Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опорний конспект лекцій складено у відповідності з навчальною та робочою програмами дисципліни «Результати господарської діяльності підприємства»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

З ДИСЦИПЛІНИ

ВПП 2.3.11 «РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

 

напрям підготовки6.030507 «Маркетинг»

факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

Херсон 2016

 

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Результати господарської діяльності підприємства».

Укладач: к.е.н. Зайцева О.І. – Херсон, ХНТУ, 2013. – 80 с.

 

Рецензент

д.е.н., професор Н.В. Шандова

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту та маркетингу

протокол № ____від________ 2016 р.

Зав. кафедри, д.е.н. проф._____ Савіна Г.Г.

Ó Херсонський національний технічний університет, 2016 рік

Ó Зайцева О.І., 2016 рік

ПЕРЕДМОВА

Незважаючи на позитивний вплив розпочатих реформ на стан національної економіки України, можливості щодо її ефективного зростання ще повністю не реалізовані. Обраний Україною шлях на інтеграцію з Європейською Співдружністю обумовлює формування “проривних” стратегій, які базуються на концепції “випереджати, а не наздоганяти”, носять селективний характер і орієнтовані на найкращі світові результати. Перехід до випереджаючого розвитку може забезпечити лише активна позиція керівництва підприємств і організацій, тому що трансформація економіки України потребує підготовки фахівців здатних до систематичного новаторства та спрямування свого таланту, здібностей не тільки розвивати власні підприємства, але й прагнути до процвітання регіону, держави. Однак, опанування технологіями сучасного результативного менеджменту та методами соціально орієнтованого управління ще відбувається досить повільно. Для цього майбутнім маркетологам необхідно опанувати сучасні методики управління результатами господарської діяльності підприємства та вміти системно впроваджувати їх на практиці.

Метою курсу є надання майбутнім керівникам і маркетологам теоретичних знань та набуття ними практичних навичок з управління результатами господарської діяльності підприємства, їх організаційної діагностики та подальшої інтерпретації в процесі оперативного та стратегічного планування.

Опорний конспект лекцій складено у відповідності з навчальною та робочою програмами дисципліни «Результати господарської діяльності підприємства»

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Управління результативною діяльністю підприємства

 

1.1. Сутність управління результативністю підприємства

1.2. Науково-методичні підходи до оцінювання результативності підприємства

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗДУМІВ

1. Сутність управління результативністю підприємства

2. За якими критеріями оцінюють результати господарської діяльності підприємства

3. Науково-методичні підходи до оцінювання результативності підприємства

4. Принципи формування системи показників результативності виробництва

Тема 2. Оцінювання фінансових результатів підприємства

2.1. Значення, завдання і відбір інформації для аналізу фінансових результатів підприємства.

2.2. Загальна оцінка динаміки і показників прибутку

Тема 3. Оцінювання результатів комерційно-виробничої діяльності підприємства

 

3.1. Фактори впливу на результативність комерційно-виробничої діяльності підприємства

3.2. Значення і завдання аналізу виробництва продукції (робіт, послуг)

3.3. Аналіз обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) за номенклатурою та структурою її виготовлення

3.4. Аналіз якості та браку продукції

3.5. Аналіз ритмічності та комплектності виробництва продукції

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗДУМІВ

 

1.Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.

2. Загальна схема й послідовність проведення аналізу.

3. Система показників продукції. Інформаційна база аналізу.

4. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.

5. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва.

6. Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз впливу асортименту й структурних зрушень на економічні показники роботи підприємства.

7. Аналіз якості продукції. Аналіз витрат на брак та втрат від браку.

8. Аналіз ритмічності виробництва.

9. Аналіз комплектності виробництва та комплектності готової продукції.

Тема 4. Аналіз результативності використання трудових ресурсів

 

4.1. Етапи аналізу стану та результативності використання трудових ресурсів на підприємстві.

4.2. Структура кадрів і показники результативності їх використання

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗДУМІВ

1. Етапи аналізу стану та результативності використання трудових ресурсів на підприємстві

2. Структура кадрів на підприємстві

3. Показники результативності використання трудових ресурсів

4. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою

5. Методи вимірювання продуктивності праці

6. Аналіз використання робітників за кваліфікацією

7. Фактори впливу на продуктивність праці

 

Тема 5. Аналіз результативності використання основних засобів і матеріальних ресурсів підприємства

5.1. Оцінка стану і результативності використання основних засобів підприємства

5.2. Аналіз результативності використання матеріальних ресурсів підприємства

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗДУМІВ

1. Оцінка стану і результативності використання основних засобів підприємства

2. Узагальнюючі та інтегральні показники результативності використання основних засобів

3. Мета і завдання аналізу матеріальних ресурсів

4. Джерела інформації аналізу забезпеченості господарюючих суб’єктів матеріальними ресурсами

5. Аналіз результативності використання матеріальних ресурсів підприємства

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗДУМІВ

1. Характеристика економічної результативності та ефективності маркетингової діяльності

2. Етапи дослідження результатів маркетингової діяльності

3. Критерії результативності маркетингової діяльності

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1. Сутність управління результативністю підприємства

1.2. Науково-методичні підходи до оцінювання результативності підприємства

2.1. Значення, завдання і відбір інформації для аналізу фінансових результатів підприємства.

2.2. Загальна оцінка динаміки і показників прибутку

3.1. Фактори впливу на результативність комерційно-виробничої діяльності підприємства

3.2. Значення і завдання аналізу виробництва продукції (робіт, послуг)

3.3. Аналіз обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) за номенклатурою та структурою її виготовлення

3.4. Аналіз якості та браку продукції

3.5. Аналіз ритмічності та комплектності виробництва продукції

4.1. Етапи аналізу стану та результативності використання трудових ресурсів на підприємстві.

4.2. Структура кадрів і показники результативності їх використання

5.1. Оцінка стану і результативності використання основних засобів підприємства

5.2. Аналіз результативності використання матеріальних ресурсів підприємства

6.1. Характеристика економічної результативності та ефективності маркетингової діяльності

6.2. Етапи дослідження результатів маркетингової діяльності

6.3. Критерії результативності маркетингової діяльності

7.1. SWOT-аналіз – як інструмент оцінювання результативної стратегії.

7.2. Методика проведення SWOT-аналізу.

7.3. Складання матриці SWOT та характеристика експертних висновків щодо вибору стратегії розвитку підприємства.

8.1. Сутність КПП та його складові

8.2. Методологія оцінки потенціалу підприємства.

8.3. Комплексна оцінка показника КПП в контексті планування майбутніх результатів діяльності.

Рекомендована література

№ з/п Підручники, навчальні посібники Кількість примірників у бібліотеці або на кафедрі для базової літератури
Базова
Тищенко А. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. / А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2015. -144с.
Булеев И. Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография / И.П. Булеев, Н.Д. Прокопенко, Н.Е. Брюховецкая, Г.О. Маландина. – Донецк, 2013. – 526 с.
Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. / За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2014. — 405 с.  
Допоміжна
Бойетт Дж.Г., Бойетт Дж.Т. Лучшие идеи мастеров управления изменениями.// http://www.management.com.ua/ct/ct023.html
Генри Р. Нив. Пространство доктора Деминга: Принципы построения устойчивого бизнеса. Пер. с англ. – М.: Альбина Бизнес Букс, 2005. – 370 с.
Фахові періодичні видання
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. – 2015. – №3.
Петрович И., Катаєв А. Визначення результативності діяльності підприємства // Економіка України. — 2014. — № 10.
Комаха А. Эталонные результативне предприятия в Украине. — Финансовая консультація. — 2015. — № 11.
Блонська В. І. Управління результативністю підприэмств / В.І. Блонська, І. В. Шморгун // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 20.6. – С. 174 – 180.

Інформаційні ресурси

Результати господарської діяльності підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19740704/ekonomika/rezultati_gospodarskoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_otsinka_yogo_efektivnosti

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

З ДИСЦИПЛІНИ

ВПП 2.3.11 «РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

 

напрям підготовки6.030507 «Маркетинг»

факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

Херсон 2016

 

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Результати господарської діяльності підприємства».

Укладач: к.е.н. Зайцева О.І. – Херсон, ХНТУ, 2013. – 80 с.

 

Рецензент

д.е.н., професор Н.В. Шандова

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту та маркетингу

протокол № ____від________ 2016 р.

Зав. кафедри, д.е.н. проф._____ Савіна Г.Г.

Ó Херсонський національний технічний університет, 2016 рік

Ó Зайцева О.І., 2016 рік

ПЕРЕДМОВА

Незважаючи на позитивний вплив розпочатих реформ на стан національної економіки України, можливості щодо її ефективного зростання ще повністю не реалізовані. Обраний Україною шлях на інтеграцію з Європейською Співдружністю обумовлює формування “проривних” стратегій, які базуються на концепції “випереджати, а не наздоганяти”, носять селективний характер і орієнтовані на найкращі світові результати. Перехід до випереджаючого розвитку може забезпечити лише активна позиція керівництва підприємств і організацій, тому що трансформація економіки України потребує підготовки фахівців здатних до систематичного новаторства та спрямування свого таланту, здібностей не тільки розвивати власні підприємства, але й прагнути до процвітання регіону, держави. Однак, опанування технологіями сучасного результативного менеджменту та методами соціально орієнтованого управління ще відбувається досить повільно. Для цього майбутнім маркетологам необхідно опанувати сучасні методики управління результатами господарської діяльності підприємства та вміти системно впроваджувати їх на практиці.

Метою курсу є надання майбутнім керівникам і маркетологам теоретичних знань та набуття ними практичних навичок з управління результатами господарської діяльності підприємства, їх організаційної діагностики та подальшої інтерпретації в процесі оперативного та стратегічного планування.

Опорний конспект лекцій складено у відповідності з навчальною та робочою програмами дисципліни «Результати господарської діяльності підприємства»

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...