Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Головні команди текстового редактора системи MatLab

Ctrl+B — переміщення курсору вправо на один символ;

Ctrl+F — переміщення курсору вліво на один символ;

Ctrl+R — переміщення курсору вправо на одне слово;

Ctrl+L — переміщення курсору вліво на одне слово;

Ctrl+A — переміщення курсору на початок рядка;

Ctrl+E — переміщення курсору на кінець рядка.

↑ та ↓ або Ctrl+Р та Ctrl+n — перегляд попередніх команд для підстановки в рядок. Ці операції стандартні для системи UNIX і є аналогом вікна History у багатовіконній версії MatLab 6.0.

Del або Ctrl+D — вилучення символа, що знаходиться праворуч від курсору;

BackSpace або Ctrl+Н — вилучення символа, що знаходиться ліворуч від курсору;

Ctrl+K — вилучення символів від поточного до кінця рядка.

Esc — очищення введеного рядка.

 

 

Оператори системи MatLab

Узагальнена класифікація операторів системи MatLab

Оператор — це спеціальне позначення для конкретної математичної дії зі змінними та числовими константами, які називаються операндами. Найпростішими математичними операторами є знаки суми (+), різниці (–), множення (*), ділення (/) та піднесення у ступінь (^). У попередньому розділі були розділені оператори матричної алгебри та поелементні оператори, які в англійській літературі згідно з правилами їх написання називають точковими операторами (англійський термін dot-ope-rator). Оператори використовують у математичних виразах з операндами, наприклад 2 + 3 або a + b.

Для отримання відомостей по всім операторам функцією допомоги, набравши команду help ops. Результат роботи цієї команди займає кілька сторінок і має такий вигляд:

help ops

Operators and special characters.

Arithmetic operators.

plus

— Plus

+

uplus

— Unary plus

+

minus

— Minus

?

uminus

— Unary minus

?

mtimes

— Matrix multiply

*

times

— Array multiply

.*

mpower

— Matrix power

^ power

— Array power

.^ mldivide — Backslash or left matrix divide \

mrdivide — Slash or right matrix divide

/

ldivide

— Left array divide

.\

rdivide

— Right array divide

./

kron

— Kronecker tensor product

kron

Relational operators.

eq

— Equal

= =

ne

— Not equal

~ =

lt

— Less than

<

gt

— Greater than

>

le

— Less than or equal

< =

ge

— Greater than or equal

> =

Logical operators.

and

— Logical AND

&

or

— Logical OR

|

not

— Logical NOT

~

xor

— Logical EXCLUSIVE OR

any

— True if any element of vector is

nonzero

all

— True if all elements of vector

are nonzero

Special characters.

colon

— Colon

:

paren

— Parentheses and subscripting ( )

paren

— Brackets

[ ]

paren

— Braces and subscripting

{ }

punct

— Decimal point

.

punct

— Structure field access

.

punct

— Parent directory

..

punct

— Continuation

...

punct

— Separator

,

punct

— Semicolon

;

punct

— Comment %

punct

— Invoke operating system command !

punct

— Assignment

=

punct

— Quote

transpose — Transpose

.’

ctranspose— Complex conjugate transpose

horzcat

— Horizontal concatenation

[,]

vertcat

— Vertical concatenation

[;]

subsasgn — Subscripted assignment ( ),{ },.

subsref

— Subscripted reference ( ),{ },.

subsindex — Subscript index

Bitwise operators.

bitand

— Bit?wise AND.

bitcmp

— Complement bits.

bitor

— Bit?wise OR.

bitmax

— Maximum floating point integer.

bitxor

— Bit?wise XOR.

bitset

— Set bit.

bitget

— Get bit.

bitshift — Bit?wise shift.

Set operators.

union

— Set union.

unique

— Set unique.

intersect — Set intersection.

setdiff

— Set difference.

setxor

— Set exclusive?or.

ismember — True for set member.

See also ARITH, RELOP, SLASH.

>>

Кількість операторів досить велика, але вони систематизовані за розділами та за своїм функціональним призначенням.

Окремо виділяють

арифметичні оператори (Arithmetic operators),

оператори математичних співвідношень (Relational operators),

логічні оператори (Logical operators),

спеціальні символи (Special characters),

побітові оператори (Bitwise operators)

оператори для роботи із множинами (Set operators).

Важливим є те, що хоча команда help ops видає тільки список операторів та короткі узагальнені фрази щодо їх призначення, але надано й посилання на розділи ARITH, RELOP та SLASH, де можна знайти докладний опис операторів, які у діях системи MatLab мають відповідне значення. Наведений приклад використання «системи допомоги» показує, що вона досить розвинена, і через використання команди help можна дійсно вивчити основи роботи із системою. Враховуючи безліч функцій різного призначення, у багатьох випадках такий шлях вивчення можливостей системи є найпростішим,і надалі ми будемо ефективно його використовувати. Але для того, щоб робота із системою допомоги MatLab була ефективною, треба знати англійську мову.

Слід зазначити, що, як і у звичайній арифметиці, у мові MatLab оператори мають відповідний пріоритет виконання. Так, пріоритет логічних операторів вищий, ніж арифметичних. у математиці, пріоритет піднесення у ступінь вищий, ніж операторів множення і ділення, а пріоритет множення та ділення вищий за пріоритет операторів додавання та віднімання. Для зміни пріоритетів виконання у математичних виразах, використовуються круглі дужки.

 

Арифметичні оператори

Переглянемо призначення основних математичних операторів та правила роботи з ними за допомогою команди help ARITH.

>> help ARITH

Arithmetic operators.

+

Plus.

X + Y adds matrices X and Y. X and Y

must have the same dimensions unless one

is a scalar (a 1?by?1 matrix).

A scalar can be added to anything.

? Minus.

X ? Y subtracts matrix X from Y. X and Y

must have the same dimensions unless one

is a scalar. A scalar can be subtracted

from anything.

* Matrix multiplication.

X*Y is the matrix product of X and Y.

Any scalar (a 1?by?1 matrix) may multiply

anything. Otherwise, the number of

columns of X must equal the number of

rows of Y.

.* Array multiplication

X.*Y denotes element?by?element

multiplication. X and Y must have the

same dimensions unless one is a scalar.

A scalar can be multiplied into anything.

^ Matrix power.

Z = X^y is X to the y power if y is

a scalar and X is square. If y is an

integer greater than one, the power is

computed by repeated multiplication. For

other values of y the calculation

involves eigenvalues and eigenvectors.

Z = x^Y is x to the Y power, if Y is a

square matrix and x is a scalar, computed

using eigenvalues and eigenvectors.

Z = X^Y, where both X and Y are matrices,

is an error.

.Ârray power.

Z = X.^Y denotes element?by?element

powers. X and Y must have the same

dimensions unless one is a scalar.

A scalar can operate into anything.

>>

Тут викладено зміст математичних операцій з матрицями, тобто, матричні та поелементні операції для додавання, віднімання, множення,піднесення у ступінь. Поелементні операції в цьому описі розглядаються як дії з масивами, на відміну від матричних операцій, які визначаються як дії з матрицями. Програмісти часто називають матриці масивами, але терміни матричні операції та поелементні операції більш точні з математичної точки зору.

Серед математичних дій до окремого розділу SLASH належать оператори прямого та зворотного ділення матриць. Пряме ділення, або ділення зліва направо, — це звичайне матричне ділення за відсутності крапки, або поелементне ділення за її наявності. Матричне ділення реалізується за правилами лінійної алгебри таким чином: якщо С=A*B, то A=C/B або B=C/A, де А, В, С — матриці відповідного розміру. Поелементне ділення можливе тільки для матриць або векторів однакового розміру. Як і всі поелементні дії, воно реалізується через оператор . / .

Матричне зворотнє ділення, або ділення справа наліво — це ділення елементів другої матриці виразу на елементи першої, тобто X/Y=Y\X. Пряме та зворотне ділення ефективно використовується для розв’язання систем лінійних рівнянь. Таким самим чином, але як поелементна операція, визначається поелементне зворотне ділення.

Оператори + та — при роботі з матрицями та векторами можуть також бути використані як унарний плюс та унарний мінус. У цьому випадку знаки + та – ставлять безпосередньо перед ідентифікатором матриці, наприклад: +М або –М, де М —матриця. Ці оператори працюють таким чином: опреатор –М змінює знаки всіх елементів матриці на зворотні, після чого можна через оператор +М повернути всім елементам початкове значення. Таким чином, згідно з командою help ops, покажемо, що кожному оператору відповідає функція, що виконує ту саму дію. При наведенні синтаксису операторів та функцій матриці позначено літерою M, а числові константи — літерою n.

Наведемо приклад арифметичних дій з векторами. У прикладі системна функція disp призначена для виведення значення виразу на екран. Більш досконало системні функції MatLab. Функція rot90, використана у наведеному прикладі, виконує операцію транспортування матриці. Ця функція використовується для перстворення вектора-рядка на вектор-стовпчик.

Приклад

>> x=[1,2,3,4,5]; y=[?2,1,4,0,5];

>> x+2

ans=

3 4 5 6 7

>> disp(x+2)

3 4 5 6 7

>> x+y

ans=

?2 2 12 0 25

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...