Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальне

Законодавство

 

Всього годин - 14 , у т.ч. лекції – 4, семінарські заняття – 2,

самостійна робота - 8

 

СЕМІНАРСЬКе заняття(2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Поняття кримінального процесу як діяльності. Співвідношення кримінального процесу й оперативно-розшукової діяльності (ОРД).

2. Процесуальна форма і процесуальні гарантії.

3. Верховенство права у кримінальному процесі України

4. Стадії кримінального процесу.

5. Кримінально-процесуальне право; його чинність у просторі, у часі та за колом осіб. Джерела норм кримінально-процесуального права. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві України.

 

Самостійна робота(8 год.)

1. Процесуальні строки та процесуальні витрати.

3. Кримінально-процесуальні правовідносини: поняття, структура. Предмет і методи правового регулювання кримінально-процесуальних відносин.

6. Конституція України в системі джерел кримінально-процесуального права.

7. Значення Міжнародних правових актів, Постанов Пленуму Верховного Суду України для теорії і практики кримінально-процесуальної діяльності. Значення наказів, інструкцій Генерального прокурора України і Міністерства внутрішніх справ України для діяльності органів дізнання і досудового слідства системи МВС України.

 

 

Тема 2. Принципи кримінального процесу

 

Всього годин - 16 , у т.ч. лекції – 4, семінарське заняття – 2 години, практичне заняття – 2, самостійна робота - 8

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ заняття(2 год.)

Запитання для обговорення:

 

1. Поняття і система принципів кримінального процесу.

2. Принцип верховенства права і законності.

3. Презумпція невинуватості.

4. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її приватне життя.

5. Забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної і іншої кореспонденції.

6. Забезпечення недоторканності житла та приватного володіння особи.

7. Забезпечення права на захистю

 

Практичне заняття № 2 (2 год.)

1. За результатами вивчення питання щодо системи принципів кримінального процесу підготувати таблицю за такою схемою:

 

  №   Найменування принципу Статті нормативно-правових актів
ЄКПЛ Конституція КПК Інші закони
           

Вирішення практичних ситуацій:

1. Лисенко, обвинувачуваний за ч. 2 ст. 152 КК, у підготовчій частині судового розгляду заявив клопотання про розгляд його справи у закритому судовому засіданні. На обґрунтування свого клопотання він посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих обставин він буде змушений торкатися у своїх показаннях інтимних обставин сімейного життя.

Яке рішення вправі прийняти суд за клопотанням підсудного ?

Які обставини передбачені чинним КПК як підстави для проведення закритого засідання суду ?

Які обставини передбачені у ст. 6 ЄКПЛ як підстави для проведення закритого засідання суду ? Чи узгоджуються вони із тими, що передбачені ст. 20 КПК ?

 

2. Міліційний патруль у міській лісопарковій зоні відпочинку на місці, з якого було чути крики про допомогу, виявив Каверіну, 19 років, і Кроєва, 23 років. Каверіна пояснила міліціонерам, що вона кликала на допомогу через те, що Кроєв, на пропозицію якого стати його дружиною вона сьогодні дала згоду, намагався силою подолати її небажання вступати з ним у статеві стосунки. Подавати скаргу на Кроєва вона не збирається, бо не бажає, щоб його притягнули до кримінальної відповідальності. Кроєв повідомлених Каверіною фактів не заперечував.

Кроєв і Каверіна були доставлені до міліції, де Каверіна на пропозицію чергового написала пояснення, у якому виклала те, що відбулося у лісопосадці, і просила не притягати Кроєва до відповідальності.

Яке рішення має бути прийняте органом міліції у даному випадку ?

Яким принципом кримінального процесу слід керуватися під час прийняття цього рішення ?

Чи має значення для вирішення ситуації вік Каверіної ?

 

3. Слідчий своєю постановою наклав арешт на кореспонденцію, що надходить на адресу матері обвинуваченого, який ухилився від слідства. Узнавши про це від працівниці почтового відділення, вона звернулася до прокурора району із скаргою на дії слідчого, вважаючи, що той порушив гарантовану Конституцією України таємницю листування. Сама вона нічого протизаконного не вчиняла, а за дорослого сина, який давно уже проживає зі своєю сім’єю окремо від неї, не відповідає і тому дії слідчого вважає незаконними.

Як має вчинити прокурор ?

Розкрийте зміст принципу забезпечення таємниці листування, виходячи із положень ст. 31 Конституції України та ст. 8 ЄКПЛ.

 

Самостійна робота(8 год.)

1. Дія загально-правових принципів у кримінальному процесі.

2. Рівність людей перед законом і судом.

4. Незалежність суду і підкорення його тільки законові.

5. Гласність, публічність, змагальність та диспозитивність судового процесу.

6. Інші принципи у кримінальному процесі.

Змістовний модуль № 2

Тема 3. Учасники кримінального процесу

 

Всього годин - 36 , у т.ч. лекції – 10, семінарські заняття – 2, практичні заняття – 8, самостійна робота - 16

 

Семінарське заняття (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Учасники кримінального процесу: поняття і класифікація.

2. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне судочинство.

3. Особи, які мають свої законні інтереси в кримінальному процесі.

4. Особи, які сприяють правосуддю.

5. Забезпечення безпеки учасників процесу.

 

практичні заняття(8 год.)

Практичне заняття 1 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

У ч. 1 ст. 103 зазначено: «На орган дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили», а у ч. 3 ст. 104 КПК: «Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові дії ...».

1. З’ясуйте чи узгоджуються положення цих статей із положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо мети ОРД та діяльності органів дізнання після направлення кримінальної справи для провадження досудового слідства.

2. Чи усі органи дізнання, перераховані у ст. 101 КПК, мають повноваження щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності ?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. Начальник слідчого сектору (згідно зі ст. 1141 КПК - «начальник слідчого відділу») Жовтневого РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області Курилко О.Р. дав письмову вказівку слідчому щодо провадження відтворення обстановки та обставин події для перевірки можливості проникнення неповнолітнього обвинуваченого Мартинова О.П. через вікно до квартири потерпілого, а також допитати матір обвинуваченого для з’ясування обставин, перелічених у ст. 433 КПК.

На думку слідчого, названі обставини матеріалами справи достатньо з’ясовані, і він категорично відмовився їх виконувати. Тоді начальник сектору сам провів відтворення обстановки і обставин події, допитав матір обвинуваченого, не приймаючи справи до свого провадження. Протоколи названих слідчих дій він передав слідчому для приєднання до кримінальної справи, але слідчий відмовився це зробити на тій підставі, що він не брав участі у проведенні слідчих дій.

Якими є повноваження начальника слідчого відділу під час досудового слідства ?

Чи вправі слідчий не погодитися із вказівками начальника слідчого сектору (відділу) і не виконувати їх ?

Чи слідчий і начальник слідчого сектору (відділу) у описаній ситуації діяли відповідно до закону ?

 

2. На територію військової частини проникли два студенти цивільного вищого навчального закладу і викрали звідти цінні речі військовослужбовців.

Який із перерахованих у ст. 101 КПК органів дізнання має повноваження щодо порушення кримінальної справи і розслідування злочину до передачі справи слідчому ?

 

3. Сомов обвинувачується за ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». Розслідування у цій справі здійснював помічник прокурора району Куликов, якому доручено підтримувати у суді державне обвинувачення.

Під час судового розгляду кримінальної справи Сомов заявив відвід державному обвинувачеві, обґрунтувавши це тим, що Куликов здійснював розслідування і тому не може бути об’єктивним, бо він буде домагатися, щоб суд погодився із висновками досудового слідства. Окрім того, Сомов заявив, що Куликов вів слідство упереджено, бо відхилив клопотання, заявлені обвинуваченим під час ознайомлення із матеріалами кримінальної справи у порядку ст. 218 КПК.

Чи підлягає заявлений відвід задоволенню ?

Чи мав право помічник прокурора здійснювати досудове слідство ?

Чи мав право помічник прокурора, який здійснював досудове слідство, підтримувати державне обвинувачення у суді ?

Якими є підстави відводу прокурора під час досудового слідства і у суді та яким є порядок відводу прокурора ?

Практичне заняття 2 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Порівняйте права обвинуваченого (ч. 2 ст. 43, ч. 1 і 2 ст. 197 КПК) і потерпілого (ч. 3 ст. 49 КПК).

Визначте:

- чим обумовлена наявність у обвинуваченого і потерпілого однакових прав ?

- чим обумовлені розбіжності у переліку їхніх прав ?

Хто із цих учасників процесу, на Вашу думку, має більше прав для відстоювання власних інтересів у кримінальній справі ?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. Слідчий, вирішивши, що у кримінальній справі є досить доказів, які вказують на вчинення убивства Комаровим І.В., склав мотивовану постанову про притягнення його як підозрюваного за ч. 1 ст. 115 КК і поміщення до ізолятору тимчасового тримання.

Чи ґрунтується на законі рішення слідчого ?

Хто і яким чином набуває статусу підозрюваного у кримінальній справі ?

Яку постанову мав би винести слідчий у цій ситуації ?

Чим відрізняється процесуальний статус підозрюваного від статусу обвинуваченого ?

 

2. 17 жовтня цього року о 18 год. Коломієць Р.В., скориставшись тим, що її сусідка Вороніна П.А. вхідні двері своєї квартири залишила не замкненими, зайшла до неї і викрала різні речі на загальну суму 3800 грн. За цим фактом порушена кримінальна справа № 15416.

Яким учасником кримінального процесу слід визнати Вороніну П.А. ?

Прийняте рішення оформити процесуальним документом.

 

3. У кримінальній справі установлено, що 11 вересня цього року о 13 год. Кузьменко В.Н. шляхом зламу вхідних дверей проник до квартири № 5 буд. 10 на ж/м Тополя-2 у м. Дніпропетровську, де проживає Міщенко С.Р., звідки таємно викрав різні речі загальною вартістю 2900 грн. Міщенко С.В. звернулась до слідчого із заявою, у якій виклала вимогу про відшкодування збитків, заподіяних злочином.

Яким учасником кримінального процесу слід визнати Міщенко С.В у справі ?

Чим відрізняються процесуальні статуси потерпілого і цивільного позивача ?

Прийняте рішення оформити процесуальним документом.

 

Практичне заняття 3 (2 год.)

Вирішення практичних ситуацій:

1. Фоміна затримано за підозрою у вчиненні розбійного нападу. Йому було роз’яснено право мати захисника, після чого Фомін заявив, що бажає мати захисником свого двоюрідного брата Йолкіна, який не є юристом.

Слідчий роз’яснив Фоміну, що на даному етапі розслідування Йолкін не може бути допущеним як захисник у справі.

Чи правильним є роз’яснення слідчого ?

Хто має право бути захисником у кримінальній справі ?

Яким є порядок допуску захисника до участі у кримінальній справі ?

Варіант: Йолкін є рідним братом Фоміна.

Варіант: Йолкін взагалі не є родичем Фоміна, працює нотаріусом.

Варіант: Фомін є неповнолітнім і він виявив бажання, щоб захисником був його рідний брат Йолкін, який не є юристом.

 

2. Під час судового розгляду кримінальної справи із обвинувачення Сабурова і Мятлєва адвокат Симонов, який захищає Мятлєва, заявив відвід адвокату Рєзникову, який захищає Сабурова. Симонов стверджує, що Рєзников раніше консультував батька Мятлєва у зв’язку із цією кримінальною справою і дав деякі роз’яснення, які, на його думку, не відповідають закону. Рєзников у своїх поясненнях суду підтвердив факт консультування батька підсудного Мятлєва, але вважає, що підстав для відводу чи самовідводу від участі у справі немає, тим паче, що підсудний Сабуров йому повністю довіряє.

Як у цій ситуації повинен вчинити суд ?

 

3. Ігор Таранін, який випадково потрапив на місце групової бійки і намагався розняти хуліганів, був ними убитий. Хулігани викриті і притягуються до кримінальної відповідальності.

До слідчого надійшла заява батька загиблого - В.П. Тараніна - про визнання його і матері Ігоря Олени Сергіївни потерпілими у кримінальній справі. На допиті у слідчого наречена Ігоря Тараніна заявила, що вона теж хотіла би брати участь у справі і переконатися, що вбивці не уникнуть відповідальності.

Слідчий визнав батька, матір і наречену Ігоря представниками потерпілого, оформивши це рішення однією постановою.

Чи правильно вчинив слідчий ?

Як мав би діяти слідчий у цій ситуації ?

Хто і у якому порядку визнається представником потерпілого ?

Хто має право бути визнаним потерпілим замість особи, яка загинула внаслідок вчинення злочину ? Скільки осіб може бути визнано потерпілими у даному разі у одній кримінальній справі ?

Чи може бути визнаним потерпілим близький родич потерпілого, який загинув не у результаті злочину, а пізніше - під час досудового слідства ?

Практичне заняття 4 (2 год.)

1. Вирішення практичних ситуацій:

1. Слідчий допитав Юріна як свідка у кримінальній справі, порушеній за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати майна на державному підприємстві, де той працював головним бухгалтером. Оскільки запитання слідчого були спрямовані на викриття його у розтраті майна, Юрін під час допиту заявив вимогу роз’яснити йому у чому його підозрюють, інакше він не буде давати показання. Слідчий роз’яснив Юріну, що він є свідком і за законом несе кримінальну відповідальність за відмову від давання показань, а також за давання завідомо неправдивих показань, а оголошувати свідку, у чому і хто підозрюється, слідчий не зобов’язаний.

Визначте процесуальний статус допитуваного Юріна.

Оцініть правильність роз’яснень слідчого.

Якими статтями Конституції України і КПК мав би керуватися у даному випадку слідчий ?

Хто має право відмовитися давати показання як свідок у кримінальній справі ?

Хто не може бути допитаний як свідок у кримінальній справі ?

 

2. Для участі у обшуку на квартирі у Листова слідчий запросив двох понятих, у тому числі його сусіда пенсіонера Гризлова. Листов заявив, що він заперечує проти участі Гризлова у обшуку, наголошуючи на тому, що він ворожо до нього налаштований. Окрім того, він не бажає, щоб Гризлов «копався у його брудній білизні». Гризлов пояснив слідчому, що його відносини із сусідом дійсно є «натягнутими».

Як має вчинити слідчий у цій ситуації ?

Чи підлягає відводу понятий ? Якщо так, то якою є підстава його відводу ?

Чи має право понятий заявити самовідвід ?

Які процесуальні права і обов’язки має понятий ?

Під час провадження яких слідчих дій участь понятих є обов’язковою? Чому ?

Самостійна робота(16 год.)

1. Суд і суддя.

2. Прокурор.

3. Начальник слідчого відділу.

4. Підсудний. Засуджений. Виправданий.

5. Особа, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру.

6. Особа, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів виховного характеру.

7. Цивільний позивач.

8. Цивільний відповідач.

9. Законний представник.

10. Заявник про злочин. Особа, яка дає пояснення.

11. Учасники кримінального процесу, які сприяють судочинству (не мають власного інтересу у кримінальній справі): Свідок. Спеціаліст. Перекладач (сурдоперекладач). Педагог. Лікар. Поняті. Секретар судового засідання. Заставодавець. Поручитель. Фігуранти («статисти») - особи, разом з якими впізнаваний пред’являється для впізнання. Особа, у якої провадиться обшук, виїмка, огляд або опис майна. Особа, у якої відбирають зразки для експертного дослідження. Особа, якій передано на зберігання майно, на яке накладено арешт.

12. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Приводи і підстави застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки. Органи, які приймають рішення про забезпечення безпеки. Органи, які безпосередньо здійснюють заходи забезпечення безпеки. Види, процесуальний порядок застосування і скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки.

 

Змістовний модуль № 3

Тема 4. Докази і доказування

 

Всього годин - 22 , у т.ч. лекції – 6, семінарські заняття – 2, практичні заняття – 4, самостійна робота - 6

 

Семінарське заняття (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Предмет і межі доказування у кримінальному процесі.

2. Докази: поняття та класифікація.

3. Види доказів.

4. Поняття та структура кримінально-процесуального доказування.

5. Дані здобуті оперативно-розшуковими заходами у кримінальному процесі

 

 

практичні заняття(4 год.)

 

Практичне заняття 1 (2 год.)

1. Аналіз процесуального документу:

1. Проаналізуйте вирок (у частині викладення доказів) Криворізького районного суду Дніпропетровської області щодо Лавочкіна Р.П., засудженого за ч. 1 ст. 121 КК:

«Крім часткового визнання провини самим підсудним, провина його підтверджується доказами:

- показаннями потерпілого Кривенка про те, що підсудний наніс йому удар ножем;

- показаннями свідка Морозова про те, що він бачив як підсудний біг з ножем у руці, направленим по типу удару.

Також провина Матвійчука у інкримінованому йому злочині підтверджується письмовими доказами у кримінальній справі:

- протоколом огляду місця події, що встановлено на ділянці місцевості Криворізького району по вул. Гоголя між дворами № 1 і № 3 і де виявлено сліди крові тієї ж групи, що і у потерпілого;

- протоколом огляду ножа, у якого загальна довжина 22,5 см., на лівому вістрі клинка була пляма бурого кольору у вигляді смуги, завдовжки 3,5 см., довжина леза 13 см, довжина рукоятки 9,5 см;

- протоколами очної ставки між потерпілим і підсудним, та свідком і підсудним, які підтвердили показання, дані під час досудового слідства;

- висновком судово-медичної експертизи, з якого видно, що у потерпілого були тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення черевної порожнини, з ушкодженням дванадцятипалої кишки, худої кишки й великого сальника, які за своїм характером проникаючого колото-різаного поранення черевної порожнини належать до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. Проникаюче поранення передньо-черевної стінки виникло від одноразової дії плоского колото-ріжучого предмета, яким міг бути клинок ножа, або будь-який інший предмет, що має такі самі властивості за типом удару. У потерпілого виявлений алкоголь у крові в кількості 1,6 проміле, що може належати до середнього ступеня алкогольного сп’яніння.

Твердження підсудного у частині того, що наміру на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому у нього не було, що заподіяв йому удар ножем необережно, спростовується силою і характером заподіяного удару, що слідує із висновку судово-медичної експертизи, а також діями самого підсудного, котрий не заперечував того факту, що дійсно з ножем вийшов із двору, де знаходився потерпілий. Суд уважає, що підсудний дає такі показання з метою пом’якшити свою провину, а отже й покарання».

1. Дайте відповідь на запитання:

1) Чи узгоджуються докази, так як вони викладені у вироку суду, із поняттям доказів, викладеним у ч. 1 ст. 65 КПК ?

2) Які джерела доказів зазначені у вироку ? Чи усі вони передбачені у КПК ?

3) Яке доказове значення має факт виявлення алкоголю у крові потерпілого ?

4) Чи мав право суд робити у вироку висновки щодо показань підсудного ?

2. Здійсніть класифікацію доказів та їх джерел, про які йдеться у вироку, за такою схемою:

 

    №     Доказ   Джерело, з якого він одержаний   Класифікаційна група  
Обвинувальний чи виправдувальний Первинний чи похідний Прямий чи побічний Речовий чи особистий
             

 

2. Вирішення практичної ситуації:

У кримінальній справі з обвинувачення Садкова у крадіжці речей із квартири Смирнова як джерела доказів фігурували:

- закордонний паспорт на ім’я Садкова, у якому є підчистки і виправлення;

- щоденник Садкова із описанням вчиненої ним крадіжки;

- характеристика на Садкова із місця його роботи;

- адресований Садкову лист у конверті, виявлений під час огляду місця події.

Які із перерахованих документів є речовими доказами ?

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

1. Аналіз процесуального документу:

Експерт у своєму висновку дав наступні відповіді на запитання, поставлені йому слідчим у постанові про призначення судово-медичної експертизи:

1) Смерть Гриневича, 34 років, настала від втрати крові внаслідок пошкодження лівої сонної артерії.

2) Пошкодження сонної артерії спричинене гострим колюче-ріжучим предметом, яким міг бути і виявлений на місці події ніж. Встановити за раною на трупі довжину та ширину леза ножа, яким вона спричинена, не вдалося.

3) Спричинене Гриневичу поранення - косе зверху вниз і спереду назад - є типовим для удару ножем рукою сторонньої людини, коли рукоятка у кулаку, а лезо виходить з боку мізинця руки.

4) Запаху алкоголю від органів померлого не виявлено.

Оцініть висновки експерта у цій справі на предмет їхньої однозначності ?

Яким є доказове значення ймовірних висновків експерта ?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. У кримінальній справі про злісне хуліганство слідчий встановив, що окремі моменти злочину сфотографував з допомогою цифрового фотоапарату фотолюбитель Шнуров. Слідчий допитав його як свідка, вилучив і приєднав до справи цифровий носій (диск - DVD-R) з дванадцятьма файлами, що містять фото події злочину.

Чи є фото, що містяться на диску, джерелами доказів ?

Якщо так, то до якого із видів джерел доказів вони належать ?

 

2. Сіренка затримано за підозрою у вчиненні убивства. Під час допиту він постійно вказував на те, що його «підставили», що він не є винним і може це довести. Слідчий наполягав на визнанні Сіренком своєї винності, бо у справі були відповідні докази. Коли допит закінчувався, Сіренко раптово вдарив слідчого і втік. Затримати його не вдалося. Через декілька днів Сіренко сам з’явився до слідчого і надав йому аудіокасету із записом розмови Вороненка і Дигала - сусідів Сіренка, які обговорювали, як вдало вони підставили «лоха» Сіренка. На запитання слідчого, звідкіля у Сіренка ця касета, він відповів, що давно займається радіоелектронікою і прослухати розмову Вороненка і Дигала за допомогою електронних приладів йому було неважко.

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації ?

Оцініть доказове значення наданої аудіокасети.

 

Самостійна робота(10 год.)

1. Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесі. Теорія пізнання - основа теорії доказів у кримінальному процесі.

2. Поняття і зміст істини у кримінальному процесі. Встановлення об'єктивної істини - мета доказування.

3. Види процесуальних доказів.

4. Показання свідка.

5. Показання потерпілого.

6. Показання підозрюваного. Предмет показань підозрюваного. Перевірка і оцінка показань підозрюваного.

7. Показання обвинуваченого.

8. Речові докази.

9. Протоколи слідчих і судових дій.

10. Інші документи.

11. Юридична природа і умови використання у кримінальному процесі фотознімків, кінострічок, відеозаписів, фонограм, планів, схем, зліпків, відбитків слідів.

12. Юридична природа і умови використання у кримінальному процесі даних здобутих органами оперативно-розшукової і адміністративної юрисдикції.

13. Висновок експерта.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...