Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад оформлення змісту дипломної роботи

ЗМІСТ

 

 

Вступ
1 Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності
1.1. Сутність поняття кредитоспроможність та види методик її оцінки
1.2. Методики оцінки кредитоспроможності в Україні та за кордоном
1.3. Нормативно-правове забезпечення оцінки кредитоспроможності в банках України
2 Сучасна практика оцінки кредитоспроможності позичальника  
2.1. Фінансово-економічна характеристика ПАТ «ВТБ Банк»
2.2. Аналіз кредитного портфелю та ефективності кредитних операцій ПАТ «ВТБ Банк»
2.3. Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб за методиками банків України
3 Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку
3.1. Розробка експрес-методики оцінки кредитоспроможності
3.2. Розробка рекомендацій з підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності позичальника
3.3. Визначення результативності від впровадження експрес-методики
4 Охорона праці
Висновки
Література
Додатки

 

Додаток И

Приклад оформлення списку літератури

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96–ВР, із змінами внесеними 07.10.2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання державного регулювання діяльності бюро кредитних історій» від 04.11.2009 № 1174. – [електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно–обчислювальних машин» вiд 26.03.2010 № 65. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій–Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.

5. Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку / В.В. Бордюг // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2008. – № 3. – С. 112 – 115.

6. Воронин В.П., Федосова СП. Деньги, кредит, банки: Учеб. Пособие / В.П.Воронин, С.П. Федосова – М.: Юрайт-Издат, 2006 – 872 с.

7. Выскребенцева А.С. Анализ кредитоспособности предприятия на основе количественных и качественных составляющих. // Актуальные проблемы научного знания в XXI веке. Сборник статей межрегиональной научно–практической конференции с международным участием. Часть 2. –Рубцовск–Барнаул: Изд–во АГУ, 2007. – С. 175–194.

8. Годовой финансовый отчет ВАТ «ВТБ Банк» за 2011 год. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vtb.com.ua/about/ іnformatіon/fіn_report11.

9. Грабовецький, Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія / Б. Є. Грабовецький. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 171 с.

10. Методика оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи ПАТ КБ «Правекс–банк». – 2009. – 48 с.

11. Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи (для суб’єктів малого бізнесу) ПАТ ВТБ Банк. – Протокол засідання правління ВАТ ВТБ Банк від 07.10.2009 №117 зі змінами від 18.05.2010 №82. – 2010.

12. Опис бізнесу акціонерного товариства закритого типу «Хладопром» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.stockmarket.gov.ua.

13. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: Монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін.. / За ред.. доктора економ. наук А.О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

14. Скибенко Я.П. Створення єдиного бюро кредитних історій в Україні – примха чи необхідність? // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.

15. Скоринг в Украинских банках / Украинский банковский портал – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http:// banker.ua.

16. ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Изд–во стандартов, 1998. – 24 с.

17. ДБН 3.3.6.037–99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – К., 1999. – 14 с.

18. Державні будівельні норми України «Пожежна безпека об'єктів будівництва» ДБН В.1.1.7–2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.com.ua/dbn/82.htm.

19. СНиП 2.09.04–87*. Административные и бытовые здания. – М.: Стройиздат, 1995. – 18 с.

20. Daniela Feschijan. Analysis of the creditworthiness of bank loan applicants. // Facta Unaversitatis. Series: Economacs and organization. – Vol.5. – №3. – pp. 273–280.

21. Joetta Colquitt. Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings. – Mercy College.– 2007. – 373 p.

Додаток К

План складання фінансово-економічної характеристики банку

1. Юридична повна та скорочена назви.

2. Дата реєстрації в НБУ (в додатках слід навести копію свідоцтва про реєстрацію).

3. Характеристика організаційно-правової форми діяльності, склад та функції керуючих органів банку.

4. Опис управління банком, схема організаційної структури.

5. Склад акціонерів банку з вказівкою частки акцій, якими володіє кожний акціонер.

6. Місія, стратегічна мета, тактичні цілі банку.

7. Ліцензії, якими володіє банк та перелік операцій, які може виконувати (в додатках слід навести копію всіх ліцензій та дозволів банку).

8. Історична довідка: опис ключових подій з дати заснування банку (не більше 3-х сторінок тексту).

9. Основні показники діяльності банку за 5 останніх років, обов’язково серед них:

¾ Активи, тис. грн.

¾ Кредитний портфель, тис. грн.

¾ Зобов’язання, тис. грн.

¾ Кошти юридичних осіб, тис грн.

¾ Кошти фізичних осіб, тис. грн.

¾ Власний капітал, тис. грн.

¾ Чистий прибуток, тис. грн.

¾ Чисельність персоналу

¾ Кількість філій та відділень

¾ Рентабельність капіталу, %

¾ Рентабельність активів, %

¾ Співвідношення операційних витрат і операційних доходів.

Загальний обсяг підрозділу не більше 9-ти сторінок.

Додаток Л

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...