Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні відомості про управління проектами

Класифікація проектів

 

Загальні відомості про управління проектами

Інформаційна система підприємства розробляється як деякий проект. Багато особливостей управління проектами і фази розробки проекту (фази життєвого циклу) є загальними, не залежними не лише від предметної області, але і від характеру проекту (неважливо, інженерний це або економічний).

Проект – це обмежена за часом цілеспрямована зміна окремої системи із цілями, досягнення яких визначає завершення проекту, а також зі встановленими вимогами до термінів, результатів, ризиків, рамках витрачання засобів і ресурсів до організаційної структури.

Зазвичай для складного поняття яким, зокрема, являється поняття проекту, важко дати однозначне формулювання, яке повністю охоплює усі ознаки цього поняття. Тому приведене визначення не претендує на єдиність і повноту.

Можна виділити наступні основні відмінності проекту як об'єкту управління:

1) мінливість – цілеспрямоване переведення системи з існуючого в деякий бажаний стан, що описується в термінах мети проекту;

2) обмеженість кінцевої мети;

3) обмеженість тривалості;

4) обмеженість бюджету;

5) обмеженість необхідних ресурсів;

6) новизна для підприємства, для якого реалізується проект;

7) комплексність – наявність великого числа чинників, що прямо чи опосередковано впливають на прогрес і результати проекту;

8) правове і організаційне забезпечення – створення специфічної організаційної структури па час реалізації проекту.

Розглядаючи планування проектів і управління ними, необхідно чітко усвідомлювати, що йдеться про управління деяким динамічним об'єктом. Тому система управління проектом має бути досить гнучкою, щоб допускати можливість модифікації без глобальних змін в робочій програмі. У системному плані проект може бути представлений "чорним ящиком", входом якого є технічні вимоги і умови фінансування, а підсумком роботи - досягнення необхідного результату.

Виконання робіт забезпечується наявністю необхідних ресурсів:

· матеріалів;

· устаткування;

· людських ресурсів.

Ефективність робіт досягається за рахунок управління процесом реалізації проекту, яке забезпечує розподіл ресурсів, координацію виконуваної послідовності робіт і компенсацію внутрішніх і зовнішніх збурюючих дій.

З точки зору теорії систем управління проект як об'єкт управління має бути спостережуваним та керованим, тобто виділяються деякі характеристики, за якими можна постійно контролювати хід виконання проекту (властивість спостережуваності). Крім того, потрібні механізми своєчасної дії на хід реалізації проекту (властивість керованості). Властивість керованості особливо актуально в умовах невизначеності і мінливості предметної області, які нерідко бувають в проектах по розробці інформаційних систем. Для обгрунтування доцільності і здійсненності проекту, аналізу ходу його реалізації, а також для завершальної оцінки міри досягнення поставлених цілей проекту і порівняння фактичних результатів із запланованими існує ряд характеристик проекту. До найважливіших з них відносяться техніко-економічні показники:

1) обсяг робіт;

2) терміни виконання;

3) собівартість;

4) економічна ефективність, що забезпечується реалізацією проекту;

5) соціальна і громадська значущість проекту.

 

Класифікація проектів

Проекти можуть сильно відрізнятися по сфері застосування, складу, предметній області, масштабам, тривалості, складу учасників, мірі складності, значущості результатів і тому подібне. Проекти можуть бути класифіковані за самими різними ознаками. Відмітимо основні з них.

Клас проекту визначається по складу і структурі проекту. Зазвичай розрізняють:

· монопроект (окремий проект, який може бути будь-якого типу, виду і масштабу);

· мультипроект (комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і вимагає застосування багатопроектного управління)

Тип проекту визначається по основних сферах діяльності, в яких здійснюється проект. Можна виділити п'ять основних типів проекту :

1) технічний;

2) організаційний;

3) економічний;

4) соціальний;

5) змішаний.

Розробка інформаційних систем відноситься, швидше за все, до технічних проектів, які мають наступні особливості:

· головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися у міру досягнення окремих результатів;

· термін завершення і тривалість проекту визначені заздалегідь, бажане їх точне дотримання, проте вони також можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних результатів і загального прогресу проекту.

Масштаб проекту визначається за розмірами бюджету і кількості учасників:

· дрібні проекти;

· малі проекти;

· середні проекти;

· великі проекти.

Можна також розглядати, масштаби проектів в конкретнішій формі – галузеві, корпоративні, відомчі проекти, проекти одного підприємства.

Тема 7. Основні фази проектування інформаційної системи

План

Концептуальна фаза

Розробка технічної пропозиції

Концептуальна фаза

Кожен проект, незалежно від складності і обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани: від стану, коли «проекту ще немає», до стану, коли «проекту вже немає». Сукупність сходинок розвитку від виникнення ідеї до повного завершення проекту прийнято розділяти на фази (стадії, етапи).

У визначенні кількості фаз і їх змісту є деякі відмінності, оскільки ці характеристики багато в чому залежать від умов здійснення конкретного проекту і досвіду основних учасників. Проте логіка та основний зміст процесу розробки інформаційної системи майже в усіх випадках є загальними.

Можна виділити наступні фази розвитку інформаційної системи:

1. формування концепції;

2. розробка технічного завдання;

3. проектування;

4. виготовлення;

5. введення системи в експлуатацію.

Другу і частково третю фази прийнято називати фазами системного проектування, а останні дві (іноді сюди включають і фазу проектування) – фазами реалізації.

Розглянемо кожну з фаз детальніше.

Головним етапом робіт на концептуальній фазі є визначення проекту, розробка його концепції, що включає:

· формування ідеї, постановку мети ІС;

· формування ключової команди проекту;

· вивчення мотивації і вимог замовника та інших учасників;

· збір початкових даних і аналіз існуючого стану;

· визначення основних вимог і обмежень, необхідних матеріальних, фінансових та трудових ресурсів;

· порівняльну оцінку альтернатив;

· представлення пропозиції, їх експертизу і твердження.

 

Розробка технічної пропозиції

Головним змістом цій фази є розробка технічної пропозиції і переговори із замовником про укладення контракту. Загальний зміст робіт цієї фази :

· розробка основного змісту проекту, його базової структури;

· розробка і затвердження технічного завдання;

· планування, декомпозиція базової структурної моделі проекту;

· складання кошторису і бюджету проекту, визначення потреби в ресурсах;

· розробка календарних планів та графіків робіт;

· підписання контракту із замовником;

· введення в дію засобів комунікації учасників проекту і контролю за ходом робіт.

На цій фазі визначаються підсистеми, їх взаємозв'язки, вибираються найбільш ефективні способи виконання проекту і використання ресурсів. Характерні роботи цієї фази :

· виконання базових проектних робіт;

· розробка приватних технічних завдань;

· виконання концептуального проектування;

· складання технічних специфікацій і інструкцій;

· представлення проектної розробки, експертиза і твердження.

Розробка

На цій фазі проводяться координація і оперативний контроль робіт за проектом, здійснюється виготовлення підсистем, їх об'єднання і тестування. Основний зміст;

· виконання робіт по розробці програмного забезпечення;

· виконання підготовки до впровадження системи;

· контроль і регулювання основних показників проекту.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...