Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Структура дипломної роботи носить стандартизований характер і повинна містити:

1) титульний аркуш,

2) завдання,

3) анотацію на трьох мовах (укр., рос. англ (франц., нім. тощо)

4) зміст,

5) вступ,

6) основну частину (розділ 1, розділ 2, розділ 3, розділ 4),

7) висновки,

8) список використаних джерел,

9) додатки.

Титульний аркуш дипломної роботи містить: найменування вищого навчального закладу та випускаючої кафедри; тему роботи; дані про автора роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім‘я, по батькові керівника та консультантів; місто, рік (додаток Е).

Завдання до дипломної роботи розміщується безпосередньо після титульного аркуша. Завдання видається перед початком переддипломної практики на типовому бланку.

Анотація до дипломної роботи є третім аркушем (приклад подано в додатку Ж).

Зміст подають після анотації до дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів і підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків (додаток З).

У вступі розкривають сутність та стан наукового питання, його значущість, актуальність його розробки, формулюються мета і завдання роботи, об’єкт і предмет, обрані методи дослідження, наукова новизна результатів (для бакалаврів наукового спрямування) та їх практичне значення. Рекомендований обсяг вступу – 3 - 5 сторінок. Викладаючи вступ, необхідно дотримуватись такої послідовності:

Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження. Стосовно дипломної роботи поняття „актуальність” має одну особливість. Як зазначалося вище, дипломна робота є кваліфікаційною працею, і те, як її автор демонструє вміння обрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. При висвітленні актуальності потрібно висвітлити головне – сутність проблеми, з чого й випливає актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в науці – це суперечлива ситуація, яка вимагає свого вирішення. Для з’ясування стану розробки обраної теми складається короткий огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті), і тому вимагає подальшого розроблення.

Мета і завдання дослідження. Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Метою дипломної роботи може бути, наприклад, розробка і наукове обґрунтування методичних основ відносно підходів до управління (організації, обліку, аналізу) конкретним видом операцій. Завдання формулюються у формі переліку (вивчити…, описати…, визначити..., дослідити..., з’ясувати сутність..., показати..., узагальнити..., встановити…, виявити…, довести..., впровадити..., вивести залежність…, встановити взаємозв’язок..., проаналізувати…, розробити..., дати рекомендації та ін.). Формулювати завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки опис їхнього вирішення становить зміст підрозділів дипломної роботи.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Наприклад, при виконанні теми, пов’язаної з дослідженням формування ресурсного потенціалу банку, об’єктом може бути діяльність вітчизняних банків на ринку залучення та розміщення банківських ресурсів; предметом – теоретичні і практичні положення, методи, рекомендації з формування ресурсного потенціалу вітчизняних банків.

Приклади формулювання об’єкту і предмету дослідження:

1. Тема - Технології стратегічного планування діяльності банку.

Об’єктом дослідження є процес стратегічного планування в банку.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади формування та розвитку технологій стратегічного планування діяльності банку.

2.Тема - Моделі і методи розвитку інноваційних технологій надання банківських послуг.

Об'єктом дослідження є процеси розвитку інноваційних технологій.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні положення, принципи, методичні підходи, економіко-математичні методи й моделі розвитку інноваційних технологій надання банківських послуг.

3. Тема - Бюджетування в системі фінансового управління банком.

Об`єктом дослідження є система фінансового управління банком.

Предметом дослідження є економічні відносини щодо впровадження та використання бюджетування в системі фінансового управління банком.

4. Тема - Мінімізація кредитних ризиків банку.

Об`єктом дослідження є процес мінімізації кредитних ризиків банку.

Предметом дослідження обрано теоретичні і практичні положення, принципи, методичні підходи, методи й моделі мінімізації кредитних ризиків банку.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перерахувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Практичне значення одержаних результатів. Коротко характеризуються основні прикладні результати роботи, визначається можлива галузь їх впровадження та їх вплив на проблему, яка при цьому вирішується. Зазначається, що наукові результати дипломної роботи знайшли практичне застосування у діяльності окремих банківських установ, що підтверджується відповідними довідками. Також указуються напрямки застосування розроблених методичних рекомендацій у практичну діяльність банків.

Основна частина складається з 4-х розділів. Детальніше їх характеристика подана у пункті “Структура основної частини бакалаврської роботи” даних методичних рекомендацій.

Висновкидипломної роботи виконують роль закінчення, обумовленого логікою проведення дослідження у формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації. Цей синтез – послідовне, логічне викладення отриманих підсумкових результатів та їх співвідношення з загальною метою і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. У висновках стисло узагальнюється виконане дослідження: визначається не тільки його наукова новизна і теоретична значущість, які випливають з кінцевих результатів, а й практична цінність.

Перелік використаних джерел. У цьому розділі в алфавітному порядку наводяться використані законодавчі, нормативні акти, літературні джерела з досліджуваної проблеми.

Рекомендована загальна кількість позицій у переліку використаної літератури має бути не менше, ніж 90 джерел.

Опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Приклад оформлення списку літератури подано в додатку И. Перелік використаної літератури та додатки не входять у загальний обсяг дипломної роботи. До переліку джерел не включаються праці, на які немає посилання у тексті дипломної роботи і вони фактично не були використані.

 

УВАГА!!! У списку літератури ОБОВ’ЯЗКОВО повинні бутипосилання на зарубіжну літературу, а також переважна кількість сучасної наукової літератури (статті, монографії), в тому числі провідних вчених ХНЕУ.

 

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи: використані у роботі дані про діяльність об’єкта дослідження за останні 3 – 5 років; проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПЕОМ, які розроблені в процесі виконання роботи; ілюстрації допоміжного характеру.

 

УВАГА!!! Додатки повинні ОБОВ’ЯЗКОВО містити:

1)комплект ілюстративного матеріалу, що використовується при захисті;

2)копії опублікованих студентом статей за темою дипломної роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...