Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції структурних підрозділів університету

Навчальний відділ університету:

– разом з випусковими кафедрами та деканатами факультетів (інститутів) проводить роботу з визначення баз (місць) переддипломної практики та укладання угод (додаток 1) на її проведення (сектор сприяння працевлаштуванню випускників та організації практик студентів);

– за поданням деканатів інститутів і факультетів готує та до 15 листопаду поточного року подає на затвердження до МОН (у двох примірниках) кандидатури голів ДЕК (додаток 2) за підписом ректора (першого проректора);

– за поданням деканатів інститутів і факультетів готує проекти і подає на затвердження ректору (першому проректору) накази:

• про закріплення студентів та керівників від кафедр університету за місцями проведення переддипломної практики;

• про склади ДЕК із захисту атестаційних робіт та прийому державних екзаменів та призначення секретарів (за місяць до початку роботи ДЕК) згідно з формою у додатку 3;

• про оплату праці зовнішніх голів та членів ДЕК згідно з чинними нормами та законодавством;

– за поданням деканатів інститутів і факультетів складає загальний розклад роботи ДЕК, який затверджується першим проректором університету не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів або захисту атестаційних робіт;

– консультує представників деканатів і випускових кафедр з питань організації та проведення державної атестації;

– контролює організацію державної атестації студентів в інститутах, на факультетах та випускових кафедрах, а також виконання графіків роботи ДЕК;

– готує і надає інформацію щодо стану та результатів державної атестації студентів для обговорення на Методичній та Вченій радах університету;

– сприяє працевлаштуванню випускників і надає відомості щодо цього до МОН та органів державної статистики.

Навчально-методичний відділ університету:

– розробляє навчально-методичну та нормативну документацію із забезпечення державної атестації випускників університету;

– консультує представників деканатів і випускових кафедр з питань організації та проведення державної атестації;

– аналізує результати державної атестації і розробляє пропозиції та заходи, спрямовані на підвищення якості підготовки випускників, та спільно з деканатами факультетів (інститутів) впроваджує їх у практику діяльності випускових кафедр.

Відділ кадрів і архівної справи університету (студентський сектор):

– за поданням деканатів інститутів і факультетів подає на підпис ректору (проректору з навчально-виховної роботи) накази:

• про проведення студентами-випускниками переддипломної практики;

• про допуск студентів до державної атестації та призначення керівників й закріплення за студентами-випускниками тем атестаційних робіт (не пізніше двох тижнів після проходження переддипломної практики) згідно з формою (додатки 4А і 4Б);

• про випуск студентів (додаток 4В);

• про відрахування студентів, які не склали залік з переддипломної практики (до 25 числа поточного місяця);

• про недопущення студентів до державної атестації;

• про відрахування студентів, які не пройшли державну атестацію (до 25 числа поточного місяця);

• про допуск осіб до повторного захисту або складання державних екзаменів, а також про допуск до державної атестації студентів, які з поважних причин не змогли пройти її у встановлений термін.

Відділ кадрів і архівної справи університету (сектор контролю, обліку та перевірки дипломів):

– не пізніше ніж за місяць до випуску укладає договір на виготовлення дипломів, додатків до дипломів, у тому числі додатків європейського зразка, згідно із попереднім замовленням за інформацією відділу інформатизації та обліку контингенту;

– за поданням деканатів інститутів та факультетів подає на підпис проректору з перспективного розвитку:

• «Підтвердження замовлення на виготовлення дипломів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів»;

• додатки до дипломів про вищу освіту (крім додатків до дипломів європейського зразка);

– приймає від секретарів ДЕК протоколи засідань ДЕК, зберігає їх протягом одного року, а потім передає до архіву університету;

– отримує бланки додатків до дипломів в Державному підприємстві «Інфоресурс» МОН, розподіляє їх у встановленому порядку між факультетами (інститутами), здійснює облік видачі дипломів і додатків до них, у тому числі й зіпсованих.

Деканати інститутів та факультетів:

– за поданням випускових кафедр:

• вносять пропозиції до навчального відділу щодо баз переддипломної практики студентів факультету (інституту);

• затверджують програми практик;

• затверджують програми та форми (усна, письмова, тестування) проведення державних екзаменів;

• готують за встановленою формою проект наказу про проведення пе-реддипломної практики студентами факультету (інституту), узгоджують його з сектором сприяння працевлаштуванню випускників та організації практик студентів навчального відділу університету і надають далі до студентського сектору відділу кадрів для видання наказу по університету;

• за підсумками переддипломної практики готують проект наказу про допуск студентів до державної атестації, призначення керівників та закріплення за студентами факультету (інституту) тем атестаційних робіт і подають його до студентського сектору відділу кадрів для підготовки наказу ректора (проректора з навчально-виховної роботи) не пізніше двох тижнів після захисту звітів про переддипломну практику (додатки 4А і 4Б);

• готують та висилають поштою довідки-виклики для виконання дипломного проекту (роботи) та складання державних екзаменів (додатки 5А і 5Б) студентам заочної (вечірньої, дистанційної, екстернату) форми навчання;

• готують подання на ім’я ректора про відрахування студентів, які не допущені до державної атестації та надають їх (до 20 числа поточного місяця) до студентського сектору відділу кадрів[1];

• готують подання про допуск осіб до повторного захисту або складання державних екзаменів, а також про допуск до державної атестації студентів, які з поважних причин не змогли пройти її у встановлений термін і подають його до студентського сектору відділу кадрів;

• готують подання про відрахування студентів, які не пройшли державну атестацію та надають їх (до 20 числа поточного місяця) до студентського сектору відділу кадрів;

• готують додатки до наказу про випуск студентів (додаток 4В) та надають їх до студентського сектору відділу кадрів;

• надають пропозиції до навчального відділу університету щодо голів ДЕК до 15 жовтня поточного року;

• за поданням випускових кафедр готують і подають до 15 листопаду до навчального відділу університету додатки до наказу ректора про склад ДЕК та призначення секретарів згідно з формою у додатку 3;

• готують розпорядження директора інституту (декана факультету) щодо складу консультантів атестаційних робіт;

• готують розпорядження директора інституту (декана факультету) щодо складу рецензентів (за місяць до початку роботи ДЕК);

• за поданням випускових кафедр складають розклад роботи кожної ДЕК і подають до 15 листопаду до навчального відділу університету;

• не пізніше ніж за місяць до випуску готують за встановленою формою і подають до сектору контролю, обліку та перевірки дипломів відділу кадрів і архівної справи університету «Підтвердження замовлення на виготовлення дипломів»;

• не пізніше ніж за місяць до випуску готують за встановленою формою і подають до департаменту проректора з перспективного розвитку «Замовлення на виготовлення додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

– отримують в ДП «Інфоресурс» МОН України дипломи та додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), бланки додатків до дипломів в секторі контролю, обліку та перевірки дипломів відділу кадрів і архівної справи університету, розподіляє їх у встановленому порядку між кафедрами, здійснює облік та видачу дипломів і додатків до них, у тому числі й зіпсованих, та звітує про їх використання перед керівництвом університету;

– надають електронні версії необхідних документів за встановленими формами (титульні листи та бланки завдань на атестаційні роботи, направлення на рецензію, протоколи ДЕК тощо) для підготовки цих матеріалів секретарями ДЕК на випускових кафедрах;

– надають до ДЕК зведені відомості (додаток 6), завірені деканом факультету (директором інституту) або його заступником з навчально-виховної роботи про виконання студентами навчального плану й кількість та відсотки отриманих ними оцінок протягом усього строку навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»), а також за шкалою ECTS («A», «B», «C», «D», «E»). За національною шкалою враховуються оцінки з навчальних дисциплін[2] та окремо з курсових проектів (робіт) і практик за якими були семестрові екзамени або диференційовані заліки. За шкалою ECTS враховуються оцінки за всіма кредитними модулями, незалежно від форми семестрової атестації;

– контролюють хід підготовки до державної атестації на випускових кафедрах, а також роботу внутрішніх членів ДЕК;

– виносять на розгляд вченої ради факультету (інституту) питання щодо стану державної атестації та шляхів підвищення її якості;

– готують необхідну документацію для оформлення дипломів певного освітньо-кваліфікаційного рівня та їх отримання студентами у встановленому порядку;

– проводять (не пізніше тижня до початку роботи ДЕК) інструктивну нараду із завідувачами випускових кафедр, внутрішніми членами ДЕК та секретарями ДЕК щодо регламенту роботи ДЕК, технічного та інформаційного забезпечення захисту атестаційних робіт, порядку оголошення результатів державної атестації, порядку оформлення документів ДЕК та термінів надання їх до відповідних структур ректорату.

Випускові кафедри:

– розробляють методичні рекомендації з підготовки атестаційних робіт з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня, які визначають вимоги до змісту, обсягу, оформлення атестаційних робіт випускників з урахуванням специфіки спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на кафедрі;

– розробляють програми державних екзаменів з окремих навчальних дисциплін або комплексного державного екзамену (згідно з вимогами галузевого стандарту вищої освіти та навчальним планом), подають їх для розгляду вченою радою факультету (інституту) та доводять до відома студентів не пізніше ніж за чотири місяці до дати екзамену;

– визначають форму проведення державного екзамену (усна, письмова, тестування) та розробляють комплекс екзаменаційних матеріалів (додаток 7) відповідно до програми державного (комплексного державного) екзамену та подають їх до ДЕК:

• екзаменаційні білети або завдання для письмових контрольних робіт у двох примірниках;

• варіанти правильних відповідей (при тестовій формі);

• критерії оцінки усних відповідей або письмових контрольних робіт (результатів тестування) студентів;

• перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання студентами під час підготовки та відповідей на запитання державного екзамену;

– готують необхідну документацію для проходження студентами переддипломної практики (програму практики, методичні вказівки з проведення практики, індивідуальні завдання, вимоги щодо оформлення звіту про практику, порядок захисту звітів тощо) та подають програму практики для розгляду вченою радою факультету (інституту);

– вносять пропозиції до деканату щодо місць проведення переддипломної практики та керівників практики;

– здійснюють контроль за проходженням практики та організують захист звітів протягом тижня після її закінчення;

– розробляють теми атестаційних робіт, заздалегідь ознайомлюють із ними студентів-випускників і до початку переддипломної практики закріплюють теми робіт за студентами;

– визначають керівників і консультантів атестаційних робіт з числа досвідчених науково-педагогічних працівників або співробітників науково-дослідного підрозділу випускової кафедри, а також провідних спеціалістів відповідної галузі з підприємств, установ, науково-дослідних інститутів тощо за їх згодою;

– протягом тижня після захисту студентами звітів про переддипломну практику подають до деканату факультету (інституту) інформацію за встановленою формою щодо списку студентів, допущених до державної атестації для підготовки проекту наказу про допуск студентів до державної атестації, призначення керівників та закріплення за студентами тем атестаційних робіт за спеціальностями кафедри, підготовки довідок-викликів для виконання атестаційних робіт та складання державних екзаменів студентам заочної (вечірньої, дистанційної, екстернату) форми навчання;

– приймають рішення про недопущення до державної атестації студентів, які не виконали програму переддипломної практики, або до захисту атестаційних робіт студентів, які не виконали календарний графік виконання атестаційної роботи і не надали її на кафедру у встановлений термін, та подають ці рішення до деканату;

– готують подання голові ДЕК щодо захисту атестаційних робіт та подають їх секретарю ДЕК;

– виділяють спеціальні приміщення для виконання атестаційних робіт і забезпечують їх необхідними методичними матеріалами, довідковою літературою, комп’ютерною технікою, а також місця в лабораторіях для проведення експериментів;

– складають розклад консультацій керівників і консультантів атестаційних робіт та графіки проміжного контролю, проводять (у разі потреби) попередні захисти;

– визначають разом із спорідненими кафедрами власного або іншого факультету (інституту) та зовнішніми організаціями рецензентів атестаційних робіт, а також співробітників кафедри, які мають здійснювати рецензування на інших кафедрах, та подають кандидатури рецензентів кафедри для затвердження декану факультету (директору інституту) не пізніше ніж за місяць до початку роботи ДЕК. Рецензенти призначаються зі складу досвідчених науково-педагогічних працівників або наукових співробітників університету та фахівців зовнішніх організацій, фахова кваліфікація яких відповідає напряму підготовки (спеціальності) випускників. Рецензент не повинен бути співробітником кафедри (у тому числі й за сумісництвом), атестаційні роботи якої він рецензує. Не дозволяється також призначення керівників атестаційних робіт для взаємного рецензування атестаційних робіт;

– регулярно обговорюють на своїх засіданнях питання щодо організації та ходу підготовки до державної атестації (не менш ніж два рази за період);

– готують пропозиції в деканат щодо складу ДЕК, секретаря ДЕК (із викладачів, досвідчених методистів або інженерного складу кафедри) та розкладу роботи ДЕК;

– готують приміщення для роботи державної екзаменаційної комісії, необхідну документацію та технічні засоби для захисту атестаційних робіт та проведення державного екзамену;

– беруть участь у складанні звітів про роботу ДЕК, на вимогу голови ДЕК надають необхідну інформацію з організації навчального процесу, його кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, заходів щодо підвищення якості освіти випускників та освітньої діяльності на кафедрі;

– обговорюють на своїх засіданнях підсумки роботи ДЕК, розробляють і впроваджують заходи щодо покращення організації державної атестації та підвищення якості атестаційних робіт.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...