків по структурі апарату управління (“Положення про структурні підрозділи”)
7. Коефіцієнт надійності праці апарату управління Кнад = 1-Кн/Кзаг Кн – кількість нереалізованих рішень; Кзаг- загальна кількість рішень, прийнятих в підрозділі Аналіз робочого дня управлінського персоналу
8. Коефіцієнт порушень ритмічності управлінського циклу Кпуц=О/Т О – денні відхилення від запланової кількості робіт; Т- нормативна кількість часів роботи   Аналіз робочого дня управлінського персоналу
9. Коефіцієнт безперервності роботи апарату управління Кнау= Тпер/Тпід, Тпер- час перерв зафіксованих в апараті управління; Тпід- працеємність управлінських робіт за підрозділами Аналіз робочого дня управлінського персоналу

Маркетинговий потенціал. Для українських організацій, що лише починають функціонувати в ринкових умовах, особливого значення набуває використання функції маркетингу. Під маркетинговим потенціалом будемо розуміти можливості організації вивчати та задовольняти потреби споживачів шляхом відображення їх в товарі, здійснювати процес ціноутворення, просування товару на ринок, реалізації ідей, що надходять вд споживачів. Ефективність використання засобів маркетингу характеризує система показників, що наведена в табл. 8.6.

Таблиця 8.6.

Інформаційне представлення оцінки маркетингового потенціалу

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 671

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...