Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

Протокол № _____ від «____»____________ 20___ року

засідання Державної екзаменаційної комісії № ____ щодо приймання (комплексного) державного екзамену

з

у студентів групи __________, напряму підготовки

(шифр групи) (код і назва напряму підготовки)

спеціальності

(код і назва спеціальності)

інституту/факультету

(повна назва інституту або факультету)

Присутні:

Голова (прізвище, ім’я, по батькові) (посада, науковий ступінь, вчене звання) Засідання розпочато о ___ год. ____ хв. Закінчено о ___ год. ___ хв. Члени: 1. 2. 3. 4. 5.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Номер екзаменаційного білета Оцінка Додаткові питання Окремі висновки членів ДЕК Рішення Державної екзаменаційної комісії Підпис голови ДЕК
завдання (питання) прізвище особи, яка ставила запитання. Зміст запитання оцінка оцінка присвоїти кваліфікацію видати диплом (з відзнакою)
кількість балів за націон. шкалою ECTS
                               

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

Усього, як зазначено вище, проекзаменовано ______________________________________________________ студентів.

(літерами)

 

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу № _____, засідання ДЕК № ____ від «___» ___________________ 20 __ року.

 

Підписи:

Голова _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени: 1. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 2. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 3. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 4. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 5. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Протокол склав секретар Державної екзаменаційної комісії

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

 


Додаток 11

Вимоги до структури звіту ДЕК

 

З В І Т

про роботу Державної екзаменаційної комісії № ____

із захисту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій)

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «________________»

(назва ОКР)

за спеціальністю (з напряму підготовки)____________________________________

__________________________________________________________________________

(код та назва спеціальності (напряму підготовки))

 

1. Склад ДЕК та організація її роботи із захисту дипломних проектів
(дипломних робіт, магістерських дисертацій)

Державна екзаменаційна комісія із захисту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій) освітньо-кваліфікаційного рівня «_____________» призначена наказом по університету від «___»____________ 20___ р. №______ у складі:

Голова комісії______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії:______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

За період роботи ДЕК з «___»____________ 20__ р. по «___»__________ 20__ р. проведено _____ засідань із захисту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій): (зазначається дата проведення кожного засідання та кількість захистів, що відбулися на ньому).

Далі у довільній формі надається така інформація:

питання організації роботи комісії (розклад роботи ДЕК), повнота забезпечення необхідними матеріалами і документами;

присутність та виступ на захисті керівників і рецензентів;

порядок попереднього розгляду членами ДЕК дипломних проектів (робіт, магістерських дисертацій), які подаються до захисту;

критерії оцінки наукового (інженерного) рівнів дипломних проектів (робіт, магістерських дисертацій), повноти і логічності доповідей та якості відповідей на запитання членів ДЕК при захисті;

порядок обговорення результатів захисту, наявність особливих думок членів ДЕК;

технічне забезпечення захисту (підготовленість аудиторій до публічного захисту, наявність аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки, можливість демонстрування діючих макетів, зразків тощо);

зауваження щодо забезпечення організації роботи ДЕК.

 

2. Результати захисту дипломних проектів (дипломних робіт,
магістерських дисертацій)

Результати захисту надаються у вигляді таблиці (за формою, наведеною в додатку до звіту про роботу ДЕК). Текстова частина цього розділу являє собою стислий коментар:

даних таблиці;

загальну думку членів ДЕК щодо відповідності наведених показників вимогам сьогодення;

врахування пропозицій і недоліків попередніх ДЕК;

загальну характеристику проектів, які рекомендовані до впровадження або мають наукову цінність;

стислу характеристику випускників, рекомендованих до навчання в аспірантурі (магістратурі) тощо.

 

Якість підготовки випускників

У цьому розділі на підставі аналізу змісту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій) та їх захисту відображаються:

рівень підготовки фахівців відповідного ОКР;

характеристика знань та умінь випускників, їх відповідність вимогам ОКХ;

актуальність тематики та науково-технічний рівень виконаних дипломних проектів (робіт, магістерських дисертацій);

відповідність їх сучасному стану науки, техніки, виробництва (використання інформаційних технологій, сучасних методів аналізу та синтезу, математичного моделювання та оптимізації, вирішення екологічних питань, економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень тощо);

позитивні моменти у підготовці фахівців;

недоліки та невирішені питання, які впливають на якість підготовки фахівців.

 

Висновки та рекомендації

Формулюються загальні висновки щодо якості дипломного проектування із зазначенням позитивних здобутків та виявлених недоліків, надаються рекомендації та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності дипломного проектування, звертається увага керівництва кафедри, факультету та університету на необхідність усунення недоліків, які суттєво впливають на якість підготовки майбутніх фахівців.

 

Затверджено на заключному засіданні ДЕК,

протокол №___ від «___»____________20___ р.

 

Голова ДЕК _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ознайомлений:

Завідувач кафедри _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Директор інституту

(декан факультету) _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Примітки: 1) при складанні звіту не обов’язково окремо виділяти вищезазначені розділи, крім розділу «Висновки та рекомендації»;

2) курсивом надано рекомендації щодо змісту відповідного розділу.

Додаток до звіту ДЕК

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...