Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Результати захисту дипломних проектів і робіт (магістерських дисертацій)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_________________»

(назва ОКР)

студентами _______________ форми навчання

факультету ________________________________________________________________

(назва інституту (факультету))

з напряму підготовки (спеціальності) _________________________________________

(код та назва напряму підготовки (спеціальності))

____________________________________________________________ у ________ році

 

№ з/п Показники Числові значення Примітка
1. Загальна кількість випускників, осіб    
  з них допущено до захисту, осіб, %    
2. Кількість та частка (%) випускників, які:    
  а) захистили атестаційні роботи з оцінками    
  за національною шкалою:    
  – «відмінно»    
  – «добре»    
  – «задовільно»    
  – «незадовільно»    
  за шкалою ECTS:    
  – «A»    
  – «B»    
  – «C»    
  – «D»    
  – «E»    
  – «Fx»    
  б) отримали диплом з відзнакою    
3. Абсолютна успішність (%)    
4. Якість успішності (%)    
5. Кількість та частка(%) випускників, яких рекомендовано до аспірантури (магістратури)    
6. Кількість та частка(%)атестаційних робіт:    
  – які виконані за реальними завданнями і конструкторсько-технологічними розробками, затвердженими на підприємствах, НДІ тощо;    
  – з використанням ЕОМ;    
  – рекомендованих ДЕК до впровадження;    
  – захищених на підприємствах та в НДІ;    
  – комплексних:    
  а) міжуніверситетських    
  б) міжкафедральних    
  в) кафедральних    
7. Кількість робіт, які захищені іноземною мовою(англійською, німецькою, французькою).    

 

Голова ДЕК _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 12

Завдання на дипломний проект (роботу)

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет (інститут)__________________________________________

(повна назва)

Кафедра____________________________________________________

(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________

(назва ОКР)

Напрям підготовки ___________________________________________

(код і назва)

Спеціальність _______________________________________________

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект (роботу) студенту

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) ______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_____________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Строк подання студентом проекту (роботи) _____________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) _____________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання

Календарний план

№ з/п Назва етапів виконання дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Студент ____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник проекту (роботи) ____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Додаток 13

Завдання на магістерську дисертацію

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет (інститут)__________________________________________

(повна назва)

Кафедра____________________________________________________

(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Напрям підготовки ___________________________________________

(код і назва)

Спеціальність _______________________________________________

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації ____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

науковий керівник дисертації__________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Строк подання студентом дисертації __________________________

3. Об’єкт дослідження ________________________________________

___________________________________________________________

4. Предмет дослідження_______________________________________

___________________________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити _______________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу _________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій ______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. Консультанти розділів дисертації

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       

9. Дата видачі завдання

Календарний план

№ з/п Назва етапів виконання магістерської дисертації Строк виконання етапів магістерської дисертації Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Студент ____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації ____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 14

Відгук керівника (наукового керівника) дипломного проекту (роботи)
(магістерської дисертації)

Відгук

керівника (наукового керівника) дипломного проекту

( дипломної роботи, магістерської дисертації)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаного (-ої) на тему: ______________________________________

___________________________________________________________

 

студентом (-кою)_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник (науковий керівник)
дипломного проекту (роботи)
(магістерської дисертації)

_______________________ ___________ ___________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)


Пам’ятка керівнику

 

Відгук складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням: актуальності теми, в інтересах або на замовлення якої організації робота виконана (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); відповідності виконаної роботи виданому завданню; короткого критичного огляду змісту окремих частин роботи із зазначенням найбільш важливих і значущих питань, у яких виявилася самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, знання фахової літератури; підготовленість студента до прийняття сучасних рішень, умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, їх апробації (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); своєчасність виконання календарного плану, недоліки роботи та тих, що виявилися у роботі магістранта інші питання, які характеризують професійні якості студента. Висновки щодо відповідності якості підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації.

 

Додаток 15

Направлення на рецензію

 

    НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ   Шановний __________________________________________________________ (вчене звання, прізвище та ініціали рецензента) Прошу Вас до «___»_______________ 20___ р. підготувати й надати рецензію (дата надання рецензії) на дипломний проект (дипломну роботу, магістерську дисертацію) студента (-ки) ___________________________________________________________ (прізвище, ініціали) на тему ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (повна назва теми ДП (ДР, МД))   Завідувач кафедри _______________________ _________ ___________________ (назва кафедри) (підпис) (ініціали, прізвище) «___»__________ 20___ р.  

 

Додаток 16

Рецензія на дипломний проект (дипломну роботу,
магістерську дисертацію)

Рецензія

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...