Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок проведення державної атестації

Складання державних екзаменів чи захист атестаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови державної комісії. Кожне засідання державної екзаменаційної комісії оформлюється протоколом. Протокол складається в одному примірнику. Без підписів голови комісії та членів ДЕК, які були присутні на засіданні, протокол вважається недійсним.

При усній формі проведення державного екзамену на одному засіданні державної комісії проводиться атестація не більше 12 студентів, а при письмовій формі – допускається проведення атестації не більше ніж 30 осіб одночасно. Тривалість усного державного екзамену для одного студента не повинна перевищувати 0,5 години, письмового – не більше трьох годин. Загальна тривалість державних екзаменів не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

При проведенні державного екзамену в усній формі кожний член ДЕК оцінює відповідь студента з кожного запитання у балах згідно з критеріями оцінювання за чотирибальною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Переведення оцінки до балів здійснюється, виходячи із вагового балу певного запитання. Приклад оцінювання надано у табл. 1.

Якість відповідей студента на додаткові запитання членів ДЕК, має враховуватися при оцінюванні запитань екзаменаційного білета (одне додаткове запитання може бути заплановане, як обов’язкове, у цьому разі його «вагові бали» враховуються у шкалі оцінювання.

 

Таблиця 1

Оцінка відповіді на запитання Розподіл балів відносно значення «ваги» запитання qmax Бали оцінки відповіді (приклад: qmax = 30)
«відмінно» q ≥ 0,9 qmax 30…27
«добре» 0,75 qmaxq < 0,9 qmax 26…22
«задовільно» 0,6 qmaxq <0,75 qmax 21…18
«незадовільно» q < 0,6 qmax

 

Після закінчення екзамену, на закритому засіданні ДЕК, підраховуються середні бали оцінок членів ДЕК з кожного запитання, які вносяться до протоколу (додаток 10) у відповідні стовпчики 4-6 «Оцінка відповідей (у балах)».

Сума цих середніх балів записується у стовпчик 9 «Кількість балів» і, далі, відповідно до табл. 2 переводиться до оцінок у шкалах: національної та ECTS.

 

Таблиця 2

Бали Q ECTS шкала Національна шкала
90…100 A відмінно
82…89 B добре
74…81 C
64…73 D задовільно
60…63 E
Менше 60 Fx незадовільно

 

Результати державного екзамену в усній формі голова ДЕК оголошує студентам у день складання екзамену.

При проведенні державного екзамену в письмовій формі голова ДЕК має бути обов’язково присутнім при виконанні студентами екзаменаційної контрольної роботи. Після її закінчення голова ДЕК розподіляє контрольні роботи студентів для перевірки членами ДЕК. Оцінювання проводиться так же, як і при усних відповідях (згідно з табл. 1 та 2). Голова ДЕК обов’язково має перевірити екзаменаційні роботи, які оцінені на «відмінно» (А), а також вибірково декілька інших робіт студентів.

Результати письмового державного екзамену голова ДЕК оголошує студентам після перевірки робіт не пізніше наступного дня.

Рішення ДЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення університету, отримання вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів державної комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голова державної комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член державної комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту.

У разі наявності декількох екзаменів або захисту атестаційної роботи рішення про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення університету, отримання вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається та оголошується студентам після складання всіх екзаменів та захисту атестаційної роботи. Умови, за якими Державна екзаменаційна комісія може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою, зазначені на стор. 25.

Захист атестаційних робіт здійснюється як в університеті, так і на підприємствах, установах та в організаціях різних форм власності, для яких тематика атестаційних робіт, поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну значущість. У цьому випадку виїзне засідання державної комісії проводиться так, як і засідання, що проводиться в університеті.

На одному засіданні ДЕК плануються, як правило, захисти: не більше 10 дипломних проектів (дипломних робіт), а магістерських дисертацій – не більше 5. Тривалість захисту одної атестаційної роботи становить не більше 0,5 години. Загальна тривалість захисту атестаційних робіт не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

Регламент проведення засідання державної комісії в разі захисту атестаційних робіт включає:

– оголошення секретарем державної комісії матеріалів подання щодо захисту атестаційної роботи, а саме: прізвища, імені та по батькові студента, теми проекту (роботи, магістерської дисертації) та здобутків студента (наукових, творчих, рекомендації випускової кафедри);

– доповідь студента (10-15 хвилин) у довільній формі про сутність проекту (роботи, магістерської дисертації), основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, відеоапаратура тощо;

– демонстрація експерименту (1-2 хвилини). Залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні державної комісії, або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, за присутності членів державної комісії, яким головою державної комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною проекту (роботи, магістерської дисертації);

– відповіді на запитання членів комісії;

– оголошення секретарем державної комісії відгуку керівника (наукового керівника) або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи студента в процесі підготовки атестаційної роботи (до двох хвилин);

– оголошення секретарем державної комісії рецензії на атестаційну роботу;

– відповіді студента на зауваження керівника (наукового керівника) та рецензента (3-5 хвилин);

– оголошення голови державної комісії про закінчення захисту.

Негативна рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення студента до захисту атестаційної роботи.

Захист комплексної атестаційної роботи, як правило, планується і проводиться на одному засіданні ДЕК, причому студенту, який захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину роботи, так і про індивідуальну частину зі збільшенням (за необхідності) часу на доповідь.

Усі студенти, які виконували комплексну атестаційну роботу, повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною роботи і готові до запитань членів комісії не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини роботи.

Рішення про допуск до складання державних екзаменів або захисту атестаційної роботи іноземною (регіональною) мовою приймає на своєму засіданні до початку роботи ДЕК Вчена рада факультету (інституту) за заявою студента за умови його навчання іноземною (регіональною) мовою за наявності реферату, виконаного іноземною (регіональною) мовою обсягом 10-15 сторінок зі стислим викладенням основних положень атестаційної роботи.

Голова ДЕК, залежно від рівня володіння відповідною мовою членами ДЕК, визначає необхідність присутності на захисті перекладача. Перекладачем можуть бути викладачі випускової кафедри або студенти старших курсів факультету лінгвістики університету, яких призначає декан цього факультету на прохання завідувача випускової кафедри зі спеціальності. Студент-перекладач має бути заздалегідь обізнаним з основними поняттями та термінологією за тематикою атестаційної роботи шляхом вивчення резюме до атестаційної роботи, виконаного іноземною мовою. Запитання членів комісії можуть бути будь-якою мовою (українською, російською або іноземною), а відповіді студента, якщо не буде іншого прохання членів комісії, – іноземною мовою. Оголошення відгуку керівника атестаційної роботи та рецензії здійснюються мовою оригіналів цих документів, а оформлення протоколу засідання ДЕК – державною мовою із зазначенням у ньому мови захисту.

При проведенні захисту дипломного проекту (ДР, МД) кожний член ДЕК оцінює якість атестаційної роботи та якість її захисту у 100-бальній шкалі, згідно з критеріями оцінювання, розробленими випусковою кафедрою і узгодженими з головою державної екзаменаційної комісії. Після закінчення захисту, на закритому засіданні ДЕК, підраховуються середній бал оцінок членів ДЕК, який вноситься до протоколу (додаток 9) і, далі, відповідно до табл. 2 переводиться до оцінок у шкалах: національної та ECTS, які також вноситься до протоколу.

Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення університету, отримання вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голова комісії має вирішальний голос.

. Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт, а також про видачу випускникам дипломів (звичайних або з відзнакою) голова ДЕК оголошує студентам у день захисту.

Державна екзаменаційна комісія може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою за умови:

– відсоток підсумковихоцінок «відмінно» (за національною системою оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом певного освітньо-кваліфікаційного рівня передбачено диференційоване оцінювання, має бути не менше як 75%;

– з інших навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом певного освітньо-кваліфікаційного рівня передбачено диференційоване оцінювання – підсумкові оцінки «добре» (за національною системою оцінювання);

– ДЕК оцінила захист дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації), державні екзамени з оцінками «відмінно»;

– студент має високі досягнення в науковій або творчій (для творчих напрямів, спеціальностей) роботи;

– є рекомендація випускової кафедри щодо результативності наукової або творчої (для творчих напрямів, спеціальностей) роботи студента.

Засідання ДЕК оформлюються протоколом. Бланки протоколів готують секретарі ДЕК за формами щодо захисту атестаційних робіт та прийому державного екзамену (додатки 9, 10). Електронні версії цих документів дозволяють готувати бланки протоколів для різних ОКР, видів державної атестації та форм навчання. Усі розділи протоколів мають бути заповнені. Якщо за результатами певного державного екзамену не приймається рішення щодо присвоєння кваліфікації й видачі диплому, то у відповідних стовпчиках (14 та 15) таблиці протоколу ДЕК (додаток 10) робляться прочерки.

Для мінімізації своєї роботи під час засідання комісії секретар ДЕК за допомогою електронних версій протоколів, заздалегідь вибирає необхідний бланк і заповнює певні розділи. Дозволяється при підготовці протоколів з використанням комп’ютера друкувати:

– повну назву університету (його відокремленого підрозділу, що має статус юридичної особи) відповідно до довідки про включення до
ЄДРПОУ;

– код та назву напряму підготовки (спеціальності)назву освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) випускників;

– прізвище, ім’я, по батькові студента (-ів);

– тему атестаційної роботи, номер і дату наказу, яким вона була затверджена або назву навчальної дисципліни, з якої складається державний екзамен;

– прізвище, ім’я, по батькові, наукові ступені та вчені звання, посаду керівника (наукового керівника) і консультантів;

– перелік документів, які подаються до ДЕК із позначенням сторінок пояснювальної записки та аркушів графічного (ілюстративного) матеріалу атестаційної роботи, матеріалів, що свідчать про наукову і практичну цінність роботи.

Вписуються (від руки) секретарем ДЕК:

– номер та дата протоколу засідання ДЕК;

– присутні члени ДЕК;

– іноземна мова (крім російської), якою проводився захист;

– запитання членів ДЕК при захисті або номер білету (завдання) при проведенні державного екзамену;

– відомості про наукову або (та) практичну цінність атестаційної роботи, впровадження результатів в економіку, науку, виробництво, навчальний процес та рекомендації щодо подальшого навчання або професійної діяльності випускника (п.4 додатка 9);

– оцінки відповідей за запитаннями (у балах);

– прізвище осіб, які ставили запитання, зміст запитань та коротку характеристику якості відповідей студента;

– прізвище та ініціали секретаря ДЕК.

Помилки та виправлення у протоколах не допускаються. Протокол підписують голова та члени комісії, що брали участь у засіданні.

Перескладання державного екзамену або повторний захист атестаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Студентам, які успішно склали державні екзамени та захистили атестаційну роботу відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ДЕК присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом (диплом з відзнакою) певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

На підставі рішення ДЕК видається наказ ректора університету про випуск студентів, у якому зазначається відповідний освітній рівень, кваліфікація, протокол ДЕК та номер диплома (диплома з відзнакою) фахівця.

Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК, то в протоколі комісії зазначається, що він є неатестований у зв’язку з неявкою на засідання державної комісії. Студенти, які неатестовані у затверджений для них строк і не склали державні екзамени або не захистили атестаційну роботу, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету на засадах, визначених університетом. У разі, якщо після закінчення студентом університету пройшло більше трьох років, право на його повторну атестацію надається університетом за погодженням з МОН.

Якщо відповіді студента на державному екзамені або результати захисту атестаційної роботи не відповідають вимогам державних стандартів і встановленим критеріям, студенту, за рішенням ДЕК, виставляється оцінка «незадовільно». Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з державних екзаменів не позбавляє його від права продовжувати проходити наступні етапи державної атестації.

У випадках, коли захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

У відповідному протоколі засідання комісії зазначається:

Ухвалили:

Вважати студента ________________________ неатестованим як такого,
(прізвище, ініціали)

що не захистив дипломний проект (роботу, магістерську дисертацію) (або не склав державний екзамен, або у зв’язку з неявкою на засідання комісії без поважних причин).

Надати студенту ___________________________ можливість повторного
(прізвище, ініціали)

захисту атестаційної роботи за тією самою (або іншою) темою (або повторного складання відповідного державного екзамену в термін, який визначається Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ»).

 

Студент, який не склав державний екзамен або не захистив атестаційну роботу, наказом керівника вищого навчального закладу відраховується з університету як такий, що не пройшов державної атестації. Йому видається академічна довідка встановленого зразка із зазначенням, зокрема, результатів державної атестації, назв усіх державних екзаменів та захисту атестаційної роботи, оцінок, які були отримані на кожному етапі державної атестації.

До академічної довідки, крім того, додається витяг з протоколу засідання ДЕК із зазначенням номеру цього протоколу й дати проведення засідання комісії, в якому наводиться рішення ДЕК у повному обсязі (розділ «Ухвалили»). Відповідність його оригіналу засвідчується підписами декана факультету (директора інституту), ректора (проректора з навчально-виховної роботи) університету, які скріплюються печаткою університету (його філії, структурного підрозділу з правом юридичної особи).

У розділі академічної довідки «Відрахований» зазначається причина: «як неатестований за результатами державної атестації».

Повторно складаються лише ті види державної атестації, з яких отримані оцінки «незадовільно». Вони визначаються навчальним планом, що діяв у рік закінчення університету (або його філій та структурних підрозділів з правом юридичної особи).

Студентам, які були допущені деканом факультету (директором інституту) до державної атестації, але з поважної, документально підтвердженої причини не змогли пройти її своєчасно, за поданням декана факультету (директора інституту) та згодою голови ДЕК керівництвом університету може бути визначена дата проведення додаткового засідання з прийому екзамену або захисту атестаційної роботи.

До цієї дати вони не можуть бути відраховані з університету.

Студентам, які не були допущені до державної атестації, оскільки з поважних причин, підтверджених документально, не мали можливості підготуватися до неї, ректором за поданням декана факультету (директора інституту) може бути продовжено строк навчання до наступної державної атестації, але не більше ніж на один рік.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...