Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Введення системи в експлуатацію
На цій фазі проводяться випробування, дослідна експлуатація системи в реальних умовах, ведуться переговори про результати виконання проекту і про можливі нові контракти. Основні види робіт :

· комплексні випробування;

· підготовка кадрів для експлуатації створюваної системи;

· підготовка робочої документації, здача системи замовникові і введення її в експлуатацію;

· супровід, підтримка, сервісне обслуговування;

· оцінка результатів проекту і підготовка підсумкових документів;

· дозвіл конфліктних ситуацій і закриття робіт за проектом;

· накопичення досвідчених даних наступних проектів, аналіз досвіду, стани, визначення напрямів розвитку.

Примітка

Початкові фази проекту мають вирішальний вплив на результат, що досягається, оскільки в них приймаються основні рішення, що визначають якість інформаційної системи. При цьому зазвичай 30% вкладу в кінцевий результат проекту вносять фази концепції і пропозиції, 20 % - фаза проектування, 20 % - фаза виготовлень, 30 % - фаза здачі об'єкту і завершення проекту.

Крім того, на виявлення помилок, допущених на стадії системного проектування, витрачається приблизно в два рази більше часу, чим на наступних фазах, а їх виправлення обходиться в п'ять разів дорожче. Тому па початкових стадіях проекту розробку слід виконувати особливо ретельно. Найчастіше на початкових фазах допускаються наступні помилки:

· помилки у визначенні інтересів замовника;

· концентрація на маловажних, сторонніх інтересах;

· неправильна інтерпретація початкової постановки завдання;

· неправильне або недостатнє розуміння деталей;

· неповнота функціональних специфікацій (системних вимог);

· помилки у визначенні необхідних ресурсів і термінів;

· рідкісна перевірка на узгодженість етапів і відсутність контролю з боку замовника (немає залучення замовника).

 

Процеси, що протікають упродовж життєвого циклу інформаційної системи

Поняття життєвого циклу є одним з базових понять методології проектування інформаційних систем. Життєвий цикл інформаційної системи є безперервним процесом, що починається з моменту ухвалення рішення про створення інформаційної системи і закінчується у момент повного вилучення її з експлуатації.

Існує міжнародний стандарт, що регламентує життєвий цикл інформаційних систем, - ISO/IEC 12207.

Примітка

ISO - International Organization of Standardization (міжнародна організація по стандартизації).

IEC - International Bectrotechnical Commission (міжнародна комісія з електротехніки).

Стандарт ISO, IEC 12207 визначає структуру життєвого циклу, що містить процеси, дії і завдання, які мають бути виконані під час створення інформаційної системи. Згідно з цим стандартом структура життєвого циклу грунтується на трьох групах процесів :· основні процеси життєвого циклу (придбання, постачання, розробка, експлуатація, супровід);

· допоміжні процеси, що забезпечують виконання основних процесів (документування, управління конфігурацією, забезпечення якості, верифікація, атестація, оцінка, аудит, дозвіл проблем);

· організаційні процеси (управління проектами, створення інфраструктури проекту, визначення, оцінка і поліпшення самого життєвого циклу, навчання).

Розглянемо кожну з вказаних груп детальніше.

Основні процеси життєвого циклу

Серед основних процесів життєвого циклу найбільшу важливість мають три розробка, експлуатація і супровід. Кожен процес характеризується певними завданнями і методами їх рішення, початковими даними, отриманими на попередньому етапі, і результатами.

 

Розробка

Розробка інформаційної системи включає усі роботи із створення інформаційного програмного забезпечення і його компонентів у відповідність із заданими вимогами. Розробка інформаційного програмного забезпечення також включає:

· оформлення проектної і експлуатаційної документації;

· підготовку матеріалів, необхідних для проведення тестування розроблених програмних продуктів;

· розробку матеріалів, необхідних для організації навчання персоналу.

Розробка є одним з найважливіших процесів життєвого циклу інформаційної системи і, як правило, включає стратегічне планування, аналіз, проектування і реалізацію (програмування).

 

Експлуатація

Експлуатаційні роботи можна підрозділити на підготовчі і основні.

До підготовчих відносяться:

· конфігурація бази цих і робочих місць користувачів;

· забезпечення користувачів експлуатаційною документацією;

· навчання персоналу.

Основні експлуатаційні роботи включають:

· безпосередньо експлуатацію;

· локалізацію проблем і усунення причин їх виникнення;

· модифікацію програмного забезпечення;

· підготовку пропозицій по вдосконаленню системи;

· розвиток і модернізацію системи.

 

Супровід

Служби технічної підтримки грають дуже помітну роль в життя будь-якої корпоративної інформаційної системи. Наявність кваліфікованого технічного обслуговування на етапі експлуатації інформаційної системи є необхідною умовою для вирішення поставлених перед нею завдань, причому помилки обслуговуючого персоналу можуть призводити до явних або прихованих фінансових втрат, порівнянних з вартістю самої інформаційної системи.

Основними попередніми діями при підготовці до організації технічного обслуговування інформаційної системи являються наступні:

· виділення найбільш відповідальних вузлів системи і визначення для них критичності простою. Це дозволить виділити найбільш критичні складові інформаційної системи і оптимізувати розподіл ресурсів для технічного обслуговування;

· визначення завдань технічного обслуговування і їх розподіл на внутрішні (вирішувані силами обслуговуючого підрозділу) і зовнішні (вирішувані спеціалізованими сервісними організаціями). Таким чином проводиться чітке визначення круга виконуваних функції і розподіл відповідальності;

· проведення аналізу наявних внутрішніх і зовнішніх ресурсів, необхідних для організації технічного обслуговування у рамках описаних завдань і розподілу компетенції. Основні критерії для аналізу: наявність гарантії на устаткування, стан ремонтного фонду, кваліфікація персоналу;

· підготовка плану організації технічного обслуговування, в якому необхідно визначити етапи виконуваних дій, терміни їх виконання, витрати на етапах, відповідальність виконавців.

Забезпечення якісного технічного обслуговування інформаційної системи вимагає залучення фахівців високої кваліфікації, які в змозі вирішувати не лише щоденні завдання адміністрування, але і швидко відновлювати працездатність системи при збоях.

 

Допоміжні процеси

Серед допоміжних процесів одне з головних місць займає управління конфігурацією. Це один з допоміжних процесів, що підтримують основні процеси життєвого циклу інформаційної системи, передусім процеси розробки і супроводу. При розробці проектів складних інформаційних систем, що складаються з багатьох компонентів кожним з яких може розроблятися незалежно п. отже, мати декілька варіантів реалізації і/або декілька версій однієї реалізації, виникає проблема обліку їх зв'язків і функції, створення єдиної структури і забезпечення розвитку усієї системи. Управління конфігурацією дозволяє організовувати, систематично враховувати і контролювати внесення змін до різних компонент інформаційному системи на всіх стадіях її життєвого циклу.

 

Організаційні процеси

Управління проектом пов'язане з питаннями планування і організації робіт, створення колективів розробників і контролю за термінами і якістю виконуваних робіт. Технічне і організаційне забезпечення проекту включає:

· вибір методів і інструментальних засобів для реалізації проекту;

· визначення методів опису проміжних станів розробки;

· розробку методів і засобів випробувань створеного програмного забезпечення;

· навчання персоналу.

Забезпечення якості проекту пов'язане з проблемами верифікації, перевірки і тестування компонентів інформаційної системи.

Верифікація - це процес визначення відповідності поточного стану розробки, досягнутого на цьому етапі, вимогам цього етапу.

Перевірка - це процес визначення відповідності параметрів розробки початковим вимогам. Перевірка частково співпадає з тестуванням, яке проводиться для визначення відмінностей між дійсними результатами, що очікувалися, і оцінки відповідності характеристик інформаційної системи початковим вимогам.

 

Лекція 9

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 707

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...