Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості інтерфейсу оболонки MatLab 6.0 та її довідникової системи

Користувачів, які мають досвід роботи із системою MatLab, дивує новий інтерфейс системи MatLab 6.0. Раніше описаний інтерфейс MatLab 5.3, зручний лише для програмістів-професіоналів.

Відмінністю наведеного інтерфейсу є наявність вікна допомоги, зробленого у зручному стилі гіпертекстового документа, знайомого всім користувачам Internet. Тому пошукову систему MatLab версії 6.0 називають Help navigator — навігатор допомоги. На відміну від багатьох сучасних виробників програмного забезпечення, фірма MathWork відмовилася від використання стандартних Internet-браузерів для виведення інформації та розробила для цього зручний інтерфейс. У ньому є Internet дерево каталогів із перемикачами «+» та «–», за допомогою яких відкриваються та закриваються розділи довідника. Як зазначається у розділі 1.4, MatLab інтегрована система моделювання динамічних об’єктів Simulink і вона може бути використана для електронних схем та систем з великою кількістю компонентів. Але особливості її застосування предмет окремого розгляду. Наведемо розділи довідкової системи MatLab, розбивши їх на окремі групи, відповіднодо змісту.

 

Загальні основи роботи із системою

• особливості інсталяції системи MatLab(Installation);

• можливості отримання версій та системи через Internet (Real-Time Workshop);

• опис компілятора MatLab та бібліотек для зв’язку проектів з мовами програмування С та С++ (MatLab Compiler, Math Library, MatLab C/C++ Graph Library).

 

Математичні бібліотеки

• розв’язання задач оптимізації (Optimization Toolbox);

• чисельне розв’язання диференціальних рівнянь у часткових похідних та їх систем (Partial Differential Equation (PDE) Toolbox);

• розв’язання статистичних задач (Statistics Toolbox);

• розв’язання задач сплайнової інтерполяції (Spline Toolbox);

• символічні математичні перетворення.

 

Моделювання електронних схем, систем та сигналів

• система для моделювання складних об’єктів з обмеженою

кількістю станів Stateflow;

• мережі мобільного зв’язку з доступом до ресурсів стандарту CDMA (Code Division Multiple Access — множинний доступ з кодовим розділенням каналів);

• засоби моделювання об’єктів зв’язку Communication Toolbox;

• засоби лінійних, нелінійних систем автоматизованого керування з підвищеною стійкістю (Control System Toolbox, Nonlinear Control Design Blockset та Robust Control

Toolbox);

• засоби математичного та графічного моделювання вимірювальних систем (Instrument Control Toolbox та Requirements Management Interface);

• блоки цифрового оброблення сигналів DSP (Digital Signal Processing та Motorola DSP Developer’s Kit);

• блок цифрових фільтрів Filter Designing Toolbox;

• моделювання систем енергозабезпечення (Power System Blockset);

• засоби систем з нечіткою логікою Fuzzy Logic Tool-box;

• математичне оброблення сигналів Signal Processing Toolbox;

• ідентифікація складних систем різної фізичної природи (System Identification Toolbox).

 

Інші функції системи

• робота з базами даних Database Toolbox;

• система математичного оброблення зображень (Image Processing Toolbox та Wavelet Toolbox);

• математичні бібліотеки розв’язання задач економіки та бізнесу, зокрема основні та допоміжні функції, а також часові ряди для проведення фінансових обчислень (Financial Toolbox, Financial Derivatives Toolbox, Financial Times Series).

Одна з переваг системи MatLab, і завдяки їй вона є найпопулярнішою САПР серед професійних програмістів. Розвинута довідникова система, за вміння користуватися нею, допомагає фахівцям під час розв’язання складних задач. Але скористатися наведеною структурою не завжди зручно. Так, розділи пакету Simulink, у яких описується можливість моделювання схем, систем та сигналів, мають досить прозору структуру, а кількість розділів, у яких описуються математичні функції пакету MatLab, — досить обмежену.

В електронному довіднику немає окремих розділів реалізованих елементарних та спеціальних математичних функцій, а також чисельних методів розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем. Відсутній окремий розділ для функцій оброблення структур даних та матриць є невід’ємною складовою частиною системи MatLab. Довідник не має також окремого розділу для великої кількості графічних систем, зокрема побудови двовимірних та тривимірних графіків та діаграм, які набули популярності при оформленні наукової та ділової документації. Крім того,довідник має тільки посилання на формат запису відповідних функцій, параметри та можливості їх застосування у більшості випадків не розтлумачуються.

Початок роботи з довідником відбувається у вікні, після звернення до навігатора допомоги MatLab → Help. При цьому з’являється вікно навігатора допомоги. У правій частині внизу відображуються сторінки, а зверху знаходяться кнопки навігації:

повернутися на крок назад (Back),

перейти на крок уперед (Forward ),

та перезавантажити поточну сторінку (Reload).

Поряд з кнопками, знаходиться система пошуку вказаного користувачем контексту на завантаженій сторінці довідника, текстове вікно для введення інформації та кнопка Go. Крім того, тут знаходиться відома іконка для виведення вмісту документа на друк

Біля текстового вікна знаходиться кнопка «Add to Favorites» — «Запам’ятати сторінку». Натиснувши на цю кнопку користувач може додати до списку сторінок, необхідні для подальшої роботи.

Текст сторінок довідника читати незручно через малу ширину вікна. Урахувавши це, розробники системи передбачили можливість відключення вікна навігатора допомоги для збільшення розміру, розташування сторінки довідника. Таку операцію можна виконати двома шляхами: натисненням кнопки з хрестом або через опцію меню. Поновити вигляд вікна можна через опцію системного меню, натисненням кнопки .

Можна побачити, що «вікно навігатора» має чотири вкладинки, які відповідають різним режимам робити довідкової системи. На першій вкладниці Contents знаходиться зміст довідника з посиланням на розділи. Зазначена структуризація не завжди може задовольнити користувача.

Друга вкладинка Index відповідає пошуку інформації у довіднику в алфавітному порядку. Слід зазначити, що відразу після інсталяції системи ця функція може не працювати, при цьому система видає повідомлення «Error: Help directory is not set» («Помилка: Не вказана директорія з файлами допомоги»). Уникнути цієї помилки можна через функцію системного меню File → Set Path. При зверненні до цієї функції з’являється командне вікно Set Path (Установлення шляху).

Для встановлення директорій необхідно натиснути кнопку «Add with Subfolders» та знайти її у вікні на дереві каталогів. У цьому випадку треба додати директорію, розташовану у каталозі, який був визначений для інсталяції MatLab. Після цього слід натиснути кнопку «Ok» та зачекати, поки виконається операція. Слід зазначити, що зміни до списку робочих каталогів заносяться відразу, і система в алфавітному порядку починає працювати.

На третій вкладинці «навігатора допомоги» «Search» («Пошук») можна виконати пошук сторінок довідника та функцій за ключовим словом. При переході на цю вкладинку з’являються два текстових вікна. В одному із них, потрібно вказати один з чотирьох можливих типів пошуку («Весь текст», «Заголовки документів», «Імена функцій»,«Безпосереднійвихіднабазиданих Інтернет»).

Крім того, поряд із вікном «Search type» знаходиться кнопка «Tips» («Підказки») . При натисненні відкривається документ, у якому описані функції навігатора допомоги.

У текстовому полі «Search For», яке знаходиться внизу, вказується фрагмент, за яким проводиться пошук. Посилання на сторінки довідника з’являються після введення тексту та натиснення кнопки «Go». Тут слід зазначити великий обсяг довідника MatLab та його орієнтованість на професіоналів математиків та програмістів.

Як бачимо, завантажена сторінка містить не тільки досконалий опис алгоритмів пошукового методу, але й посилання на англомовну літературу, список якої завжди наводиться у кінці тексту.

Нарешті — це пошук серед обраних сторінок, які виводяться на вкладниці «Favorites». Спосіб запам’ятовування за допомогою кнопки «Add to Favorites». Переглянути обрану сторінку можна, звернувшись до списку обраних сторінок.

Крім розвинутого «навігатора допомоги» в інтерфейсі користувача MatLab 6.0 з’явилася додаткова опція Web, через яку можна отримати доступ до сайту фірми MathWork в Інтернеті (www.mathwork.com) для оновлення системи та для отримання додаткової інформації англійською мовою. Серед численних російськомовних Інтернет?сайтів, присвячених MatLab, найпопулярнішим є www.еxponenta.ru

Зазначимо, що досвідчені користувачі MatLab задоволені новим інтерфейсом та «навігатором допомоги». По?перше, як наголошувалось, нова система допомоги має опис випроваджених алгоритмів та посилання на наукові джерела, де ці алгоритми описані досконаліше. Це дуже спрощує використання досвідченими програмістами складних розрахунків, особливо у разі внесення змін до базових функцій системи. По-друге, для тих користувачів, які звикли до старого стандарту інтерфейсу, є можливість змінити його за допомогою команди View→Desk topLayout→CommandWindowsOnly. Після цього інтерфейс системи спрощується та схожий до наведеного.

Для оновлення багатовіконного інтерфейсу MatLab 6.0 достатньо виконати функцію View → Desktop Layout → Default.

Дуже зручними у багатовіконному інтерфейсі MatLab 6.0 є вікна історії команд (Command History) та робочого середовища (Work Space). За допомогою вікна історії команд можна звернутися до будь-якої з команд, переглянувши їх за допомогою лінії прокручування та позначення курсором команди, яку потрібно повторити. Принцип роботи вікна команд історії.

У попередніх версіях MatLab також існувала можливість повторення команд за допомогою клавіш переміщення курсору ↑ (вгору) та ↓ (вниз), в спосіб, що притаманний UNIX, але переглядати велику кількість команд значно зручніше через багато-віконний інтерфейс. Тому поява нової версії полегшила роботу як малодосвідчених користувачів, так і фахівців-програмістів.

Командне вікно вкладинки робочої частини WorkSpace відповідає команді меню Файл та вікну налагодження. У ньому можна переглянути значення змінних, формати подання числових даних. Розташування вікна робочої частини у багато-віконному інтерфейсі MatLab 6.0.

Слід зазначити, що рядок Меню File MatLab версії 6.0 має інший інтерфейс, схожий знавігатором, на якому, замість вкладок, використовуються значки «+», «–». Вікно Preference MatLab 6.0

Меню MatLab має вкладинку Demos, яка корисна тим, хто починає працювати з цією системою. За допомогою цієї команди ви можете викликати демонстраційну галерею, у якій знайдете приклади застосування системи MatLab для виконання наукових розрахунків. У разі звернення до вкладки Demos відкривається «вікно галереї» прикладів, дуже схоже на «вікно допомоги». Ліворуч побачите список розділів, праворуч — список прикладів. Щоб побачити список підрозділів, треба натиснути на кнопку «+». Натиснувши лівою кнопкою миші на відповідний приклад, ви відкриєте вікно його демонстрації.

Поряд з «вікном навігації», показаний з приклад, який називається «Curve Fitting» — «Апроксимація кривих».

Користувач має можливість натисненням кнопок Start (Почати), Next (Наступна) та Pervious (Попередня) у правій частині вікна послідовно розглядати код функцій MatLab у лівій частині вікна внизу та результат виконання цих функцій.

Слід зазначити, що користуватися меню у MatLab не обов’язково. Ті самі функції виконують команди help, demo та what snew, наприклад:

help functions — виведення функцій;

help sin — опис функцій sin;

whatsnew — нові функції;

demo — інформаційне вікно з прикладами.

Тому інтерфейсом меню MatLab версії 6.0 і вищих версій користуються недосвідчені користувачі, професіонали частіше працюють з командним рядком.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...