Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Психологияда ойлау термині деп нені айтамыз?

A) психикалық процесс

154. Адамдардың көпшілігінде сарғылт түсі жылылықты, көк – суықтықты білдіреді, бұл құбылыс:

A) синестезия

155. Құрғақ қиял –елестеудің қандай түріне жатады?

A) пассивті алдына мақсат қоймай

156. Қабылдағанды және бастан өткенді еске түсіру, есте сақтау және қайта жаңғырту бұл-

А) ес

157. Проприоцептивті түйсіктің қызметі:

А) кеңістіктегі дененің орналасу координациясы, қозғалу координациясы

158. Ойлаудың түріне жатпайтын:

A) түсініктік

159. Қиялдың түрлеріне не жатпайды:

А) нақтылы

160. Қабылдауға жататын қасиеттерді таңдаңыз:

A) тұтастылық, тұрақтылық

161. Болашақты саналы түрде қиялдау, бұл

A) арман

162. Негізгі ойлау операцияларына жатпайтындар:

A) ой қорытындысы

163. Түйсік бұл-

А) заттардың сезімдік қасиеттерін олардың сезім мүшелеріне тікелей

әсер ету барысында бейнелеуі.

164. Болар - болмас түйсік тудыратын тітіркендіргіштің ең кіші көлемі, бұл табалдырық-

A) төменгі абсолютті

165. Естің нейропсихологиялық проблемаларын зерттеген ғалым:

A) А.Р. Лурия

166. Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнесінің қалуы қай процеске байланысты?

A) қабылдауға

167. Жалпылау-бұл:

А) ойдағы обьектілердің жалпы қасиеттерінің пайда болуы

168. Заттар мен құбылыстардың жеке сапасы мен қасиеттерін бейнелеу –бұл

А) түйсік

169. Ұғым, пікір, ой қорытындысы ненің формалары болып табылады?

A) ойлаудың

170. Екінші сигналдық жүйеге қатысты:

A) сөйлеу

171. Төмендегілердің қайсысы ойлау түріне жатпайды:

A) ұзақ мерзімді

Адаптация деген не?

A) қоршаған орта өзгерістеріне ағзаның бейімделуі.

173. Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:

А) ішкі сөйлеу

174. Ес түрлерінің қайсысы уақыт арқылы өзгешеленеді

A) қысқа мерзімді

175. Ер-төстік қай қиял техникасымен пайда болды:

A) гиперболизация

176. Реминисценция дегеніміз, бұл:

А) мәліметтің нашар сақталуы

177. Экстроцептивті түйсіктің қызметі:

А) сыртқы тітіркендіргіштердің әсер етуі

178. Түпкі ойға сәйкес келетін материалдарды таңдаудағы жаңа бейнелерді құрастыру қиялы:

А) белсенді шығармашылық

179. Зейіннің қандай қасиетіне мына мінездеме тән: "бір мезгілде басқа объектілерден объектіге ойысу":

A) шоғырлануы

180. Зейіннің қай түрі мақсаттың, сондай-ақ еріктік күштің болмауымен сипатталады:

A) ырықсыз

181. Тұлғаның өзіндік моральдық бақылау, бағалау, өзінен моральдық парызды орынды талап ету ....

А) ұят

182. Әлсіз немесе орташа күшпен және едәуір тұрақтылықпен сипатталған эмоциялық күй:

A) көңіл-күй

183. Төмендегілердің қайсысы еріктік қасиетке жатады:

А) жекелік

184. Ғылыми психологияда жаңа білімдер алудың негізгі жолдары:

A) эксперименттік тәжірибе

185. Ағза үшін сырттан ішке біртіндеп ауысатын қандай да бір процесс немесе құбылыс:

А) интериоризация

186. Адамның өзінің әрекеті мен мінез-құлқын саналы реттеуі - бұл:

A) ерік

187. Гиппократ бойынша сангвиниктің ағзасында қай сұйықтық басым:

А) сары өт

188. Темпераменттің табиғи негізі?

A) нышандар

189. Мінез-құлықтың динамикалық ерекшеліктерін аныќтайды?

A) темперамент

190. Жоғарғы жүйке әрекетінің типтері туралы ілімді өңдеген:

А) И.П. Павлов

191. Сол адамға тән және оның әсерлерге жауаптарының динамикасында, тонусында көрінетін мінез-құлықтың табиғи ерекшеліктері :

А) темперамент

192. Жеке адамның арнайы іс-әрекетіндегі қабілеттіліктің жоғарғы деңгейі:

А) талант

193. Эмоционалдық аумаққа жатпайтын:

А) қиял

194. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоциналды күйін түсіну-бұл:

А) эмпатия

195. Саналы түрде адамның өз мінез-құлқын және іс-әрекетін басқара алуы:

A) ерік

196. Іс-әрекет пен қарым-қатынаста байқалып, қалыптасатын тұрақты жеке-дара қасиеттердің жиынтығы, бұл:

A) мінез

197. Экстроверсия мен интроверсияны зерттеген ғалым?

A) К.Юнг

198. Мінездің табиғи негізі не?

A) нышан

199. Жалпы психологияда мінез-құлықтың фактісіне жататындар:

А) қылық

200. Темперамент туралы ілімнің негізін қалаған кім:

А) Н.П.Павлов

201. Адамның психикалық қызметінің динамикасын айқындайтын даралық қасиет-бұл:

А) темперамент

202. Қазiргi кездегi психологияның зерттейтiн пәнi

A) адамның объективтi шындықты белсендi бейнелеу процесi;

203. “Псюхе” ұғымы келесi мағынаны бiлдiредi

A) жан

204. Психологияда қарастырылатын барлық психикалық құбылыстардың жиынтығы, бұл

A) психика;

205. Жалпы психологияның зерттейтiнi

A) адамның мiнез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтары

206. Лидерлкті көрсететін геометриялық фигура ...

А) үшбұрыш

207. «Жан мен ұждан» мәселесін қарастырған ақын ....

А) Ш.Құдайбердіұлы

208. Генетикалық психология мынаны зерттейдi

A) адамның мiнез-құлқы мен психиканың тұқым қуалаушылық механизмдерiн

209. Адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау, емдеу мәселелерiмен айналысатын пән

A) психотерапия

210. Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негiзiн қалаушы

A) В.Вундт

211. Интроспекция келесi сөздiң синонимi

A) өзiн-өзi бақылау

212. Бақылау – бұл

A) зерттелетiн құбылысты жүйелi және мақсатқа сай бағыттай отырып қабылдау

213. Психологиялық зерттеу жағдайларын құрай алу және өзгерту мүмкiндiгiне ие болу – ең басты жетiстiк…

A) эксперименттің

Эксперимент дегенiмiз

A) зерттеу жағдайларын алдын-ала белгiлеп және мақсатты түрде жасау

215. . Адам мен қоғамның қалыптасуы:

А) антропосоциогенез

216. Тест әдiсi – бұл

A) стандартталған психологиялық сынау

217. Индивидтiң сұрақтар жүйесiне ауызша немесе жазбаша жауаптарды талдау және жинақтау

A) сауалнама

218. Психологиялық құбылыстарды формула немесе схема түрiнде бейнелеу – басты ерекшелiгi

A) модельдеудiң

219. Топтағы өзара жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды психологиялық зерттеу әдiсi

A) социометрия

220. Арнаулы жабдықтар көмегiмен арнайы жабдықталған және бақылынатын жағдайда өткiзiлетiн эксперимент түрi

A) лабораториялық

221. Кәдiмгi өмiрде өтетiн жағдайлар барысында зерттеушi эксперимент

A) табиғи

222. Антикалық (көне) психологияның зерттеу пәнi

A) жан

223. Гиппократ келесi ұғым авторы

A) темперамент

224. Жаңа ғасырда (XVIIғ) психология ненi зерттейдi

A) сананы

Бихевиоризм зерттейдi

A) мiнез-құлықты

Психоанализ зерттейдi

A) санадан тысты

227. З.Фрейд негiзiн қалады

A) психоанализдiң

228. Дж.Уотсон негiзiн қалаған

A) бихевиоризм

229. Шартты рефлекс ұғымын ұсынған

A) И.П.Павлов

230. Шартты рефлекс – бұл

A) ағзаның реакциясы

231. Адамның санасы бейнеленедi

A) бейнелер мен ұғымдар арқылы

Сана дегенiмiз

A) психикалық бейнелеудiң жоғарғы деңгейi

233. Адамға ғана тән психикалық бейнелеу түрi қалай аталады

A) сана

234. Мен-тұжырымдама қай бағыттан бастау алады

A) гуманизм

235. Жануарға жат сипат

A) сана

236 Өзіңе жақынды, ....

А) өзіңдей жақсы көр

237. Iс-әрекет дегенiмiз

A) сана арқылы басқарылатын белсендiлiк

238. Iс-әрекет құрылымына енедi

A) мотивтер мен мақсаттар

239. Адамды iс-әрекетке жетелейтiн

A) мотив

240. Рефлексияның ойлау саласындағы атауы

A) интеллектуалды

241. Адамның барлық қасиеттері, сапалары қайталанбайтынын білдіретін....

А) индивидуалдылық

242. Адамды iс-әрекетке итермелейтін

A) мотив

243. Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған iс-әрекет түрi

A) қарым-қатынас

244. Адамның танымдық белсендiлiгiн ұйымдастырушы әрекет түрi

A) оқу

Ойын дегенiмiз

A) қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

246. Қарым-қатынас бұл…

A) адамдар арасындағы хабар алмасу

247. Психологиялық қайта құруларға әкелiп соғатын әрекет

A) жетекші

248. Сөздiк, вербальды қарым-қатынас қолданады

A) тiлдi (сөздi)

249. Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi

A) вербальді емес

250. Адамның өзiне-өзi арнаған тiлi немесе сөзi

A) эгоцентрикалық

251. Адамға ғана тән психикалық бейнелеу түрi қалай аталады

A) сана

252. Мен-тұжырымдама қай бағыттан бастау алады

A) гуманизм

253. Ереже, нормаларға адам бағдарланатын этолондық, үлгi топ…

A) рефферентті топ

254. Сананың сезімді, аффектілерді, құмарлықты, ерікті, түрткілерді, қызығушылықты білдіретін ....

А) эмоциялық

255. Түйсiк – бұл…

A) заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

256. Iшкi факторлар әсерiнен талдағыштар сезгiштiгiнiң артуы

A) сенсибилизация

257. Адамның сырт жағындағы сезiм мүшелерiне әсер етуден туатын түйсiк

A) экстериорецептивті

258. Iшкi мүшелердiң әсрiнен туындайтын түйсiк түрi

A) интериорецепторлар

259. Дистантты (аралық) түйсiктер

A) көру

260. Есту түйсiктерiнiң тiтiркендiргiштерi көру түйсiгiн тудыратын құбылыс

A) синестезия

261. Адам мен адамды байланыстыратын құрал ....

А) сөз

262. Ерiк күшiнiң қатысуынсыз зейiннiң объектiге аударылуы

A) еріксіз

263. Зейiннiң шоғырлануы

A) сананың объектіге шоғырлану деңгейі

264. Естiң жоқтығы

A) амнезия

265. Генетикалық тұрғыдағы естiң алғашқы түрi

A) қозғалыс

266. Адамның бастан кешкен сезiмдерi сақталып қайта жаңғыратын ес түрi

A) эмоционалды

267. Оперативтi естiң негiзгi сипаты

A) белгілі бір уақыт аралығында мәліметті есте сақтау

268. Естiң ерiктi, ерiксiз болып бөлiнуiне негiз болатын

A) ерік

269. Апперцепция бұл

A) адамның өмірлік тәжірибесіне қабылдаудың тәуелділігі

270. Шындықтағы зат, құбылыстарды қате қабылдау

A) иллюзия

271. Бүкiл әлемге танымал кеңестiк психологияның iрi өкiлi

A) Выготский Л.С.

272. Қазақстанда алғашқы рет психология ғылымының докторы болған кiм

A) Мұқанов М.М.

273. Қазақстанда алғаш рет психология кафедрасы қайда ашылды

A) Абай атындағы ҚҰПУ

274. Қазақ тiлiнде “психология” оқулығының тұңғыш авторы кiм?

A) Аймауытов Ж.

275. Қазақстанда алғаш рет психология ғылымдарының диссертациялық кеңесi қай оқу орнында ашылды?

A) Абай атындағы ҚҰПУ

276. Танымдық процестер – бұл

A) түйсік,қабылдау,ойлау,қиял

277. Iс-әрекеттiң негiзгi түрлерi

A) еңбек,оқу,ойын

278. Түйсiк – бұл…

A) заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

279. Тұлғаның өзіне еріктік жауапкершілік арта отырып, қажетті іс-әрекеттерді жасау ....

А) ұят, ұждан

280. . Адамның жаңаны жасау қабілеті ....

А) сананың шығармашылық табиғатын көрсетеді

281. Адамдардың әлемді көркемдік тұрғысынан игеруге бағытталған рухани-практикалық іс-әрекеті ....

А) өнер

282. Қандай да бiр затқа, құбылысқа сананың аударылуы

A) зейін

283. Адамның белгiлi бiр объектiнi қажетсiнiп оны мида бейнелеуi

A) қажеттілік

284. Адам қалайтын нәтиженiң бейнесi

A) мақсат

285. Адамның шығармашылық дарын деңгейін, шығармашылық қабілетін көрсететін ....

А) креативтілік

286. Шығармашылықты бейнелейтін фигура ....

А) ирек

287. Қиял процесiндегi объектiнiң үлкеюi

A) гиперболизация

288. Алыптар бейнесiн құрудағы қажеттi қиял тәсiлi

A) гипербола

289. Жеке тұлғаның өзiне-өзi баға беруi

A) өзін-өзі бағалау

290. Қабiлеттiң дамуының табиғи алғышарттары

A) нышандар

291. Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi

A) әлеуметтік нормалар

292. Адамның мiнез-құлқын басқаратын

A) ерік

293. Адамның қорқуы, бұл…

A) фобия

294. Жоғалтуды бастан кешiру

A) қайғы

295. Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесi және ондағы өзiңнiң орның

A) дүниетаным

296. Алғашқы кезде психология ғылым ретiнде қай ғылымның шеңберiнде дамыды?

A) философия

297. “Доминанта” ұғымын ғылыми қолданысқа кiм енгiздi?

A) Ухтомский А.А.

298. Жеке тұлға ретiндегi адамның тұрақты ерекшелiктерiнiң жиынтығы

A) мiнез

299. Адамның өмiр жағдайларының өзгерiстерiне икемделуi

A) адаптация

300. Адамдарда өшпендiлiктi сипаттайтын мiне-құлық сипаты

A) агрессивтілік

301. Тұлға аралық және кәсіптік қарым-қатынастардың деңгейін арттыруға бағытталған интерактивтік оқыту ....

А) тренинг

302. Студенттің өзін-өзі тану барысындағы тұлғалық асуды анықтайтын әдіс ....

А) тесттер

303. У.Шекспир бойынша «Өмір – театр, ал адамдар-...»

А) актерлер

304. Адам басқалардың құндылықтарын, көзқарастарын төзімділік тұрғыдан қабылдау ....

А) толеранттық

305. Ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде берілетін жалпы адамдар тобынан ортақ түсініктер мінез-құлық ерекшеліктері

A) мәдениет

306. Қанатты сөздердің мақал-мәтелдерден айырмашылығы ....

А) авторының белгілі болуы

307. Адамның бір-біріне жылылығын білдіретін ....

А) мейірімділік

308. Адамның дүниетанымдық, моральдық – психикалық қасиеттері ....

А) өмірлік ұстаным

309. Альтруизмге қарама-қарсы ....

А) өзімшілдік

310. Өмір адамға Алланың берген қарызы, осы өмірдің мәніне жеткен адам ғана Алланың қарызын қайтара алады ....

А) Ж.Баласағұн

311. Өзін-өзі зерттеп білмеген адам....

А) басқаларды терең зерттеп біле алмайды

312. Адам ісі қандай болса, ....

А) өзі де сондай

313. Ақылды жауап алғың келсе,....

А) ақылмен сұра

314. Жеке адамды қалыптастырудың факторлары:

А) тұқымқуалаушылық, орта және тәрбие

Ген термині . . . . . . . .

А) тұқым қуалаудың бастапқы нышаны

316.Жеке тұлғаның қарым-қатынасындағы жағымды баға . . . . .

А) тілектес, ынтымақтас, қайырымды т.б.

317. Жеке тұлғаның қарым-қатынасындағы жағымсыз баға . . .

А) арсыздық, күншілдік, жауыздық

318. «Ұятсыз, арсыз салтынан,

Қаңғып кетер артынан » - өлең қатарының авторы .....

А) Абай

319. «Адам өз өмірінің қожасы» қанатты сөзінің авторы:

А) Әл-Фараби

320. «Жаны саудың, тәні сау»- сөзі

А) Ибн-Сина

321. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі»- деген кім

А) Әл-Фараби

322. Іс-әрекеттің жеке салаларында нәтижелі орындау

А) практикалық іске қабілеттілік

323. Баланың ата-анасы мен туысқандарына ұқсап кетуі ....

А) анатомиялық нышан

324.Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрі ....

А) дарындылық

325. Адамның белгілі-бір әрекетпен айналысуға бет бұрысы ....

А) бейімділік

Отан неден басталады?

А) отбасынан

327. «Ұстамдылығы немесе сабыры жоқ адам тежегіші ..... жоқ сияқты»

А) машина

328. Сабыр мен тақат – Алланың ісі,....

А) сасқалақтық – шайтанның ісі

329. Жомарт кісінің қателігін кешіріңдер, себебі Алла-тағала ол сүрінген сайын қолынан ұстап құлатпайды . .. .. .

А) мың бір хадис

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...