Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методологія RAD - Rapid Application Development
На початковому етапі існування комп'ютерних інформаційних систем їх розробка велася на традиційних мовах програмування. Проте у міру зростання складності систем, що розробляються, і збільшення запитів користувачів (чому значною мірою сприяв прогрес в області обчислювальної техніки, а також появу зручного графічного інтерфейсу користувача в системному програмному забезпеченні) було потрібно нові кошти, що забезпечують значне скорочення термінів розробки. Це послужило передумовою до створення цілого напряму в області програмного обеспече-ния - інструментальних засобів для швидкої розробки застосувань. Розвиток цього напряму привів до появи на ринку програмного забезпечення засобів автоматизації практично усіх етапів життєвого циклу информаци-онных систем.

Лекція 12

Основні особливості методології RAD

Методологія розробки інформаційних систем, заснована на використанні засобів швидкої розробки застосувань, набула останнім часом широкого поширення і придбала назву методології швидкої розробки застосувань - RAD (Rapid Application Development). Ця методологія охоплює усі етапи життєвого циклу сучасних інформаційних систем. RAD - це комплекс спеціальних інструментальних засобів швидкої разработ-ки прикладних інформаційних систем, що дозволяють оперувати з определен-ным набором графічних об'єктів, застосувань, що функціонально відображують окремі інформаційні компоненти.

Під методологією швидкої розробки застосувань зазвичай розуміється процес розробки інформаційних систем, заснований на трьох основних елементах, :

· невеликій команді програмістів (звичайні від 2 до 10 чоловік);

· виробничий графік робіт, що ретельно пропрацював, розрахований на

· порівняно короткий термін розробки (від 2 до б міс.);

· ітераційна модель розробки, заснована на тісній взаємодії із за-казчиком, - у міру виконання проекту розробники уточнюють і реалізують в продукті вимоги, що висуваються замовником.

При використанні методології RAD велике значення мають досвід і профессио-нализм розробників. Група розробників повинна складатися з профессиона-лов, що мають досвід в аналізі, проектуванні, програмуванні і тестирова-нии програмного забезпечення.

Основні принципи методології RAD можна звести до наступного:

· використовується ітераційна (спіральна) модель розробки;

· повне завершення робіт на кожному з етапів життєвого циклу не обяза-тельно;

· в процесі розробки інформаційної системи потрібне тісне взаимо-действие із замовником і майбутніми користувачами;

· потрібне застосування CASE -средств і засобів швидкої розробки прило-жений;

· потрібне застосування засобів управління конфігурацією, змін, що полегшують внесення, в проект і супровід готової системи;· потрібне використання прототипів, що дозволяє повніше з'ясувати і реа-лизовать потреби кінцевого користувача;

· тестування і розвиток проекту здійснюються одночасно з розробкою;

· розробка ведеться нечисленною і добре керованою командою професіоналів;

· потрібні грамотне керівництво розробкою системи, чітке планирова-ние і контроль виконання робіт.

 

Об'єктно-орієнтований підхід

Засоби RAD дали можливість реалізовувати абсолютно іншу, в порівнянні з традиційною, технологію створення застосувань : інформаційні об'єкти формуються як деякі діючі моделі (прототипи), чиє функционирова-ние узгоджується з користувачем, а потім розробник може переходити не-посередньо до формування закінчених застосувань, не втрачаючи із виду загальної картини проектованої системи.

Можливість використання подібного підходу значною мірою є результатом застосування принципів об'єктно-орієнтованого проектування. Застосування об'єктно-орієнтованих методів дозволяє здолати одну з головних труднощів, що виникають при розробці складних систем, - колосальний розрив між реальним світом (предметною областю описуваної пробле-мы) і імітуючим середовищем.

Використання об'єктно-орієнтованих методів дозволяє створити опис (модель) предметної області у вигляді сукупності об'єктів - сутей, що об'єднують дані і методи обробки цих даних (процедури). Кожен об'єкт має свою власну поведінку і моделює деякий об'єкт реального світу. З цієї точки зору об'єкт є цілком відчутною річчю, яка демонструє певну поведінку.

У об'єктному підході акцент переноситься на конкретні характеристики физи-ческой або абстрактної системи, що є предметом програмного моделювання. Об'єкти мають цілісність, яка не може бути порушена. Таким чином, властивості, що характеризують об'єкт і його поведінку, залишаються неиз-менными. Об'єкт може тільки міняти стан, управлятися або ставати в певне відношення до інших об'єктів.

Широку популярність об'єктно-орієнтоване програмування здобуло з появою візуальних засобів проектування, коли було забезпечене слия-ние (інкапсуляція) даних з процедурами, що описують поведінку реаль-ных об'єктів, в об'єкти програм, які можуть бути відображені определен-ным чином в графічному призначеному для користувача середовищі. Це дозволило приступити до створення програмних систем, максимально схожих на реальні, і добивать-ся найвищого рівня абстракції. У свою чергу, об'єктно-орієнтоване про-граммирование дозволяє створювати надійніші коди, оскільки у об'єктів про-грамм існує точно визначений і жорстко контрольований інтерфейс.

При розробці застосувань за допомогою інструментів RAD використовується множе-ство готових об'єктів, що зберігаються в загальнодоступному сховищі. Проте обес-печивается і можливість розробки нових об'єктів. При цьому нові об'єкти можуть розроблятися як на основі існуючих, так і "з нуля". Інструментальні засоби RAD мають зручний графічний інтерфейс користувача і дозволяють на основі стандартних об'єктів формулювати прості застосування без написання коду програми. Це є великою перевагою RAD, оскільки значною мірою скорочує рутинну роботу по разра-ботке інтерфейсів користувача (при використанні звичайних засобів разработ-ка інтерфейсів є досить трудомістким завданням, що віднімає багато часу). Висока швидкість розробки інтерфейсної частини застосувань дозволяє швидко створювати прототипи і спрощує взаємодію з кінцевими користувачами.

Таким чином, інструменти RAD дозволяють розробникам сконцентрувати зусилля на суті реальних ділових процесів підприємства, для якого со-здается інформаційна система. У результаті це призводить до підвищення якості системи, що розробляється.

Візуальне програмування

Застосування принципів об'єктно-орієнтованого програмування позволи-ло створити принципово нові засоби проектування застосувань, называе-мые засобами візуального програмування. Візуальні інструменти RAD дозволяють створювати складні графічні інтерфейси користувача взагалі без написання коду програми. При цьому розробник може на будь-якому етапі наблю-дать те, що закладається в основу рішень, що приймаються. Візуальні засоби розробки оперують в першу чергу із стандартними інтерфейсними об'єктами - вікнами, списками, текстами, які легко можна зв'язати з даними з бази даних і відобразити на екрані монітора. Інша груп-па об'єктів є стандартними елементами управління - кнопки, пе-реключатели, прапорці, меню і тому подібне, за допомогою яких здійснюється управле-ние даними, що відображуються. Усі ці об'єкти можуть бути стандартним чином описані засобами мови, а самі описи збережені для подальшого повтор-ного використання.

Нині існує досить багато різних візуальних засобів розробки застосувань. Але усі вони можуть бути розділені на дві групи - уни-версальные і спеціалізовані.

Серед універсальних систем візуального програмування зараз найбільш поширені такі, як Borland Delphi і Visual Basic. Універсальними ми їх називаємо тому, що вони не орієнтовані на розробку тільки застосувань баз данных- з їх допомогою можуть бути розроблені застосування майже будь-якого типу, у тому числі і інформаційні застосування. Причому програми, разраба-тываемые за допомогою універсальних систем, можуть взаємодіяти практично з будь-якими системами управління базами даних. Це забезпечується як использонанием драйверів ODBC або OLE DB, так і застосуванням специализирован-ных засобів (компонентів).

Спеціалізовані засоби розробки орієнтовані тільки на створення застосувань баз даних. Причому, як правило, вони прив'язані до цілком определен-ным системам управління балами даних. Як приклад таких систем мож-но привести Power Builder фірми Sybase (природно, призначений для роботи з СУБД Sybase Anywhere Server) і Visual FoxPro фірми Microsoft. Оскільки завдання створення прототипів і розробки призначеного для користувача інтерфейсу, по суті, злилися, програміст отримав безперервний зворотний зв'язок з конеч-ными користувачами, які можуть не лише спостерігати за створенням приложе-ния, але і активно брати участь в нім, коригувати результати і свої вимоги. Це також сприяє скороченню термінів розробки і є важливим психоло-гическим аспектом, який притягає до RAD усе більше число користувачів.

Візуальні інструменти RAD дозволяють максимально зблизити етапи створення інформаційних систем : аналіз початкових умов, проектування системи, раз-робітка прототипів і остаточне формування застосувань стають сход-ными, оскільки на кожному етапі розробники оперують візуальними об'єктами.

 

Подієве програмування

Логіка застосування, побудованого за допомогою RAD, є подієво-орієнтованою. Це означає наступне: кожен об'єкт, що входить до складу прило-жения, може генерувати події і реагувати на події, генеровані іншими об'єктами. Прикладами подій можуть бути: відкриття і закриття вікон, натиснення кнопки, натиснення клавіші клавіатури, рух миші, зміна даних в базі даних і тому подібне

Розробник реалізує логіку застосування шляхом визначення обробника кожної події - процедури, що виконується об'єктом при настанні соответству-ющий події. Наприклад, обробник події "натиснення кнопки" може відкрити діалогове вікно. Таким чином, управління об'єктами здійснюється з помо-щью подій.

Обробники подій, пов'язаних з управлінням базою даних (DELETE, INSERT, UPD ATE), можуть реалізовуватися у вигляді тригерів на клієнтському або серверному вузлі. Такі обробники дозволяють забезпечити посилальну цілісність бази дан-ных при операціях видалення, вставки і оновлення, а також автоматичну генерацію первинних ключів.

Лекція 13

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 702

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...